Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 04.11.1992 Uputa o načinu i postupku izrade izvješća o stanju potraživanja iz inozemstva i stanju dugovanja po određenim osnovarna
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na osnovi točke III. Odluke o obvezi dostavljanja izvješća o stanju potraživanja iz inozemstva i stanju dugovanja po određenim osnovama ("Narodne novine", br. 73/92). guverner Narodne banhe Hrvatske donosi

UPUTU

o načinu i postupku izrade izvješća o stanju potraživanja iz inozemstva i stanju dugovanja po određenim osnovarna

I.

Poduzeća i druge pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, te fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost (u daljnjem tekstu "poduzeća"), dužna su Narodnoj banci Hrvatske dostavljati mjesečna izvješća o stanju svih potraživanja iz inozemstva po osnovi izvoza robe i usluga do 10-og u mjesecu za protekli mjesec.

II.

Za potraživanja po osnovi prodane robe i pruženih usluga s plaćanjem putem novčanih kartica, izvješće podnosi agent-zastupnik, a ne poduzeće koje je prodalo robu odnosno pružilo uslugu.

III.

Poduzeća koja se bave iznajmljivanjem osobnih automobila u vlasništvu stranih firmi dužna su dostavljati izvješća o stanju nenaplaćenih potraživanja po osnovi dijela provizije po tim poslovima:

IV.

Podatke o stanju potraživanja iz inozemstva poduzeća dostavljaju prema obrascima koji se daju u prilogu i sastavnim su dijelom ove Upute. Podaci se iskazuju po slijedećim osnovama:

1) potraživanja po poslovima izvoza robe za gotovo (obrazac 1)

2) potraživanja po poslovima izvoza usluga za gotovo (obrazac 1)

3) potraživanja po osnovi ostvarene dobiti od izvođenja investicijskih radova u inozemstvu (obrazac 1)

4) dospjela nenaplaćena potraživanja po osnovi izvoza na kredit (obrazac 2).

V.

Podaci o stanju potraživanja dostavljaju se po svakoj osnovi iz točke 4. podtočke 1), 2) i 3) na posebnom obrascu 1. U šifarskom mjestu rubrike "osnove potraživanja" upisuje se odgovarajuća šifra (vidjeti u "Napomeni" na obrascu 1).

Podaci o stanju potraživanja po poslovima izvoza na kredit, koji su registrirani prema Odluci o načinu, rokovima i obrascima za registriranje i evidentiranje kređitnih poslova s inozemstvom ("Službeni list SFRJ", br. 6/91 i "Narodne novine", br. 53/91), iskazuju se u obrascu 2 i to samo za iznos potraživanja kojima je rok naplate, prema ugovoru o kreditu. istekao.

VI.

Kao datum nastanka potraživanja u smislu ove Upute smatra se dan obavljenog izvoza robe prema odredbama članka 23. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službeni list SFRJ", br. 53/89 i "Narodne novine", br. 53/91), odnosno dan izvršene usluge prema Naredbi o određivanju dana izvršenja usluge u vanjskotrgovinskom prometu ("Službeni list SFRJ", br. 75/89 i "Narodne novine", br. 53/91).

Za izvoz knjiga, časopisa, novina i drugih publikacija, kao rok dospijeća potraživanja iz inozemstva smatraju se rokovi određeni prema toćki XI. Odluke o uvjetima i rokovima do kojih se inože odobriti produženje roka naplate izvezene robe i usluga ("Narodne novine", br. 48/92).

Produženi rok naplate iz navedene Odluke ne smatra se, u smislu ove Upute, rokom dospijeća naplate, pa se potraživanja, bez obzira što je rok produžen, iskazuju u izvješću računajući rok dospijeća naplate od dana izvršenog izvoza odnosno obavljene usluge.

Kod poslova izvoza na kredit kao rok dospijeća smatra se rok otplate prema ugovoru o kreditu

VII.

Domaće osobe iz točke 1. ove Upute, dužne su Narodnoj banci Hrvatske podnijeti i posebna mjesečna izvješća o stanju nepodmirenih obveza po potraživanjima i obvezama nastalim od 7. listopada 1991. godine u poslovanju s Republikom Slovenijom, Republikom Bosnom i Hercegovinom i Republikom Makedonijom, nenaplaćenim odnosno nepodmirenim do kraja mjeseca za koji se podnosi izvješće.

Prvo izvješće iz stavka 1. ove točke podnosi se sa stanjem na dan 31. listopada 1992. godine, s za naredne mjesece do 10-og u slijedećem mjesecu.

