Zakoni i propisi - Pravni savjeti 71 28.10.1992 Odluka o visini posebne takse koja se naplaćuje za postavljanje automata za igre na sreću s jednostrukim ulogom i automata za zabavne igre u ugostiteljskim objektima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 41. Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama ("Narodne novine", br. 61/91 i 40/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. listopada 1992. godine donijela je

ODLUKU

o visini posebne takse koja se naplaćuje za postavljanje automata za igre na sreću s jednostrukim ulogom i automata za zabavne igre u ugostiteljskim objektima

I.

Za postavljanje automata za igre na sreću s jednostrukim ulogom i automata za zabavu u ugostiteljskim objektima naplaćuje se posebna taksa u sljedečim iznosima:

a) za automate za igre na sreću s jednostrukim ulogom koji omogućavaju dobitak 300 puta veći od vrijednosti uloga koji služi za stavljanje u pogon automata - po svakom automatu 500.000 hrvatskih dinara,

b) za automate za zabavne igre - po svakom automatu 250.000 hrvatskih dinara,

c) za mehanićke aparate za zabavne igre - po svakom automatu 125.000 hrvatskih dinara.

Iznos u hrvatskim dinarima iz stavka 1. ove točke, općinska uprava društvenih prihoda revalorizira indeksom promjene vrijednosti hrvatskog dinara prema njemačkoj marki (DEM) po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan izdavanja odobrenja.

II.

Posebna taksa iz točke I. ove odluke naplaćuje se prije izdavanja odobrenja za postavljanje automata za igre na sreću s jednostrukim ulogom i automata za zabavne igre u ugostiteljskim objektima, u korist proračuna općine na čijem se području postavljaju automati.

III.

Bez dokaza o plaćenoj posebnoj taksi iz točke I. ove odluke općinski organ uprave nadležan za poslove financija ne može plombirati brojćanike automata za igre na sreću i zabavne igre.

Prilikom plombiranja brojčanika automata za igre na sreću i zabavne igre, vlasnik automata dužan je na vidljivom mjestu nalijepiti kontrolnu karticu kao dokaz da je plombiranje obavljeno i naplaćena posebna taksa.

Kontrolna kartica sadrži oznaku mjeseca i godine u kojoj je plombiranje automata obavljeno i mora biti ovjerena pečatom uprave prihoda općine na čijem se području postavljaju automati.

IV.

Ako općinski organ uprave nadležan za poslove financija ne plombira brojčanike automata za igre na sreću i zabavne igre, podnositelj zahtjeva ima pravo na povrat plaćene posebne takse.

Rješenje o povratu posebne takse donosi po službenoj dužnosti nadležni organ uprave općine u korist čijeg je proračuna uplaćena taksa iz točke I. ove odluke.

V.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini posebne takse koja se naplaćuje za postavljanje automata za igre na sreću s jednostrukim ulogom i automata za zabavne igre u ugostiteljskim objektima ("Narodne novine", broj 12/92).

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-01/92-01/03

Urbroj: 5030114-92-1

Zagreb, 27. listopada 1992.

Potpredsjednik

Ivan Milas, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.