Zakoni i propisi - Pravni savjeti 77 13.11.1992 Ukaz o proglašenju Zakona o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu

Proglašavam Zakon o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvstske na sjednici 5. studenoga 1992.

Broj: PA4-88/1-92.

Zagreb, 10. studenoga 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu

I. OPČE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju način i uvjeti prijevoza osoba i stvari motornim, priključnim i zaprežnim vozilima u unutarnjem cestovnom prometu (u daljnjem tekstu: "cestovni promet").

Prijevoz osoba i stvari u cestovnom prometu može se obavljati kao javni prijevoz ili kao prijevoz za vlastite potrebe.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju slijedeće značenje:

1. "prijevoznik" je pravna osoba koja obavlja javni prijevoz a upisana je u sudski registar za obavljanje tog prijevoza;

2. "samostalni privrednik" je građanin koji obavlja javni prijevoz a upisan je u registar radnji za obavljanje tog prijevoza u skladu s posebnim zakonom;

3. "javni prijevoz" je prijevoz koji je pristupačan svim korisnicima prijevoznih usluga pod jednakim uvjetima;

4. "prijevoz za vlastite potrebe" je prijevoz što ga obavljaju pravne osobe i građani radi zadovoljavanja potreba u obavljanju svoje djelatnosti;

5. "vozni red" je akt koji sadrži: naziv prijevoznika, odnosno samostalnog privrednika, liniju na kojoj se obavlja linijski prijevoz u cestovnom prometu, vrstu linije, redoslijed autobusnih kolodvora i autobusnih stajališta i njihovu udaljenost od mjesta gdje počinje linija, vrijeme dolaska na autobusne kolodvore i vrijeme polaska s autobusnih kolodvora, odnosno autobusnih stajališta, režim održavanja linija, razdoblje u kojem se održava linija, te rok važenja voznog reda;

6. "relacija" je udaljenost između dva mjesta na liniji koja su u voznom redu označena kao autobusni kolodvori odnosno autobusna stajališta;

7. "linija" je relacija ili skup relacija odvijanja prijevoza u cestovnom prometu od početnog do završnog autobusnog kolodvora, odnosno autobusnog stajališta na kojoj se prevoze putnici po registriranom i objavljenom voznom redu s jednim ili više polazaka;

8. "direktna linija" je linija na kojoj se obavlja prijevoz između početnog i završnog autobusnog kolodvora, odnosno autobusnog stajališta utvrđena u voznom redu bez zaustavljanja na usputnim stajalištima;

9. "ekspresna linija" je linija na kojoj se obavlja prijevoz između početnog i završnog autobusnog kolodvora, odnosno autobusnog stajališta utvrđena u voznom redu sa zaustavljanjem na značajnijim usputnim autobusnim kolodvorima, odnosno autobusnim stajalištima u mjestima utvrđenim u voznom redu;

10. "putnička linija" je linija na kojoj se obavlja prijevoz između početnog i završnog autobusnog kolodvora odnosno autobusnog stajalište s obaveznim zaustavljanjem na svim usputnim autobusnim kolodvorima, odnosno autobusnim stajalištima;

11. "tarifa" je akt koji sadrži: cijenu i druge uvjete prijevoza u linijskom cestovnom prometu, elemente za izračunavanje te cijene, cijenu doplate za direktni, odnosno ekspresni linijski prijevoz i naknade za sporedne usluge prijevoznika u linijskom cestovnom prometu;

12. "autobusni kolodvor" je određeni prostor za prihvat i otpremuaautobusa, putnika i prtljage;

13. "autobusno stajalište" je prostor određen za zaustavljanje autobusa radi sigurnog ulaska i izlaska putnika;

14. "teretni autokolodvor" je određeni prostor na kojem je osiguran: smještaj teretnih i priključnih vozila, prihvat i otprema teretnih i priključnih vozila i stvari, članovima posade vozila usluga smještaja i prehrane, i drugi poslovi vezani za prijevoz stvari;

15. "koncesija" je odobrenje kojom se povjerava prijevozniku, odnosno samostalnom privredniku da određeni prijevoz na određeno vrijeme obavlja kao javni prijevoz osoba ili stvari u cestovnom prometu;

16. "putni radni list" je akt koji sadrži: oznaku i registarski broj motornog vozila kojim se obavlja prijevoz u cestovnom prometu, vrstu prijevoza, podatke o tome što se i za koga prevozi, relaciju, vrijeme početka i završetka vožnje, podatke o posadi motornog vozila i pravcu njegova; kretanja, potvrdu o ispravnosti motornog vozila što je utvrđena prije njegova polaska na izvršenje prijevoza i potpis osobe ovlaštene za izdavanje putnog radnog lista, kao i prostor za upisivanje dolaska i polaska s autobusnog kolodvora u linijskom cestovnom prometu;

17. "daljinar" je akt kojim se utvrđuju udaljenosti.između autobusnih stajališta, odnosno autobusnih kolodvora;

18. "minimalno vozno vrijeme" je najkraće vozno vrijeme koje je potrebno da se prijeđe udaljenost između autobusnih stajališta, odnosno autobusnih kolodvora.

Članak 3.

Prijevoznik, odnosno samostalni privrednik može obavljati javni prijevoz ako, pored uvjeta propisanih posebnim zakonom, ispunjava i posebne uvjete glede motornog vozila kojim će obavljati javni prijevoz.

Posebne uvjete iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar pomorstva, prometa i veza.

Ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i veza da može u propisu iz stavka 1. ovoga članka propisati prekršaje, te odrediti novčane kazne za te prekršaje.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje javnog prijevoza iz stavka 1. ovoga članka donosi općinski organ uprave nadležan za poslove gospodarstva (u daljnjem tekstu: "nadležni općinski organ") na čijem području prijevoznik, odnosno samostalni privrednik ima sjedište.

Članak 4.

Samostalni privrednik može obavljati javni prijevoz u cestovnom prometu, ako ima završenu srednju stručnu spremu u prometnoj struci - cestovni promet.

Članak 5.

