Zakoni i propisi - Pravni savjeti 77 13.11.1992 Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o prostornom uređenju u ratom zahvaćenini područjima Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 13. studenoga 1992. godine, donijela je

UREDBU

o izmjeni i dopuni Uredbe o prostornom uređenju u ratom zahvaćenini područjima Republike Hrvatske

Članak 1.

U Uredbi o prostornom uređenju u ratom zahvaćenim područjima Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 44/92) u članku 1. u stavku 2. na kraju teksta iza riječi "Zadar", umjesto točke stavlja se zarez i dodaje se riječ "Županja".

Članak 2.

Članak 18. mijenja se i glasi: "Sredstva za izradu Odluke, Osnove i Plana uređenja za gradove i druga naselja, osigurat će Republika iz proračuna i drugih izvora".

Članak 3.

Ova uredba stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 010-04/92-01/13

Urbroj: 5030114-92-4

Zagreb, 13. studenoga 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.