Zakoni i propisi - Pravni savjeti 71 28.10.1992 Uredba o izmjenama Uredbe o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba kojima je prestalo svojstvo aktivne vojne osobe u bivšoj JNA do 31. prosinca 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održsnoj 27. listopada 1992. godine. donijela je

UREDBU

o izmjenama Uredbe o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba kojima je prestalo svojstvo aktivne vojne osobe u bivšoj JNA do 31. prosinca 1991.

Članak 1.

U Uredbi o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba kojima je prestalo svojstvo aktivne vojne osobe u bivšoj JNA do 31. prosinca 1991. ("Narodne novine", broj 46/92) u članku 2. riječ "akontacije" zamjenjuje se riječju "mirovine".

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi: "Mirovina određena prema članku 2. ove uredbe isplaćivat će se u visini 63,22% od svote mirovine koja bi pripadala za mjesec prosinac 1991. godine". U stavku 2. riječi "Akontacija mirovine" zamjenjuje se riječju "Mirovina". Stavak 3. mijenja se i glasi: "Osobi iz članka 1. ove uredbe koja nema dokaze prema kojima se može utvrditi mirovina u smislu stavka 1. ovoga članka, odredit će se mirovina u svoti od 11.090 HRD mjesečno". "1724/71 U stAvku 4. riječi "Akontacija drugih novčanih primanja" zamjenjuje se riječima "Druga novčana primanja". U stavku 5. riječ "akontacija" briše se.

Članak 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1992.

Klasa: 140-01/92-01/11

Urbroj: 5030104-92-2

Zagreb, 27. listopada 1992.

potpredsjednik

Ivan Milas, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.