Prijevoznik, samostalni privrednik i pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe može povjeriti upravljanje motornim vozilom u cestovnom prometu vozaču motornog vozila koji ima završenu srednju stručnu spremu u prometnoj struci - cestovni promet.

Odredba stavka 1. ovoga članka u pogledu stručne spreme ne primjenjuje se na radnika koji u svezi s obavljanjem poslova svojeg radnog mjesta, osim poslova iz djelatnosti prijevoza, upravlja motornim vozilom "B" kategorije.

Članak 6.

Vozač motornog vozila, kojim se obavlja prijevoz u cestovnom prometu, mora posjedovati pravilno i točno popunjen putni radni list.

Odredba iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na građanina koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe osobnim automobilom i teretnim vozilom do dvije tone nosivosti i na samostalnog privrednika koji obavlja autotaksi prijevoz osoba, osim kada obavlja autotaksi prijevoz osoba u linijskom cestovnom prometu.

Putni radni list iz stavka 1. ovoga članka dužni su čuvati najmanje dvije godine prijevoznik, samostalni privrednik, pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe i građani koji obavljaju prijevoz za vlastite potrebe motornim vozilom iznad dvije tone nosivosti.

II. JAVNI PRIJEVOZ U CESTOVNOM PROMETU

Članak 7.

Javni prijevoz u cestovnom prometu (u daljnjem tekstu: "javni prijevoz") obavlja se kao linijski prijevoz u cestovnom prometu ili kao slobodni prijevoz u cestovnom prometu.

Članak 8.

Prijevoznik, odnosno samostalni privrednik koji obavlja javni prijevoz dužan je, u skladu s propisanim uvjetima i raspoloživim kapacitetima motornih vozila, preuzeti na prijevoz svaku osobu ili stvar koje prema posebnim propisima nisu izuzete iz prijevoza.

1. Javni linijski prijevoz u cestovnom prometu

Članak 9.

Javni linijski prijevoz u cestovnom prometu obavlja se na određenim linijama, po registriranom voznom redu, a cijena i drugi uvjeti prijevoza su unaprijed utvrđeni i objavljeni.

Javni linijski prijevoz u cestovnom prometu obavlja se kao međumjesni, prigradski i gradski prijevoz.

Članak 10.

Vozni red utvrđuje prijevoznik, odnosno samostalni privrednik koji obavlja javni linijski prijevoz u cestovnom prometu (u daljnjem tekstu: "prijevoznik; odnosno samostalni privrednik u linijskom cestovnom prijevozu"), ukoliko nije koncesijom drugačije određeno.

Članak 11.

Vozni red mora biti registriran.

Vozni redovi registriraju se s rokom važenja od jedne godine, ukoliko nije koncesijom drugačije određeno.

Članak 12.

Prijevoznik, odnosno samostalni privrednik u linijskom cestovnom prijevozu dužan je obavljati sve polaske linija po registriranom voznom redu.

Prijevoznik, odnosno samostalni privrednik u linijskom cestovnom prijevozu može na cijeloj liniji ili dijelu linije iz stavka 1. ovoga članka obavljati prijevoz i s više vozila.

Članak 13.

Daljinar i minimalno vozno vrijeme utvrđuje prijevoznik, odnosno samostalni privrednik u linijskom cestovnom prijevozu, ukoliko nije koncesijom drugačije određeno.

Metodologiju za određivanje daljinara i minimalnog veznog vremena utvrđuje ministar pomorstva, prometa i veza.

Članak 14.

Prijevoznik, odnosno samostalni privrednik u linijskom cestovnom.prijevozu dužan je objaviti putem tiska ili drugog sredstva javnog priopćavanja registriran vozni red i dostaviti ga najkasnije osam dana prije početka njegova važenja autobusnom kolodvoru.

Članak 15.

Vozni red ne može se izmijeniti prije isteka roka njegova važenja.

Iznimno, vozni red može se izmijeniti prije isteka roka važenja ako je to potrebno zbog promjena koje su nastale višom silom, ako se uvode nove linije i polasci zbog trajne obustave prijevoza putnika na pojedinoj željezničkoj pruzi ili dijelu pruge ili na pojedinoj pomorskoj liniji ili dođe do promjena radnog vremena korisnika prijevoza ili opsega prijevoznih potreba ili dođe do rekonstrukcije ili puštanja u promet novih cesta ili ako pojedini prijevoznik odnosno samostalni privrednik u linijskom cestovnom prometu prestane obavljati svoju djelatnost.

Izmjene voznog reda iz stavka 2. ovoga članka provodi nadležno tijelo koje je izvršilo registraciju voznog reda.

Članak 16.

Vozni red ne može se ukinuti prije isteka roka njegova važenja.

Iznimno, vozni red može se ukinuti u slučaju više sile i u drugim izvanrednim slučajevima koji neovisno o volji prijevoznika, odnosno samostalnog privrednika u linijskom cestovnom prijevozu onemogućavaju obavljanje prijevoza po voznom redu u trajanju duljem od tri mjeseca, kao i u slučaju prestanka obavljanja djelatnosti javnog prijevoza u linijskom cestovnom prijevozu prijevoznika, odnosno samostalnog privrednika na određenoj liniji ili neobavljanja takvog prijevoza po registriranom voznom redu.

Ukidanje voznog reda iz stavka 2. ovoga članka provodi nadležno tijelo koje je izvršilo registraciju voznog reda.

Članak 17.

Prijevoznik, odnosno samostalni privrednik u linijskom cestovnom prijevozu čiji je vozni red izmijenjen ili ukinut dužan je o tome odmah obavijestiti javnost putem tiska ili drugog sredstva javnog priopćavanja i autobusne kolodvore koje koristi po voznom redu.

Članak 18.

Prijevoznik, odnosno samostalni privrednik u linijskom cestovnom prijevozu utvrđuje tarifu, ukoliko nije koncesijom drugačije određeno.

Prijevoznik, odnosno samostalni privrednik u linijskom cestovnom prljevozu objavljuje tarifu putem tiska ili drugog sredstva javnog priopćavanja.

