Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 22.10.1992 Ukaz o proglašenju Zakona o oružju
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o oružju

Proglašavam Zakon o oružju, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 14. listopada 1992.

Broj : PA4-76/ 1-92.

Zagreb, 19. listopada 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.ZAKON

O ORUŽJU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Nabavka, držanje, nošenje, sakupljanje. proizvodnja, popravljanje i prepravljanje, promet i prijevoz oružja i streljiva obavlja se pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom.

Ovaj se Zakon ne primjenjuje na oružje i streljivo koje se nabavlja, drži, nosi, proizvodi, popravlja i prepravlja, stavlja u promet i prevozi za potrebe oružanih snaga, policije i kazneno-popravnih ustanova kao i drugih državnih tijela i pravnih osoba određenih posebnim propisima.

Članak 2.

Oružje i streljivo smiju se nabavljati samo na temelju odobrenja ukoliko ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Članak 3.

Oružje prema ovom Zakonu je:

1) vatreno oružje;

2) zračno oružje;

3) plinsko oružje;

4) rasprskavajuće oružje:

5) oružje s tetivom;

6) hladno oružje.

Oružjem u smislu ovoga Zakona smatraju se i naprave koje su ovim Zakonom utvrđene kao oružje.

Članak 4.

Vatreno oružje su sve vrste pušaka, pištolja i revolvera, kao i sve vrste naprava iz kojeg se pomoću potisnutog djelovsnja barutnih plinova izbacuje kroz cijev zrno, kugla, sačma, strelica ili drugi projektil.

Vatreno oružje iz stavka 1. ovoga članka kratko je ili dugačko vatreno oružje koje može biti s repetirajućim mehanizmom, poluautomatsko ili automatsko.

Kratko vatreno oružje jest oružje čija cijev nije duža od 30 cm, a ukupna dužina ne prelazi 60 cm.

Dugačko vatreno oružje jest oružje čija je cijev duža od 30 cm, a ukupna dužina prelazi 60 cm.

Oružje s repetirajućim mehanizmom jest oružje kod kojega je nakon ispaljivanja svakog metka potrebno ručno preko mehanizma ubaciti metak u cijev.

Poluautomatsko oružje jest oružje koje je nakon ispaljivanja svakog metka ponovno pripravno za ispaljivanje i kod kojeg je iz cijevi jednokratnim pritiskanjem obarača moguće ispaljivati samo po jedan metak.

Automatsko oružje jest oružje kod kojeg je jednokratnim pritiskom na obarač moguće ispaliti više metaka.

Članak 5.

Zračno oružje su sve vrste pušaka, pištolja, revolvera i druge naprave koje snagom stlaćenog zraka ili drugog plina izbacuju kroz cijev zrno, kuglicu ili druge projektile.

Članak 6.

Plinsko oružje su sve vrste pištolja i revolvera te drugih naprava koje potisnom energijom barutnog punjenja ili stlačenog plina usmjereno raspršuju ili izbacuju neškodljive nadražljive plinske tvari koje na ljudsko zdravlje imaju kratkotrajan učinak.

Članak 7.

Rasprskavajuće oružje su sve vrste bombi, mina, granata i drugih naprava opremljene s eksplozivnom tvari ili detonatorom kod kojih pod pogodnim vanjskim ili unutarnjim djelovanjem (težina, udar, potez, trenje, kemijska reakcija, električna energija i sl) dolazi do oslobadanja energije i njihovog rasprskavanja.

Članak 8.

Oružje s tetivom su lukovi, samostreli, praćke i druge naprave koje snagom napete tetive potiskuju strijelu ili drugi projektil.

Članak 9.

Hladno oružje su bokseri, bodeži, kame, mačevi, sablje, bajunete, buzdovani (topuzi) i drugi predmeti kojima je osnovna namjena napad ili nanošenje ozljeda.

Hladnim oružjem u smislu ovoga Zakona smatraju se i predmeti pogodni za nanošenje ozljeda kada se nose na javnim okupljanjima, lokalima i sličnim mjestima.

Članak 10.

Oružjem prema ovom Zakonu smatraju se i bitni dijelovi oružja.

Bitni dijelovi oružja su cijevi s ležištem metka, cijevni umeci, zatvarač, navlaka te bubanj kod revolvera.

Članak 11.

Zabranjena je nabavka, držanje. nošenje, proizvodnja, popravljanje i prepravljanje. promet i prijevoz ukollko ovim Zakonom nije drugačije određeno:

1) svih vrsta automatskog oružja, poluautomatskog i repetirajućeg dugačkog vatrenog oružja s užlijebljenom cijevi s kapacitetom spremnika većim od pet metaka ili s fiksnim bajonetom, odnosno mogućnošću montaže bajuneta oružja s ugradenim integralnim prigušivaćem, prigušivaća namijenjenih oružju, dugačkog oružja bez fiksnog kundaka. sa sklapajućim kundakom ili s kundakom kraćim od 25 cm, oružja koje izbacuje projektile s eksplozivnim ili plinskim tvarima kao i drugog oružja namijenjenog isključivo za vojne ili pokicijske svrhe (u daljnjem tekstu: "vojno i policijsko oružje");

2) rasprskavajućeg oružja;

3) hladnog oružja;

4.) streljiva čija je osnovna namjena probijanje oklopa, streljiva s eksplozivnim i zapaljivim projektilima, streljiva s projektilima punjenim tvarima opasnim za ljudsko zdravlje kao i drugih streljiva koja su namijenjena isključivo za vojne ili policijske svrhe:

5) naprava koje koriste trenutni udar visokonaponske struje u svrhu privremenog onesposobljavanja ljudi i oružje koje je skriveno u predmetima svakodnevne uporabe tako da po svom vanjskom izgledu nije prepoznatljivo kao oružje;

6) naprava koje služe označavanju cilja te aktivnih i pasivnih nišanskih uređaja za noćno gadanje ako su namijenjeni oružju kao i dijelova tih naprava.

Ministar unutarnjih poslova odredit će oružje i streljivo koje je isključivo namijenjeno za policijske svrhe, a ministar obrane oružje i streljivo koje je isključivo namijenjeno za vojne svrhe.

Članak 12.

Prema ovom Zakonu pojedini pojmovi imaju ova značenja:

1) lovačko oružje jest i repetirajuće dugačko vatreno oružje različitih kalibara s užlijebljenim ili naužlijebljenim cijevima ili kombinacijom takvih cijevi, dugačko poluautomatsko vatreno oružje čiji spremnik ne može primiti ili je blokiran tako da ne može primiti više od tri metka, kratko vatreno oružje ćija cijev nije kraća od 10 cm te drugo oružje s kojim je propisima o lovstvu dopušten lov;

2) športsko oružje jest repetirajuće i poluautomatsko kratko vatreno oružje različitih kalibara te poluautomatsko i repetirajuće dugačko vatreno oružje, uz uvjet da je posebno izrađeno ili prilagođeno za korištenje u športskom streljaštvu; dugačko vatreno oružje s neužlijebljenim cijevima namijenjeno športskoj disciplini gadanja glinenih golubova (trap i skeet); oružje s tetivom i drugo oružje koie se koristi u športskim disciplinama;

3) oružje za samoobranu je kratko vatreno i plinsko oružje;

4) registracija oružja jest unos podataka o oružju i vlasniku odnosno korisniku oružja u službene evidencije propisane ovim Zakonom kao i propisima donesenim na osnovi ovoga Zakona uz izdavanje odgovarajuće isprave (oružnog lista. odobrenja za držanje oružja, potvrde o prijavi oružja, dozvole za nošenje oružja).

II. NABAVKA, DRŽANJE, NOŠENJE ORUŽJA I STRELJIVA TE SAKUPLJANJE ORUŽJA

1. Nabavka oružja i streljiva

Članak 13.