Posebna izvješća podnose se do izmirenja potraživanja i dugovanja nastalih na dan 7. listopada 1991. godine. Podaci o stanju potraživanja odnosno dugovanja iz ove točke, dostavljaju se prema obrascima 3 i 4, koji se daju u prilogu i sastavnim su dijelom ove Upute.

VIII.

Izvješća o stanju potraživanja sa zemljama iz točke VII. ove Upute, nastala od 8. listopada 1991. godine, podnose se na obrascima 1 i 2 u okviru ukupnih potraživanja iz inozemstva.

IX.

U pojedine kolone obrasca 1 unose se slijedeći podaci:

- u kolonu 1 upisuje se redni broj;

- u kolonu 4 upisuje se iznos ukupnih dospjelih potraživanja, koja se odnose na istu zemlju i istu valutu, bez obzira na pojedinačne sklopljene ugovore;

- u kolonu 5 upisuje se iznos potraživanja u zakonskom roku;

- u kolonu 6 upisuje se iznos potraživanja, kojem je istekao zakonski rok naplate, a koji mje naplaćen do 1 godine;

- u kolonu 7 upisuje se iznos potraživanja; koji nije naplaćen u roku od 1 do 5 godina;

- u kolonu 8 upisuje se iznos potraživanja, koji nije naplaćen u vremenu dužem od 5 godina.

Zbroj iznosa iz kolona 6, 7 i 8 jednak je iznosu iz kolone 4.

X.

U pojedine kolone obrasca 2 unose se slijedeći podaci:

- u kolonu 1 upisuje se redni broj;

- u kolonu 4 upisuju se ukupni iznosi potraživanja po osnovi izvoza na kredit, koji nisu naplaćeni u rokovima predviđenim u ugovoru o kreditu;

- u kolonu 5 upisuju se iznosi potraživanja koji nisu naplaćeni do jedne godine od dana dospijeća za naplatu, koji je predviđen u ugovoru o kreditu;

- u kolonu 6 upisuju se iznosi potraživanja koji nisu naplaćeni u roku od 1 do 5 godina od dana dospijeća na naplatu;

- u kolonu 7 upisuju se iznosi potraživanja koji nisu naplaćeni u roku dužem od 5 godina

Zbroj iznosa iz kolona 5, 6 i 7 jednak je iznosu iz kolone 4.

XI.

U pojedine kolone obrasca 3 i 4 unose se slijedeći podaci:

- u kolonu 1 upisuje se redni broj;

- u kolonu 4 upisuje se ukupni iznos dospjelog potraživanja, odnosno dugovanja.

XII.

Stanje potraživanja u obrascima 1 i 2 iskazuje se prema podacima, iz evidencija koje se vode sukladno članku 47. Zakona o deviznom poslovanju, odnosno sukladno Naredbi o vođenju evidencija o svakom sklopljenom vanjskotrgovinskom ugovoru i kreditnom poslu s inozemstvom ("Službeni list SFRJ", br. 3/86, 88/89 i 31/91 i "Narodne novine", br. 53/91).

Stanje potraživanja i dugovanja u obrascima 3 i 4 iskazuje se iz odgovarajućih evidencija poduzeća.

XIII.

Potraživanja po poslovima posredovanja u vanjskotrgovinskom prometu (reexport) iskazuju se samo za iznos ostvarene pozitivne razlike - dobit (obrazac 1):

XIV.

Potraživanja po osnovi izvođenja investicijskih radova u inozemstvu iskazuju se samo za iznos dobiti po konačnom obračunu izvršenih radova (obrazac 1), dok se potraživanja po osnovi izvođenja investicijskih radova na kredit dostavljaju na obrascu 2 i to samo za potraživanja kojima je rok za naplatu prema ugovoru o kreditu istekao. Podatke o potraživanjima po ovoj osnovi dostavlja poduzeće nositelj posla, a ne poduzeće koje obavlja izvoz u okviru tog posla.

XV.

Izuzetno u izvješćima se ne obuhvaćaju podaci o potraživanjima po poslovima dugoročne proizvodne kooperacije, kao i poslovi izvoza kod kojih se naplata obavlja uvozom robe i usluga

XVI.

U okviru ovih podataka iskazuju se iznosi obračunate provizije poduzeća koja se bave zastupanjem stranih tvrtki za prodanu robu s konsignacijskih skladišta, kao i za iznos posredničke provizije čija je naplata dospjela, a nije izvršena (obrazac 1).

XVII.

Za oznake šifara valuta i zemalja koriste se šifre iz Pravilnika o podnošenju isprava u carinskom postupku sa kodeksom šifara odnosno Uputstva o obavljanju platnog prometa s inozemstvom (za sada 32/III-137/9 od 11. lipnja 1990).

