Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 03.11.1992 Odluka o prodaji dijela deviza Narodnoj banci Hrvatske po osnovi otkupljenog efektivnog stranog novca po mjenjačkim poslovima i po osnovi otkupa deviza od domaćih i stranih fizičkih osoba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Temeljem članka 6. Uredbe o uvjetima i načinu odravanja likvidnosti u plačanjima prema inozemstvu ("Narodne novine", broj 61/92). članka 28. i 67. pod 4) Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 71/91); Savjeć Narodne banke Hrvatske na sjednici odrenoj 30. listopada 1992. godine, donio je

ODLUKU

o prodaji dijela deviza Narodnoj banci Hrvatske po osnovi otkupljenog efektivnog stranog novca po mjenjačkim poslovima i po osnovi otkupa deviza od domaćih i stranih fizičkih osoba

I.

Radi otklanjanja poremećaja nastalih smanjenjem deviznih rezervi i narušene likvidnosti u plačanjima s inozemstvom, ovlaštene banke dt.rne su prodati Narodnoj banci Hrvatske dio deviza ostvarenih po mjenjačkim poslovima, kao i dio otkupljenih stranih sredstava plačanja od domačih i stranih fizičkih osoba i to:

1) u visini 35% deviza ostvarenih otkupom efektivnog stranog novca, stranih čekova i stranih kreditnih pisama od domaćih i stranih fizićkih osoba po mjenjačkim poslovima banaka i ovlaštenih mjenjača,

2) u visini 35% deviza koje banke otkupe od domaćih i stranih fizičkih osoba s deviznih štednih uloga i deviznih računa i po osnovi doznaka iz inozemstva. Prodaja deviza s deviznih računa i deviznih štednih uloga gradana odnosi se na deviznu štednju od 27. travnja 1991. godine.

Devize iz stavka 1. ovog članka koristit će se za formiranje deviznih rezervi Narodne banke Hrvatske.

II.

Devize iz točke 1. ove odluke ovlaštene banke prodavat će Narodnoj banci Hrvatske. na njene račune u inozemstvu u roku u kojem su dužne dostaviti Narodnoj banci Hrvatske izvještaj prema točki IV. ove odluke. Prijenos deviza obavlja se u njemačkim markama i američkim dolarima, s time da ukupni udio prodaje u američkim dolarima u jednom mjesecu može iznositi najviše 25%.

Oviaštene banke koje nemaju tekuće račune u inozemstvu, izvršavaju obvezu iz stavka 1. ove točke putem banaka , koje imaju tekuće račune u inozemstvu.

III.

Prodaja deviza po ovoj odluci izmedu banaka i Narodne banke Hrvatske, obavlja se po prodajnom tečaju Narodne banke Hrvatske na dan prodaje.

Ovlaštene banke izvještavat če petnaestodnevno Narodnu banku Hrvatske o nastalim obvezama iz točke 1. ove odluke i prodanim devizama Narodnoj banci Hrvatske, po ovoj odluci.

Izvještaj iz stavka 1. ove točke ovlaštene banke podnose u roku od pet radnih dana po isteku svakog izvještajnog razdoblja.

V.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o prodaji dijela deviza Narodnoj banci Hrvatske po osnovi otkupljenog efektivnog stranog novca po mjenjačkim poslovima i po osnovi otkupa deviza od domačih i stranih fizičkih osoba ("Narodne novine", br. 2B/92, 33/92 i 48/92).

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 74/92.

Zagreb, 30. listopada 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.