Prijevoznik, odnosno samostalni privrednik u linijskom cestovnom prijevozu dužan je dostaviti tarifu autobusnim kolodvorima koje koristi po voznom redu.

a) Javni Iinijski međumjesni prijevoz u cestovnom prometu

Članak 19.

Javni linijski medumjesni prijevoz u cestovnom prometu je prijevoz koji se obavlja između više mjesta, a nema elemente linijskog prigradskog prijevoza u cestovnom prometu.

Članak 20.

Javni linijski međunijesni prijevoz osoba u cestovnom prometu može se obavljati kao direktni, ekspresni i putnički linijski prijevoz u cestovnom prometu.

Članak 21.

Javni linijski međumjesni prijevoz osoba u cestovnom prometu za linije od interesa za Republiku Hrvatsku može se obavljati samo na temelju koncesije koju izdaje Ministarstvo pomorstva, prometa i veza na temelju javnog natječaja.

Ministar pomorstva, prometa i veza donosi na prijedlog Hrvatske gospodarske komore propis kojim utvrđuje linije od interesa za Republiku Hrvatsku, polaske na tim linijama, vremenski interval zaštite tih polazaka, obvezatna stajališta, uvjete za dobivanje koncesija kojima će se osigurati ostvarivanje gospodarske svrhe koncesije, postupak registracije voznih redova za te linije, postupak izdavanja koncesije, uvjete koje mora ispunjavati prijevoznik, odnosno samostalni privrednik za dobivanje koncesije, rok važenja koncesije te prestanak važenja koncesije prije isteka roka njena važenja.

O koncesiji Ministarstvo pomorstva, prometa i veza i koncesionar zaključuju ugovor.

Ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i veza da u propisu iz stavka 2. ovoga članka propiše prekršaje te odredi novčane kazne za te prekršaje.

Članak 22.

Hrvatska gospodarska komora obavlja registraciju redova vožnje za linije koje nisu obuhvaćene odredbom članka 21. ovoga Zakona.

Hrvatska gospodarska komora donosi propis za registraciju redova vožnje u skladu s ovim Zakonom, za linije iz stavka 1. ovoga članka.

b) Javni linijski gradski i prigradski prijevoz u cestovnom prometu

Članak 23.

Javni linijski gradski prijevoz u cestovnom prometu je prijevoz koji se obavlja motornim i drugim vozilima na pojedinim linijama na području grada, odnosno naseljenoga mjesta, kao i prijevoz između područja grada odnosno naseljenoga mjesta i naseljenoga mjesta u neposrednoj okolici grada, odnosno naseljenoga mjesta.

Javni linijski prigradski prijevoz u cestovnom prometu je prijevoz koji se obavlja motornim vozilima na području šire okolice grada, odnosno naselja kojemu gravitiraju stanovnici okolnih mjesta, sela ili naselja radi zadovoljavanja svakodnevnih gospodarslsih, kulturnih i drugih potreba.

Područje na kojem se obavlja javni linijski gradski i prigradski prijevoz u cestovnom prometu, kao i organizacija i način obavljanja tog prijevoza uređuje se propisom koji donosi skupština općine, odnosno Skupština grada Zagreba.

Propisom iz stavka 3. ovoga članka može se utvrditi obavljanje javnog linijskog gradskog i prigradskog prijevoza u cestovnom prometu na temeIju koncesije, te uvjeti za dobivanje koncesije kojima će se osigurati ostvarivanje gospodarske svrhe koncesije, polasci, vremenski interval zaštite polazaka, stajališta, postupak registracije voznih redova, postupak izdavanja koncesije, uvjete koje mora ispunjavati prijevoznik, odnosno samostalni privrednik za dobivanje koncesije i rok važenja koncesije.

Koncesiju iz stavka 4. ovoga članka izdaje općinski, odnosno gradski organ uprave nadležan za cestomi promet.

O koncesiji općinski, odnosno gradski organ uprave nadležan za cestovni promet i koncesionar zaključuju ugovor.

2. Javni slobodni prijevoz stvari i osoba u cestovnom prometu

Članak 24.

Javni slobodni prijevoz u cestovnom prometu (u daljnjem tekstu:"slobodni prijevoz") je prijevoz za koji se relacija, cijena prijevoza te drugi uvjeti prijevoza utvrđuju ugovorom izmedu prijevoznika, odnosno samostalnog privrednika i naručitelja prijevoza.

Slobodni prijevoz može biti prijevoz osoba ili prijevoz stvari.

Prilikom obavljanja slobodnog prijevoza stvari u motornom vozilu se mora nalaziti ugovor o prijevozu, odnosno tovarni list.

Slobodni prijevoz osoba je prijevoz unaprijed poznate grupe putnika, bez usputnog ulaska i izlaska putnika, a može se obavljati kao:

- kružna vožnja (izletnička vožnja, turističko putovanje i sl.) koja počinje i završava u mjestu polaska, pri čemu se ista grupa putnika prevozi istim autobusom na čitavom putu;

- prijevoz koji se sastoji iz putovanja punog vozila u odlasku i putovanja praznog vozila u povratku i obratno;

- naizmjenična vožnja organizirana radi prijevoza u više putovanja od istog polazišta do istog odredišta, s tim što se svaka grupa putnika koja je obavila putovanje u odlasku vraća u istom sastavu i to tako da se prva vožnja u povratku i posljednja vožnja u odlasku u nizu naizmjeničnih vožnji obavlja praznim vozilom;

- ostale vrste slobodnog prijevoza osoba (prijevoz radnika, školske djece i sl.) kod kojih prijevoz određene vrste putnika isključuje druge putnike.

Iznimno, od odredbe stavka 4. ovoga članka usputni ulazak i izlazak putnika dozvoljava se za prijevoze iz alineje 4. toga stavka.

Članak 25.

Prilikom obavljanja slobodnog prijevoza osoba u autobusu se mora nalaziti pismeni ugovor o prijevozu i spisak putnika potpisan od prijevoznika, odnosno samostalnog privrednika i naručitelja prijevoza.

