Zakoni i propisi - Pravni savjeti 72 30.10.1992 Uredba o prijavljivanju imovine koju pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj imaju u republikama bivše SFRJ
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održano) 30. listopada 1992. godine, donijela je

UREDBU

o prijavljivanju imovine koju pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj imaju u republikama bivše SFRJ

Članak 1.

Pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dužne su prijaviti svoju imovinu na kojoj imaju pravo vlasništva ili pravo korištenja u republikama bivše SFRJ.

Pod imovinom u smislu ove uredbe razumijevaju se nekretnine, pokretnine i imovinska prava.

Članak 2.

Prijavu s podacima o imovini pravne osobe dužne su dostaviti Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske na obrascu PI, koji je sastavni dio ove uredbe. Obrazac se ispunjava za svaku republiku bivše SFRJ posebno.

Članak 3.

Pravne osobe iz članka 1. stavka 1. ove uredbe dužine su već stečenu imovinu prijaviti Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Pravne osobe koje stječu imovinu u republikama bivše SFRJ dužne su tu imovinu prijaviti u roku 15 dana od dana njenog stjecanja.

Članak 4.

Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske je dužna podatke iz prijava pravnih osoba, a koje se odnose na nekretnlne, obraditi po vrstama (poljoprivredno zemljište, građevinsko zemljište, stambene i poslovne zgrade, stanovi i poslovne prostorije i dr.) i dostaviti Ministarstvu pravosuđa i uprave radi evidencije.

Članak 5.

Novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 HRD, kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

- ako u roku od 15 dana po stupanju na snagu ove uredbe ne dostavi Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske podatke o svojoj imovini koju je stekla u republikama bivše SFRJ (stavak 1. članak 3.);

- ako u roku od 15 dana po stjecanju imovine u republikama bivše SFRJ ne prijavi svoju imovinu Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske (stavak 2. članak 3.).

Za radnje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 25.000 do 50:000 HRD.

Članak 6.

Ova uredba stupa na snagu denom objave u "Narodnim navinama".

Klasa: 406-09/92-01/12

Urbroj: 5030105-92-1

Zagreb, 30. listopada 1992.

Potpredsjednik

Ivan Milas, v. r,

                                                PI
Naziv i mjesto pravne osobe______________________________
Broj žiro-računa______________________________

PRIJAVA O IMOVINI U REPUBLICI ______________________________ BIVŠE SFRJ

                                                U HRD
_________________________________________________________________________________
                                        Svota
Opis                              AOP   Nabavna Sadašnja
                                    vrijednost   vrijednost
_________________________________________________________________________________
1                                2    3        4
_________________________________________________________________________________
ZEMLTIŠTE (kto O10, dio 016 i dio
018): poljoprivredno, gradevinsko
                                1
ŠUME (kto 011, dio 016 i dio 018)                2
VIŠEGODIŠNJI NASADI (kto 022
dio 025 i dio 028)
                                3
GRAĐEVINSKI OBJEKTI (kto 020,
dio 029, dio 025 i dio 028): stanovi i
stambene zgrade, poslovne pro-
storije i poslovne zgrade, te ostali
građevinski objekti
                                4
OPREMA (kto 021, dio 029 i dio 028)           5
DUGOROČNA ULAGANJA (dio grupe 04)
                                6
UKUPNO AOP 1 do 6                    7
_________________________________________________________________________________

Mjesto i datum         M. P.              Potpis ovlaštene osobe

__________________                       __________________


POPUNJAVANJE OBRASCA "PI"

1. Pravne osobe koje vode knjigovodstvo po kontnom planu za poduzeća, podatke uz oznake AOP popunjavaju prema računima i grupi računa navedenim u koloni 1 obrasca "PI" (a za stanove i stambene zgrade ovisno na kojim ih računima vode).
Pravne osobe koje ne vode knjigovodstvo po kontnom planu donijetom na temelju članka 8. Zakona o računovodstvu, podatke uz oznake AOP popunjavaju s odgovarajućih računa iz kontnih planova po kojima vode knjigovodstvo.

2. Podaci o nabavnoj i sadašnjoj vrijednosti unose se s uključenom revalorizacijom i to kao zadnji utvrđeni podatak (sa 30. llpnja 1992. godine ili kasnije ali najkasnije po zadnjem periodičnom ili godišnjem obračunu).

3. Uz oznaku AOP 4 i 5 unose se podaci o građevinskim objektima, stanovima, stambenim zgradama i opremi koji su propisani u Nomenklaturi sredstava za amortizaciju s godišnjim amortizacijskim stopama (koja je sastavni dio Uredbe o nomenklaturi sredstava s 

4. Uz oznaku AOP 6 unose se podaci o ulogu u povezsna poduzeća, banke i druge pravne osobe (vlasnički udjeli) koje nemaju utvrđeni rok dospijeća.