Vatreno, plinsko i zraČno oružje Čije zrno ima kinetiČku energiju veću od 7,5 džula ili brzinu veću od 150 m/sec, smije se nabavljati samo na temelju odobrenja.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavku oružja podnosi se na propisanom obrascu policijskoj upravi prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta podnositelja zahtjeva (u daljnjem tekstu: "nadležno tijelo").

Sadržaj i izgled obrasca iz stavka 2. ovoga članka propisat će ministar unutarnjih poslova.

Članak 14.

Građanima se može izdati odobrenje za nabavku oružja u svrhu osobne zaštite, lova i športskog streljaštva.

U svrhu osobne zaštite može se odobriti nabavka samo oružja za samoobranu.

Nabavka oružja za samoobranu može se odobriti radi držanja, a lovaćkog i športskog oružja radi držanja i nošenja.

Iznimno od stavka 3. ovoga članka građanima se u svrhu osobne zaštite može odobriti nabavka oruija za samoobranu i radi držanja i nošenja, ako zbog posla koji obavIjaju ili zbog drugih opravdanih razloga postoji potreba za držanjem i nošenjem oružja izvan poslovnog ili stambenog prostora na kojem imaju pravo vlasništva ili korištenja.

Članak 15.

Državnim tijelima, poduzećima, organizacijama i drugim pravnim osobama (u daljnjem tekstu: "pravne osobe") može se izdati odobrenje za nabavku oružja u svrhu zaštite vlastite imovine ili imovine na kojoj imaju pravo korištenja (u daljnjem tekstu: "zaštite imovine") kao i u svrhu lova, športskog streljaštva te obavljanja druge djelatnosti odredene ovim Zakonom.

U svrhu zaštite imovine pravnim osobama može se odobriti nabavka kratkog vatrenog oružja, lovaćkog oružja i vojnog ili policijskog poluautomatskog te repetirajućeg dugačkog vatrenog oružja s užlijebljenim cijevima.

Članak 16.

Nabavka vatrenog ili zračnog oružja s projektilom napunjenim omamljujućom tvari radi privremenog omamljivanja životinja može se odobriti znanstvenim institucijama, državnim tijelima i drugim pravnim osobama radi znanstvenog istraživanja i prikupljanja stručnih podataka o životinjskim vrstama, zaštite životinja kao i drugim opravdanim slučajevima koji ulaze u njihovu redovitu djelatnost, a odnose se na žaštitu prirode.

Članak 17:

Nadležno tijelo izdat će građaninu odobrenje za nabavku oružja ukoliko ispunjava slijedeće uvjete:

1) da je navršio 18 godina života;

2) da nije osuđen za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv života i tijela ili protiv imovine kao i za druga kaznena djela s elementom nasilja. koristoljublja ili niskih pobuda ili ako je za takvo kazneno djelo pokrenut postupak;

3) da nije kažnjen za prekršaj, odnosno da se ne vodi postupak za prekršaj koji ukazuje da bi oružje moglo biti zlouporabljeno:

4) da ne postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zlouporabljeno, a osobito: češće i prekomjerno uživanje alkohola, teže poremećeni obiteljski odnosi. susjedski odnosi ili odnosi na radnom mjestu, disciplinske povrede propisa o lovstvu ili športskom streljaštvu i sl.;

5) da ima opravdani razlog za nabavku oružja;

6) da je na zdravstvenom pregledu utvrdeno da je zdravstveno sposoban za držanje ili držanje i nošenje oružja;

7) da raspolaže tehničkim znanjem za pravilnu uporabu oružja i da poznaje propise koji se odnose na držanje i nošenje oružja.

Nakon zaprimanja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavku oružja nadležno tijelo utvrdit će jesu li ispunjeni uvjeti iz stavka 1. točke 1) do 5) ovoga članka.

Nadležno tijelo zatražit će od podnositelja zahtjeva koji ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1) do 5) ovoga članka da u roku od 60 dana dostavi dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. točke 6) i 7) ovoga članka.

Ispunjavanje uvjeta iz točke 7) stavka 1. ovoga članka dokazuje se samo u slučaju podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavku lovačkog vatrenog oružja, športskog vatrenog oružja, a kratkog vatrenog oružja samo u slučaju iz članka 14. stavak 4. ovoga Zakona.

Članak 18.

Postojanje uvjeta iz članka 17. stavka I. točke 8) ovoga Zakona dokazuje se uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje oružja izdaju zdravstvene organizacije koje su ovlaštene za obavljanje takvih zdravstvenih pregleda.

Ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra zdravstva odredit će uvjete koje moraju ispunjavati zdravstvene organizacije koje će obavljati zdravstvene preglede kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost za držanje ili držanje i nošenje oružja, način i postupak obavljanja zdravstvenih pregleda, popis bolesti i zdravstvenih stanja koja osobu čine nesposobnom za držanje i nošenje oružja, način vođenja evidencije i medicinske dokumentacije i sadržaj uvjerenja o izvršenom zdravstvenom pregledu, nadležnost, sastav i način rada drugostupanjske zdravstvene komisije i naknade u svezi s utvrđivanjem zdravstvene sposobnosti.

Ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra zdravstva odredit će koje zdravstvene organizacije smiju obavljati zdravstvene preglede iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 19.

Postojanje uvjeta iz članka 17. stavka 1. točke 7) ovoga Zakopa dokazuje se:

1) za lovaćko vatreno oružje - potvrdom o položenom lovačkom ispitu;

2) za športsko vatreno oružje - potvrdom športske streljačke organizacije o aktivnom članstvu u šporskoj streljačkoj organizaciji ;

3) za kratko vatreno oružje - potvrdom o osposobljenosti za držanje i nošenje i pravilnu uporabu oružja koju izdaje nadležno tijelo Ministarstva unutarnjih poslova koje odredi ministar unutarnjih poslova.

4) za oružje koje pravne osobe daju na korištenje djelatnicima koji obavljaju poslove zaštite imovine - potvrdom koju izdaje tijelo iz točke 3. ovoga stavka.

Ministar unutarnjih poslova propisat će program i način provedbe osposobljavanja za slučajeve iz stavka 1 točke 3. i 4. ovoga članka.

Članak 20.

Postojanje uvjeta iz članka 17. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona dokazuje se i, oružnim listom i važećom dozvolom za nošenje oružja.

Postojanje uvjeta iz članka 17. stavka 1 točke 7. ovoga Zakona dokazuje se i oružnim listom koji je izdan za takvu vrstu oružja te dozvolom za nošenje oružja.

Djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, Hrvatske vojske i kazneno - popravnih ustanova. koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, postojanje uvjeta iz članka 17. stavka 1. toćke 6) i 7) ovoga Zakona mogu dokazivati i ispravom ili potvrdom izdanom od odgovarajućeg ministarstva iz koje je vidljivo da su ovlašteni držati i nositi oružje.

Članak 21.

Nadležno tijelo izdat će pravnoj osobi odobrenje za nabavku oružja ako ima;

1) opravdani razlog za nabavku oružja;

2) prostor za siguran smještaj i čuvanje oružja.

Odobrenje za nabavku oružja u svrhu zaštite imovine izdat će se pravnoj osobi koji osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka ima i djelatnike koji ispunjavaju uvjete iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 22.

Odobrenje za nabavku oružja izdaje nadležno tijelo s rokom valjanosti šest mjeseci od dana izdavanja.

Odobrenje za nabavku oružja koje nije iskorišteno u roku iz stavka 1. ovoga članka mora se vratiti nadležnom tijelu u roku osam dana od isteka roka valjanosti.

Sadržaj i izgled obrasca odobrenja za nabavku oružja propisuje ministar unutarnjih poslova.

Članak 23.

Nadležno tijelo odbit će zahtjev za izdavanje odobrenja ·za nabavku oružja ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete za nabavku oružja propisane ovim Zakonom.

Članak 24.

Streljivo prema ovom Zakonu je cjelovit metak, kapisla i barut.

