Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 04.11.1992 Zakon o Narodnoj banci Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o Narodnoj banci Hrvatske

Proglašavam Zakon o Narodnoj banci Hrvatske, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 4. studenoga 1992.

Broj : PA4-82/1-92.

Zagreb, 4. studenoga 1992.

predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

o Narodnoj banci Hrvatske

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Narodna banka Hrvatske je centralna banka Republike Hrvatske.

Članak 2.

Narodna banka Hrvatske odgovorna je za stabilnost valute i za opću likvidnost plaćanja u zemlji i prema inozemstu.

Svojim djelovanjem Narodna banka Hrvatske podržava ciljeve ekonomske politike Republike Hrvatske, pri čemu ta podrška ne smije ugroziti stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja u zemlji i inozemstvu.

U obavljanju svojih poslova Narodna banka Hrvatske je samostalna i odgovorna Saboru Republike Hrvatske.

Članak 3.

Narodna banka Hrvatske samostalno utvrđuje zadatke monetarne i devizne politike, i mjere, u okviru svojih prava i dužnosti, za ostvarivanje utvrđenih zadataka monetarne i devizne politike.

Članak 4.

Narodna banka Hrvatske:

- utvrduje količinu novca u optjecaju;

- utvrduje opću likvidnost banaka;

- brine se o održavanju opće likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu;

- izdaje novčanice i kovani novac;

- kontrolira banke;

- propisuje, organizira i usklađuje informacijski sustav potrebit za obavljanje njenih funkcija;

- obavlja određene poslove za Republiku Hrvatsku;

- obavlja ostale, zakonom utvrđene poslove. .

Članak 5.

Za obveze Narodne banke Hrvatske jamči Republika Hrvatska.

Članak 6.

Narodna banka Hrvatske ne preuzima obveze plaćanja umjesto drugih pravnih osoba po osnovi svoje odgovornosti za opću likvidnost plaćanja u zemlji i prema inozemstvu.

Članak 7.

Narodna banka Hrvatske može biti član međunarodnih financijskih organizacija i sudjelovati u medunarodnim financijskim organizacijama. Ako se u tu svrhu koriste sredstva državnog proračuna, potrebita je prethodna suglasnost Sabora Republike Hrvatske.

Članak 8.

Narodna banka Hrvatske podnosi Saboru Republike Hrvatske, prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje, izvješće o svom radu. Uz godišnje izvješće Narodna banka Hrvatske podnosi godišnji obračun, koji obuhvaća cjelokupno njezino poslovanje.

Članak 9.

Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na banke, Narodna banka Hrvatske u svom poslovanju primjenjuje i na druge financijske organizacije ukoliko obavljaju bankarske poslove.

II. POSLOVANJE NARODNE BANKE HRVATSKE

1. Utvrđivanje količine novca u optjecaju

Članak 10.

Radi utvrđivanja količine novca u optjecaju Narodna banka Hrvatske poduzima sljedeće mjere:

1) utvrđuje visinu obvezne rezerve banaka kod Narodne banke Hrvatske;

2) izdaje i povlači blagajničke zapise;

3) prodaje i kupuje domaće, odnosno inozemne prenosive kratkoročne vrijednosne papire;

4) odobrava kratkoročne kredite bankama na osnovi domaćih i inozemnih prenosivih kratkoročnih vrijednosnih papira;

5) odobrava kredite bankama s rokom vraćanja do tri mjeseca, uz zalog vrijednosnih papira i blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske;

6) određuje eskontnu stopu Narodne banke Hrvatske i aktivne i pasivne kamatne stope Narodne banke Hrvatske:

7) ograničava opseg i dinamiku porasta plasmana banaka za određeno vrijeme.

Mjere iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se na jedinstven način prema svim bankama.

Članak 11.

Narodna banka Hrvatske utvrđuje visinu obvezne rezerve banaka propisivanjem određenog postotka (stope) od depozita i svih drugih sredstava.

Narodna banka Hrvatske može iznimno utvrditi i visinu obvezne rezerve, propisivanjem određenog postotka (stope) od porasta kredita i drugih plasmana banaka, ovisno o vrsti i ročnosti kredita, odnosno plasmana.

Narodna banka Hrvatske može utvrditi visinu obvezne rezerve i propisivanjem diferenciranih postotaka (stopa) prema vrsti, ročnosti i veličini depozita i drugih sredstava banaka, odnosno utvrditi da se na određene depozite i druga sredstva ne obračunava obvezna rezerva.

Narodna banka Hrvatske utvrđuje visinu kamatnih stopa na obvezno upisane blagajničke zapise i obveznu rezervu banaka kod Narodne banke Hrvatske ovisno o visini kamatnih stopa što ih banke obračunavaju i plaćaju na sredstva depozita koja služe kao osnovica za upis ovih blagajničkih zapisa i izdvajanje obvezne rezerve.

Članak 12.

Narodna banka Hrvatske utvrđuje način i rokove za obračun i izdvajanje obvezne rezerve na poseban račun.

Banke mogu izdvojena sredstva obvezne rezerve koristiti tijekom mjeseca za održavanje svoje dnevne likvidnosti, uz uvjete koje jedinstveno za sve banke utvrdi Narodna banka Hrvatske.

Banke su dužne Narodnoj banci Hrvatske platiti naknadu za korištenje sredstava obvezne rezerve iz stavka 2. ovoga članka.