XVIII.

Ova Uputa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a prvo izvješće u smislu ove Upute poduzeća će dostaviti sa stanjem na dan 30. listopada 1992. godine.

U. br. 6/92

Zagreb, 3. studenoga 1992.

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurkovlć, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave._________________________________________________________________________________

IZVOZNIK-PODUZECE                            OBRAZAC 1
                                        Matični broj _________

STANJE POTRAŽIVANJA

iz inozemstva po izvozu robe i usluga i drugim
osnovama na dan _________ mjeseca ________ godine 19____
(osnova potraživanja)

                                    U valuti naplate bez decimala
_________________________________________________________________________________
Redni  Naziv i                             Potraživanja izvan zakonskog roka
broj  šifra  Oznaka i    Ukupni     Potraživanja u
    zemlje šifra      iznos      zakonskom roka Do 1  Od 1 do 5    Preko 5
    dužnik. valute     potraživanja              godine godina     godina
        naplate
_________________________________________________________________________________
1    2    3        4            5        6    7        8
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


NAPOMENA:
1. U šifarska mjesta upisuju se odgovarajuće šifre iz Kodeksa šifara.
2. Šifre osnove su:
1 - za potraživanja po poslovima izvoza robe za gotovo,
2 - za potraživanja po poslovima izvoza usluga za gotovo
3 - za potraživanja po osnovi ostvarene dobiti od izvođenja investicijskih radova u inozemstvu.
Referent _________________________       Pečat poduzeća i potpis odgovorne osobe
Telefon _________________________        Datum primitka u Narodnoj banci Hrvatske

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IZVOZNIK-PODUZECE                            OBRAZAC 2
                                        Matični broj __________

STANJE DOSPJELIH POTRAŽIVANJA
iz inozemstva po poslovima izvoza na kredit
na dan _________ mjeseca _________ godine 19_____

                                    U valuti naplate bez decimala
_________________________________________________________________________________
Redni  Naziv i                     Neneaplaćena dospjela potraživanja po ročnosti
broj  šifra  Oznaka i    Nenaplaćena dospjela
    zemlje šifra      potraživanja u roku po Do 1  Od 1 do 5    Preko 5
    dužnik. valute     ugovoru o kreditu -       godine godina     godina
        naplate     ukupno
_________________________________________________________________________________
1    2    3        4                5    6        7
_________________________________________________________________________________

NAPOMENA:
U šifarska mjesta upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara.
"Odluka" objavljena u "Narodnim novinama" br _________
Referent __________                   Pečat poduzeća i potpts odgovorne osobe
Telefon ___________                   Datum primitka u Narodnoj banci Hrvatske

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IZVOZNIK-PODUZEĆE                            OBRAZAC 3
                                        Matični broj _________

STANJE POTRAŽIVANJA
nastalih do 7. listopada 1991. godine po osnovi prodane robe, pruženih usluga i po drugim osnovama
nenaplaćenih na dan ________ mjeseca __________ godine 19_____
U valuti naplate bez decimala

_________________________________________________________________________________
Redni broj   Naziv i šifra zemlje dužnika  Oznaka i šifra valute naplate  Ukupan iznos dospjelog
                                        potraživanja
_________________________________________________________________________________
1            2                    3            4
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

NAPOMENA:
U šifarska mjesta upisuju se odgovarajuće šifre iz Kodeksa šifara.
Popunjava se samo za zemIje iz točke VII. "Odluke".
"Odluka" objavljena u "Narodnim novinama" br. _______

Referent ____________
Telefon _____________

        Pečat poduzeća i potpis odgovorne osobe
        Datum primitka u Narodnoj banci Hrvatske

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UVOZNIK- PODUZEĆE                            OBRAZAC 4
                                        Matični broj _________

STANJEOBVEZA
nastalih do 7. listopada 1991. godine po osnovi kupljene robe i usluga i po drugim osnovama
nepodmirenih na dan ________ mjeseca ________ godine 19____

                                U valuti plaćanja bez decimala
_________________________________________________________________________________
Redni broj   Naziv i šifra zemlje  Oznaka i šifra valute plaćanja     Ukupan iznos
        vjerovnika                           dospjelog dugovanja
_________________________________________________________________________________
1            2                3                4
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

NAPOMENA:
U šifarska mjesta upisuju se odgovarajuće šifre iz Kodeksa šIfara.
Popunjava se samo za zemlje iz točke VII. "Odluke".
"Odluka" objavljena u "Narodnim novinama" br._____
Referent __________
Telefon _________

        Pečat poduzeća i potpis odgovorne osobe
        Datum primitka u Narodnoj banci Hrvatske