Streljivo za vatreno i plinsko oružje gradani mogu nabaviti na temelju oružnog lista a pravne osobe na temelju odobrenja za držanje oružja ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Članak 25.

Oružje i streljivo smije se prodati ili predati samo onome tko ga prema odredbama ovoga Zakona može posjedovati.

Poduzeća i radnje koje su u skladu s odredbama ovoga Zakona ovlaštene za promet oružja i streljiva (u daljnjem tekstu: "ovlašteni trgovac oružjem") dužne su o prodaji oružja koje se nabavlja na temelju odobrenja kao i oružja za koje prema ovom Zakonu postoji obveza prijavljivenja te o prodaji streljiva koje se prema ovom Zakonu može nabaviti na temelju odobrenja ili oružnog lista izvijestiti nadležno tijelo u roku osam dana od dana prodaje.

Gradani i pravne osobe koje posjeduju registrirano oružje dužne su u slućaju prodaje, odnosno predaje oružja odjaviti to oružje kod nadležnog tijela u roku osam dana od dana prodaje, odnosno predaje.

2. Izdavanje oružnih listova i odobxenje za držanje oružja

Članak 26.

Za oružje koje je nabavljeno na temelju odobrenja mora se podnijeti zahtjev za registraciju oružja nadležnom tijelu u roku osam dana od dana nabave.

Za oružje koje je nabavljeno na temelju odobrenja građanima se izdaje oružni list, a pravnim osobama odobrenje za držanje oružja.

Sadržaj i izgled obrazaca oružnih listova i odobrenja za držanje oružja propisat će ministar unutarnjih poslova.

Članak 27.

Oružni list izdaje se za držanje oružja ili za držanje i nošenje oružja.

Oružni list izdaje se na ime vlasnika, odnosno korisnika oružja.

Za isto oružje može se izdati oružni list za najviše tri osobe (sukorisnici oružja).

Članak 28.

Pravne osobe koje posjeduju oružje na temelju odobrenja za držanje oružja smiju ga davati na korištenje samo djelatnicima koji obavljaju poslove zaštite njihove imovine kao i drugim osobama ako djelatnost pravne osobe podrazumijeva korištenje oružja, koji ispunjavaju uvjete iz članka 17. stavka I. ovoga Zakona.

Djelatnicima iz stavka I. ovoga članka izdaje se dozvola za nošenje oružja.

Dozvola za nošenje oružja vrijedi dvije godine. Rok valjanosti dozvole za nošenje oružja produžit će se ako osoba na koju ta dozvola glasi i ubuduće ispunjava uvjete iz članka 17. stavka 1: točke 1) do 6) ovoga Zakona. Sadržaj i izgled obrasća dozvole za nošenje oružja propisat će ministar unutarnjih poslova.

Članak 29.

Nadležno tijelo odbit če izdati oružni list za oružje za koje se ne može dokazati podrijetlo, koje prije stavljanja u promet nije označeno žigom ili obilježeno u skladu s propisima o prokušavanju, označavanju žigom i obilježavanju ručnog vatrenog oružja kao i u slučaju kada se u postupku registracije utvrdi postojanje razloga za odbijanje zahtjeva za nabavku oružja.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se oružje i odobrenje za nabavku oružja.

Nadležno tijelo odbit će zahtjev za izdavanje dozvole za nošenje oružja ako djelatnik koji će obavljati poslove zaštite imovine ne ispunjava uvjete iz članka 17. stavka 1. toćke 1) do 7) ovoga Zakona.

3. Sakupljanje oružja

Članak 30.

Građani smiju bez odobrenja nadležnog tijela nabaviti i držati do tri primjerka starog oružja.

Staro oružje je oružje koje ima povijesnu.vrijednost, oružje koje čini sastavni dio narodne nošnje, oružje koje se pali kremenom, fitiljem ili kapislom te drugo vatreno oružje, osim vojnog i policijskog oružja, koje je dotrajalo i neuporabljivo.

Za držanje više od tri primjerka starog oružja ili sakupljanje oružja koje se prema odredbama ovoga Zakona može sakupljati potrebno je odobrenje za sakupljanje oružja.

Nadležno tijelo izdat će odobrenje za sakupljanje oružja osobi koja ispunjava uvjete iz članka 17. stavka 1. točke 1) do 6) ovoga Zakona i posjeduje prostor za siguran smještaj i čuvanje sakupljenog oružja.

Članak 31.

Građanin koji dobije odobrenje za sakupljanje oružja smije sakupljati pored starog oružja i hladno oružje kao i automatsko, poluautomatsko i repetirajuće vojno i policijsko oružje koje više nije u naoružanju oružanih snaga ili policije, a trajno je onesposobljeno za uporabu.

Oružje je trajno onesposobljeno za uporabu ako je cijev trajno zatvorena cijelom svojom dužinom ili je ležište metka trajno zatvoreno. Ukoliko se radi o oružju kod kojeg se cijev može izmijeniti bez uporabe alata. cijev mora biti pored trajnog zatvaranja i trajno povezana s kućištem.

Članak 32.

Staro oružje i oružje koje se drži na temelju odobrenja za sakupljanje oružja ne smije se nositi, upotrebljavati niti se za njega smije nabavljati, držati ili praviti streljivo.

Vatreno oružje koje je onesposobljeno za uporabu u smislu članka 31. stavka 2. ovoga Zakona ne smije se osposobljavati za uporabu.

Hladno, vojno i policijsko oružje iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona smije se prodati ili predati samo osobama kojima je izdano odobrenje za sakupljanje oružja.

Članak 33.

Oružje iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona mogu nabavljati i držati i poduzeća koja se bave snimanjem filmskih djela ili prikazivanjem kazališnih predstava i muzeja pod uvjetima iz članka 30. i 32. ovoga Zakona.

Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu pod uvjetima iz članka 30. i 32. ovoga Zakona nabavljati i oružje za samoobranu, lovačko, športsko i automatsko, poluautomatsko i repetirajuće dugačko vojno i policijsko oružje koje više nije u naoružanju oružanih snaga ili policije ako je prepravljeno tako da može ispaljivati samo lažno streljivo.

4. Oružje s obvezom prijavljivanja i slobodne nabavke

Članak 34.

Građani stariji od 18 godina smiju bez odobrenja nadležnog tijela nabavljati. držati i nositi samostrel i zračno oružje čije zrno ima kinetičku energiju manju od 7,5 džula ili brzinu manju od 150 m/sec.

Gradani koji nabave oružje iz stavka 1. ovoga članka dužni su ga prijaviti nadležnom tijelu u roku osam dana od dana nabave.

Za isto oružje može se izdati potvrda za najviše tri osobe.

O prijavljenom oružju izdaje se potvrda.

Zračnim oružjem iz stavka 1. ovoga članka smiju se koristiti i osobe mlađe od 18 godina na športskim strelištima i na drugim mjestima određenim ili uređenim za vježbe gađanja ili korištenja takvog oružja i pod nadzorom stručne osobe.

Sadržaj i izgled obrasca potvrde iz stavka 4. ovoga članka propisat će ministar unutarnjih poslova.

Članak 35.

Bez odobrenja ili prijave mogu se nabaviti:

1) oružja, odnosno naprave namijenjene isključivo alarmiranju, signaliziranju. spašavanju. pneumatski pištolji, naprave za ubijanje stoke i druge slične naprave namijenjene za industrijske ili tehničke svrhe ako su prokušani u skladu s propisima o prokušavanju i označavanju žigom, odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i streljiva;

2) oružja koja se nabavljaju i drže kao suveniri i reprodukcije oružja koje služe u dekorativne svrhe iz kojih se ne može ispaljivati streljivo ili ih se ne može preinačiti za ispaljivanje streljiva;

3) imitacije oružja i predmeti namijenjeni igri iz kojih se mogu ispaljivati samo streljiva koja ne postižu veću kinetičku energiju od 0,5 džula. čepovi koji uzrokuju prasak i tomu slično;

4) podvodne puške i drugi predmeti koji snagom opruge, napete gume ili stlačenog plina izbacuju osti ili harpun koji su isključivo namijenjeni ribolovu (podvodno oružje);

5) oružje s tetivom, osim samostrela.

