Zakoni i propisi - Pravni savjeti 71 28.10.1992 Uredba o statusu prognanika i izbjeglica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 2. Zakona o odredivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. listopada 1992. donijela je

UREDBU

o statusu prognanika i izbjeglica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Republika Hrvatska osigurava, ovisno o materijalnim mogućnostima, nužni smještaj, prehranu, školovanje djece, zdravstvenu zaštitu i pomoć za podmirenje drugih nužnih životnih potreba svim osobama kojima se na osnovi ove uredbe prizna status prognanika ili izbjeglice.

II. STATUS PROGNANIKA I IZBJEGLICE

Članak 2.

Osobi koja je s ratom ugroženog područja na teritoriju Republike Hrvatske, samostalno ili organizirano putem , općinskog kriznog štaba; općinskog, štaba civilne zaštite,

Hrvatskog Crvenog križa ili centra za socijalni rad, napustila mjesto prebivališta da bi izbjegla neposrednu opasnost za život pred agresijom i drugim oružanim akcijama, može se priznati status progonanika odnosno izbjeglice.

Prognanik u smislu ove uredbe je osoba iz stavka 1. ovoga članka koja je s jednog područja Republike Hrvatske izbjegla na drugo područje Republike Hrvatske, a izbjeglica je osoba iz stavka 1. ovoga članka koja je izbjegla u inozemstvo.

Ratom ugroženo područje proglašava Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

Status prognanika ili izbjeglice ne priznaje se osobi:

- za koju su nadležna tijela državne vlasti utvrdila da je poduzela ili pripremala kažnjive činidbe propisane u glavi XX. Krivičnog zakona Republike Hrvatske,

- u drugim propisanim slučajevima.

Članak 4.

Ako su razlozi iz članka 3. stavka 1. alineje 1. ove uredbe postojali prije priznavanja statusa prognanika ili izbjeglice, a nadležni organ je za njih saznao kasnije ili su nastupile poslije priznavanja statusa prognanika ili izbjeglice toj osobi će se oduzeti status prognanika ili izbjeglice.

Članak 5.

O priznavanju odnosno oduzimanju statusa prognanika odlučuje regionalni ured za prognanike (u daljnjem tekstu: regionalni ured) nadležan za općinu na području koje je prognanik smješten.

O priznavanju odnosno oduzimanju statusa izbjeglice odlučuje Ured za prognanike i izbjeglice pri Vladi Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured).

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka kojim je odbijen zahtjev za priznavanje statusa prognanika i protiv rješenja kojim je taj status oduzet, može se izjaviti žalba Uredu.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka kojim je odbijen zahtjev za priznavanje statusa izbjeglice i protiv rješenja kojim je taj status oduzet, može se izjaviti žalba Ministarstvu rada i socijalne skrbi.

Ured odnosno Ministarstvo rada i socijalne skrbi dužni su donijeti rješenje o žalbi u roku od 24 dana od prijema žalbe.

Članak 6.

Regionalni ured koji je odlučio o priznavanju statusa prognanika vodi evidenciju o prognanicima i njihovom zbrinjavanju i pomoći prema uputama Ureda.

Evidenciju o izbjeglicama iz stavka 1. ovoga članka vodi Ured.

Hrvatski Crveni križ može, za potrebe Službe traženja. koristiti evidencije regionalnih ureda i Ureda.

Članak 7.

Regionalni ured koji je odlučio o priznavanju statusa prognanika dužan je u roku od 48 sati od dana priznanja statusa prognanika i o njegovom smještaju izvijestiti općinski organ uprave nadležan za unutarnje poslove radi registracije boravka prognanika u općini, njihovog prihvata i smještaja, te općinski organ uprave nadležan za poslove obrane za osobe starije od 18 godina.

Članak 8.

Osoba kojoj je priznat status prognanika ili izbjeglice na osnovi ove uredbe može u mjestu boravišta ostvariti svoja prava odnosno pribaviti javne isprave koje se prema posebnim propisima ostvaruju odnosno pribavljaju u mjestu prebivališta. na temelju isprave kojom se dokazuje status prognanika ili izbjeglice.

Članak 9.

Osobi kojoj je priznat status prognanika ili izbjeglice prestaje taj status:

1. odlukom izvršnog vijeća skupštine općine ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske za odredenu općinu njezinog prebivališta da se može vratiti u mjesto prebivališta budući da su prestali razlozi zbog kojih je iz tog mjesta prognana odnosno izbjegla;

2. na osnovi vlastite odluke da se vrati u mjesto prebivališta;

3. ako ne prihvati ponuđen joj organizirani nužni smještaj i druge oblike organizirane pomoći;

4. ako ne izvršava radne obveze utvrđene prema ovoj uredbi (članak 24).

