Zakoni i propisi - Pravni savjeti 71 28.10.1992 Uredba o izmjenama Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 27. listopada 1992. godine, donijela je

UREDBU

o izmjenama Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon

Članak 1.

U Zakonu o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine", broj 53/91, 73/91 i 18/92), u članku 3b. stavku 1. riječi "akontacije na ta primanja" zamjenjuju se riječima "tih primanja." Stavak 2. mijenja se i glasi: "Mirovina određena prema stavku 1. ovoga članka isplaćivat će se u visini 63,22% od pripadajuće svote mirovine u mjesecu prosincu 1991. godine."

Članak 2.

U članku 3c. stavku 1. riječi "Akontacija mirovine" zamjenjuje se riječju "Mirovina". U stavku 2. riječi "Akontacija drugih novćanih primanja" zamjenjuju se riječima "Druga novčana primanja". U stavku 3. iza riječi "mirovina" briše se zarez i riječi "odnosno akontacija mirovina" brišu se.

Članak 3.

U članku 3e. stavku I. riječi "Akontacija mirovine i drugih novčanih primanja" zamjenjuju se riječima "Mirovina i druga novčana primanja". U stavku 2. riječi "akontacija mirovina" zamjenjuju se riječju "mirovina".

Članak 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1992.

Klasa: 140-01/92-01/13

Urbroj: 5030104-92-1

Zagreb, 27. listopada 1992.

potpredsjednik

Ivan Milas, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.