III. NAČIN POSTUPANJA S ORUŽJEM I STRELJIVOM

1. Čuvanje oružja i streljiva

Članak 36.

Oružje i streljivo moraju se čuvati tako da budu nedostupni osobi koja nije ovlaštena posjedovati ga, zaključani i odvojeni osim ako se čuvaju u metalnom ormaru, sefu ili sličnom spremištu koje se ne može otvoriti alatom uobičajene uporabe.

Oružje i streljivo moraju se čuvati u stambenom ili poslovnom prostoru koji se nalaze u mjestu prebivališta odnosno sjedišta vlasnika. odnosno korisnika oružja i streljiva.

Članak 37.

Vlasnik oružja koje se prema ovom Zakonu može držati na temelju oružnog lista ili potvrde o prijavi koji napušta mjesto prebivališta na vrijeme duže od šest mjeseci, a oružje i streljivo ne nosi sa sobom dužan ih je predati osobi koja ima pravo držanja ili držanja i nošenja takvog oružja.

Vlasnik oružja dužan je u slućaju iz stavka 1. ovoga članka o predaji oružja i streljiva na čuvanje obavijestiti nadležno tijelo u roku od osam dana od dana predaje.

Nadležno tijelo izdat će potvrdu o obsvijesti iz stavka 2. ovoga članka.

Korisnik oružja u slučaju iz stavka 1. ovoga članka vraća oružje vlasniku.

2. Korištenje oružja

Članak 38.

Vlasnik. odnosno korisnik oružja dužan je oružje održavati u ispravnom stanju, pravilno i pozorno rukovati s njim.

Oružje se ne smije nositi bez odgovarajuće isprave o oružju (oružni list. dozvola za nošenje oružja, potvrda o prijavi oružja) i isprave o identitetu:

Članak 39.

Oružje je zabranjeno upotrebljavati na javnim mjestima ili na mjestima gdje se može ugroziti sigurnost ljudi.

Lovačko oružje ne smije se upotrebljavati izvan lovišta. strelišta ili drugih mjesta određenih za vježbe gađanja.

Športsko oružje ne smije se upotrebljavati izvan strelišta ili drugih mjesta koja su određena za vježbe gađanja.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka zračno oružje i oružje s tetivom smije se upotrebljavati i na mjestima koja su po svom položaju ili po poduzetim mjerama osiguranja takva da se ne može ugroziti sigurnost ljudi.

Lovačko i športsko oružje mora se izvan lovišta, odnosno strelišta nositi zatvoreno u odgovarajućim navlakama ili kovčezima i nenapunjeno.

Oružje se ne smije pokazivati na javnim mjestima na način kojim se uznemiravaju građani, a oružje za samoobranu nositi tako da je vidljivo drugim građanima.

Članak 40.

U svrhu zaštite imovine koja se nalazi u naseljenim mjestima pravne osobe smiju držati samo kratko vatreno oružje i lovačko oružje s neužlijebljenim cijevima.

Oružje pravnih osoba koje je dano na korištenje djelatnicima koji obavljaju poslove zaštite imovine smije se nositi samo za vrijeme obavljanja tih poslova i unutar objekta ili područja koje se osigurava.

Iznimno iz stavka 1. ovoga članka oružje se smije iznositi izvan čuvanog objekta ili područja ukoliko se radi o prijevozu ili prijenosu novca, inih dragocjenosti ili predmeta koji se osiguravaju.

Članovi streljačkih organizacija koji koriste športsko oružje organizacije čiji su članovi za nošenje takvog oružja i pripadajućeg streljiva moraju imati potvrdu te organizacije.

Nošenje oružja iz članka 16. ovoga Zakona smije se povjeriti samo osobi koja ima oružni list za nošenje lovačkog oružja na osnovi pismenog ili usmenog naloga rukovoditelja pravne osobe koja takvo oružje ovlašteno posjeduje.

Pravne osobe iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona dužne su odrediti osobu koja se posebno brine o čuvanju. izdavanju, preuzimanju i korištenju oružja i streljiva i utrošku streljiva.

Članak 41.

Građani koji posjeduju oružje na temelju oružnog lista za držanje oružja ne smiju takvo oružje iznositi izvan stambenog ili poslovnog prostora na kojem imaju pravo vlasništva ili korištenja.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka gradani, koji posjeduju oružje na temelju oružnog lista za držanje oružja, smiju nositi takvo oružje samo radi popravljanja ili prepravljanja te korištenja na strelištu, nenapunjeno i zatvoreno u odgovarajućoj navlaci ili koferu i bez streljiva.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka streljivo se može prenositi samo odvojeno od oružja i zaključano u posebnoj kutiji ili drugom odgovarajućem spremištu.

Članak 42.

Oružje se smije posuđivati samo osobama koje imaju oružni list za takvo oružje ili odobrenje za nabavku takvog oružja, odnosno potvrdu o prijavi takvog oružja.

3. Gubitak i krađa oružja

Članak 43.

Građani i pravne osobe koje posjeduju oružje dužni su odmah prijaviti gubitak ili kradu toga oružja.

Prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se policijskoj upravi prema mjestu događaja ili saznanja o gubitku ili krađi oružja.

4. Promjena prebivališta i sjedišta

Članak 44.

Kada građani ili pravne osobe koje posjeduju oružje na temelju oružnog lista odnosno odobrenja za držanje oružja, odobrenja za sakupljanje oružja ili potvrde o prijavljenom oružju promijene prebivalište, odnosno sjedište, dužne su o tome obavijestiti nadležno tijelo u roku 30 dana od dana te promjene radi upisa podataka o oružju i vlasniku ili sukorisniku oružja u službene evidencije nadležnog tijela i ispravu za držanje ili držanje i nošenje oružja.

5. Postupak u slučaju smrti vlasnika oružja

Članak 45.

U slučaju smrti vlasnika oružja supružnik, odnosno punoljetni član uže obitelji koji je živio u zajedničkom kućanstvu s umrlim vlasnikom dužan je u roku 30 dana predati oružje i streljivo nadležnom tijelu.

O predanom oružju nadležno tijelo izdaje potvrdu: Nasljedniku oružja može se na njegov zahtjev izdati oružni list za držanje ili držanje i nošenje oružja ukoliko ispunjava uvjete iz članka 17. stavka 1. točke 1) do 7) ovoga Zakona.

Nasljedniku oružja, koji oružje želi zadržati samo kao uspomenu, može se na njegov zahtjev izdati oružni list za držanje oružja kao uspomene ukoliko ispunjava uvjete iz članka 17. stavka t. točke 1) do 4) ovoga Zakona.

Članak 46.

Ako nasljednik oružja umrlog vlasnika ne podnese zahtjev za izdavanje oružnog lista ni nakon šest mjeseci od smrti vlasnika ili ako je takav zahtjev odbijen, nadležno tijelo oduzet će oružje i streljivo i s njim postupiti na način propisan člankom 52. i 53. ovoga Zakona.

6. Oduzimanje oružja, streljiva i isprava za nabavku, držanje ili nošenje oružja

Članak 47.

Nadležno tijelo oduzet će oružje, streljivo, oružni list, dozvolu za nošenje oružja i odobrenje za sakupljanje oružja, ako prestane postojati neki od uvjeta iz članka 17. stavka i. točke 2) do 5) ovoga Zakona.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka u slučaju prestanka uvjeta iz članka 17. stavka 1. točke 5) ovoga Zakona, građanima se može oduzeti oružni list za držanje i nošenje oružja i izdati oružni list za držanje oružja ili oružni list za držanje oružja kao uspomene.