Banke koje nepravilno obračunavaju obveznu rezervu ili koje u propisanom roku ne izdvajaju obveznu rezervu dužne su na iznos manje obračunate i izdvojene obvezne rezerve platiti Narodnoj banci Hrvatske povećanu naknadu u odnosu na naknadu iz stavka 3. ovoga članka.

Visinu stope po kojoj se obračunava i plaća naknada iz stavka 3. i 4. ovoga članka propisuje Narodna banka Hrvatske.

Članak 13.

Narodna banka Hrvatske izdaje blagajničke zapise na osnovi odluke kojom se odreduju opseg, rokovi i drugi uvjeti za upis, odnosno isplatu tih zapisa.

Blagajničke zapise Narodne banke Hrvatske mogu upisivati banke i druge financijske organizacije.

Narodna banka Hrvatske može bankama, kao mjeru održavanja njihove minimalne likvidnosti, propisati i obvezni upis blagajničkih zapisa.

Članak 14.

Narodna banka Hrvatske utvrđuje vrstu, visinu, rokove i druge uvjete i način kupnje i prodaje domaćih i inozemnih prenosivih kraktoročnih vrijednosnih papira, a može ih kupovati i prodavati bankama i drugim financijskim organizacijama neposredno ili preko tržišta novca i kratkoročnih vrijednosnih papira.

Članak 15.

Narodna banka Hrvatske utvrđuje visinu, rokove korištenja i vraćanja, te druge uvjete za davanje kratkoročnih kredita bankama:

1) na osnovi domaćih i stranih prenosivih vrijednosnih papira za koje su banke dale avale i koji dospijevaju u roku do jedne godine;

2) na osnovi zaloga vrijednosnih papira koji dospijevaju u roku do jedne godine i blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske.

Narodna banka Hrvatske utvrđuje koje vrste vrijednosnih papira mogu služiti kao osnova za davanje kredita prema odredbama ovoga članka

Članak 16.

Narodna banka Hrvatske utvrđuje eskontnu stopu Narodne banke Hrvatske.

Narodna banka Hrvatske utvrduje kamatne stope po kojima se naplaćuju kamate na sve kredite i druga potraživanja, odnosno plaćaju kamate na deponirana sredstva kod Narodne banke Hrvatske.

Članak 17.

Narodna banka Hrvatske može iznimno ograničiti opseg i dinamiku porasta plasmana banaka radi utvrdivanja količine novca u optjecaju, ako se to utvrđivanje ne može ostvariti drugim mjerama iz članka 10. ovoga Zakona.

Od ograničenja iz stavka 1. ovoga članka ne može se izuzeti nijedna banka.

2. Održavanje likvidnosti banaka

Članak 18.

Narodna banka Hrvatske, radi održavanja likvidnosti banaka, donosi odluke kojima:

1) propisuje visinu, uvjete i način održavanja minimalne likvidnosti banaka;

2) propisuje obvezne okvire ročne strukture plasmana banaka;

3) propisuje način korištenja obvezne rezerve kod Narodne banke Hrvatske radi održavanja likvidnosti banaka;

4) propisuje visinu, rokove korištenja i vraćanja i druge uvjete za davanje bankama kratkoročnih kredita za određivanje dnevne likvidnosti na osnovi određenih vrijednosnih papira;

5) propisuje minimalne opće uvjete kreditne sposobnosti banaka;

6) propisuje postupak za utvrđivanje datuma otkada je banka nelikvidna;

7) utvrduje uvjete za oblikovanje posebne rezerve banaka za osiguranje likvidnosti u plaćanjima po osnovi štednih uloga i tekućih računa građana.

Mjere iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se na jedinstven način prema svim bnkama

Članak 19.

Narodna banha Hrvatske može propisati obvezu banaka da, kao minimum za održavanje svoje likvidnosti, drže dio sredstava na svojim računima i u određenim likvidnim plasmanima.

Članak 20.

Narodna banka Hrvatske može propisati obvezu banaka da strukturu svojih plasmana po rokovima dospijeća održavaju u odredenim okvirima i usklađuju sa strukturom izvora sredstava po njihovoj ročnosti.

Članak 21.

Narodna banka Hrvatske propisuje uvjete i način korištenja obvezne rezerve banaka radi održavanja njihove dnevne likvidnosti.

Za vrijeme korištenja obvezne rezerve kod Narodne banke Hrvatske, banka ne može davati kredite, niti vršiti druge plasmane.

Članak 22.

Narodna banka Hrvatske utvrđuje visinu, rokove korištenja i vraćanja, te druge uvjete za davanje kratkoročnih kredita bankama za održavanje njihove dnevne likvidnosti.

Kredite iz stavka 1. ovoga članka Narodna banka Hrvatske daje na osnovi vrijednosnih papira kojima banke raspolažu, i to:

1) blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske;

2) vrijednosnih papira što ih izdaje Republika Hrvatska;

3) obveznica za koje je Republika zakonom preuzela obvezu da ih amortizira ili za koje garantira;

4) određenih eskontiranih mjenica poduzeća;

5) blagajničkih zapisa banaka i drugih izdavalaca;

6) komercijalnih zapisa.

Članak 23.