Članak 10.

Osobi kojoj je priznat status prognanika pozivom nadležnog tijela državne vlasti na vojnu ili radnu obvezu prestaju prava prema ovoj uredbi ako za vrijeme trajanja te obveze prima naknadu po posebnim propisima.

Clanak 11.

Nadležno tijelo državne vlasti koje je prognanika odnosno izbjeglicu pozvalo na vojnu ili radnu obvezu dužno je o pozivu izvijestiti regionalni ured nadležan za općinu na području koje je osoba prihvaćena i smještena, odnosno Ured.

Članak 12.

Regionalni ured koji je odlučio o priznavanju statusa prognanika izdaje mu ispravu kojom dokazuje taj status i na osnovi koje ostvaruje priznatu mu pomoć, a Ured izdaje ispravu izbjeglici.

Obrasce isprava iz stavka 1. ovoga članka utvrduje Ured.

III. POMOĆ PROGNANICIMA

Članak 13.

Osobi kojoj je priznat status prognanika osigurava se:

1. nužni smjštaj.

2. prehrana,

3. pomoć u socijalnoj adaptaciji i psihološka pomoć,

4. školovanje djece.

5. zdravstvena zaštita,

6. pomoć za podmirivanje drugih nužnih životnih potreba.

Članak 14.

Nužnim smještajem u smislu članka 13. ove uredbe smatra se prostor za stanovanje određen prema broju i uzrastu članova obitelji prognanika i njihovim specifičnim potrebama ovisnim o zdravstvenom stanju i školovanju pojedinih članova obitelji. koji osigurava osnovne uvjete života.

Za smještaj prognanika može se organizirati prihvatilište. sabirni centar, smještaj u druge obitelji i smještaj u objekte odmarališta, hotele i druge hotelsko-turističke objekte uzete u posjed i korištenje na osnovi Uredbe o zabrani raspolaganja i preuzimanja sredstava odredenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 40/92).

U svrhu osiguranja potrebnih smještajnih kapaciteta Ured može narediti socijalnim ustanovama, prosvjetnim ustanovama internatskog tipa, odmaralištima, hotelima i drugim hotelsko-turističkim organizacijama na kojima pravo raspolaganja odnosno vlasništva imaju ili ih drže u posjedu poduzeća i druge pravne i fizičke osobe sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske, da organiziraju smještaj, prehranu i podmirivanje drugih nužnih životnih potreba prognanika.

Uvjete za organiziranje smještaja, prehrane i podmirivanja drugih nužnih životnih potreba prognanika u smislu stavka 3. ovoga članka i visinu naknade za pružene usluge propisuje Ured.

Naknada iz stavka 4. ovoga članka ide na teret sredstava Republičkog fonda "Kralj Zvonimir".

Članak 15.

U svrhu prehrane prognanika u mjestu prihvata i smještaja osigurava se ili organizira prehrana u odgovarajućim prehrambenim kapacitetima (ustanovama socijalne skrbi, odmaralištima, hotelima i drugim) ili pomoć u hrani (osnovne živežne potrepštine).

Iznimno, ako se prognaniku ne može na drugi način pružiti pomoć u hrani i za podmirivanje drugih nužnih životnih potreba, može mu se dodijeliti novčana pomoć.

Pomoć u hrani i za podmirivanje drugih nužnih život- nih potreba, neovisno o tome da li da se daje u osnovnim životnim potrepštinama i drugoj robi, u obliku bona za nabavku tih roba ili kao novčana pomoć, može se dati osobama koje su smještene u ustanovama, osobama koje su smještene u obiteljima i obiteljima koje su primile prognanike i izbjeglice prema jedinstvenim kriterijima za svaku skupinu, koje utvrđuje Ured.

Članak 16.

Prognanicima kojima je osiguran smještaj u kući, stanu ili dijelu stana, vikendici i drugom objektu u kojem mogu samoorganizirati život i voditi kućanstvo osigurava se pomoć u hrani i za podmirivanje drugih nužnih životnih potreba davanjem standardiziranih paketa hrane i drugih potrepština, te davanjem bonova i novčane pomoći za nabavu odredenih roba, a pod uvjetima i na način ođreden u članku 15. ove uredbe.

Članak 17.

Socijalna adaptacija i psihološka pomoć prognanicima ostvaruje se njihovim aktivnim uključivanjem u život nove socijalne sredine u skladu s njihovim uzrastom, zanimanjem, psihofizičkim sposobnostima, sklonostima i interesima.

Program pomoći u socijalnoj adaptaciji i psihološke pomoći utvrduje Ured.

Članak 18.

Školovanje djece prognanika ostvaruje se preko Ministarstva kulture i prosvjete.