Za oružje za koje je izdan oružni list za držanje oružja kao uspomene ne smije se nabavljati i držati streljivo niti se to oružje smije upotrebljavati kao oružje.

Članak 48.

Nadležno tijelo uputit će na zdravstveni pregled vlasnika, odnosno korisnika oružja za kojeg se opravdano sumnja da zbog zdravstvgnih razloga više nije zdravstveno sposoban za držanje ili držanje i nošenje oružja.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka vlasnik, odnosno korisnik oružja dužan je u roku 60 dana dostaviti nadležnom tijelu uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Nadležno tijelo oduzet će oružje, streljivo, oružni list, dozvolu za nošenje bružja i odobrenje za sakupljanje oružja vlasniku, odnosno korisniku oružja koji je na zdravstvenom pregledu ocijenjen nesposobnim za držanje ili držanje i nošenje oružja ili koji ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje oružja u roku iz stavka 2. ovoga članka.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka troškove zdravstvenog pregleda vlasnika odnosno korisnika oružja koji je proglašen zdravstveno sposoban za držanje ili držanje i nošenje oružja, plaća nadležno tijelo koje ga je uputilo na zdravstveni pregled.

Članak 49.

Rješenje o oduzimanju oružja, streljiva. oružnog lista, dozvole za nošenje oružja i odobrenja za sakupljanje oružja donosi nadležno tijelo.

Žalba protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje.

Članak 50.

Oružje, streljivo, oružni list, dozvola za nošenje oružja i odobrenje za nabavku oružja i streljiva i odobrenje za sakupljanje oružja mogu se privremeno oduzeti i prije okonćanja postupka, ako se radi o poduzimanju hitnih mjera zbog zaštite javnog poretka koje se ne mogu odlagati, a činjenice na kojima treba biti utemeljeno rješenje utvrđene su ili barem ućinjene vjerojatnim.

Nadležno tijelo izdat će potvrdu o oduzetom oružju, streljivu, oružnom listu, dozvoli za nošenje oružja i odobrenju za nabavku oružja i odobrenju za sakupljanje oružja.

Članak 51.

Oduzeto oružje i streljivo čuvaju se kod policijske uprave na čijem području se vodi postupak.

Policijska uprava iz stavka 1. ovoga članka mora brižljivo čuvati oduzeto oružje i streljivo.

Članak 52.

Oružje i streljivo za koje je u upravnom postupku riješeno da se oduzimaju, može njihov vlasnik, prodati ili predati u roku dva mjeseca od pravomoćnosti rješenja o oduzimanju oružja i streljiva.

Ako vlasnik oduzetog oružja i streljiva ne proda ili ne preda oružje i streljivo u roku iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo predat će oružje i streljivo ovlaštenom trgovcu oružjem radi prodaje.

Oružje i streljivo iz stavka 2. ovoga članka mogu biti izloženi prodaji najviše tri mjeseca od dana predaje ovlaštenom trgovcu oružjem.

Za prodano oružje i streljivo vlasniku oružja i streljiva pripada naknada u iznosu koji je dogovorio s ovlaštenim trgovcem oružja.

Ako ovlašteni trgovac oružjem ne proda oružje i streIjivo u roku iz stavka 3. ovoga članka, vratit će ih nadležnom tijelu.

Članak 53.

Oružje i streljivo oduzeto u upravnom postupku koje ne bude prodano ili predano ni nakon šest mjeseci od pravomoćnosti rješenja o oduzimanju te oružje i streljivo oduzeto u pravomoćno okonćanom kaznenom ili prekršajnom postupku, nadležno tijelo dostavit će Ministarstvu unutarnjih poslova na daljnje raspolaganje.

O načinu raspolaganja s oružjem i streljivom iz stavka 1. ovoga članka odlučuje komisija Ministarstva unutarnjih poslova koju imenuje ministar unutarnjih poslova.

Komisija iz stavka 2. ovoga članka može odlučiti da se oružje i streljivo preuzme u fond naoružanja policije, preda Ministarstvu obrane, Ministarstvu pravosuđa i uprave ili drugom državnom tijelu ili instituciji, proda putem ovlaštenog trgovca oružjem ili uništi.

Za oružje i streljivo iz stavka 1. ovoga članka vlasniku ne pripada naknada.

7. Odredbe o strancima

Članak 54.

Nabavljati, držati i nositi oružje prema odredbama ovoga Zakona mogu samo stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju poslovne vize ili odobrenja za trajno nastanjenje.

Na strance koji prenose oružje preko državne granice primjenjuju se propisi o nadzoru državne granice.

IV. PROIZVODNJA ORUŽJA I STRELJIVA

Članak 55.

Poduzeća za proizvodnju oružja mogu osnovati pravne i fizičke osobe koje pod uvjetima utvrdenim zakonom dobiju odobrenje za obavljanje takve djelatnosti.

Odobrenje iz stavka I. ovoga članka izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova u suglasnosti s Ministarstvom obrane.

Poduzeće za proizvodnju streljiva mogu osnovati pravne i fizičke osobe pod uvjetima utvrđenim propisima kojima se uređuje proizvodnja eksplozivnih tvari.

Proizvodnjom oružja prema stavku 1. ovoga članka smatra se izrada novog oružja, a proizvodnjom streljiva izrada streljiva i ponovno punjenje streljiva.

Ne smatra se proizvodnjom streljiva punjenje metaka za vlastite potrebe i za oružje za koje je izdan oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja.

Članak 56.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za proizvodnju oružja prilaže se popis osnivača poduzeća i osoba zaduženih za vodenje poduzeća ili podružnica.

Odobrenje za proizvodnju oružja neće se izdati, ako podnositelj zahtjeva, jedan od osnivača poduzeća ili osoba zaduženih za vođenje poduzeća ili podružnice ne ispunjavaju uvjete iz članka 17. stavka 1. točke 1) do 4) i točke 6) ovoga Zakona-

zahtjev za izdavanje odobrenja za proizvodnju oružja može se odbiti, ako podnositelj zahtjeva nije hrvatski državljanin ili ako nema prebivalište. odnosno sjedište na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 57.

Poduzeće za proizvodnju oružja ne smije započeti radom prije nego što komisija Ministarstva unutarnjih poslova utvrdi :

1) da je poslovni prostor u kojem će se obavljati proizvodnja oružja uređen sukladno propisima o posebnim prostornim i tehničkim uvjetima za sigurnu proizvodnju i smještaj oružja te zaštitu od požara, krađe i drugih nezgoda ili zlouporaba;

2) da poduzeće ima pravo vlasništva ili pravo korištenja poslovnog prostora u kojem će se obavljati proizvodnja oružja.

Odobrenje prestaje vrijediti, ako proizvodnja oružja ili streljiva nije započeta u roku od jedne godine od dana izdavanja odobrenja ili ako se ta djelatnost nije obavljala najmanje jednu godinu od dana ispunjavanja uvjeta za početak obavljanja te dljelatnosti.

Komisiju iz stavka 1. ovoga članka osniva ministar unutarnjih poslova.

Posebne prostorne i tehničke uvjete iz stavka 1. točke 1) ovoga članka propisat će ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom graditeljstva i zaštite okoliša.

Članak 58.

Oružjem u proizvodnji ne smiju neposredno rukovati osobe koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 17. stavka 1. točke 1) do 6) ovoga Zakona.

Prostorije u kojima se smješta proizvedeno oružje moraju biti osigurane od pristupa neovlaštenih osoba stalnim fizičko-tehničkim osiguranjem.

V. PROMET ORUŽJA I STRELJIVA

Članak 59.

Poduzeća i radnje za promet oružja i streljiva mogu osnovati pravne i fizičke osobe pod uvjetima utvrđenim zakonom, koje za obavljanje takve djelatnosti dobiju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.