Banke koje ne udovoljavaju uvjetima iz članka 18. stavka 1. točke 5) ovoga Zakona ne mogu koristiti kredite kod Narodne banke Hrvatske.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, banke mogu koristiti kredite kod Narodne banke Hrvatske za održavanje dnevne likvidnosti, ako udovoljavaju uvjetima za korištenje tih kredita utvrđenima odlukom Narodne banke Hrvatske.

Članak 24.

Banka je nelikvidna ako nije u roku namirila dospjele obveze u zemlji i prema inozemstvu ili je te obveze umjesto nje izvršila druga pravna osoba po osnovi garancije.

Narodna banka Hrvatske propisuje pobliže uvjete za utvrđivanje nelikvidnosti banaka

Nelikvidna banka ne može obavljati plaćanje sa svojeg žiro-računa, niti može odobravati kredite i izdavati garancije.

Nelikvidnoj banci ovlaštena organizacija za platni promet ne može izvršavati naloge za plaćanje.

Iznimno od odredbe stavka 3. i 4. ovoga članka, nelikvidna banka može obavljati plaćanje samo po osnovi štednih uloga i tekućih računa gradana u domaćoj valuti i deviznih štednih uloga i deviznih računa građana.

Članak 25.

Ovlaštena organizacija za platni promet svakodnevno obavještava Narodnu banku Hrvatske o stanju likvidnosti banaka, na način koji propiše Narodna banka Hrvatske.

Ovlaštena organizacija za platni promet dužna je podatke na osnovi kojih se utvrđuje nelikvidnost banke kojima raspolaže u okviru svojih nadležnosti, odmah dostaviti Narodnoj banci Hrvatske.

3. Održavanje likridnosti u plaćanjima prema inozemstvu

Članak 26.

Narodna banka Hrvatske, radi održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu, u okviru svojih prava i dužnosti, donosi odluke i propisuje mjere i primjenjuje te mjere samostalno.

Članak 27.

Radi održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu, Narodna banka Hrvatske kupuje i prodaje devize na deviznom tržištu i obavlja druge poslove određene zakonom.

Članak 28.

Narodna banka Hrvatske rukuje deviznim rezervama Republike Hrvatske, osim dijela deviznih rezervi kojim rukuju ovlaštene banke.

Narodna banka Hrvatske može otvarati račune u inozemstvu.

Članak 29.

Radi održavanja opće likvidnosti Republike Hrvatske u plaćanjima prema inozemstvu Narodna banka Hrvatske može propisati obvezu ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama ili likvidnim deviznim plasmanima kao minimalnu rezervu za održavanje likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu i druge mjere kojima se osigurava opća likvidnost u plaćanjima prema inozemstvu.

Članak 30.

Narodna banka Hrvatske može prodavati i kupovati valutu Republike Hrvatske u inozemstvu.

Clanak 31.

Narodna banka Hrvatske utvrđuje mjere za ostvarivanje opsega i strukture zaključivanja i korištenja inozemnih kredita te prati i kontrolira zasnivanje kreditnih odnosa s inozemstvom u skladu sa zakonom.

Članak 32.

Narodna banka Hrvatske osigurava provedbu platnih i financijskih ugovora s inozemstvom.

Članak 33.

Narodna banka Hrvatske može se zaduživati u inozemstvu u svoje ime i za svoj račun za održavanje likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu.

Kredite iz stavka 1. ovoga članka, s rokom vračanja dužim od jedne godine, Narodna banka Hrvatske može uzimati samo na osnovi zakona.

Članak 34.

Narodna banka Hrvatske može se zaduživati u inozemstvu u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske, samo na osnovi zakona.

4. Izdavanje novčanica i kovanog novca

Članak 35.

Novčana jedinica Republike Hrvatske je "HRVATSKA KRUNA", koja se dijeli na sto "BANICA".

Članak 36.

Narodna banka Hrvatske izdaje novčanice i kovani novac, koji glasi na novčanu jedinicu Republike Hrvatske.

Narodna banka Hrvatske utvrđuje apoene i osnovna obilježja novčanica i kovanog novca i donosi odluku o puštanju u optjecaj i povlačenju iz optjecaja novčanica i kovanog novca.

Novčanice i kovani novac mogu izrađivati specijalizirane organizacije u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Narodna banka Hrvatske može osnovati ili sudjelovati u osnivanju specijaliziranih organizacija za izradu novčanica, kovanog novca i vrijednosnih papira.

Odluku iz prethodnog stavka donosi Savjet Narodne banke Hrvatske.

Članak 37.

Novčanice i kovani novac koji glase na hrvatsku krunu zakonsko su sredstvo plaćanja na području Republike Hrvatske.

Članak 38.

Sve obveze i prava i svi poslovi koji glase na novac, a sklopljeni su u Republici Hrvatskoj između poduzeća, drugih domaćih pravnih osoba i gradana, te građana sa stranim osobama, izražavaju se u hrvatskoj kruni i izvršavaju sredstvima plaćanja koja glase na nju, ako zakonom nije drugačije određeno.

Članak 39.

Narodna banka Hrvatske opskrbljuje i organizira opskrbu novčanicama i kovanim novcem teritorij Republike Hrvatske.

Članak 40.

Najniži apoen u prometu kojim se zaokružuje krajnji obračun u gotovinskom i bezgotovinskom platnom prometu i poslovnim knjigama utvrđuje Narodna banka Hrvatske uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 41.

