Zakoni i propisi - Pravni savjeti 75 05.11.1992 Pravilnik o Republičkoj nagradi športa Franjo Bućar
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO KULTURE I PROSVJETE

Na temeljkn članka 79. Zakona o športu ("Narodne novine", br. 60/92), ministar kulture i prosvjete donosi

PRAVILNIK

o Republičkoj nagradi športa "Franjo Bućar"

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti za dodjelu Republičke nagrade športa "Franjo Bučar" (u daljnjem tekstu: Nagrada), izgled medalje, način rada Odbora Republičke nagrade športa "Franjo Bučar" (u daljnjem tekstu: Odbor), te druga pitanja, u svezi s Nagradom.

Članak 2.

Nagrada se dodjeljuje svake godine u mjesecu studenom, a u povodu obljetnice rođenja Franje Bučara.

Nagrada se dodjeljuje pojedincima i pravnim osobama iz članka 75. Zakona o športu.

Članak 3.

Postupak za dodjelu Nagrade pokreće svake godine, u mjesecu rujnu, Ministarstvo kulture i prosvjete raspisivanjem javnog natječaja.

U natječaju se objavljuju kriteriji za dodjelu Nagrade, utvrđuje postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.

Tekst natječaja objavljuje se u dnevnom tisku i "Glasniku" Ministarstva kulture i prosvjete.

Članak 4.

Prijedlog za dodjelu Nagrade mogu dati športske organizacije i njihova udruženja i savezi, športska poduzeća, te druge pravne osobe iz članka 2. Zakona o športu kao i sudionici u športskim aktivnostima.

Članak 5.

Prijedlog za dodjelu Nagrade mora biti pismeno obrazložen.

Obrazloženje prijedloga mora sadržavati osnovne podatke o pojedincu, grupi djelatnika ili organizaciji koja se predlaže za Nagradu, njihovoj djelatnosti i postignutim rezultatima kao i druge razloge za dodjelu Nagrade.

Kada se za Nagradu predlaže pojedinca, prijedlog mora sadržavati naznaku iz koje je vidljivo da li se predlaže za godišnju ili Nagradu za životno djelo.

Ako pojedini prijedlog za dodjelu Nagrade nije obrazložen ili obrazloženje ne sadrži dovoljno elemenata za odlučivanje, Ministarstvo kulture i prosvjete može zatražiti od predlagača da dopuni svoj prijedlog.

Članak 6.

Svake godine može se dodijeliti dvanaest godišnjih Nagrada i jedna nagrada za životno djelo.

Godišnja nagrada se dodjeljuje za neprekidno višegodišnje uspješno djelovanje u području športa, a može se dodijeliti i za pojedino izuzetno znanstveno, stručno i pedagoško ostvarenje ili športsko dostignuće.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima za trajan doprinos u promicanju športa i ugledu Republike Hrvatske.

Nagrade se ne može dodijeliti posmrtno.

Članak 7.

Godišnja nagrada sastoji se od srebrne dvostrane medalje koja na aversu nosi portret Franje Bučara, a na reversu grb Republike Hrvatske ispod kojega je natpis "Nagrada Franjo Bučar" i pet olimpijskih krugova, te posebnog priznanja u obliku povelje u kožnom ovitku s odgovarajućim tekstom i novčanog iznosa koji se godišnje utvrdi proračunom Republike Hrvatske.

Nagrada za životno djelo sastoji se od zlatne dvostrane medalje koja na aversu nosi portret Franje Bučara, a na reversu grb Republike Hrvatske ispod kojega je natpis "Nagrada Franjo Bučar" i pet olimpijskih krugova, te posebnog priznanja u obliku povelje u kožnom ovitku s odgovarajućim tekstom i novčanog iznosa koji se godišnje utvrdi proračunom Republike Hrvatske.

Članak 8.

O dodjeli Nagrade odlučuje Odbor koji se sastoji od predsjednika i osam članova imenovanih od Sabora Republike Hrvatske na prijedlog ministra kulture i prosvjete.

Članak 9.

Odbor odlučuje o dodjeli Nagrade na sjednicama.

Odbor može donositi pravovaljane odluke, ako je sjednici nazočno najmanje pet članova Odbora.

Odbor pravovaljano odlučuje većinom glasova članova nazočnih na sjednici Odbora.

Članovi Odbora odlučuju o dodjeli Nagrade javnim glasovanjem.

Članak 10.

Predsjednik Odbora priprema, saziva i vodi sjednice Odbora.

U slučaju odsutnosti predsjednika, sjednice vodi zamjenik predsjednika Odbora, kojeg članovi Odbora biraju na prvoj sjednici.

Na sjednici Odbora vodi se zapisnik.

Članak 11.

Član Odbora koji se ne suglasi s odlukom Odbora može tražiti da se njegovo odvojeno mišljenje s obrazloženjem unese u zapisnik sjednice Odbora.

Ako je član Odbora kandidat za dodjelu Nagrade, ne može sudjelovati u raspravi i donošenju odluke o Nagradi za koju je kandidiran (godišnjoj ili za životno djelo).

Članak 12.

Odbor može, na prijedlog člana Odbora, donijeti Odluku da Nagradu dodijeli kandidatu koji nije predložen na natječaju iz članka 3. ovog Pravilnika.

Članak 13.

Odbor objavljuje imena nagradenih i dodjeljuje Nagradu na svečanoj sjednici Odbora.

Članak 14.

Sredstva za dodjeljivanje Nagrade osiguravaju se svake godine u proračunu Republike i vode se na računu Ministarstva kulture i prosvjete.

Članak 15.

Stručne i računovodstvene poslove u svezi s Nagradom obavlja Ministarstvo kulture i prosvjete.

U financijskom planu Ministarstva kulture i prosvjete osiguravaju se sredstva za troškove u svezi s dodjeljivanjem Nagrade.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Poslovnik o radu odbora za dodjelu Republičke nagrade športa "Dr. Franjo Bučar" koji je potvrđen Odlukom o potvrđivanju Poslovnika o radu Odbora za dodjelu Republičke nagrade športa "Dr. Franjo Bučar" ("Narodne novine", br. 63/91).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 061-06/92-03-19

Urbroj: 532-04/2-92-01

Zagreb, 19. listopada 1992.

Ministar kulture i prosvjete

mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.