Pod prometom oružja i streljiva prema ovom Zakonu smatra se pribavljanje oružja i streljiva radi prodaje, smještaja i čuvanja oružja i streljiva i njihova prodaja na malo i veliko.

Odredbe članka 56, 57. i članka 58. stavka 1. ovoga Zakona primjenjuju se na odgovarajući način na promet oružja i streljiva.

Skladišta u kojima se obavlja promet oružja i streljiva na veliko moraju ispunjavati uvjete koji su zakonom ili propisima donijetim na temelju zakona utvrđeni za smještaj i čuvanje eksplozivnih tvari.

VI. POPRAVLJANJE I PREPRAVLJANJE ORUŽJA

Članak 60.

Poduzeća i radnje za popravljanje i prepravljanje oružja mogu osnovati pravne i fizičke osobe pod uvjetima utvrdenim zakonom koje za obavljanje takve djelatnosti dobiju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.

Popravljanjem oružja smatra se otklanjanje kvarova na oružju i zamjena ili ugradnja originalnih dijelova oružja, a prepravljanjem oružja smatra se skraćivanje oružja, prilagodavanje oružja drugom streljivu, zamjena ili ugradnja neoriginalnih vitalnih dijelova oružja i drugi zahvati na oružju kojima se utječe na njegovo funkcioniranje ili na tehnička svojstva.

Odredbe članka 56, 57. i članka 58. stavka 1. ovoga Za kona primjenjuju se ne odgovarajući način i na popravljanje i prepravljanje oružja.

Članak 61.

Prepravljeno oružje podliježe obvezatnom prokušavanju i označivanju žigom.

Poduzeća i radnje koje su registrirane za popravljanje i prepravljanje oružja smiju primiti na popravak, odnosno prepravak samo registrirano oružje.

O prepravkama oružja kojima je izvršena promjena kalibra, tehničkih ili balističkih svojstava oružja poduzeće, odnosno radnja koja je registrirana za obavljanje takve djelatnosti mora izvijestiti nadležno tijelo u roku osam dana od dana prepravke.

Članak 62.

Oružje koje je primljeno radi popravka ili prepravka ne smije se iznositi iz prostorija odredenih za rad do njegove predaje vlasniku, osim ako je to potrebno radi popravljanja, prepravljanja ili ispitivanja oružja.

U svrhu ispitivanja učinka popravljenog ili prepravljenog oružja, poduzeća i radnje koje su registrirane za obavljanje takve djelatnosti mogu nabavljati i držati potrebne vrste i kolićine streljiva na temelju odobrenja za nabavku streljiva.

VII. PRIJEVOZ ORUŽJA I STRELJIVA

Članak 63.

Za prijevoz oružja potrebno je odobrenje.

Odobrenje za prijevoz oružja u unutarnjem prometu izdaje policijska uprava s čijeg područja započinje prijevoz, a za prijevoz preko državne granice Ministarstvo unutarnjih poslova.

Za prijevoz manjih kolićina oružja za vlastite potrebe nije potrebno odobrenje.

Članak 64.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za prijevoz oružja sadrži :

1) naziv i adresu pošiljaoca;

2) naziv i adresu primatelja;

3) naziv i adresu proizvodača oružja:

4) vrstu, marku, tvornički broj, kalibar, količinu i način pakiranja oružja;

5) naznaku vrste i oznaku prijevoznog sredstva:

6) datum i približan sat početka prijevoza, smjer kretanja i odredište;

7) naziv ulaznog i izlaznog graničnog prijelaza i vrijeme kada će se oružje prevesti preko graničnog prijelaza;

8) mjere sigurnosti za vrijeme prijevoza oružja.

Tijelo nadležno za izdavanje odobrenja za prijevoz oružja može, prema potrebi, narediti poduzimanje i posebnih mjera sigurnosti prilikom prijevoza oružja (smjer kretanja. pratnja pošiljaoca ili prijevoznika, pratnja policije, i dr.).

Članak 65.

Na prijevoz streljiva na odgovarajući se način primjenjuju propisi o prijevozu eksplozivnih tvari.

VIII. CIVILNA STRELIŠTA

Članak 66.

Strelišta za športsko-rekreativne aktivnosti gradana (civilna strelišta) mogu osnovati pravne i fizićke osobe pod · uvjetima utvrđenim zakonom, koje za obavljanje takve dje- latnosti dobiju odorenje Ministarstva unutarnjih poslova.

Odredbe članka 5s, 57. i članka 58. stavka 1. ovoga Zakona primjenjuju se na odgovarajući način i na osnivanje civilnih strelišta.

Članak 67.

Vatrenim oružjem na civilnim strelištima smiju gađati samo gradani koji su prema zakonu ovlašteni posjedovati takvo oružje.

Oružjem i streljivom na civilnim strelištima ne smiju rukovati niti neposredno upravljati strelištem osobe koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 17. stavka 1. točke 1) do 7) ovoga Zakona.

Članak 68.

Poduzeća i radnje iz članka 66. stavka 1. ovoga Zakona mogu nabavljati potrebne količine oružja i streljiva radi gadanja na civilnom strelištu.

Streljivo za oružje za koje poduzeće i radnja iz članka 66. stavka 1. ovoga Zakona ne posjeduje oružje i odobrenje za držanje oružja može se nabaviti na temelju odobrenja nadležnog tijela.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka može se, ovisno o mogućnostima smještaja i opsega potrošnje streljiva, izdati odobrenje za višekratnu nabavku streljiva s rokom važenja jedne godine.

IX. NADZOR

Članak 69.

Nadležno tijelo obavlja neposredan nadzor nad proizvodnjom, prometom, smještajem, držanjem, nošenjem i čuvanjem oružja i streljiva, uporabom civilnih strelišta te vođenjem propisanih evidencija.

Članak 70.

U obavljanju nadzora nadležno tijelo ima ovlaštenje da:

1. pregleda skladišta oružja i streljiva, civilna strelišta i druge prostorije gdje se proizvodi, popravlja ili prepravlja, obavlja promet i čuva oružje i streljivo, izvrši pregled propisanih evidencija i ostale dokumentacije u svezi s proizvodnjom, popravljanjem ili prepravljanjem, prometom, čuvanjem oružja i streljiva i naredi da se utvrđene nepravilnosti otklone u roku što ga ono odredi;

2. zabrani daljnje bavljenje proizvodnjom, prometom, popravljanjem ili prepravljanjem oružja i strcljiva i uporabu civilnog strelišta, ako utvrdi da su u obavljanju te djelatnosti ućinjeni teži propusti u poduzimanju zaštitnih ili drugih sigurnosnih mjera ili druge teže kažnjive radnje, ukoliko je prestao postojati neki od uvjeta pod kojima je odobrenje izdano ili ako se ne postupi po nalogu nadležnog tijela;

3. zabrani rukovanje oružjem i streljivom osobama koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 17. stavka 1. točke 1) do 7) ovoga Zakona;

4. naredi poduzimanje i drugih propisanih mjera

X. EVIDENCIJE

Članak 71.

Nadležno tijelo vodi evidencije o izdanim odobrenjima za nabavku oružja i streljiva, izdanim oružnim listovima i odobrenjima za držanje oružja izdanim dozvolama za nošenje oružja, prijavljenom oružju i izdanim potvrdama. izdanim odobrenjima za sakupljanje oružja te o oduzetom, nadenom i predanom oružju.

Članak 72.

Športske (streljačke) i lovačke organizacije te druge pravne osobe koje su oružje i streljivo nabavile i registrirale radi obavljanja svoje djelatnosti, odnosnu zaštite vlastite imovine dužne su o tom oružju i streljivu te o oružju i streljivu koje daju na korištenje voditi evidenciju.