Novčanice i kovani novac koji se povlači iz optjecaja prestaju biti zakonsko sredstvo plaćanja i zamjenjuju se u rokovima i na način što se utvrduju odlukom Narodne banke Hrvatske.

Članak 42.

Narodna banka Hrvatske zamjenjuje novčanice i kovani novac koji su postali neprikladni za promet, i to pohabane novčanice u punom iznosu, a oštećene novćanice i kovani novac uz uvjete što ih ona odredi.

5. Kontrola banaka

Članak 43.

Narodna banka Hrvatske kontrolira provedbu mjera monetarne i devizne politike i propisa kojima su uređeni devizno poslovanje i kreditni odnosi s inozemstvom od strane banaka.

Guverner Narodne banke Hrvatske odlukom propisuje pobliže uvjete i način obavljanja kontrole, vrstu, rokove, redoslijed i postupak poduzimanja mjera.

Članak 44.

Pri obavljanju kontrole, u smislu članka 43. ovoga Zakona, Narodna banka Hrvatske ima pravo uvida u poslovne knjige i ostalu dokumentaciju banaka.

Banke su dužne, na zahtjev Narodne banke Hrvatske, dostaviti potrebne podatke za obavljanje kontrole iz članka 43. ovoga Zakona.

Narodna banka Hrvatske obavlja kontrolu iz članka 43. ovoga Zakona i pregledom izvještaja i druge dokumentacije što je dobiva od banaka, te pregledom podataka i druge dokumentacije kojom raspolaže, a koja se odnosi na primjenu propisa od strane banaka.

Članak 45.

Ako se kontrolom iz članka 43. stavka 1. ovoga Zakona utvrdi da je banka postupila suprotno mjerama i propisima iz toga članka, Narodna banka Hrvatske poduzima mjere prema toj banci, a i prema rukovodećim radnicima banke.

Članak 46.

Mjere iz članka 45. ovoga Zakona što se poduzimaju prema banci jesu:

1) obustava kupnje vrijednosnih papira iz članka 14. i kreditiranja iz članka 15. i 22. ovoga Zakona u trajanju od 10 do 30 dana;

2) ograničenje opsega plasmana u trajanju od 10 do 60 dana:

3) obustava plaćanja u inozemstvu, osim plaćanja po dospjelim inozemnim kreditima i konvencijskim obvezama, garancijama i otvorenim akreditivima u trajanju od 10 do 60 dana;

4) ograničenje zaduženja u inozemstu u trajanju od 30 do 60 dana;

5) predlaganje nadležnim organima banke da se njihov rukovodeći radnik suspendira odnosno smijeni s dužnosti;

6) druge mjere predviđene zakonom.

Mjere iz ovoga članka i rok njihova trajanja izriču se rješenjem što ga donosi guverner Narodne banke Hrvatske, koje je konačno u upravnom postupku.

Članak 47.

Ako se mjerama poduzetima prema banći u utvrdenom roku, u smislu članka 46. ovoga Zakona, ne osigura zakonito poslovanje, Narodna banka Hrvatske pristupit će naplati svih svojih potraživanja od te banke;

Ako se kontrolom utvrdi da u poslovanju banke postoje radnje ili djela koja su kažnjiva po zakonu, guverner Narodne banke Hrvatske ili osoba koju on ovlasti podnijet će prijavu nadležnom organu.

Članak 48.

Narodna banka Hrvatske kontrolira devizno poslovanje poduzeća i drugih pravnih osoba i poduzetnika u granicama ovlaštenja utvrđenih propisima o deviznom poslovanju, a na osnovi pregleda isprava i dokumentacije koje joj te osobe podnose.

Ako se kontrolom iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da u poslovanju domaćih osoba postoje radnje ili djela koja su kažnjiva po zakonu, guverner Narodne banke Hrvatske ili osoba koju on ovlasti podnijet će prijavu nadležnom organu.

Članak 49.

Narodna banka Hrvatske ocjenjuje da li je udovoljeno uvjetima za osnivanje banke, što su propisani posebnim zakonom, i izdaje dozvolu za osnivanje banke.

Članak 50.

Narodna banka Hrvatske kontrolira da li su ispunjeni propisani uvjeti za poslovanje banke, kontrolira poslovanje banke te donosi mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

Narodna banka Hrvatske propisuje bliže uvjete i način provedbe kontrole iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 51.

Ako se kontrolom iz članka 50. ovoga Zakona utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti za poslovanje banke, odnosno da postoje nepravilnosti u njezinu poslovanju, Narodna banka Hrvatske predlaže banci poduzimanje odgovarajućih aktivnosti zavisno o nalazu kontrole, i to:

1) da poveća iznos osnivačkog fonda. sredstava rezervi i posebne rezerve za osiguranje od gubitka;

2) da ukine određene poslovne jedinice ili druge dijelove banke;

3) da privremeno obustavi kreditiranje određenih osnivača, osoba sa svojstvom osnivača i komitenata;

4) da obustavi davanje kredita u odredenom razdoblju;

5) da otpiše potraživanja kad se za to steknu zakonom utvrđeni uvjeti;

6) da obustavi obračunavanje i pripis kamate na aktivu određenog stupnja naplativosti;

7) da smijeni određene rukovodeće radnike;

8) da otkloni i druge nepravilnosti poduzimanjem, odnosno obustavljanjem određenih aktivnosti.

Prijedlozi iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se banci u pismenoj formi uz određivanje roka za njihovo prihvaćanje.

