Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 22.10.1992 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanove na kojima postoji stanarsko pravo, koji je donio Zastupnički dom Sabora, Republike Hrvatske na sjednici 14. listopada 1992.

Broj : PA4-78/ 1-92. ,

Zagreb, 19. listopada 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. rZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Članak 1.

U Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 43/92. - pročišćeni tekst), u članku 11. stavku 1. iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:

"7. popustu žrtvama rata".

Članak 2.

U članku 12. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Ministar graditeljstva i zaštite okoliša objavit će podatke o gradevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i pripadajući indeks promjene vrijednosti HRD prema DEM na dan kada se utvrduje vrijednost etalonskog objekta."

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi

"Vrijednost etalonskog objekta u ratom ugroženim područjima umanjuje se ·za 10%."

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6.

Članak 3.

U članku 14. stavku 1. alineja 5. briše se.

U stavku 2. riječi: "a kada se primjenjuje alineja 5. najviše 80% u slučaju isplate cijene stana odjednom, odnosno 65% u slučaju obročne otplate" zamjenjuju se riječima: "kada je prvi obrok u visini 3% od ugovorene cijene stana".

Članak 4.

Članak 16. mijenja se i glasi:

"Kupcima stana koji su žrtve rata priznaje se na cijenu utvrđenu prema članku 11. stavku 1. točka 1.-6. ovoga Zakona, popust i to:

- 100% kada stan kupuje;

1. malodobno dijete kao i dijete na redovnom školovanju, čija su oba roditelja poginula u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ili su smrtno stradali kao žrtve u toj oružanoj agresiji;

2. osoba koja je ratni vojni ili civilni invalid rata I., II. i III. grupe oštećenja organizma;

- 75% kada stan kupuje:

1. osoba kojoj su poginula dva ili više člana obiteljskog domaćinstva;

2. supružnik stanara koji je poginuo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ili je smrtno stradao kao žrtva u toj oružanoj agresiji, ako živi u obiteljskom domaćinstvu s predškolskim djetetom (usvojenikom), djetetom (usvojenikom) na redovnom školovanju ili s djetetom (usvojenikom) nositeljem obiteljske mirovine. U tom slučaju stan je u suvlasništvu supružnika i djeteta (usvojenika);

- 50% kada stan kupuje:

1. supružnik stanara koji je poginuo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ili je smrtno stradao kao žrtva u toj oružanoj agresiji;

2. ratni vojni ili civilni invalid rata IV.. V. i VI. grupe oštećenja organizma;

3. roditelj kojemu je dijete s kojim je živio u obiteljskom domaćinstvu poginulo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ili je smrtno stradalo kao žrtva u toj oružanoj agresiji;

- 25% kada stan kupuje:

1. ratni vojni ili civilni invalid rata VII., VIII., IX. i X. grupe oštećenja organizma;

2. politički zatvorenici.

Članak 5.

U članku 17. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Za provedbu revalorizacije u smislu odredaba ovoga Zakona primjenjuje se indeks promjene vrijednosti HRD prema DEM po srednjem deviznom tečaju Narodne banke Hrvatske."

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Svi neisplaćeni obroci iz ugovora revaloriziraju se u času dospijeća kada nastupi uvećanje ili umanjenje indeksa iz stavka 2. ovoga članka za najmanje 10% u odnosu na dan sklapanja ugovora."

Članak 6.

Članak 18. briše se.

Članak 7.

Iza članka 55. dodaju se novi članci 55a.. 55b.; SSc., 55d.. koji glase:

"Članak 55a.

Prodavatelj je dužan u ugovoru o prodaji stana uz obročnu otplatu, sklopljenom do stupanja na snagu ovoga Zakona, proračunati osobni dohodak zamijeniti odgovarajućim indeksom vrijednosti HRD prema DEM po srednjem deviznom tečaju Narodne banke Hrvatske na dan sklapanja osnovnog ugovora, na način propisan propisom iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 55b.

Prodavatelj je dužan neisplaćene obroke iz ugovora o prodaji stana sklopljenog do stupanja na snagu ovoga Zakona o revalorizirati na način utvrden propisom iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 55c.

Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže ("Narodne novine", br. 35/92.) uskladit će se s odredbama ovoga Zakona.

Članak 55d.

Osobe koje su do dana ili nakon stupanja na snagu ovoga Zakona sklopile ugovor o prodaji stana i ispunjavaju uvjete iz članka 16. ovoga Zakona, a nisu ostvarile pravo na popust iz odredbe istog članka. imaju pravo na taj popust.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje su isplatile cijenu stana odjednom imaju pravo na povrat revaloriziranog iznosa razlike u cijeni stana (popusta) prema stavku 1. ovoga članka, koji iznos isplaćuje općina, odnosno grad na teret svog proračuna.

Osobe, iz stavka 1. ovoga članka, koje su sklopile ugovor uz obročnu otplatu cijene stana imaju pravo od prodavatelja zahtijevati da im se neisplaćeni obroci umanje na način utvrđen propisom iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona ."

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/92-03/09

Zagreb. 14. listopada 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.