Zakoni i propisi - Pravni savjeti 79 26.11.1992 Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi carinjenja robe
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 25. studenoga 1992. godine. donijela je

UREDBU

o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi carinjenja robe

Članak 1.

Ovom uredbom propisuju se posebni uvjeti koje, pored uvjeta propisanih zakonom kojim se uređuje vanjskotrgovinsko poslovanje, mora ispunjavati poduzeće za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva, koji se odnose na zastupanje i obavljanje poslova u svezi carinjenja robe.

Članak 2.

Odredbe ove uredbe odnose se i na radnju sa statusom pravne osobe osnovane za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva.

Članak 3.

Posebni uvjeti koje mora ispunjavati poduzeće i radnja sa statusom pravne osobe za obavljanje djelatnosti iz članke 1. ove uredbe (u daljnjem tekstu: carinski otpremnik) jesu:

1. da ima (u vlasništvu, pravo korištenja ili u zakupu) radni prostor u sjedištu carinarnice odnosno organizacione jedinice carinarnice ili na graničnom prijelazu. Radni prostor na graničnom prijelazu može biti u posebno izgrađenom objektu ili kontejneru, a u ostalim sjedištima u čvrstim objektima;

2. djelatnici carinskog otpremnika na poslovima iz članka 1. ove uredbe moraju imati najmanje IV. stupanj stručne spreme, položen stručni ispit i poznavati jedan strani jezik;

3. da ima novčani kapital od 5.000 DEM u protuvrijednosti hrvatskih dinara;

4. da u posljednje dvije godine carinskom otpremniku nije više od tri puta izrečena mjera za privredni, prijestup zbog povreda carinskih i deviznih propisa i propisa o vanjskotrgovinskom poslovanju.

Članak 4.

Stručni ispit za djelatnike koji obavljaju poslove u svezi carinjenja robe obuhvaća: poznavanje carinskih, vanjskotrgovinskih, deviznih i poreznih propisa, te poznavanje jednog stranog jezika. Program, uvjete i način polaganja stručnog ispita propisuje ministar financija, po pribavljenom mišljenju ministra turizma i trgovine.

Članak 5.

Polaganje stručnog ispita iz odredbe članka 4. ove uredbe obavlja se pred komisijom sastavljenom od predstavnika Ministarstva financija i Ministarstva turizma i trgovine. Predsjednika i članove komisije imenuje ministar financija po pribavljenom mišljenju ministra turizma i trgovine.

Članak 6.

Radno vrijeme na graničom prijelazu carinski otpremnik je dužan uskladiti s radnim vremenom nadležne carinarnice odnosno carinske ispostave.

Članak 7.

Cijena usluge uvoznog ili izvoznog carinjenja robe za pravne osobe ne može iznositi više od 1% vrijednosti robe koja se uvozi ili izvozi. Za prijave za uvoz i provoz robe ispostavljene na graničnom prijelazu, cijena usluge može iznositi do 15 DEM u protuvrijednosti hrvatskih dinara, a za vrijeme nočnog rada može se uvećati za 30%. Cijene usluge uvoznog ili izvoznog carinjenja robe za fizičke osobe ne može iznositi više od 30 DEM u protuvrijednosti hrvatskih dinara, po deklaraciji.

Članak 8.

Carinski otpremnik za obavljanje poslova iz članka 1. ove uredbe mora imati odobrenje - licencu.

Članak 9.

Licencu na zahtjev carinskog otpremnika izdaje Ministarštvo financija. Licencom se utvrđuje da carinski otpremnik - podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete za obavljanje poslova carinskog otpremništva propisane ovom uredbom.

Članak 10.

Licenca se izdaje s rokom važenja od pet godina. Licenca prestaje vrijediti i prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka u sljedećim slučajevima:

1. odlukom carinskog otpremnika o prestanku obavljanja poslova međunarodnog otpremništva;

2. danom utvrđivanja nastupa okolnosti iz članka 3. stavak 1. točka 4. ove uredbe;

3. ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da carinski otpremnik ne ispunjava odnosno prestao je ispunjavati uvjete iz članka 3. stavak 1. točka 1. i 2. ove uredbe. Iz razloga navedenih u stavku 2. točke 3. ovog članka odluka o prestanku važenja licence donosi se ako carinski otpremnik po isteku roka u kojem mu je naređeno ne otkloni utvrđene nepravilnosti i nedostatke."

Članak 11.

Evidenciju o izdanim licencama vodi Ministarstvo financija.

Članak 12.

Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ove uredbe obavljaju Ministarstvo financija i Ministarstvo turizma i trgovine.

Članak 13.

Carinski otpremnici, koji su upisani u sudski registar za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva dužni su u roku šest mjeseci od dana donošenja propisa iz članka 4. stavak 2. ove uredbe uskladiti uvjete poslovanja s odredbama ove uredbe i podnijeti zahtjev za izdavanje licence.

Članak 14.

Nadležni ministar dužan je akt iz članka 4. stavak 2. ove uredbe donijeti u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 15.

Odredba članka 4. stavka 1. glede stručnog ispita djelatnika koji obavljaju poslove u svezi sa carinjenjem robe ne odnosi se na djelatnike koji su na dan stupanja na snagu ove uredbe obavljali u radnom odnosu najmanje pet godina poslove i zadatke u svezi carinjenja robe ili imaju položen stručni carinski ispit.

Članak 16.

Novčanom kaznom od 200.000 do 500.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj carinski otpremnik:

1. ako utvrdi ili naplati cijenu usluge protivno odredbi članka 7. ove uredbe;

2. ako radno vrijeme ne uskladi s radnim vremenom nadležne carinarnice odnosno carinske ispostave (članak 6.);

3. ako bez licence obavlja poslove iz članka 1. ove uredbe;

4. ako kod carinskog otpremnika poslove u svezi sa carinjenjem obavlja djelatnik koji ne ispunjava uvjete iz članka 3. stavak 1. točka 2. ove uredbe.

Za radnje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba carinskog otpremnika novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 100.000 hrvatskih dinara. Iznosi novčanih kazni iz stavka 1. i 2. ovog članka revaloriziraju se indeksom promjene tečaja hrvatskog dinara u odnosu prema DEM, po tečaju Narodne banke Hrvatske, koji vrijedi na dan stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 17.

Za prekršaj iz članka 16. stavak 1. točka 1. ove uredbe carinskom otpremniku može se izreći mjera zabrane obavljanja poslova međunarodnog otpremništva u svezi carinjenja robe. O izrečenoj mjeri iz stavka 1. ovog članka izvješćuje se Ministarstvo financija - Carinska uprava Republike Hrvatske.

Članak 18.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/92-01/22

Urbroj : 5030112-92-1

Zagreb, 25. studenoga 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>