Ako banka u roku iz stavka 2. ovoga članka ne prihvati prijedlog iz toga stavka, guverner Narodne banke Hrvatske donosi rješenje kojim izriče kao mjeru prema banci aktivnosti navedene u stavku 1. ovoga članka. Ovim rješenjem određuje se rok za njegovo provođenje.

Rješenje iz stavka 3. ovoga članka konačno je u upravnom postupku.

Članak 52.

Ako Narodna banka Hrvatske, na osnovi izvršene kontrole ocijeni da nastavljanje poslovanja banke može dalje pogoršati njezino financijsko stanje i ugroziti mogućnost njezina financijskog oporavka, guverner Narodne banke Hrvatske donijet će rješenje kojim se obustavljaju svi oblici poslovanja banke, osim isplate po štednim ulozima i tekućim i deviznim računima građana, u trajanju od najviše 15 dana, i određuje službenika Narodne banke Hrvatske koji će kontrolirati provođenje ovoga rješenja.

Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se i slučajevi u kojima službenik Narodne banke Hrvatske može izdavati naloge odgovornoj osobi u banci.

Članak 53.

Ako Narodna banka Hrvatske ocijeni da mjerama iz članka 51. i 52. ovoga Zakona nije postignut cilj radi kojeg su mjere poduzete, može povući dozvolu za osnivanje banke.

Narodna banka Hrvatske može povući dozvolu za osnivanje banke i u drugim slučajevima propisanima posebnim zakonom.

Članak 54.

Narodna banka Hrvatske propisuje minimum opsega, oblik i sadržaj programa revizije i izvještaja o reviziji za banke.

Narodna banha Hrvatske može od banaka zahtijevati da osiguraju i u odredenom roku dostave izvještaj o reviziji svojega godišnjeg obračuna i poslovanja.

Ako ocijeni da izvještaj iz stavka 2. ovoga članka nije u skladu s određenim standardima revizije ili s propisanim opsegom, oblikom i sadržajem izvještaja o reviziji za banke, Narodna banka Hrvatske može od banke zahtijevati da osigura i u određenom roku dostavi novi izvještaj koji će izraditi drugi ovlašteni revizor u skladu sa zakonom.

6. Informacijski sustav Narodne banke Hrvatske

Članak 55.

Narodna banka Hrvatske i banke u obavljanju svojih poslova evidentiraju, prikupljaju, obrađuju i iskazuju podatke i informacije što se odnose:

1) na monetarna i kreditna kretanja;

2) na područje ekonomskih odnosa s inozemstvom. Banke dostavljaju podatke iz stavka 1. ovoga članka prema uputama što ih propisuje Narodna banka Hrvatske.

Članak 56.

Način i opseg usklađenog evidentiranja, prikupljanja, obrade, iskazivanja i prijenosa podataka i informacija od interesa za subjekte sustava informiranja propisuje Narodna banka Hrvatske u skladu sa zakonom.

7. Poslovi za Republiku Hrvatsku

Članak 57.

Sredstva proračuna Republike Hrvatske drže se u depozitu kod Narodne banke Hrvatske i sastavni su dio pasive bilance Narodne banke Hrvatske.

Narodna banka Hrvatske ne plaća kamate na deponirana sredstva proračuna Republike Hrvatske.

Članak 58.

Narodna banka Hrvatske može odobravati kratkoročne kredite Republici Hrvatskoj radi premošćivanja vremenske neusklađenosti između pritjecanja prihoda i izvršavanja rashoda državnog proračuna. Rok vraćanja kredita je najkasnije do kraja tekuće proračunske godine.

Stanje kredita iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti više od 5% proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu.

8. Ostali poslovi Narodne banke Hrvatske

Članak 59.

Narodna banka Hrvatske može kupovati i prodavati zlato i druge plemenite kovine.

Narodna banka Hrvatske može izvoziti i iznositi monetarno zlato u inozemstvo i uvoziti i unositi monetarno zlato iz inozemstva u kovanom i neprerađenom obliku.

Članak 60.

Narodna banka Hrvatske utvrđuje tarifu po kojoj se naplaćuje naknada za usluge koje ona obavlja.

III. ORGANIZACIJA NARODNE BANKE HRVATSKE

Članak 61.

Narodna banka Hrvatske ima svojstvo pravne osobe. Sjedište Narodne banke Hrvatske je u Zagrebu.

Članali 62.

Narodna banka Hrvatske ima statut.

Statut Narodne banke Hrvatske donosi Savjet Narodne banke Hrvatske, a potvrđuje ga Sabor Republike Hrvatske.

Članak 63.

Narodna banka Hrvatske ima svoj pečat.

Pečat Narodne banke Hrvatske sadrži ime Banke i grb Republike Hrvatske.

Članak 64.

Prava, obveze i odgovornosti službenika u Narodnoj banci Hrvatske utvrđuju se statutom u skladu sa zakonom o radnim odnosima i kolektivnim ugovorom.

IV. ORGANI NARODNE BANKE HRVATSKE

Članak 65.

Organi Narodne banke Hrvatske jesu Savjet Narodne banke Hrvatske i guverner Narodne banke Hrvatske.

Članak 66.

Savjet Narodne banke Hrvatske čine: guverner Narodne banke Hrvatske, zamjenik guvernera i viceguverneri po svom položaju te najviše osam članova koji se imenuju iz redova nezavisnih stručnjaka.

