Zakoni i propisi - Pravni savjeti 71 28.10.1992 Uredba o upravljanju nacionalnim parkovima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenja Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. listopada 1992. godine, donijela je

UREDBU

o upravljanju nacionalnim parkovima

Članak 1.

Ovom uredbom propisuje se način upravljanja i financiranja nacionalnim parkovima kao dobrima od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku, u cilju očuvanja prirodnih i kulturno povijesnih vrijednosti na tom području.

Članak 2.

Nacionalnim parkom upravlja Uprava nacionalnog parka (u daljnjem tekstu: Uprava).

Upravu osniva Vlada Republike Hrvatske kao javno poduzeće.

Uprava je u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 3.

Organi Uprave su: Upravni odbor i direktor.

Upravni odbor ima 3-9 članova.

Dvije trećine članova Upravnog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske, a jednu trećinu biraju radnici Uprave.

Predsjednika Upravnog odbora bira i razrješava Upravni odbor.

Direktora Uprave imenuje Vlada Republike Hrvatske. Djelokrug organa iz stavka 1. ovog članka ureduje se Statutom u skladu sa zakonom.

Članak 4.

Uprava obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja nacionolnog parka.

Uprava može obavljati i druge djelatnosti utvrdene statutom.

Članak 5.

Nepokretna i pokretna imovina unutar granica nacionalnog parka u društvenom vlasništvu osim sredstava iz članka 10. ove uredbe postaje vlasništvo Republike Hrvatske.

Članak 6.

Vlada Republike Hrvatske osniva Savjet za nacionalne parkove (u daljnjem tekstu: Savjet) kao koordinativno i stručno savjetodavno tijelo.

Savjet ima 12 članova.

Predsjednika i članove Savjeta imenuje Vlada Republike Hrvatske iz reda stručnih i znanstvenih djelatnika.

Savjet za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

Članak 7.

Zadaća je Savjeta da:

- daje prijedloge u svezi unapređenja zaštite nacionalnih parkova.

- predlaže plan znanstveno-istraživačkih radova za nacionalne parkove.

daje mišljenje na:

- određivanje granica nacionalnog parka,

- donošenje prostornog plana nacionalnog parka,

- donošenje programa gospodarenja šumama posebne namjene za područje nacionalnog parka,

- prijedlog mjera i prijedlog radova za očuvanje nacionalnog parka.

Savjet najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske o stanju u nacionalnim parkovima.

Članak 8.

Sredstva za rad Uprave i održavanje nacionalnih parkova osiguravaju se:

- iz prihoda od korištenja nacionalnih parkova,

- iz sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske.

- drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 9.

Na području nacionalnog parka zabranjuje se pristup vojnih formacija i obavljanje vojnih aktivnosti u mirnodopskim i ratnim uvjetima.

Članak 10.

Sredstva, prava i obveze te djelatnike postojećih radnih organizacija nacionalnih parkova preuzimaju novoosnovane uprave kao njezini pravni sljedbenici.

Članak 11.

Vlada Republike Hrvatske će u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, donijeti odluke o imenovanju direktora uprava nacionalnih parkova.

Članak 12.

Upravni odbori dužni su u roku 30 dana od dana donošenja ove uredbe, donijeti statute nacionalnih parkova, a ostale akte u rokovima utvrdenim statutom.

Članak 13.

Aktom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada uprave utvrđuje se broj i zadaća djelatnika uprave, te se u skladu s tim aktom vrši raspoređivanje preuzetih djelatnika.

Djelatnicima, koji ne budu raspoređeni u skladu s aktom iz stavka 1. ovog članka, prestaje radni odnos u skladu sa zakonom i općim aktima uprave.

Članak 14.

Ministar graditeljstva i zaštite okoliša, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove uredbe, donosi pravilnik o unutarnjem redu u nacionalnom parku.

Ovlašćuje se ministar graditeljstva i zaštite okoliša da u propisu iz stavka 1. ovoga članka može propisati prekršaje te odrediti novčane kazne za te prekršaje.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje vrijediti Uredba o upravljanju nacionalnim parkovima ("Narodne novine", broj 59/91).

Članak 16.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-01/91-05/06

Urbroj: 5030116-92-1

Zagreb, 27. listopada 1992.

Potpredsjednik

Ivan MiIas, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.