Zakoni i propisi - Pravni savjeti 70 26.10.1992 Uredba o Uredu za upravljanje imovinom Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 25. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 23. listopada 1992. godine, donijela je

UREDBU

o Uredu za upravljanje imovinom Republike Hrvatske

Članak 1.

Ured za upravljanje imovinom Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured) osniva se kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske za upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno imovinom na kojoj pravo raspolaganja ima Republika Hrvatska, koja se koristi za potrebe tijela državne vlasti, ako za neku imovinu zakonom ili drugim propisom ili aktom Vlade nije drugačije određeno.

Članak 2.

Imovinom, u smislu ove uredbe, smatraju se:

- građevinsko i drugo zemljište;

- službene (poslovne) zgrade, dijelovi zgrada i prostorije;

- stambene zgrade. stanovi i garaže;

- sredstva za reprezentaciju (rezidencije, odmarališta, sportsko-rekreacijski objekti i sl.);

- sredstva prijevoza (osobni automobili, teretni automobili, autobusi, zrakoplovi i druge letjelice, plovni objekti i sl);

- predmeti umjetnićke i kulturne ili druge vrijednosti;

- oprema, uređaji i inventar.

Članak 3.

Pod tijelima državne vlasti obuhvaćenim ovom uredbom, smatraju se: Predsjednik Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske, ministarstva i drugi organi državne uprave, Ustavni sud Hrvatske, tijela sudbene vlasti, Javno tužiteljstvo Hrvatske, Javno pravobraniteljstvo Hrvatske, Pučki pravobranitelj.

Članak 4.

Ured upravlja i imovinom koju čine službene (poslovne) zgrade ili njihovi dijelovi, poslovne prostorije, stambene zgrade, stanovi i garaže te oprema, uredaji i inventar u tim zgradama i prostorijama koje se daju na korištenje stranim diplomatsko-konzularnim i drugim predstavništvima i predstavnicima stranih država ili medunarodnih organizacija.

Članak 5.

U pogledu imovine kojom ne upravlja Ured, već kojom upravljaju tijela državne vlasti koja se tom imovinom koriste u obsvljanju poslova iz svog djelokruga, Ured uspostavlja i vodi evidencije o toj imovini i ovlašten je da nadzire upravljanje i korištenje te imovine.

U slučaju dvojbe da li nekom imovinom upravlja Ured ili njome upravlja tijelo državne vlasti koja se njome koristi za obavljanje poslova iz svog djelokruga odlučit će Vlada Republike Hrvatske.

Članak 6.

Ured obavlja stručno-tehničke poslove u svezi s:

- pribavljanjem (izgradnjom, kupnjom) i otuđenjem (prodajom. darovanjem, rashodovanjem i sl.)

- davanjem na korištenje, te

- održavanjem (uključujući adaptaciju i rekonstrukciju objekata) imovine kojom upravlja.

Ured je ovlašten da u ime i za račun Republike Hrvatske, u okviru sredstava osiguranih u državnom proračunu ili iz drugih izvora, kupuje ili na drugi način pribavlja imovinu i ovlašten je da prodaje imovinu kojom upravlja, time da Ured ne može donositi odluku o kupnji ili prodaji odnosno drugom načinu pribavljanja ili otuđenja nekretnina.

Članak 7.

Djelokrug i naćin rada te druga pitanja od znaćaja za rad Ureda uređuju se pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda, kojeg donosi predstojnik Ureda uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 8.

Radom Ureda rukovodi predstojnik kojeg imenuje i razrješava od dužnosti Vlada Republike Hrvatske.

Predstojnik je za svoj rad i rad Ureda odgovoran Vladi. Predstojnik ima pravo i dužnost dužnosnika organa državne uprave u odnosu na Ured.

Članak 9.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/92-02/09

Urbroj: 5030109-92-2

Zagreb. 23. listopada 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.