Iznimno, iz stavka 1. ovoga članka prilikom obavljanja kružne vožnje kada slobodni prijevoz osoba obavlja organizator putovanja koji je ujedno i prijevoznik, odnosno samostalni privrednik umjesto ugovora u autobusu, mora se kod putnika nalaziti dokaz o uplati aranžmana u kojem je sadržana i naknada za prijevoz u odlasku i povratku.

Iznimno iz stavka 1. ovoga članka kod obavljanja prijevoza iz članka 24. stavka 4. alineja 4. umjesto spiska putnika, putnici moraju kod sebe imati identifikacijske iskaznice ovjerene od pravne ili fizičke osobe za koju se prijevoz obavlja ili ovjerene od prijevoznika, odnosno samostalnog privrednika.

Članak 26.

Organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza osoba uređuje se propisom koji donosi skupština općine, odnosno Skupština grada Zagreba.

Propisom iz stavka 1. ovoga članka može se utvrditi obavljanje autotaksi prijevoza na temelju koncesije te uvjeti za dobivanje koncesije.

Koncesiju iz stavka 2. ovoga članka izdaje općinski odnosno gradski organ uprave nadležan za cestovni promet.

Propisom iz stavka 1. ovoga članka može se propisati da se autotaksi prijevoz osoba može organizirati i kao linijski prijevoz na relacijama na kojima takav prijevoz nije organiziran.

Članak 27.

Vozač koji obavlja autotaksi prijevoz osoba ne može otpočeti s obavljanjem tog prijevoza ukoliko nije položio program poznavanja osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području na kojem obavlja prijevoz.

Program i način provjere, te ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, utvrđuje nadležni općinski organ.

Članak 28.

Slobodni prijevoz opasnih tvari teretnim vozilom obavlja se na temelju posebnog zakona.

Članak 29.

Slobodni prijevoz osoba i stvari može se obavljati i zaprežnim vozilima.

Potrebu i način obavljanja prijevoza iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje propisom općinska skupština, odnosno Skupština grada Zagreba.

III. PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE

Članak 30.

Prijevoz za vlastite potrebe osoba i stvari (u daljnjem tekstu: "prijevoz za vlastite potrebe") je prijevoz što ga obavljaju poduzeća motornim vozilima radi zadovoljavanja svojih proizvodnih ili uslužnih potreba u okviru djelatnosti upisanih u sudski registar.

Prijevoz za vlastite potrebe motornim vozilima mogu obavljati i druge pravne osobe i građani ako prijevoz obavIjaju radi zadovoljavanja potreba u obavljanju svoje djelatnosti.

Prilikom obavljanja prijevoza osoba za vlastite potrebe autobusom, u međumjesnom prijevozu u cestovnom prometu u autobusu se mora nalaziti spisak putnika koji se prevoze potpisan od pravne osobe ili građanina koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe, a prilikom obavljanja prijevoza za vlastite potrebe u gradskom i prigradskom prijevozu u cestovnom prometu putnici u autobusu moraju imati identifikacijske iskaznice ovjerene od pravne ili fizičke osobe koja taj prijevoz obavlja.

Članak 31.

Motorna vozila iznad dvije tone nosivosti, kojima se obavlja prijevoz za vlastite potrebe moraju, pored uvjeta i normativa propisanih drugim propisima, ispunjavati i posebne uvjete koje propisom utvrđuje ministar pomorstva, prometa i veza.

Ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i veza da može u propisu iz stavka 1. ovoga članka propisati prekršaje, te odrediti novčane kazne za te prekršaje.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje prijevoza za vlastite potrebe iz stavka 1. ovoga članka donosi nadležni općinski organ na čijem području pravna osoba ima sjedište, odnosno na čijem području građanin ima prebivalište.

Članak 32.

Građanin može obavljati prijevoz za vlastite potrebe autobusom ili teretnim vozilom iznad dvije tone nosivosti samo na temelju rješenja za obavljanje prijevoza za vlastite potrebe (u daljnjem tekstu: "rješenja") kojeg izdaje nadležni općinski organ na čijem području građanin ima prebivalište.

Građaninu iz stavka 1. ovoga članka može se izdati rješenje ako prevozi osobe ili stvari koje su vezane za obavljanje djelatnosti za koju je upisan u registar radnji ili za obavljanje djelatnosti koju je prijavio nadležnom općinskom organu i ako ispunjava uvjete utvrđene propisom iz članka 31. ovoga Zakona.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka ne može se izdati građaninu koji je upisan u registar radnji za obavljanje javnog prijevoza.

Nadležni općinski organ dužan je voditi evidenciju o izdanim rješenjima.

Članak 33.

Građanin iz članka 32. ovoga Zakona može povjeriti upravljanje svojim motornim vozilom radniku koji je zaposlen kod njega ili članu porodičnog domaćinstva.

Članom porodičnog domaćinstva, u smislu ovoga Zakona, smatra se bračni drug, djeca, roditelji, usvojenici i usvojitelji, pastorčad i osobe koje je građanin iz stavka 1. ovoga članka dužan uzdržavati.

Građanin iz stavka 1. ovoga članka odnosno osoba koja upravlja njegovim motornim vozilom dužan je za vrijeme obavljanja prijevoza za vlastite potrebe imati kod sebe rješenje.

IV. PRIJEVOZ ZA POSEBNE NAMJENE

Članak 34.

Prijevoz za posebne namjene obavlja se na temelju posebnog zakona.

Potrebu obavljanja prijevoza za posebne namjene utvrđuje općina, odnosno Grad Zagreb.

V. AUTOBUSNI KOLODVORI, AUTOBUSNA STAJALIŠTA I TERETNI AUTOKOLODVORI

1. Autobusni kolodvori i autobusna stajališta

Članak 35.

Prihvat i otprema putnika obavlja se na autobusnim kolodvorima i autobusnim stajalištima koji su u tu svrhu izgrađeni i označeni, a predviđeni su u registriranom voznom redu prijevoznika, odnosno samostalnog privrednika koji obavlja javni linijski međumjesni prijevoz osoba u cestovnom prometu.

Članak 36.