Zdravstvena zaštita prognanika ostvaruje se u skladu s propisima o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju.

Članak 19.

U mjestu prihvata i smještaja prognanika za pojedinu socijalnu i drugu ustanovu u kojoj je smještena skupina prognanika ili za područje mjesne zajednice na kojem je smješteno više prognanika imenuje se voditelj zbjega.

Voditelja zbjega iz reda prognanika imenuje predstojnik regionalnog ureda.

Voditelj zbjega predstavlja i zastupa prognanike glede njihovih zahtjeva u odnosu na uvjete smještaja, kvalitetu prehrane i podmirivanja drugtih nužnih životnih potreba, te koordinira i upravlja aktivnostima prognanika u svrhu samoorganiziranja života u zbjegu.

Voditelj zbjega surađuje s regionalnim uredom, centrom za socijalni rad, organizacijom Hrvatskog Crvenog križa, Caritasom Biskupske konferencije i drugim organizacijama putem kojih se osigurava pomoć prognanicima.

Članak 20.

Ured u svrhu osiguravanja povratka prognanika i izbjeglica u mjesta njihova prebivališta u dogovoru s izvršnim vijećem skupštine općine ili povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za određenu općinu utvrđuje plan povratka prognanika i izbjeglica i osigurava uvjete za to (prijevoz, pratnju i prihvat u mjestu prebivališta i potrebnu pomoć).

U svrhu organiziranja povratka prognanika i izbjeglica u mjesto prebivališta osniva se odbor za povratak kojeg čine predstavnici prognanika i izbjeglica iz pojedinog mjesta (općine).

Članak 21.

Prognaniku i izbjeglici kojemu je osiguran nužni smještaj, prehrana i podmirivanje drugih nužnih životnih potreba na osnovi ove uredbe, obustavljaju se prava i oblici socijalne zaštite koja je ostvario na osnovi Zakona o socijalnoj zaštiti ili na osnovi Odluke o korištenju sredstava solidarnosti za osiguranje zaštite životnog standarda socijalno ugroženog stanovništva.

IV. SREDSTVA ZA OSIGURAVANJE POMOĆI

Članak 22.

Sredstva za osiguravanje pomoći prognanicima i izbjeglicama osiguravaju se preko:

1. Republičkog fonda "Kralj Zvonimir",

2. Caritasa Biskupske konferencije,

3. Hrvatskog Crvenog križa,

4. Iz drugih izvora.

V. OBVEZE PROGNANIKA

Članak 23.

Osobe kojima je priznat status prognanika dužne su ispunjavati radne obveze koje u dogovoru s voditeljem zbjega utvrdi nadležni regionalni ured.

Prognanici su dužni ispunjavati i radne obveze koje se odnose na njihov svakodnevni život, kao što je spremanje stambenih i drugih prostorija u kojima su smješteni ili koje koriste, pranje i peglanje, nabava hrane, priprema hrane. vodenje brige o djeci. vodenje računovodstva i obavljanje drugih administrativno-stručnih poslova.

Članak 24.

Prognanici koji ostvaruju prihode kao što su plaća, mirovine i druge prihode utvrdene Odlukom o korištenju sredstava solidarnosti za osiguravanje zaštite životnog standarda socijalno ugroženog stanovništva, dužni su sudjelovati u troškovima njihovog zbrinjavanja (troškovi nužnog smještaja i organizirane prehrane), do visine koju utvrdi Ured.

Osobi iz stavka 1. ovoga članka koja je dužna sudjelovati u troškovima svojeg i zbrinjavanja svoje obitelji prihodima utvrđenim prema stavku 1. ovoga članka mora se od njenih prihoda ostvariti iznos u visini najmanje od 10% prosječne plaće radnika u Republici Hrvatskoj ostvarene u pretposljednjem tromjesečju za svakog člana obitelji, koji dio prihoda zadržava za njihove osobne potrebe.

Sredstva iz stavka 2. ovoga članka uplaćuju se u korist računa Republičkog fonda "Kralj Zvonimir", putem regionalnog ureda.

Obvezu sudjelovanja prognanika u troškovima zbrinjavanja utvrđuje regionalni ured nadležan prema mjestu smještaja.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Ove uredba na odgovarajući se način primjenjuje i na osobe koje su napustile mjesto prebivališta da bi izbjegle neposrednu opasnost za život zbog prirodnih katastrofa.

Članak 26.

Odredba članka 13. do 19. ove uredbe na odgovarajući se način primjenjuju na izbjeglice.

Članak 27.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 4. studenoga 1992.

Klasa: 019-04/82-01/11

Urbroj : 5030104-92-1

Zagreb, 27. listopada 1992.

potpredsjednik

Ivan Milas, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.