Zakoni i propisi - Pravni savjeti 64 09.10.1992 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog adnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na 8. sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog adnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini

I.

U Odluci o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini ("Narodne novine", broj 13/92) (u daljnjem tekstu:

Odluka o osnovama ugovornog odnosa) u točki I. u šesnaestom redu iza teksta u zagradi: "("Narodne novine" broj 5/91 i 32/91)" briše se riječ "i" i stavlja zarez, a u zadnjem redu iza oznake "32/82" briše se riječ "i" i stavlja zarez. Iza oznake "70/91" dodaju se riječi "i 13/92) i Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1992. godini ("Narodne novine", broj 49/92) (u daljnjem tekstu: Odluka o vrijednosti boda)."

II.

U Odluci o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa, u točki IV. u stavci 1. iza rtječi "prakse" briše se zarez, brišu se riječi: "do uspostavljanja ugovornih odnosa na način utvrđen u prethodnoj točki", te se briše zarez iza riječi "točke".

U stavci 19. pod točkom 1. iza oznake "19/90" dodaju se riječi: "i 19/92."

U stavci 19. pod točkom 2. umjesto riječi: 2doprinos na osobne dohotke", dolaze riječi: "pripadajući porezi i doprinosi."

III.

U Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provodenja zdravstvene zaštite u 1992. godini ("Narodne novine", broj 49/92) (u daljnjem lekstu: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama ugovornog odnosa "Narodne novine", broj 49/92) u točki IV. u stavci 2. iza tabele dodaje se nova alineja koja glasi:

"od 1. kolovoza 1992. godine utvrđuje se u iznosima kako slijedi:

____________________________________________________________________
                                Prosječna
                    Prosječna        godišnja
Red.  Djelatnost           godišnja        vrijednost
broj                  vrijednost.       tima po
                    tima u HRD       osiguraniku
                                u HRD
____________________________________________________________________
0        1            2        3
____________________________________________________________________
1.   Opća medicina          3.930.387    2.312
2.   Predškolska zaštita djece
    (0-6 godina)          4.356.971    4.469
3.   Školska medicina -
    zaštita školske djece      3.834.061    2.072
4.   Primarna zdravstvena
    zaštita žena          4.560.498    570
5.   Patronaža            1.543.510
6.   a) Opća zubo-zdrav.
    zaštita             4.506.704
    b) Ortodon.za osig.
    5-18god.            8.305.593    923
    c) Protetika iznad 18
    godina             10.013.172   1.113
7.   Epidemiolog.i opća
    higijena            5.012.898
_______________________________________________________________

Stavka 3. mijenja se i glasi: "U stavci 7. u alineji 4. iza teksta: "14.491 HRD", dodaje se tekst koji glasi: "te od 1. srpnja 1992. godine utvrđuje se iznos od 16.426 HRD, a od 1. kolovoza 1992. godine iznos od 30.310 HRD", a u alineji 5. iste stavke iza teksta: "8.212 HRD" dodaje se tekst koji glasi: "te od 1. srpnja 1992. godine utvrđuje se iznos od 10.348 HRD, a od 1. kolovoza 1992. godine iznos od 19.095 HRD."

U stavci 4. iza alineja dodaje se nova stavka koja glasi: "Od 1. kolovoza 1992. godine utvrđuje se neto vrijednost jednog sata dežurstva koja iznosi:

- za liječnike 333 HRD,

- za medicinsku sestru ili tehničara 210 HRD,

- za vozača 186 HRD".

U stavci 5. iza alineja dodaje se nova stavka koja glasi: "Od 1. kolovoza 1992. godine ovisno o standardu utvrđenom pod točkama 2. a, b i c, utvrđuje se: prosječna godišnja vrijednost tima hitne medicinske pomoći u iznosu od 8.870.818 HRD, te prosječna godišnja vrijednost tima sanitetskog prijevoza u iznosu od 5.262.776 HRD."

U stavci 5. na kraju teksta briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst koji glasi: "a od 1. kolovoza 1992. godine u iznosu od 566 HRD".

IV.

U Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini ("Narodne novine", broj 32/92) (u daljnjem tekstu: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama ugovornog odnosa "Narodne novine", broj 32/82), u točki III. u stavci 7. mijenja se tekst u alinejama tako da glasi:

"- iza riječi "17.000 HRD" dodaje se tekst: "s primjenom od 1. siječnja do 31. siječnja 1892. godine, 22.100 HRD s primjenom od 1. veljače do 31. ožujka 1992. godine, 26.348 HRD s primjenom od 1. travnja do 30. travnja 1992. godine i 28.983 HRD s primjenom od 1. svibnja do 30. lipnja 1992. godine",

- iza riječi "11.000 HRD", dodaje se tekst: "s primjenom od 1. siječnja do 31. siječnja 1992. godine,14.300 HRD s primjenom od 1. veljače do 31. ožujka 1992. godine, 14.931 HRD s primjenom od 1. travnja do 30. travnja 1992 godine i 16.424 HRD s primjenom od 1. svibnja do 30. lipnja 1992. godine",

- iza riječi "9.000 HRD" dodaje se tekst: "s primjenom od 1. siječnja do 31. siječnja 1992. godine,11.700 HRD s primjenom od 1. veljače do 31. ožujka 1992. godine,14.931 HRD s primjenom od I. travnja do 30. travnja 1992. godine i 16.424 HRD s primjenom od 1. svibnja do 30. lipnja 1992. godine.,

- iza riječi "8.500 HRD", dodaje se tekst: "s primjenom od 1. siječnja do 31. siječnja 1992. godine, 11.050 HRD s primjenom od 1. veljače do 31. ožujka 1992. godine,13,174 HRD s primjenom od 1. travnja do 30. travnja 1992. godine i 14.491 HRD s primjenom od 1. svibnja do 30. lipnja 1992. godine",

. - iza riječi "5.500 HRD" dodaje se tekst: "s primjenom od 1. siječnja do 31. siječnja 1992. godine, 7.150 HRD s primjenom od 1. veljače do 31. ožujka 1992. godine, 7.465 HRD s primjenom od 1. travnja do 30. travnja 1992. godine i 8.212 HRD s primjenom od 1. svibnja do 30. lipnja 1992. godine."