Autobusni kolodvor mora imati, u skladu s ugovorenim opsegom posla, odgovarajući broj natkritih perona, osvijetljene i zagrijane prostorije za boravak putnika, prostorije za čuvanje prtljage, javnu telefonsku govornicu, sanitarne prostorije, prometni ured, mjesto za prodaju voznih karata, mjesto za davanje informacija o kretanju autobusa i istkanut izvod iz voznog reda.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka donosi nadležni općinski organ na čijem području autobusni kolodvor ima sjedište.

Članak 37.

Autobusni kolodvor dužan je pružiti svoje usluge pod jednakim uvjetima svim prijevoznicima, odnosno samostalnim privrednicima koji obavljaju javni prijevoz osoba u međumjesnom linijskom cestovnom prometu, a po cjeniku na koji suglasnost daje Hrvatska gospodarska komora, prema utvrđenoj kategorizaciji autobusnih kolodvora.

Hrvatska gospodarska komora donosi akt o kategorizaciji autobusnih kolodvora.

U mjestu u kojem postoji autobusni kolodvor, prijevoznik, odnosno samostalni privrednik koji obavlja prijevoz iz stavka 1 ovoga članka dužan je koristiti se tim kolodvorom.

Iznimno, od stavka 2. ovoga članka, prijevoznik, odnosno samostalni privrednik nije se dužan koristiti autobusnim kolodvorom ako na cjenik iz stavka 1. ovoga članka nije data suglasnost Hrvatske gospodarske komore ili se usluge autobusnog kolodvora ne naplaćuju u skladu s cjenikom.

Prijevoznik, odnosno samostalni privrednik koji obavlja prijevoz iz stavka 1. ovoga članka dužan je povjeriti autobusnom kolodvoru prodaju voznih karata i rezervaciju, te davanje obavijesti putnicima.

Članak 38.

Autobusni kolodvor može prihvaćati i otpremiti autobuse i prodavati vozne karte samo za linije po registriranom voznom redu.

Iznimno, od stavka 1. ovoga članka, autobusni kolodvor može prihvaćati i otpremiti i autobuse prijevoznika, odnosno samostalnih privrednika koji obavljaju javni linijski prigradski prijevoz u cestovnom prometu i slobodni prijevoz u cestovnom prometu ako raspolaže dovoljnim brojem posebnih perona za ove potrebe, koji moraju biti posebno označeni.

Članak 39.

Autobusni kolodvor je dužan voditi evidenciju o dolascima i polascima autobusa.

Ministar pomorstva, prometa i veza propisat će način vođenja evidencije o dolascima i polascima autobusa na autobusni kolodvor.

Ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i veza da može u propisu iz stavka 2. ovoga članka propisati prekršaje, te odrediti novčane kazne za te prekršaje.

Vozač autobusa dužan je prijaviti vrijeme dolaska i polaska autobusa prometnoj službi autobusnog kolodvora.

Članak 40.

Prijevoznik, odnosno samostalni privrednik mora obavijestiti autobusni kolodvor gdje započinje po voznom redu prijevoz o nemogućnosti održavanja polaska linije odnosno o zakašnjenju više od 30 minuta.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka autobusni kolodvor mora izvijestiti slijedeći autobusni kolodvor po voznom redu.

Članak 41.

Autobusni kolodvor može, u slučaju nemogućnosti prijevoznika, odnosno samostalnog privrednika da izvrši prijevoz po registriranom voznom redu kao i u slučaju zakašnjenja većeg od 30 minuta, angažirati drugog prijevoznika, odnosno samostalnog privrednika da izvrši prijevoz.

Prijevoz iz stavka 1. ovoga članka izvšit će se na račun prijevoznika, odnosno samostalnog privrednika koji je bio dužan izvršiti prijevoz po registriranom voznom redu.

Članak 42.

Autobusni kolodvor svojim aktom utvrđuje sadržaj i način isticanja voznog reda i cijene prijevoza, te način izvještavanja putnika o zakašnjavanjima, odnosno nemogućnostima dolaska autobusa na autobusni kolodvor, kao i svoje radno vrijeme.

2. Teretni autokolodvori

Članak 43.

Teretni autokolodvor osigurava prihvat i otpremu teretnih i priključnih vozila i stvari, osigurava njihov smještaj, pruža članovima posade vozila usluge smještaja i prehrane, te obavlja i druge ugovorene poslove.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka donosi nadležni općinski organ na čijem području teretni autokolodvor ima sjedište.

Članak 44.

Teretni autokolodvor dužan je pružati svoje usluge pod jednakim uvjetima svim prijevoznicima, odnosno samostalnim privrednicima.

Ako u mjestu postoji teretni autokolodvor, općinska skupština, odnosno Skupština grada Zagreba može propisom utvrditi obavezu da su se prijevoznici, odnosno samostalni privrednici dužni koristiti uslugama teretnog autokolodvora.

VI. NADZOR I INSPEKCIJA CESTOVNOG PROMETA

Članak 45.

Nadzor nad zakonitošću rada prijevoznika obavlja nadležni općinski organ na čijem području prijevoznik ima sjedište.

Članak 46.

Inspekcijski nadzor nad izvršavanjem ovoga Zakona i drugih propisa iz djelatnosti cestovnog prometa i infrastrukture obavlja inspekcija cestovnog prometa i cesta Ministarstva pomorstva, prometa i veza (u daljnjem tekstu: "republička inspekcija cestovnog prometa i cesta").

Iznimno, od stavka 1. ovoga članka, inspekcijski nadzor nad izvršavanjem javnog prijevoza osoba i stvari u gradskom i prigradskom cestovnom prometu, prijevoza za vlastite potrebe, te prijevoza za posebne namjene na području Grada Zagreba obavlja inspekcija cestovnog prometa Grada Zagreba.

Republička inspekcija cestovnog prometa i cesta odnosno inspekcija cestovnog prometa Grada Zagreba vodi evidenciju objekata pod nadzorom iz djelatnosti cestovnog prometa i evidenciju izvršenih nadzora i poduzetih mjera nad tim objektima.

Uputu o načinu vođenja evidencije iz stavka 3. ovoga članka donosi ministar pomorstva, prometa i veza.

Članak 47.