Broj članova Savjeta iz redova nezavisnih stručnjaka mora biti veći od broja članova Savjeta koji su to po svom položaju.

Članove Savjeta Narodne banke Hrvatske, iz redova nezavisnih stručnjaka, imenuje i razrješuje Sabor Republike Hrvatske.

Članovi Savjeta Narodne banke Hrvatske iz redova nezavisnih stručnjaka imenuju se na vrijeme od šest godina.

Članovima Savjeta, iz redova nezavisnih stručnjaka, za rad u Savjetu pripada naknada u skladu sa Statutom Narodne banke Hrvatske.

Članovi Savjeta Narodne banke Hrvatske iz redova nezavisnih stručnjaka ne mogu biti ugovorno vezani ili zaposleni u institucijama koje kontrolira Narodna banka Hrvatske, odnosno ne mogu biti članovi organa upravljanja institucija koje kontrolira Narodna banka Hrvatske.

Savjet Narodne banke Hrvatske i svaki njegov član odgovorni su Saboru Republike Hrvatske za ostvarivanje funkcija i zadataka Narodne banke Hrvatske utvrđenih ovim Zakonom i drugim zakonima.

Članak 67.

Savjet Narodne banke Hrvatske u upravljanju poslovima Narodne banke Hrvatske:

1) utvrđuje monetarnu i deviznu politiku;

2) donosi financijski plan i godišnji obraćun Narodne banke Hrvatske;

3) utvrđuje godišnje izvješće o radu Narodne banke Hrvatske;

4) donosi statut Narodne banke Hrvatske;

5) donosi opće akte Narodne banke Hrvatske koji ovim Zakonom i statutom Narodne banke Hrvatske nisu stavljeni u nadležnost guvernera Narodne banke Hrvatske;

6) utvrđuje mjere za provedbu monetarne i devizne politike;

7) utvrđuje osnove i visinu obvezne rezerve banaka te utvrduje način, uvjete i rokove za obračun i izdvajanje obvezne rezerve;

8) utvrđuje način i uvjete korištenja obvezne rezerve na održavanje dnevne likvidnosti te naknade za manje izdvojenu obveznu rezervu;

9) odlučuje o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatake;

10) utvrđuje visinu, rokove korištenja i vraćanja, te druge uvjete za davanje kratkoročnih kredita bankama;

11) utvrđuje kamatne stope Narodne banke Hrvatske;

12) odlučuje o ograničavanju opsega i dinamike porasta plasmana banaka;

13) propisuje obveze banaka u pogledu održavanja minimalne likvidnosti, održavanja strukture plasmana po rokovima dospijeća u odredenim okvirima i usklađivanju rokova plasmana sa strukturom izvora sredstava po njihovoj ročnosti;

14) utvrđuje obveze banaka da drže posebnu rezervu radi osiguravanja likvidnosti plaćanja po štednim ulozima i tekućim računima građana;

15) propisuje minimalne uvjete kreditne sposobnosti kojima moraju udovoljavati banke;

16) propisuje obveze ovlaštenih banaka da drže odredeni iznos u devizama ili drugim deviznim likvidnim plasmanima kao minimalnu rezervu za održavanje likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu;

17) odlučuje o izdavanju novih apoena novčanica i kovanog novca, utvrđivanju osnovnih obilježja novih novčanica i kovanog novca, zaokruživanju krajnjih obračuna u gotovinskom i bezgotovinskom platnom prometu i o puštanju u optjecaj i povlačenju iz optjecaja novčanica i kovanog novca;

18) odlučuje o načinu i uvjetima kupnje i prodaje zlata u inozemstvu i drugih plemenitih kovina, te o izvozu i iznošenju rrlonetarnog zlata;

19) utvrđuje tarifu po kojoj se naplaćuju naknade za usluge što ih obavlja Narodna banka Hrvatske;

20) odlučuje o izdavanju odnosno povlačenju dozvole za osnivanje banke;

21) propisuje minimum opsega, oblik i sadržaj programa revizije i izvještaja o reviziji za banke;

22) imenuje i razrješuje službenike Narodne banke Hrvatske s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima na prijedlog guvernera;

23) odlučuje o svim drugim pitanjima koji su drugim zakonom stavljeni u nadležnost Narodne banke Hrvatske, osim u slučajevima kad je za odlučivanje ovlašten guverner Narodne banke Hrvatske.

Savjet Narodne banke Hrvatske o poslovima iz svojeg djelokruga odlučuje na sjednicama.

Za provođenje odluka Savjeta Narodne banke Hrvatske odgovoran je guverner Narodne banke Hrvatske.

Članak 68.

U upravljanju poslovima Narodne banke Hrvatske Savjet Narodne banke Hrvatske odlučuje dvotrećinskom većinom svih članova.

Ako Savjet Narodne banke Hrvatske u odlučivanju ne postigne potrebnu suglasnost, a guverner Narodne banke Hrvatske ocijeni da se zbog nedonošenja odluke ne može osigurati provedba zadataka Narodne banke Hrvatske iz članka 2. ovoga Zakona, guverner privremeno donosi odluku o kojoj nije postignuta suglasnost i o tome dostavlja izvještaj Saboru Republike Hrvatske.

Sabor Republike Hrvatske donosi konačnu odluku o spornim pitanjima iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 69.

