Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 07.10.1992 Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja carine

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 32. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92) ministar financija donosi

PRAVILNIK

o postupku za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja carine

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se postupak za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja carine sukladno članku 24. do 28. Carinskog zakona.

Članak 2.

Radi korištenja povlastice iz članka 24. Carinskog zakona, carinarnici se podnosi potvrda Ministarstva vanjskih poslova da su uvezeni predmeti namijenjeni za potrebe službe, odnosno za osobnu uporabu osoba iz stavka 1. toga članka.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine carinarnica donosi u obliku bilješke na uvoznoj carinskoj deklaraciji.

Članak 3.

Radi korištenja povlastice iz članka 25. Carinskog zakona, carinarnici se podnosi potvrda Ministarstva vanjshih poslova da su uvezeni predmeti namijenjeni za osobnu uporabu osoba iz članka 25. stavak 1. toga zakona i da postoji reciprocitet za oslobađanje od plaćanja carine.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine carinarnica donosi u obliku bilješke na uvoznoj carinskoj deklaraciji.

Članak 4.

Radi korištenja povlastice iz članka 26. stavak 1. Carinskog zakona carinarnici se, uz uvoznu carinsku deklaraciju, podnosi rješenje ministra financija o oslobađanju od plaćanja carine na uvezene predmete naoružanja i opreme.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine na predmete iz članka 26. stavak 1. Carinskog zakona na prijedlog ministra obrane. odnosno ministra unutarnjih poslova donosi ministar financija.

Prijedlog ministra obrane odnosno ministra unutarnjih poslova iz stavka 2. ovog članka sadrži:

- tarifni broj, tarifnu oznaku i imenovanje robe prema nomenklaturi Carinske tarife ("Narodne novine", broj 53B/91),

- komercijalni ili drugi odgovarajući naziv robe,

- naznaku količine robe za koju se predlaže oslobađanje od plaćanja carine,

- vrijednost robe za koju se predlaže oslobađanje, u HRD izraženim u stranoj valuti,

- rok u kojemu će se izvršiti uvoz.

Ostvarivanje korištenja povlastice iz stavka 1. ovog članka carinarnica evidentira bilješkom na uvoznoj carinskoj deklaraciji, u koju se unosi broj i datum rješenja ministra financija na temelju kojega se ostvaruje pravo na oslobađanje od plaćanja carine.

Svodnu evidenciju o korištenju povlastice iz članka 26. Carinskog zakona po pojedinim rješenjima ministra financija vodi Carinska uprava.

Članak 5.

Putnik može koristiti povlasticu iz članka 27. stavak 1. točka 1. Carinskog zakona kada dolazeći iz inozemstva prelazi carinsku crtu, neovisno o tome da li prtljagu nosi sa sobom ili je data na prijevoz istim prijevoznim sredstvom, poštom ili na koji drugi način, ako se nesumnjivo može utvrditi da je u pitanju prtljaga odnosnog putnika.

Radi korištenja povlasticom iz članka 27. stavak 1. točka 1. Carinskog zakona za osobnu prtljagu datu na prijevoz drugim prijevoznim sredstvom, poštom ili na koji drugi način, korisnik podnosi odgovarajuće dokaze da je u pitanju njegova osobna prtljaga. Na temelju podnesenih dokaza, carinarnica izdaje osobnu prtljagu i stavlja odgovarajuću bilješku na prijavu za uvoz i provoz robe.

Članak 6.

Radi korištenja povlastice iz članka 27. stavak 1. točka 3. Carinskog zakona korisnik povlastice uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine, carinarnici podnosi:

1) rješenje Ministarstva unutarnjih poslova o stjecanju hrvatskog državljanstva, odnosno o odobrenju trajnog nastanjenja u Republici Hrvatskoj ili o priznavanju statusa izbjeglice;

2) spisak predmeta domaćinstva koje uvozi ili unosi u Republiku Hrvatsku, s naznakom vrste i količine predmeta;

3) spisak predmeta gospodarskog inventara, koje uvozi ili unosi u Republiku Hrvatsku, s naznakom vrste i količine.

Kao dan doseljenja stranca u Hrvatsku, u smislu članka 27. stavka 1. točke 3. Carinskog zakona smatra se dan stjecanja hrvatskog državljanstva, dan dobivanja odobrenja za stalno nastanjenje u Hrvatskoj, odnosno dan priznavanja statusa izbjeglice.

Spisak predmeta domaćinstva i spisak predmeta gospodarskog inventara korisnik povlastice iz članka 27. stavak 1. točke 3. Carinskog zakona podnosi carinarnici u dva primjerka, najkasnije uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine. Jedan primjerak spiska prilaže se uz uvoznu carinsku deklaraciju; a drugi, ovjereni primjerak vraća korisniku povlastice naznačujući koje je predmete uvezao. Ako korisnik te povlastice naknadno uveze predmete za svoje domaćinstvo ili predmete gospodarskog inventara u propisanom roku od jedne godine, podnosi carinarnici ovjereni spisak predmeta koji mu je carinarnica vratila, radi evidentiranja naknadno uvezenih predmeta.

Carinarnica koja je ovjerila spisak predmeta domaćinstva ili spisak predmeta gospodarskog inventara, stavlja o tome odgovarajuće bilješke u putnu ispravu korisnika povlastice, datira ih i ovjerava svojim pečatom.

O zahtjevu za korištenje povlasticom iz članka 27. stavak 1. točka 3. carinarnica donosi rješenje.