Obrazac iskaznice republičkog inspektora cestovnog prometa i cesta i inspektora cestovnog prometa Grada Zagreba i način njenog izdavanja propisuje ministar pomorstva, prometa i veza.

Članak 48.

Republički inspektor cestovnog prometa i cesta, odnosno inspektor cestovnog prometa Grada Zagreba je ovlašten:

a) pregledati:

1. poslovne i druge prostorije,

2. vozila, uređaje i opremu,

3. poslovne knjige, sporazume, ugovore i druge isprave u svezi s prijevozničkom djelatnosti,

4. dokumentaciju i evidenciju o poslovanju i primjeni propisa u svezi s prijevoznićkom djelatnosti,

b) privremeno zabraniti:

1. obavljanje prijevoza ako prijevoznik, samostalni privrednik i pravna osoba ili građanin koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe ne ispunjava propisane uvjete za obavljanje prijevoza u cestovnom prometu,

2. korištenje motornog vozila ako ne ispunjava uvjete predviđene propisom iz članka 3 i 31. ovoga Zakona,

3. obavljanje poslova vozača motornog vozila ako nema propisanu stručnu spremu iz članka 5. ovoga Zakona,

4. obavljanje autotaksi prijevoza osoba ako nema uvjet iz članka 5. i 27. ovoga Zakona,

5. korištenje autobusnog kolodvora i teretnog autokolodvora ako ne ispunjava propisane uvjete iz članka 36. i 43. ovoga Zakona;

c) isključiti vozilo iz prometa:

1. ako utvrdi da prijevoznik, odnosno samostalni privrednik obavlja prijevoz osoba u linijskom cestovnom prometu bez registriranog reda vožnje,

2. ako utvrdi da se javni prijevoz u slobodnom cestovnom prometu ne obavlja u skladu s odredbom članka 25. ovoga Zakona,

3. ako utvrdi da se prijevoz za vlastite potrebe ne obavlja u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. ovoga Zakona,

4. ako utvrdi da građanin obavlja javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe bez propisanog rješenja ako mu u rješenju nije upisano motorno vozilo kojim obavlja prijevoz ili ako prijevoz za vlastite potrebe obavlja osoba suprotno stavku 1. članka 33. ovoga Zakona,

5. ako utvrdi da se prijevoz obavlja autotaksi vozilom koje ne ispunjava uvjete utvrđene propisom iz članka 3. ovoga Zakona.

Inspektor iz stavka 1. ovoga članka isključuje vozilo iz prometa na način da oduzme prometnu dozvolu, a po potrebi i registarske pločice motornog vozila u trajanju od 48 sati, a u ponovljenom slučaju u trajanju od pet dana. U slučaju kada se radi o motornom vozilu kojim se obavlja autotaksi prijevoz osoba, isključivanje vozila iz prometa obavlja se na način da inspektor oduzme oznaku "taxi" i evidencijski broj iz registra radnje.

Inspektor iz stavka 1. ovoga članka može narediti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti ako utvrdi da se prijevoz u cestovnom prometu ne obavlja u skladu s odredbama ovoga Zakona, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugih propisa kojima se uređuje obavljanje prijevoza u cestovnom prometu.

Članak 49.

Republička inspekcija cestovnog prometa i cesta obavlja nadzor nad radom inspekcije cestovnog prometa Grada Zagreba, pruža im stručnu pomoć, a po potrebi i koordinira zajedničkim akcijama u obavljanju inspekcijskog nadzora.

Inspekcija cestovnog prometa Grada Zagreba dužna je postupiti u skladu s uputom republičke inspekcije cestovnog prometa i cesta i na temelju upute dostavljati tražena izvješća i program rada.

Članak 50.

Pravne osobe i građani čije je poslovanje podvrgnuto nadzoru republičkog inspektora cestovnog prometa i cesta, odnosno inspektora cestovnog prometa Grada Zagreba dužni su na njegov zahtjev i u datom roku dostaviti točne podatke i dokumentaciju što su mu potrebni za obavljanje poslova iz njegove nadležnosti.

Članak 51.

Protiv rješenja što ga donose republički inspektor cestovnog prometa i cesta nije dopuštena žalba, već se protiv tog rješenja može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja za povrede odredaba članka 48. pod b) točka 1., 2., 3. i 4. i pod c) ovoga Zakona.

Žalba izjavljena protiv rješenja inšpektora cestovnog prometa Grada Zagreba ne odgađa izvršenje rješenja za povredu odredaba članka 48. pod b) točka 1., 2., 3. i 4. i pod c) ovoga Zakona.

Protiv rješenja što ga donese inspektor cestovnog prometa Grada Zagreba može se izjaviti žalba Ministarstvu pomorstva, prometa i veza u roku 15 dana od dana dostave rješenja.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 52.

Novčanom kaznom od 50.000 do 450.000 hrvatskih dinara kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba:

1. ako povjeri upravljanje motornim vozilom vozaču koji nema propisanu stručnu spremu (članak 5.);

2. ako ne obavi javni prijevoz u skladu s člankom 8. ovoga Zakona;

3. ako ne utvrdi vozni red, daljinar i minimalno vozno vrijeme za javni prijevoz u linijskom cestovnom prometu (članak 10. i 13.);

4. ako obavlja javni prijevoz u linijskom cestovnom prometu prije registracije voznog reda (članak 11.);

5. ako ne obavlja javni prijevoz po registriranom voznom redu ili ako izmijeni odnosno ukine vozni red protivno odredbama članka 12.,15. i 16. ovoga Zakona;

6. ako ne utvrdi tarifu za javni prijevoz u linijskom cestovnom prometu (članak 18.);

7. ako obavlja javni prijevoz osoba u međumjesnom linijskom cestovnom prometu za linije od interesa za Republiku Hrvatsku za čije obavljanje nije dobila koncesiju (članak 21.);

8. ako slobodni prijevoz stvari, odnosno osoba ne obavlja u skladu s člankom 24. i 25. ovoga Zakona;

9. ako obavlja slobodni prijevoz opasnih tvari za čije obavljanje nije doblla koncesiju (članak 28);

10. ako obavlja prijevoz za vlastite potrebe protivno odredbi članka 30. stavka 1. i 2. ovoga Zakona;

11. ako autobusni kolodvor ili teretni autokolodvor ne ispunjava uvjete iz članka 36. i 43. ovoga Zakona iIi ako ne pruža svoje usluge pod jednakim uvjetima ili po cjeniku na koji nije data suglasnost Hrvatske gospodarske komore (članak 37. i 44.);

12. ako ne koristi autobusni kolodvor ili mu ne povjeri prodaju voznih karata, rezervacija te davanje obavijesti putnicima (članak 37.).