Evidenciju su dužna voditi poduzeća i radnje ovlaštene za:

- proizvodnju oružja o proizvedenom i isporučenom oružju;

- promet oružja i streljiva o nabavljenom i prodanom oružju i streljivu;

- popravak i prepravak oružja o popravljenom i prepravljenom oružju;

- vodenje civilnog strelišta o nabavljenom oružju i o oružju ustupljenom na korištenje te o nabavljenom i utrošenom streljivu.

Građani kojima je izdano odobrenje za sakupljanje oružja dužni su voditi evidenciju o sakupljenom oružju.

Članak 73.

Sadržaj, izgled obrasca i način vođenja evidencija propisanih člankom 71. i 72. ovoga Zakona propisuje ministar unutarnjih poslova.

XI. KAZNENE ODREDBE

Članak 74.

Novćanom kaznom od 30.000 do 100.000 hrvatskih dinara ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj tko neovlašteno nabavi, drži, nosi, izradi, proda, razmijeni ili ustupi drugom oružje, streljivo ili druge naprave čija je nabavka, držanje, nošenje. izrada, prodaja, razmjena ili ustupanje drugom zabranjeno (članak 11. stavak 1.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, osim predviđene novčane kazne ili kazne zatvora, izriče se zaštitna mjera oduzimanja oružja, streljiva i naprava.

Članak 75.

Novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 hrvatskih dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kaznit će se za prekršaj:

1) tko bez odobrenja nabavi, drži ili nosi oružje za čiju je nabavku potrebno odobrenje (članak 13. stavak 1.);

2) tko nabavi ili drži streljivo za oružje za koje ne posjeduje oružni list (članak 24. stavak 2.);

3) tko proda ili preda oružje i streljivo onome tko ga prema odredbama ovoga Zakona ne može posjedovati (članak 25. stavak 1.);

4) tko drži više od tri primjerka starog oružja ili sakuplja oružje bez odobrenja (članak 30. stavak 3.);

5) tko staro oružje i oružje koje se drži na temelju odobrenja za sakupljanje oružja nosi, upotrebljava kao oružje ili za njega nabavlja, drži ili pravi streljivo (članak 32. stavak 1.);

6) tko osposobi za uporabu onesposobljeno oružje (članak 32. stavak 2.);

7) tko vojno i policijsko oružje iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona proda ili preda osobi koja nema odobrenje za sakupljanje oružja (članak 32. stavak 3.);

8) tko oružje s obvezom prijavljivanja da na korištenje maloljetnoj osobi izvan športskih strelišta ili mjesta određenih za vježbe gađanja i bez nadzora stručne osobe (članak 34. stavak 5.);

9) tko oružje i streljivo ne čuva u skladu s odredbom članka 36. stavka 1. i 2. ovoga Zakona;

10) tko ne preda svoje oružje i streljivo kada napušta mjesto prebivališta (članak 37. stavak 1.);

11) tko ne održava oružje u ispravnom stanju ili s njim nepravilno ili nepažljivo rukuje (članak 38. stavak 1.);

12) tko upotrebljava oružje protivno odredbi članka 39.;

13) tko oružje koje posjeduje na temelju oružnog lista za držanje oružja nosi protivno odredbi članka 41. stavka 2. i 3.;

14) tko posudi oružje osobi koja nema oružni list, odobrenje za nabavku odnosno potvrdu o prijavi takvog oružja (članak 42.);

15) tko oružje za koje je izdan oružni list za držanje oružje kao uspomene upotrebljava kao oružje ili za njega nabavi ili drži streljivo (članak 47. stavak 4.);

16) tko neovlašteno popravlja i prepravlja oružje (članak 60. stavak 2.);

17) tko neovlašteno osnuje civilno strelište (članak 66. stavak 1.);

18) tko ne vodi evidenciju o sakupljenom oružju (članak 72. stavak 3);

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, osim predvidene novčane kazne ili kazne zatvora, izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.

Članak 76.

Novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj:

1) tko u propisanom roku ne vrati neiskorišteno odobrenje za nabavku oružja (članak 22. stavak 2.);

2) tko u propisanom roku ne odjavi oružje (članak 25 stavak 3.);

3) tko u propisackom roku ne podnese zahtjev za registraciju oružja (članak 26. stavak 1.);

4) tko u propisanom roku ne prijavi oružje (članak 34. stavak 2.);

5) tko u propisanom roku ne obavijesti o predaji oružja i streljiva na čuvanje (članak 37. stavak 2.);

6) tko nosi oružje bez isprave o oružju i isprave o identitetu (članak 38. stavak 2.);

7) tko lovačko i športsko oružje nosi protivno odredbi članka 39. stavka 5.;

8) tko oružje za samoobranu pokazuje na javnom mjestu ili ga nosi na naćin vidljiv drugim gradanima (članak 39. stavak 6.);

9) tko nosi oružje koje mu je dano na korištenje u vrijeme kada ne obavlja službu ili izvan objekata ili područja koje osigurava (članak 40. stavak 1.);

10) tko odmah ne prijavi gubitak ili krađu oružja (članak 43. stavak 1.);

11) tko oružje oružje i streljivo športske (streljaćke) organizacije nosi bez potvrde te organizacije (članak 40. stavak 3.);

12) tko u propisanom roku ne prijavi promjenu prebivališta (članak 44.);

13) tko u propisanom roku ne preda oružje nakon smrti vlasnika oružja (članak 45. stavak 1.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka uz novčanu kaznu može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.

Članak 77.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj:

1) pravna osoba koja nabavi ili drži oružje ili streljivo ćija je nabavka ili držanje zabranjena (članak 11. stavak 1:"2) pravna osoba koja bez odobrenja nabavi i drži oružje za čiju je nabavku potrebno odobrenje (članak 13. stavak 1.);

3) ovlašteni trgovac oružjem koji proda ili preda oružje ili streljivo osobi koja ga prema odredbama ovoga Zakona ne može posjedovati (članak 25. stavak 1.):

4) ovlašteni trgovac oružjem, ako u propisanom roku ne obavijesti o prodaji oružja (članak 25. stavak 2.)

5) pravna osoba koja dade na korištenje oružje osobi koja ne obavlja poslove zaštite njihove imovine ili osobi koja nema dozvolu za nošenje oružja u te svrhe (članak 28. stavak 1.);

6) pravna osoba koja oružje s obvezom prijavljivanja dade na korištenje maloljetnoj osobi izvan športskih strelišta ili mjesta određenih za vježbe gađanja i bez nadzora Strućne osobe (članak 34. stavak 5.);

7) pravna osoba koja radi zaštite imovine, koja se nalazi u naseljenom mjestu drži oružje koje ne bi smjela držati (članak 40. stavak 1.);

8) pravne osobe koje oružje za privremeno omamljivanje životinja povjere osobi koja nema oružni list za nošenje lovačkog oružja ili koja takvo oružje nosi bez naloga rukovoditelja pravne osobe (članak 40. stavak 5.);

9) pravna osoba koja u propisanom roku ne prijavi promjenu sjedišta (članak 44.);

10) poduzeće ili radnja koja neovlašteno proizvodi oružje (članak 55. stavak 1.);

11) poduzeće koje započne s proizvodnjom oružja prije nego komisija utvrdi postojanje uvjeta za početak rada (članak 57. stavak l.);

12) poduzeće koje povjeri neposredno rukovanje oružjem u proizvodnji osobi koja ne ispunjava uvjete (članak 58. stavak 1.);

13) poduzeće koje prostorije u kojima se smješta proizvedeno oružje ne osigurava od pristupa neovlaštenih osoba (članak 58. stavak 2.);

14) poduzeće ili radnja koja se neovlašteno bavi prometom oružja i streljiva (članak 59. stavak 1.):

15) poduzeće ili radnja koja zapoćne s prometom oružja i streljiva prije nego komisija utvrdi postojanje uvjeta za početak rada (članak 59. stavak 3. u svezi s člankom 57. stavak 1.);

16) poduzeće ili radnja koja povjeri neposredno rukovanje oružjem i streljivom u prometu osobi koja ne ispunjava uvjete (članak 59. stavak 3. u svezi s člankom 58. stavkom 1.);

