Zakoni i propisi - Pravni savjeti 70 26.10.1992 Uredba o davanju posebnih kredita seljacima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 23. listopada 1992. godine donijela je

UREDBU

o davanju posebnih kredita seljacima

Članak 1.

Ovom uredbom uređuje se odobravanje posebnih kredita seljacima za povećanje osnovnog stada u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjogojstvu.

Kredite iz stavka 1. ovoga članka odobravaju poslovne banke.

Članak 2.

Pod osnovnim stadom. u smislu ove uredbe, razumijeva se u

1. govedarstvu: rasplodna krava i steona junica;

2. ovčarstvu: rasplodna ovca, bređa šilježad, ovan;

3. kozarstvu: rasplodna koza, bređa šilježad, jarac,

4. svinjogojstvu: rasplodna krmača, nazimica, nerast.

Članak 3.

Za osnovno stado banka odobrava iznos kredita u visini tržne cijene:

1. u govedarstvu - do tri grla krave;

2. u ovčarstvu - do 15 grla ovaca ili šilježadi ili ovnova;

3. u kozarstvu - do 15 grla koza ili šilježadi ili jaraca;

4. u svinjogojstvu - do pet rasplodnih krmača ili nazimica ili nerastova.

Članak 4.

Posebni krediti iz članka 1. ove uredbe odobravaju se uz rok vraćanja od pet godina i godišnju kamatu u visini 30% eskontne stope Narodne banke Hrvatske.

Sredstva za regres dijela kamata u visini 70% eskontne stope iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se poslovnim bankama iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Ako banka ne odobrava kredite seljacima iz korištenih sredstava primarne emisije Narodne banke Hrvatske, već odobrava iz vlastitih sredstava, banci se osiguravaju sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske za nadoknadu razlike u kamatama i to u visini razlike između kamata od 30% eskontne stope Narodne banke Hrvatske i bančine kamate, ali najviše u visini zatezne kamate.

Glavnica kredita se ne revalorizira.

Otplata kredita počinje teći 12 mjeseci po iskorištenju kredita.

Kredit se otplaćuje u polugodišnjim obrocima.

Kamata za vrijeme korištenja kredita i grace perioda obračunava se u visini redovne kamate, dodaje iznosu iskorištenog kredita te zajedno čine osnovicu za utvrđivanje anuiteta.

Članak 5.

Iznos kredita iz članka 1. ove uredbe odobrava se isključivo kao kreditno pismo, a vraćanje se osigurava mjeničnim jamstvom dužnika i drugim instrumentima osiguranja.

Članak 6.

Kontrolu primjene ove uredbe uključivo i namjensko korištenje kredita provodit će banke i mjerodavni organi uprave u okviru svojih ovlaštenja.

Članak 7.

Novčanom kaznom od 1,000.000 do 1,500.000 HRD kaznit će se za privredni prijestup banka, ako odobri kredit protivno odredbama ove uredbe.

Za privredni prijestup kaznit će se i odgovorna osoba u banci novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 HRD.

Članak 8.

Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 HRD kaznit će se za prekršaj seljak, ako odobreni kredit koristi protivno odredbama ove uredbe.

Članak 9.

Ovlašćuje se ministar poljoprivrede i šumarstva da donese upute za primjenu ove uredbe.

Do donošenja upute iz stavka 1. ovog članka ostaje na snazi Uputstvo za primjenu Uredbe o davanju posebnih kredita individualnim poljoprivrednim proizvođačima ("Narodne novine", br. 64/91).

"1701/70

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o davanju posebnih kredita individualnim poljoprivrednim proizvođačima ("Narodne novine", br. 58/91 i 5/92).

Članak 11.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-01/92-01/07

Urbroj 5030114-92-2

Zagreb, 23. listopada 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.