Za privredne prijestupe iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravIkoj osobi novćanom kaznom od 5.000 do 25.000 dinara.

Za privredne prijestupe iz stavka 1. točka 1., 2., 4., 6., 7., 8., 9.,11. i 12. ovoga članka izreći će se uz navedenu kaznu i zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi postignute prijestupom.

Za privredni prijestup iz stavka 1. toćke 5. i 6. ovoga članka može se uz novčanu kaznu izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja prijevoza na određenoj liniji i odrediti brisanje iz registra one linije za koju je izrečena zabrana.

Članak 53.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako upotrijebi vozilo za koje nema pravilno i točno popunjen putni radni list ili ako ga ne čuva najmanje dvije godine (članak 6.);

2. ako ne objavi i ne dostavi registriran vozni red ili njegovu izmjenu ili ukidanje u skladu s člankom 14. i 17;

3. ako povjeri obavljanje autotaksi prijevoza osoba vozaču koji nema položen program u skladu s člankom 27. ovoga Zakona;

4. ako obavlja prijevoz za vlastite potrebe autobusom u međumjesnom prijevozu u cestovnom promelu bez potpisanog spiska putnika, odnosno u gradskom i prigradskom prijevozu ako putnici nemaju ovjerene indetifikacijske iskaznice (članak 30. stavak 3.);

5. ako prihvat i otpremu putnika ne obavlja na autobusnim kolodvorima i autobusnim stajalištima (članak 35.);

6. ako usluge prihvata i otpreme autobusa i prodaje voznih karata obavi protivno odredbama članka 38. ovoga Zakona;

7. ako ne vodi evidenciju o dolascima i polascima autobusa (članak 39. stavak 1.);

8. ako ne obavijesti autobusni kolodvor o nemogućnosti održavanja polaska linije odnosno o zakašnjenju više od 30 minuta (članak 40. stavak 1.);

9. ako ne izvijesti slijedeći autobusni kolodvor o nemogućnosti održavanja ili o kašnjenju polaska linije (članak 40. stavak 2.);

10. ako ne donese akt iz članka 42. ovoga Zakona odnosno ako ne postupi po odredbama akta donesenog na osnovi toga članka;

11. ako ne dozvoli republičkom inspektoru cestovnog prometa i cesta, odnosno inspektoru cestovnog prometa Grada Zagreba da izvrši pregled poslovnih prostorija, vozila, uredaja i opreme, posiovnih knjiga, sporazuma, ugovora i drugih isprava, evidencija i dokumentacija ili ako na bilo koji način ometa taj pregled (članak 48. pod a);

12. ako ne postupi u zadanom roku po rješenju republičkog inspektora cestovnog prometa i cesta odnosno inspektora cestovnog prometa Grada Zagreba ili mu ne dostavi u datom roku podatke i dokumentaciju u skladu s člankom 48. stavkom 3. i člankom 50. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 10.000 do 15.000 hrvatskih dinara.

Članak 54.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj samostalni privrednik, odnosno građanin koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe:

1. ako provjeri upravljanje motornim vozilom vozaču koji nema propisanu stručnu spremu (članak 5. stavak 1.);

2. ako upotrijebi vozilo za koje nema pravilno i točno popunjen putni radni list (članak 6. stavak 1.);

3. ako samostalni privrednik odnosno građanin koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe ne čuva putni radni list najmanje dvije godine (članak 6. stavak 3.);

4. ako ne obavi javni prijevoz u skladu s člankom 8. ovoga Zakona;

5. ako ne utvrdi vozni red, daljinar i minimalno vozno vrijeme za javni prijevoz u linijskom cestovnom prometu (članak 10. i 13.);

6. ako obavlja javni prijevoz u linijskom cestovnom prometu prije registracije voznog reda (članak 11.);

7. ako ne obavlja javni prijevoz po registriranom voznom redu ili ako izmijeni odnosno ukine vozni red protivno odredbama članka 12., 15. i 16. ovoga Zakona;

8. ako ne obavijesti javnost o registriranom voznom redu ili njegovoj izmjeni ili ukidanju (članak 14. i 17.);

9. ako izmijeni ili ukine vozni red prije isteka roka njegova važenja, izuzev u slučaju iz članka 15. stavka 2. i članka 16. stavka 2. ovoga Zakona;

10. ako ne utvrdi tarifu za javni prijevoz u linijskom cestovnom prometu (članak 18. stavak 1.);

11. ako obavlja javni prijevoz u međumjesnom linijskom cestovnom prometu za linije od interesa za Republiku Hrvatsku za čije obavljanje nije dobio koncesiju (članak 21. stavak 1.);

12. ako slobodni prijevoz stvari odnosno osoba ne obavlja u skladu s člankom 24. i 25. ovoga Zakona;

13. ako obavlja prijevoz za vlastite potrebe autobusom u međumjesnom prijevozu u cestovnom prometu bez potpisanog spiska putnika, odnosno u gradskom i prigradskom prijevozu ako putnici nemaju ovjerene indetifikacijske iskaznice (članak 30. stavak 3.);

14. ako obavlja autotaksi prijevoz osoba a nema položen program u skladu s člankom 27. ovoga Zakona;

15. ako prihvati i otpremu putnika ne obavlja u skladu s člankom 34. ovoga Zakona;

16. ako ne koristi autobusni kolodvor ili mu ne povjeri prodaju voznih karata, rezervacija te davanje obavijesti putnicima (članak 37);

17. ako ne obavijesti autobusni kolodvor u skladu s člankom 40. stavkom 1. ovoga Zakona;

18. ako ne dozvoli republičkom inspektoru cestovnog prometa i cesta, odnosno inspektoru cestovnog prometa Grada Zagreba da izvrši pregled poslovnih prostorija, vozila, uređaja i opreme, poslovnih knjiga, sporazuma, ugovora i drugih isprava, evidencije i dokumentacije ili ako na bilo koji način ometa taj pregled (članak 48. pod a);

19. ako ne postupi u zadanom roku po rješenju republičkog inspektora cestovnog prometa i cesta odnosno inspektora cestovnog pronieta Grada Zagreba ili mu ne dostavi u datom roku podatke i dokumentaciju u skladu s člankom 48. stavkom 3. i člankom 50. ovoga Zakona.

