Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 22.10.1992 Ukaz o proglašenju Zakona o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temetju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj

Proglašavam Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 14, listopada 1992.

Broj : PA4-75/ 1-92.

Zagreb, 19. listopada 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.ZAKON

o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se pretvorba neimenovanog kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Republika Hrvatska vlasnik je neimenovanog kapitala u svim dioničkim društvima za osiguranje i reosiguranje sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske, nastalim usklađivanjem organizacije i poslovanja zajednica osiguranja imovine i osoba i zajednica reosiguranja po odredbama zakona iz članka 1. stavka 1. toćke 21. Zakona o preuzimanju zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91.).

Članak 3.

Neimenovani kapital društava iz članka 2. ovoga Zakona čine:

- sredstva poslovnog fonda,

- sredstva fonda preventive,

- sredstva fonda zajedničke potrošnje osim stanova,

- sredstva rezervi sigurnosti.

Neimenovani kapital društva u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka izuzev sredstava rezervi sigurnosti je dio temeljne glavnice društva.

Članak 4.

Sredstva rezervi sigurnosti su statutarne rezerve društva.

Članak 5.

Društva iz članka 2. ovoga Zakona dužna su izraditi godišnji obračun sa stanjem na dan 30. rujna 1992. godine u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske u roku od 30 dana od dana predaje godišnjeg obračuna dužna je utvrditi da li je obračun u skladu s propisima i računovodstvenim stadardima.

Članak 6.

Društva iz članka 2. ovoga Zakona dužna su najkasnije u roku od 30 dana od proteka roka članka 5. stavka 2. ovoga Zakona utvrditi visinu ;temeljne glavnice društva,

održati Skupštinu društva, izabrati Upravni odbor društva i imenovati direktora društva.

Članak 7.

Na ukupnu nominalnu vrijednost temeljne glavnice društvo izdaje dionice.

Dionice iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na dionički kapital upisan i uplaćen prema odluci a osnivanju društve i dionički kapital na kojem je vlasnička prava na temelju ovoga Zakona stekla Republika Hrvatska u omjeru u kojem su ti oblici bili iskazani u početnoj bilanci stanja tog društva.

U skladu s odredbom stavka 2. ovoga članka postojeće dionice se povlače, a vlasnicima se izdaju nove dionice.

Članak 8.

Dionice koje je stekla Republika Hrvatska po osnovi ovoga Zakona predaju se Hrvatskom fondu za razvoj.

Hrvatski fond za razvoj će odrediti predstavnika u Skupštinu društva i predložiti svoje predstavnike u Upravni odbor društva.

Članak 9.

Odluku o načinu privatizacije kapitala Republike Hrvatske u društvu donosi Sabor Republike Hrvatske na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 453-02/92-03/06

Zagreb, 14. listopada 1982.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.