Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 03.11.1992 Pravilnik o iskaznici veterinarskog inspektora
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 52/91), ministar poljoprivrede i šumarštva donosi

PRAVILNIK

o iskaznici veterinarskog inspektora

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac iskaznice, način izdavanja i zamjena te način vođenja evidencije o izdanim i vraćenim iskaznicama republičkog, općinskog i ovlaštenog veterinarskog inspektora (u daljnjem tekstu: veterinarski inspektor).

Članak 2.

Iskaznica veterinarskog inspektora pravokutnog je oblika, dimenzije 90 x 60 mm i izraduje se tehnikom zaštitnog tiska.

Prednja strana iskaznice iz stavka 1. ovog članka sadrži:

- na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske;

- desno od grba upisuje se naziv organa koji je izdao iskaznicu. Ispod grba je prazan prostor za fotografiju na poledini koje je otisnut pečat organa koji izdaje iskaznicu;

- desno od prostora za fotografiju ispisuje se oznaka "ISKAZNICA republičkog ili općinskog ili ovlaštenog VETERINARSKOG INSPEKTORA". ime i prezime djelatnika te jedinstveni matični broj građanina (JMBG).

Na poledini iskaznice iz stavka 1. ovog članka ispisana su ovlaštenja nositelja iskaznice, s lijeve je strane broj iskaznice, mjesto i datum izdavanja iskaznice, s desne je strane mjesto pečata i potpis osobe koja izdaje iskaznicu, te "ISKAZNICA VRIJEDI DO OPOZIVA".

Članak 3.

Iskaznicu izdaje:

- za republičkog veterinarskog inspektora. ministar poljoprivrede i šumarstva:

- za ovlaštenog veterinarskog inspektora, ministar poljoprivrede i šumarstva;

- za općinskog veterinarskog inspektora, općinski organ uprave nadležan za poslove veterinarstva.

Članak 4.

O izdanim i vraćenim iskaznicama republičkih i ovlaštenih veterinarskih inspektora evidencija se vodi u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva; a za općinske veterinarske inspektore u općinskim organima uprave nadležnim za poslove veterinaratva.

Članak 5.

Iskaznica vrijedi od dana njenog izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova veterinarskog inspektora.

Članak 6.

Veterinarski inspektor koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez iskaznice dužan je o tome odmah obavijestiti neposrednog rukovoditelja.

Nova iskaznica izdat će ae nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u "Narodnom novinama".

Članak 7.

Veterinarski inspektor koji je razriješen dužnosti, dužan je iskaznicu vratiti organu uprave koji ju je izdao s danom razrješenja.

Vraćena iskaznica poništava se i pohranjuje.

Članak 8.

Iskaznice izdane prema ranijim propisima zamijenit će se iskaznicama utvrdenim ovim pravilnikom u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 9.

Obrazac iskaznice s odgovarajućim sadržajem tiskan je uy ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o legitimaciji veterinarskog inspektora ("Narodne novine", br. 13/91).

Klasa: 322-1/92-1/706

Urbroj : 525-06-92-1

Zagreb, 6. listopada 1992.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

dr. Ivan Majdak, v. r

Prednja strana
________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

ISKAZNICA

REPUBLIČKOG VETERINARSKOG INSPEKTORA

                        _______________________
                            ime
(Fotografija)
                        _______________________
                            prezime

JMBG ______________________

________________________________________________________________________________Poleđina
________________________________________________________________________________

Nositelj ove iskaznice ima prava i dužnosti republičkog veterinarskog inspektora u obavljanju nadzora nad izvršavanjem Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 52/91) kao i svih drugih propisa u o

Datum izdavanja
____________________


BROJ ISKAZNICE             M.P.          MINISTAR
__________________                       ___________________


ISKAZNICA VRIJEDI DO OPOZIVA

________________________________________________________________________________Prednja strana
________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

ISKAZNICA

OVLAŠTENOG VETERINARSKOG INSPEKTORA

                        _______________________
                            ime
(Fotografija)
                        _______________________
                            prezime

JMBG ______________________

________________________________________________________________________________Poleđina
________________________________________________________________________________

Nositelj ove iskaznice ima prava i dužnosti republičkog veterinarskog inspektora u obavljanju nadzora nad izvršavanjem Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 52/91) kao i svih drugih propisa u o

Datum izdavanja
____________________


BROJ ISKAZNICE             M.P.          MINISTAR
__________________                       ___________________


ISKAZNICA VRIJEDI DO OPOZIVA

________________________________________________________________________________Prednja strana
________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

ISKAZNICA

OPĆINSKOG VETERINARSKOG INSPEKTORA

                        _______________________
                            ime
(Fotografija)
                        _______________________
                            prezime

JMBG ______________________

________________________________________________________________________________Poleđina
________________________________________________________________________________

Nositelj ove iskaznice ima prava i dužnosti republičkog veterinarskog inspektora u obavljanju nadzora nad izvršavanjem Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 52/91) kao i svih drugih propisa u o

Datum izdavanja
____________________


BROJ ISKAZNICE             M.P.          MINISTAR
__________________                       ___________________


ISKAZNICA VRIJEDI DO OPOZIVA

________________________________________________________________________________