Za prekršaje iz stavka 1. točke 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,10., 11., 12., 16.,17.,18. i 19. ovoga članka može se izreći uz novčanu kaznu i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza od tri mjeseca do godine dana.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka oduzet če se imovinska korist postignuta prekršajem.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka može se na licu mjesta naplatiti novčana kazna u iznosu od 1.500 hrvatskih dinara.

Članak 55.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. ako obavlja prijevoz za vlastite potrebe protivno odredbi članka 30. stavka 2. ovoga Zakona;

2. ako obavlja prijevoz za vlastite potrebe motornim vozilom bez rješenja nadležnog tijela (članak 32. stavak 1.);

3. ako povjeri na upravljanje svoje motorno vozilo suprotno članku 83. stavku 1. ovoga Zakona;

4. ako gradanin koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe odnosno osoba koja upravlja njegovim motornim vozilom nema kod sebe rješenje nadležnog tijela (članak 33. stavak 3.);

5. ako ne dozvoli republičkom inspektoru cestovnog prometa i cesta odnosno inspektoru cestovnog prometa Grada Zagreba da izvrši pregled poslovnih prostorija, vozila i uređaja i opreme, poslovnih knjiga, sporazuma, ugovora i drugih isprava, evidencije i dokumentacije ili ako na bilo koji način ometa taj pregled (članak 48. pod a);

6. ako ne postupi u zadanom roku po rješenju republičkog inspektora cestovnog prometa i cesta, odnosno inspektora cestovnog prometa Grada Zagreba ili mu ne dostavi u datom roku podatke i dokumentaciju u skladu s člankom 48. stavkom 3. i člankom 50. ovoga Zakona.

Za prekršaje iz stavka 1. točka 1. ovoga članka oduzet će se imovinska korist postignuta prekršajem.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka može se na licu mjesta naplatlti novčana kazna u iznosu od 1.500 hrvatskih dinara.

Članak 56.

Novčanom kaznom od 5.000 do 15.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj član posade motornog vozila:

1. ako ne vodi ili nema pravilno i točno popunjen putni radni list (članak 6.);

2. ako se ne pridržava registriranog reda vožnje (članak 12.) ;

3. ako dozvoli ulazak ili izlazak putnika na autobusnom kolodvoru ili stajalištu koji nisu utvrđeni u registriranom redu vožnje (članak 35.);

4. ako ne prijavi prometnoj službi autobusnog kolodvora vrijeme dolaska i polaska autobusa (članak 39. stavak 4.);

5. ako ne dozvoli republičkom inspektoru cestovnog prometa i cesta, odnosno inspektoru cestovnog prometa Grada Zagreba da izvrši pregled poslovnih prostorija, vozila, uređaja i opreme, poslovnih knjiga, sporazuma, ugovora i drugih isprava, evidencija i dokumentacije ili ako na bilo koji način ometa taj pregled (članak 48. pod a);

6. ako ne postupi u zadanom roku po rješenju republičkog inspektora cestovnog prometa i cesta odnosno inspektora cestovnog prometa Grada Zagreba ili mu ne dostavi u datom roku podatke i dokumentaciju u skladu s člankom 48. stavkom 3. i člankom 50. ovoga Zakona.

Za prekršaje navedene u stavku 1. ovoga članka može se na licu mjesta naplatiti novčana kazna u iznosu od 1.500 hrvatskih dinara.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Propisi na osnovi ovlaštenja iz ovoga Zakona donijet će se u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 58.

Odredba članka 5. ovoga Zakona ne odnosi se na vozača motornog vozila koji je na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljao poslove i radne zadatke vozača motornog vozila u radnom odnosu i na građanina koji je najmanje tri godine radio na poslovima vozača motornog vozila u inozemstvu.

Odredba članka 5. ovoga Zakona ne odnosi se ni na vozače motornih vozila koji su stručnu spremu stekli po ranijim propisima.

Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na samostalnog privrednika.

Članak 59.

Nadležni općinski organi dužni su ustrojiti evidenciju o izdanim rješenjima u skladu s člankom 32. ovoga Zakona u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 60.

Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za povredu odredaba utvrđenih propisom iz članka 3. i 31. ovoga Zakona, te za povredu odredaba iz članka 6. i 33. ovoga Zakona može pokrenuti i nadležna policijska uprava odnosno policijska stanica.

Članak 61.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o prijevozu u cestovnom prometu ("Narodne novine", br. 44/89. i 47/89.), dok će se odredba članka 4. toga Zakona primjenjivati do donošenja propisa iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 62.

Ako odredbama ovoga Zakona nije drugačije određeno, do donošenja novih propisa, po odredbama ovoga ili drugih posebnih zakona, ostaju na snazi:

1. Pravilnik o stručnoj spremi i o legitimaciji republičkog inspektora cestovnog prometa i cesta ("Narodne novine", br. 3/91);

2. Pravilnik o načinu vodenja evidencije o dolascima na autobusni kolodvor i polascima s autobusnog kolodvora autobusa u linijskom prometu ("Narodne novine", br 49/78);

3. Uputa o načinu vođenja evidencije objekata i evidencije izvršenih kontrola i poduzetih mjera organa inspekcije cestovnog prometa u zajednicama općina ("Narodne novine", br. 52/78.).

Članak 63.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim noviriama".

Klasa: 340-01 /91-01/01

Zagreb, 5. studenoga 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.