Savjet Narodne banke Hrvatske donosi poslovnik o svojem radu.

Članak 70.

Odluke Savjeta Narodne banke Hrvatske iz područja monetarne i devizne politike kao i ostale odluke koje imaju značaj propisa objavljuju se u "Narodnim novinama".

Članak 71.

Guverner Narodne banke Hrvatske je predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske.

Predsjednika Savjeta Narodne banke Hrvatske u odsutnosti zamjenjuje zamjenik guvernera.

Članak 72.

Guvernera Narodne banke Hrvatske imenuje i razrješuje dužnosti Sabor Republike Hrvatske.

Narodna banka Hrvatske ima i zamjenika guvernera i dva ili više viceguvernera.

Zamjenika guvernera i viceguvernere imenuje i razrješuje dužnosti Sabor Republike Hrvatske na prijedlog guvernera Narodne banke Hrvatske.

Guverner, zamjenik guvernera i viceguverneri imenuju se na vrijeme od šest godina.

Članak 73.

Statutom Narodne banke Hrvatske određuje se koje poslove iz svog djelokruga guverner Narodne banke Hrvatske može prenijeti na svog zamjenika i viceguvernere.

Članak 74.

Guverner Narodne banke Hrvatske u obavljanju poslova Narodne banke Hrvatske:

1) rukovodi poslovanjem Narodne banke Hrvatske;

2) organizira rad Narodne banke Hrvatske;

3) predstavlja i zastupa Narodnu banku Hrvatske;

4) donosi akte o funkcioniranju i razvoju informacijskog sustava Narodne banke Hrvatske;

5) propisuje pobliže uvjete i način obavljanja kontrole, vrste, rokove, redoslijed i postupak poduzimanja mjera prema bankama;

6) donosi rješenja u postupku kontrole banaka;

7) donosi odluke i opće akte iz oblasti poslovanja Narodne banke Hrvatske koji ovim Zakonom nisu stavljeni u nadležnost Savjeta Narodne banke Hrvatske;

8) utvrđuje prijedlog općih akata koje donosi Savjet Narodne banke Hrvatske;

9) predlaže Savjetu Narodne banke Hrvatske izbor i razrješenje službenika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima te imenuje vršitelje dužnosti do izbora tih službenika;

10) donosi opći akt o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u Narodnoj banci Hrvatske i opće akte kojima se utvrđuju prava, obveze i odgovornosti službenika u Narodnoj banci Hrvatske;

11) odlučuje o drugim pitanjima koja su ovim Zakonom, drugim zakonima i ostalim propisima stavljena u nadležnost guvernera Narodne banke Hrvatske, kao i o pitanjima za koja ga ovlasti Savjet Narodne banke Hrvatske.

Članak 75.

Guverner Narodne banke Hrvatske ovlašten je da donosi upute za jedinstvenu primjenu odluka Savjeta Narodne banke Hrvatske iz članka 67. ovoga Zakona.

V. PRIHODI, RASHODI I FONDOVI NARODNE BANKE HRVATSKE

Članak 76.

Narodna banka Hrvatske ostvaruje prihode:

1) od kamata i drugih prihoda na sredstva deponirana u inozemstvu;

2) od kamata na kredite što ih neposredno daje;

3) od ostatka realiziranih pozitivnih tečajnih razlika, po pokriću realiziranih negativnih tečajnih razlika;

4) od naknada za obavljanje usluga;

5) od kupnje i prodaje vrijednosnih papira;

6) od kamata na kredite i druge plasmane iz primarne emisije koji se daju bankama i drugim korisnicima;

7) iz prihoda po posebnim zakonima;

8) iz dobiti od izdavanja prigodnog novca;

9) od ostalih prihoda što ih ostvaruje svojim poslovanjem.

Članak 77.

Iz prihoda što ih Narodna banka ostvari po odredbama članka 76. ovoga Zakona podmiruju se:

1) kamate i drugi troškovi po inozemnim hreditima;

2) kamate na sredstva koja se drže kod Narodne banke Hrvatske;

3) kamate i drugi troškovi po vrijednosnim papirima;

4) troškovi po devizno-valutnim poslovima;

5) nepokrivene realizirane negativne tečajne razlike nakon pokrića iz realiziranih pozitivnih tečajnih razlika;

6) rashodi po posebnim zakonima;

7) troškovi izrade novčanica i kovanog novca;

8) materijalni troškovi i troškovi amortizacije;

9) plaće zaposlenih u Narodnoj banci Hrvatske;

10) ostali troškovi što ih Narodna banka Hrvatske ima u svojem poslovanju.

Iz prihoda što ih Narodna banka Hrvatske ostvaruje po odredbama članka 76. ovoga Zakona osiguravaju se sredstva:

1) za poslovni fond;

2) za fond posebne rezerve;

3) za fond sredstava za zajedničku potrošnju zaposlenih u Narodnoj banci Hrvatske.

Članak 78.

Ostatak realiziranih pozitivnih tečajnih razlika iz članka 76. točke 3) ovoga Zakona prenosi se u fond posebne rezerve Narodne banke Hrvatske na poseban podračun i može se koristiti samo za pokriće nepokrivenih realiziranih negativnih tečajnih razlika.

Rashodi iz članka 77. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona izvršavaju se u visini ostvarenih prihoda iz članka 76. točke 7) ovoga Zakona.

Članak 79.