17) poduzeće ili radnja koja neovlašteno popravlja i prepravlja oružje (članak 60. stavak 1.);

18) poduzeća ili radnje koja zapoćnu s djelatnošću popravljanja i prepravljanja oružja prije nego komisija utvrdi postojanje uvjeta za početak rada (članak 60. stavak 3. u svezi s člankom 57. stavkom 1.);

19) poduzeće ili radnja koja povjeri neposredno rukovanje oružjem prilikom popravljanja i prepravljanja oružja osobi koja ne ispunjava uvjete (članak 60. stavak 3. u svezi s člankom 58. stavkom 1.);

20) poduzeće ili radnja koja prepravljeno oružje ne preda na prokušavanje i označavanje žigom (članak 61. stavak 1.) ;

21) poduzeće ili radnja koja primi na popravak ili prepravak neregistrirano oružje (članak 61. stavak 2.);

22) poduzeće ili radnja koja u propisanom roku ne obavijesti o prepravci oružja (članak 61. stavak 3.);

23) prijevoznik koji preveze oružje bez odobrenja ili protivno nalozima odredenim u odobrenju (članak 63. stavak 1. i članak 64. stavak 2.);

24) poduzeće ili radnja koja neovlašteno otvori civilno strelište (članak 66. stavak 1.);

25) poduzeće ili radnja koja otvori civilno strelište prije nego se utvrdi ispunjavanje uvjeta za početak rada (članak 66. stavak 2. u svezi s člankom 57. stavkom 1.);

26) poduzeće ili radnja koja povjeri neposredno rukovanje oružjem i streljivom na civilnom strelištu osobi koja ne ispunjava uvjete (članak 66. stavak 2. u svezi s člankom 58. stavkom 1.);

27) poduzeće ili radnja koja dopusti gadanje na civilnom strelištu osobi koja nije ovlaštena posjedovati oružje (članak 67. stavak 1.);

28) poduzeće ili radnja koja povjeri rukovanje oružjem ili neposredno upravljanje civilnim strelištem osobi koja ne ispunjava uvjete (članak 67. stavak 3.);

29) športske (streljačke) organizacije, lovačke organizacije i druge pravne osobe koje ne vode evidenciju iz članka 72. stavka 1. ovoga Zakona;

30) poduzeće ili radnja koja ne vodi evidenciju iz članka 72. stavka 2. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. točke 1), 2), 6), 9) i 13) ovoga članka izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja i streljiva.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 hrvatskih dinara i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka uz novčanu kaznu može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti proizvodnje, prometa, popravljanja i prepravljanja oružja ili otvaranja civilnog strelišta.

Članak 78.

Za prekršaje iz članka 74 i 75. ovoga Zakona oružje i streljivo oduzet će se i u slučaju da se prekršajni postupak okonča rješenjem kojim se okrivljenik ne proglašava krivim.

Posebno rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi sudac za prekršaje kod kojeg je postupak okončan.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 79.·

Gradani koji posjeduju oružje čija je nabavka, držanje i nošenje prema odredbama ovoga Zakona zabranjena, dužni su to oružje i streljivo predati nadležnom tijelu najkasnije u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Protiv građana koji postupe prema stavku 1. ovoga članka neće se voditi kazneni niti prekršajni postupak.

Građanima koji su kao pripadnici hrvatske vojske ili policije oružje iz stavka 1. ovoga članka stekli kao ratni plijen (trofejno oružje), može se iznimno na njihov zahtjev, a na temelju odluke ministra obrane, odnosno ministra unutarnjih poslova, izdati oružni list za držanje takvog oružja kao uspomene.

Članak 80.

Građani koji u roku iz članka 79. stavka 1. ovoga Zakona prijave nadležnom tijelu da bez oružnog lista posjeduje oružje koje se prema odredbama ovoga Zakona može po- sjedovati samo na temelju oružnog lista, nadležno tijelo može izdati oružni list za takvo oružje bez utvrđivanja njegovog porijekla, osim ako je oružje stečeno izvršenjem kaznenog dijela.

Protiv osobe iz stavka 1. ovoga članka neće se voditi prekršajni postupak.

Članak 81.

Gradani koji posjeduju oružje koje se prema odredbama ovoga Zakona smije držati na temelju potvrde o prijavi oružja moraju takvo oružje prijaviti nadležnom tijelu u roku iz članka 79. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 82.

Pravne osobe koje radi zaštite imovine posjeduju oružje koje prema odredbama ovoga Zakona ne smiju posjedovati u te svrhe, dužne su ga predati nadležnom tijelu u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Oružje iz stavka 1. ovoga članka čija nabavka, držanje i nošenje prema odredbama ovoga Zakona nije zabranjena može se prodati u rolsu.iz stavka 1. ovoga članka.

Oružje iz stavka 1. i štavka 2. ovoga članka koje ne bude predano, odnosno prodano u roku iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo oduzet će bez naknade.

Članak 83.

Građani koji posjeduju oružje na temelju oružnog lista ili odobrenja za držanje trofejnog oružja, a pravne osobe na temelju odobrenja za držanje oružja te uvjerenja za držanje i nošenje oružja moraju ove isprave zamijeniti za nove isprave u roku jedne godine od donošenja propisa za izvršenje ovoga Zakona kojim će se urediti sadržaj, i izgled obrasca novih isprava.

Oružni list na temelju kojeg građani posjeduju lovačko ili športsko oružje vrijedi nakon stupanja na snagu ovoga Zakona kao oružni list za držanje i nošenje oružja. a oružni list za kratko vatreno oružje kao oružni list za držanje oružja.

Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovoga članka, građani koji posjeduju oružni list za kratko vatreno oružje. koji je izdan prije stupanja na snagu ovoga Zakona, mogu ga zamijeniti za oružni list za držanje i nošenje oružja ukoliko ispunjavaju uvjete iz članka 17. stavka 1. točke 1) do 7) ovoga Zakona.

Članak 84.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po ovom Zakonu.

Članak 85.

Propise za izvršavanje ovoga Zakona donijet će ministri, koji su ovim Zakonom ovlašteni za njihovo donošenje, u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ministar unutarnjih poslova rješenjem utvrduje ćijenu koštanja obrasca odobrenja za nabavku oružja oružnih listova, odobrenja za držanje oružja, dozvole za nošenje oružja i potvrde o prijavljenom oružju koju snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 86:

Poduzeća, odnosno radnje koje se bave proizvodnjom oružja, prometom oružja i streljiva; popravljanjem i prepravljanjem oružja ili su ntvorile civilna strelišta, a upisana su u sudski registar, odnosno registar radnji, prije stupanja na snagu ovoga Zakona moraju urediti svoje poslovne prostorije u skladu s uvjetima predvidenim propisom iz članka 57. stavka 4. ovoga Zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu tog propisa.

Članak 87.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja ("Narodne novine", br. 54/74.. 47/89. 59/90. i 29/91.).

Članak 88.

Do donošenja propisa za izvršavanje ovoga Zakona primjenjivat će se Pravilnik o izdavanju odobrenja za nabavljanje i držanje oružja, o smještaju i čuvanju oružja i o evidenciji prometa oružja ("Narodne novine". br. 19/75. i 42/91). Pravilnik o vrsti oružja, načinu nabavljanja, nošenja i čuvanja oružja te načinu obuke u nošenju, rukovanju i upotrebi oružja za obavljanje poslova neposredne fizičke zaštite ("Narodne novine", br.16/87.) i Pravilnik o posebnim uvjetima za uređenje poslovnih prostorija za promet oružja i municije i o evidencijama prometa oružja i municije ("Narodne novine" br. 8/91.). ako su u suglasnosti s ovim Zakonom.

Članak 89.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa. 213-02/92-01/01

Zagreb. 14. listopada 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.