Zakoni i propisi - Pravni savjeti 65 10.10.1992 Uredba o izvozu i uvozu robe od strane fizičkih osoba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama ureduje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 9. listopada 1992. godine, donijela je

UREDBU

o izvozu i uvozu robe od strane fizičkih osoba

Članak 1.

Domaće i strane fizičke osobe mogu slobodno unositi i primati iz inozemstva odnosno iznositi i slati u inozemstvo predmete osobne prtljage, predmete za osobne potrebe i potrebe članova obitelji (lijekovi i medicinska pomagala, predmeti za potrebe obrazovanja i razonodu), predmete za potrebe svojeg domaćinstva, ukljućujući osobne automobile i plovila, a i životinje, u količinama koje nisu namijenjene preprodaji. Predmeti naslijeđeni u inozemstvu mogu se slobodno unositi, a iznositi - uz uvjete reciprociteta. Predmeti predviđeni međudržavnim ugovorima mogu se slobodno unositi i iznositi u skladu s tim ugovorima.

Članak 2.

Domaće i strane fizičke osobe mogu iznositi i slati u inozemstvo robu odnosno predmete što imaju povijesnu, umjetničku ili kulturnu vrijednost na temelju suglasnosti Ministarstva kulture i prosvjete.

Članak 3.

Domaće fizičke osobe koje za obavljanje svoje gospodarske ili druge djelatnosti nisu osnovale radnju ili poljoprivredno gospodarstvo sa svojstvom pravne osobe, mogu za obavljanje djelatnosti osobnim radom odnosno osobnim radom i sredstvima u vlasništvu građana, kupovati sredstva za rad, uključujući i plovila, te domaće životinje, sirovine, reprodukcijski materijal, rezervne dijelove, ambalažu, potrošni i reklamni materijal sa konsignacijskih skladišta strane robe ili uvoziti putem poduzeća upisanog u sudski registar za obavljanje poslova vanjskotrgovinskog prometa ili neposredno. u skladu s propisanim oblicima uvoza. Osobe iz stavka 1. ovog članka mogu za obavljanje svoje djelatnosti slobodno uvoziti motorna vozila u skladu s propisanim oblicima uvoza. Osobe iz stavka 1. ovog članka mogu. u okviru zakonom dopuštene djelatnosti, obavljati vanjskotrgovinsko poslovanje za svoje potrebe (izvoz vlastitih proizvoda i usluga, uvoz opreme i reprodukcijskog materijala za vlastitu proizvodnju i obavljanje usluga, kooperacija, investicijski radovi i dr.).

Članak 4.

Domaće fizičke osobe koje su na privremenom radu u inozemstvu provele najmanje dvije godine neprekidno odnosno boravile najmanje četiri godine po bilo kojoj osnovi, kao i strani državljani koji su dobili odobrenje za trajno nastanjenje u Hrvatskoj, mogu u roku od jedne godine od dana povratka iz inozemstva, odnosno dana dobijanja odobrenja, slobodno uvoziti robu iz članaka 1. i 3. ove uredbe, uključujući i motorna vozila i plovila.

Članak 5.

Rabljena motorna vozila hoja osobe iz članaka 1., 3. i 4. ove uredbe uvoze neposredno, putem poduzeća ili kupuju sa konsignacijskih skladišta strane robe u Hrvatskoj moraju udovoljavati propisima o tehničkoj ispravnosti vozila.

Članak 6.

Ukoliko osobe iz članaka 1., 3. i 4. ove uredbe kupuju uvezena rabljena motorna vozila putem poduzeća ili ukoliko ih kupuju sa konsignacijskog skladišta strane robe u Hrvatskoj, poduzeće mora izdati jednogodišnje jamstvo za kakvoću i ispravno funkcioniranje vozila te osigurati servis, pribor, potrošni materijal i rezervne dijelove nužne za tehničko odrevanje tih motornih vozila.

Članak 7.

Ukoliko domaće fizičke osobe iz članaka 1. i 3. ove odluke neposredno uvoze motorna vozila nadležnoj carinarnici prilikom carinjenja podnose dokaz da je plaćanje u inozemstvu obavljeno jednim od instrumenata plaćanja u medunarodnom platnom prometu putem banke ovlaštene za poslove s inozemstvom.

Članak 8.

Odredba članka 7. ove uredbe se ne odnosi na domaće fizičke osobe koje nadležnoj carinarnici podnesu dokaz da su inozemnom prodavaocu platile kupljeno motorno vozilo prije stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 9.

Novčanom haznom od 20.000 do 100.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj fizičke osobe iz članaka 1., 3. i 4. ove uredbe ako postupe suprotno odredbi članka 5. ove uredbe.

Članak 10.

Novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj poduzeće ako postupi suprotno odredbi članka 6. ove uredbe. Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u poduzeću novčanom kaznom od 100.000 hrvatskih dinara.

Članak 11.

Za vrijeme važenja ove uredbe ne primjenjuju se odredbe članka 118. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službeni list". br. 83/88) preuzetog Zakonom o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija hoji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju hao republićhi zahoni ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje vrijediti Uredba o izvozu i uvozu robe od strane fizičkih osoba ("Narodne novine", br. 26/92).

Članak 13.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 331-02/92-01/05

Urbroj : 5030112-92-1

Zagreb, 9. listopada 1992.

Potpredsjednik

dr. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.