U stavci 8. umjesto riječi: "lza stavke 19. dodaju se nove točke 2. i 3. koje glase " dolaze riječi: "Iza tabele dodaje se točka 2. koja glasi:".

U stavci 8. pod točkom 2. u stavci 3.

- u alineji 1. iza riječi: "liječnika" dodaje se tekst: "17.000 HRD s primjenom od 1. siječnja do 31. siječnja 1992. godine, 22.100 HRD s primjenom od 1. veljače do 31. ožujka 1992. godine",

- u alineji 2. iza riječi "VŠS" dodaje se tekst: "13.000 HRD s primjenom od 1. siječnja do 31. sijećnja 1992. godine, 16.900 HRD s primjenom od 1. veljače do 31. ožujka 1992. godine",

- u alineji 3. iza riječi "SSS" dodaje se tekst: "11.000 HRD s primjenom od 1. siječnja do 31. siječnja 1992. godine, 14.300 HRD s primjenom od 1. veljaće do 31. ožujka 1992. godine",

- u alineji 4. iza riječi "vozača" dodaje se tekst: "9.000 HRD s primjenom od 1. siječnja do 31. siječnja 1992. godine, 11.700 HRD s primjenom od 1. veljače do 31. ožujka 1992. godine."

U stavci 8. iza točke 2. dodaje se nova stavka koja glasi: "U točki IV. Odluke o osnovama ugovornog odnosa iza stavke 19. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

- "Ustavci 8. u točki 3. u stavci 2. u drugom redu iza riječi "osiguraniku" dodaje se tekst": "od 1. siječnja 1992. utvrđuje se u iznosu od 200 HRD,".

V.

U Odluci o osnovama ugovornog odnosa u točki V. u stavci 1. iza alineja u kojima su utvrđeni postoci marže s primjenom od 21. ožujka 1992. godine dodaje se nova stavka koja glasi: "Utvrđuje se marža s primjenom od dana objave ove odluke u "Narodnim novinama":

- do 10.000 stanovnika marža 23 posto

- od 10.001 do 50.000 stanovnika marža 22 posto

- od 50.001 do 100.000 stanovnika marža 20 posto

- od 100.001 do 200.000 stanovnika marža 19 posto

- preko 200.000 stanovnika marža 18 posto."

VI.

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama ugovornog odnosa ("Narodne novine", broj 32/92) u točki IV. stavka 3. mijenja se i glasi:

"U stavci 4. u točki 1. dodaje se tekst: "s primjenom od 1. siječnja do 31. siječnja 1992. godine, od 1. veljače do 31. ožujka 1992. godine mjesečni iznos od 99.450 HRD, od 1. travnja do 30. travnja 1992. godine mjesečni iznos od 118.566 HRD, od 1. svibnja do 31. srpnja 1992. godine mjesečni iznos od 130.419 HRD te od 1. kolovoza 1992. godine mjesečni iznos od 231.075 HRD" i

u točki 2. dodaje se tekst: "s primjenom od 1. siječnja do 31. siječnja 1992. godine, od 1. veljače do 31. ožujka 1992. godine mjesečni iznos od 33.150 HRD, od 1. travnja do 30. travnja 1992. godine mjesečni iznos od 39,522 HRD, od 1. svibnja do 31. srpnja 1992. godine mjesečni iznos od 43.473 HRD, te od 1. kolovoza 1992. godine mjesečni iznos od 77.025 HRD."

Stavka 4. mijenja se i glasi: "U stavci 5. na kraju teksta briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst: "s primjenom od 1. siječnja do 31. ožujka 1992. godine, od 1. travnja do 30. travnja 1992. godine u iznosu od 390 HRD, od 1.·svibnja do 31: srpnja 1992. godine u iznosu od 429 HRD, te od 1. kolovoza 1992. godine u iznosu 780 HRD."

VII.

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke.o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa ("Narodne novine", broj 49/92) u točki V. u stavci 1. u drugom redu briše se tekst: "kolovoz i rujan", a na kraju teksta briše se točka, upisuje zarez, te dodaje tekst: "a naknada ze mjesec kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac 1992. godine na osnovi naknade za srpanj 1992. godine, uvećana za 60 posto."

VIII.

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa ("Narodne novine", broj 32/92) u stavci 2. u trećem redu iza riječi "Hrvatske" dodaje se tekst "odnosno odredbama Općeg kolektivnog ugovora za javne djelatnosti i javna poduzeća glede iznosa najniže osnovne plaće ("Narodne novine", broj 53/92)."

IX.

U Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa ("Narodne novine", broj 49/92) u točki VIII. na kraju teksta briše se točka, upisuje

zarez i dodaje tekst: "a od 1. kolovoza 1992. godine mjesečni iznos od 22,842 HRD."

X.

U Odluci·o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa ("Narodne novine", broj 49/92) u točki IX. na kraju teksta briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst: "te od 1. kolovoza 1992. godine iznos od 992 HRD."

XI.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. kolovoza 1992. godine.

Klasa: 025-04/92-01/63

Urbroj: 338-24-92-1

Zagreb, 2. listopada 1992.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.