Financijski plan i godišnji obračun Narodne banke Hrvatske donosi Savjet Narodne banke Hrvatske, a potvrđuje ih Sabor Republike Hrvatske.

Savjet Narodne banke Hrvatske dužan je svake godine donijeti godišnji obračun za prethodnu godinu i financijski plan za tekuću godinu.

Do donošenja financijskog plana Narodne banke Hrvatske, Savjet Narodne banke Hrvatske donosi odluku o privremenom financiranju Narodne banke Hrvatske.

Članak 80.

Višak prihoda nad rashodima Narodne banke Hrvatske, nakon primjene odredaba članka 77. stavka 2. i članka 78. ovoga Zakona jest prihod dnevnog proračuna.

Višak rashoda nad prihodima Narodne banke Hrvatske pokriva se iz fonda posebne rezerve Narodne banke Hrvatske, a ako sredstva fonda nisu dovoljna, višak rashoda se pokriva iz sredstava državnog proračuna.

Članak 81.

Za pribavljanje stvari i prava koja čine osnovna sredstva i za osnivanje ili sudjelovanje u osnivanju specijaliziranih organizacija iz članka 36. stavka 4. ovoga Zakona Narodna banka Hrvatske ima poslovni fond.

Sredstva za poslovni fond predviđaju se financijskim planom Narodne banke Hrvatske, a utvrđuju godišnjim obračunom Narodne banke Hrvatske.

Odluku o korištenju sredstava poslovnog fonda za pribavljanje osnovnih sredstava donosi guverner Narodne banke Hrvatske.

Članak 82.

Za pokriće rizika nastalih u poslovanju kao i za pokriće manjka prihoda u odnosu na ostvarene rashode Narodna banka Hrvatske ima fond posebne rezerve.

Sredstva za fond posebne rezerve izdvajaju se iz prihoda u iznosu što ga odredi Savjet Narodne banke Hrvatske odlukom ili pri utvrđivanju rashoda iz članka 77. stavka 2. točke 2) ovoga Zakona.

Odluku o upotrebi sredstava fonda posebne rezerve donosi Savjet Narodne banke Hrvatske.

VI. KONTROLA NAD NARODNOM BANKOM HRVATSKE

Članak 83.

Rad Narodne banke Hrvatske kontrolira Sabor Republike Hrvatske.

Način kontrole nad radom Narodne banke Hrvatske posebnim aktom utvrđuje Sabor Republike Hrvatske.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 84.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 hrvatskih kruna kaznit će se za privredni prijestup banka ili druga financijska organizacija:

1) ako likvidna sredstva ne održava u određenom opsegu ili strukturi koju propiše Narodna banka Hrvatske (članak 19.);

2) ako se ne pridržava mjera i odluka koje donosi Narodna banka Hrvatske u skladu s ovim Zakonom;

3) ako na zahtjev Narodne banke Hrvatske ne dostavi podatke za obavljanje kontrole (članak 44. stavak, 2.);

4) ako na zahtjev Narodne banke Hrvatske ne osigura u određenom roku izvještaj o reviziji svojega godišnjeg obračuna i svojeg poslovanja (članak 54.).

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba u banci ili drugoj financijskoj organizaciji novčanom kaznom u visini od 5.000 do 50.000 hrvatskih kruna.

Članak 85.

Novčanom kaznom u visini od 2.500 do 25.000 hrvatskih kruna kaznit će se za prekršaj radnik banke odnosno druge financijske organizacije koji ne izvrši nalog službenika Narodne banke Hrvatske (članak 52. stavak 2.).

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 86.

Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o privremenom sredstvu plaćanja za vrijeme do izdavanja novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske iz članka 35. ovoga Zakona.

Članak 87.

Za vrijeme do izdavanja novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske iz Članka 35. ovoga Zakona sve obveze i prava i svi poslovi izmedu poduzeća, drugih domaćih pravnih osoba i građana, te građana sa stranim osobama vodit će se u skladu s odlukom Vlade iz članka 35. ovoga Zakona.

Članak 88.

Za vrijeme do izdavanja novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu iz članka 35. ovoga Zakona novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje utvrđene u članku 84. i članku 85. ovoga Zakona izricat će se i izvršavati u sredstvima plaćanja određenom odluhom Vlade Republike Hrvatske iz članka 86. ovoga Zakona.

Članak 89.

Narodna banka Hrvatske osnovana po Uredbi o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine". br. 71/91.) nastavlja rad po ovom Zakonu.

Guverner, zamjenik guvernera i viceguverneri Narodne banke Hrvatske imenovani prije donošenja ovoga Zakona obnašaju svoje funkcije do proteka mandata na koji su imenovani.

Članovi Savjeta Narodne banke Hrvatske iz članka 66. stavka 3. ovoga Zakona koji su imenovani po Uredbi o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 71/91.) obnašat će svoju funkciju do proteka mandata na koji su imenovani.

Članak 90.

Rok početka primjene odredbe članka 57. ovoga Zakona odredit će Vlada Republike Hrvatske.

Članak 91.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti Uredba o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine". br. 71/91.).

Podzakonski akti i provedbeni propisi doneseni na osnovi Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 71/91.) ostaju na snazi i primjenjuju se do donošenja odgovarajućih akata i propisa na osnovi ovoga Zakona

Članak 92.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-02/92-01/12

Zagreb, 4. studenoga 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.