Zakoni i propisi - Pravni savjeti 72 30.10.1992 Odluka o utvrđivanju plače predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministara, drugih članova Vlade te dužnosnika koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 4. Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ("Narodne novine", broj 60/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 23. listopada 1992. godine, donosi

ODLUKU

o utvrđivanju plače predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministara, drugih članova Vlade te dužnosnika koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske

I.

Koeficijenti za utvrđivanje plaće dužnosnika u Vladi Republike Hrvatske određuju se u sljedećim vrijednostima:

1. Predsjednik Vlade                  7,0
2. Potpredsjednik Vlade             6,8
3. Tajnik Vlade                 6,6
4. Ministar u Vladi                   6,5
5. Savjetnik predsjednika Vlade         5,0-6,0
6. Zamjenik tajnika Vlade                5,8
7. Šef Kabineta predsjednika Vlade           5,5
8. Predstojnik ureda Vlade               4,5-6,5
9. Pomoćnik tajnika Vlade                5,0
10. Zamjenik predstojnika ureda Vlade      4,0-6,0
11. Pomoćnik predstojnlka ureda Vlade      3,5-5,0
12. Savjetnlk potpredsjednika Vlade           3,0-5,0
13. Tajnik radnog tijela Vlade             4,0
14. Glavni tajnik Ureda za izbjeglice i prognanike   4,0II.

Koefieijenti za utvrđivanje plaće dužnosnika u ministarstvima i drugim organima državne uprave određuju se u sljedećim vrijednostima:

1. Ministar državnog ministarstva                    6,7
2. Ministar                               6,6
3. Zamjenik ministra                          6.0
4. Direktor državnog zavoda                       6,0
5. Pomočnik miništra i zapovjednik stožera Civilne zaštite       5,0
6. Direktor organa u sastavu ministarstva i
glavni devizni inspektor                        4,0-5,0
7. Zamjenik direktora državnog Zavoda              4,5
8. Koordinator centra republiđkih organa uprave         3,0-3,2
9. Direktor sektora u državnom zavodu              3,2
10. Kapetan lučke kapetanije                      2,8-3,0
11. Kapetan pristaništa                     2,8III.

Pripadajući koeficijent za svakog dužnosnika utvrđuje Kadrovska komisija Vlade Republike Hrvatske pojedinačnim rješenjem.

Dužnosnicima iz točke I. ove odluke, kojima je koeficijent utvrđen u rasponu, Kadrovska komisija Vlade Republike Hrvatske odredit će pripadajući koeficijent na prijedlog nadležnog dužnosnika. Dužnosnicima iz točke II. ove odluke, kojima je koeficijent utvrđen u rasponu, Kadrovska komisija Vlade Republike Hrvatske odredit će pripadajući koeficijent na prijedlog ministra.

Plaće za dužnosnike prema ovoj odluci određuju se na način da se osnovica za obračun plaće pomnoži s koeficijentom za utvrđivanje plaće.

Usnovicu za obračun plaće utvrđuje Vlada Republike Hrvatske u skladu s propisima i kolektivnim ugovorom.

Iznos plaće utvrđen u skladu sa stavkom 2. ove točke, povećava se za 0,5% za svaku godinu rada, a najviše do 20%.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjerijuje se na isplate plaća za mjesec listopad 1992. godine i daljnje isplate.

Klasa: 120-02/92-01/20

Urbroj: 5030102-92-2

Zagreb, 23. listopada 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.