Ako korisnik povlastice iz članka 27. stavak 1. točke 3. Carinskog zakona unosi ili uvozi predmete gospodarskog inventara. podnosi i odgovarajuću ispravu ovlaštenog upravnog tijela o registraciji ili odobrenju bavljenja odredenom djelatnošću za čije obavljanje uvozi predmete inventara. Ako se obavljanje određenih djelatnosti ne može otpočeti prije izvršenog uvoza gospodarskog inventara korisnik povlastice podnijet će potvrdu ovlaštenog upravnog tijela o ispunjavanju propisima utvrđenih uvjeta za bavljenje određenom djelatnošću za čije obavljanje uvozi predmete gospodarskog inventara, a u roku šest mjeseci od dana izvršenog uvoza dužan je podnijeti i ispravu o početku bavljenja odnosnom djelatnošću.

Članak 7.

Korisnik povlastice iz članka 27. stavak 1. točka 4. Carinskog zakona, uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine, carinarnici podnosi:

1) potvrdu da je na radu u inozemstvu proveo neprekidno najmanje dvije godine ili najmanje 24 mjeseca u razdoblju od četiri godine, odnosno boravio u inozemstvu neprekidno najmanje sedam godina. Potvrdu može izdati diplomatsko, konzularno ili drugo predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu, upravno tijelo službe za zapošljavanje preko kojeg je radnik upućen na rad u inozemstvo ako o tome vodi evidenciju ili poduzeće koje je uputilo radnika na rad u inozemstvo. Potvrdu za članove posade brodova koji saobraćaju s inozemstvom izdaje zapovjednik broda, odnosno domaće poduzeće čiji je brod.

Ako korisnik povlastice ne raspolaže potvrdom u smislu stavka 1. ove točke, vrijeme provedeno na radu ili boravku u inozemstvu dokazuje na drugi odgovarajući način (putnom ispravom, odgovarajućom ispravom inozemne službe za socijalno osiguranje ili stranog poslodavca, prijavom ili odjavom boravka u inozemstvu i slično);

2) pisanu izjavu da za posljednje dvije kalendarske godine, niti osobno niti članovi njegovog domaćinstva nisu koristili povlasticu po osnovi članka 27. stavak 1. točke 4. Carinskog zakona;

3) pisanu izjavu da se vraća na stalan boravak u Republiku Hrvatsku; članovi posade brodova ne podnose tu izjavu:

4) spisak predmeta domaćinstva koje unosi ili uvozi iz inozemstva;

5) spisak predmeta gospodarskog inventara koje uvozi ili unosi iz inozemstva, odnosno koje će naknadno unijeti.

Spisak predmeta iz točke 4) i spisak predmeta iz točke 5) stavka 1. ovog članka, korisnik povlastice podnosi carinarnici u dva primjerka, najkasnije uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine. Jedan primjerak carinarnica prilaže uz uvoznu carinsku deklaraciju, a drugi primjerak ovjerava i vraća korisniku povlastice, uz naznaku koje je predmete i u kojoj vrijednosti uvezao. Ako korisnik ove povlastice naknadno uveze predmete za svoje domaćinstvo. odnosno gospodarski inventar, u propisanom roku od jedne godine, carinarnici je dužan podnijeti i ovjeren spisak predmeta što mu je carinarnica vratila, radi evidentiranja naknadno uvezenih predmeta.

Carinarnica koja je ovjerila spiskove iz točke 4. i 5. stavka 1. ovoga članka, unosi o tome odgovarajuće bilješke u putnu ispravu, datira ih i ovjerava svojim pečatom.

Ako korisnik povlastice iz članka 27. stavak 1. točke 4. Carinskog zakona unosi ili uvozi predmete neophodnog gospodarskog inventara, podnosi i odgovarajuću ispravu ovlaštenog tijela o registraciji ili odobrenju bavljenja određenom djelatnošću za čije obavljanje uvozi predmete inventara. Ako se obavljanje određenih djelatnosti ne može otpočeti prije izvršenog uvoza gospodarskog inventara korisnik povlastice podnijet će potvrdu ovlaštenog upravnog tijela o ispunjavanju propisima utvrđenih uvjeta za bavljenje određenom djelatnošću za čije obavljanje uvozi predmete gospodarskog inventara, a u roku šest mjeseci od dana izvršenog uvoza dužan je podnijeti i ispravu o početku bavljenja odnosnom djelatnošću.

Dan povratka iz inozemstva korisnika povlastice iz članka 27. stavak I. točka 4. Carinskog zakona carinarnica utvrđuje iz putne isprave ili na drugi odgovarajući način.

O zahtjevu za korištenje povlastice iz članka 27. stavak 1. točka 4. Carinskog zakona, carinarnica donosi rješenje.

Ako je korisnik povlastice iz članka 27. stavak 1. točka 4. Carinskog zakona zbog nastupa više sile ili drugih okolnosti koje su nastupile izvan njegove volje, bio spriječen u roku od jedne godine uvesti predmete za svoje domaćinstvo, odnosno gospodarski inventar, vrijeme djelovanja više sile i drugih okolnosti koje su nastupile izvan njegove volje, ne uračunavaju se u taj rok.

Pri korištenju povlasticom iz članka 27. stavak 1. točka 4. Carinskog zakona carinski djelatnik u putnu ispravu putnika stavlja otisak štambilja s oznakom "P" i oznaku godine u kojoj je iskorištena ta povlastica.

Ne smatra se prekidom boravka u inozemstvu, u smislu članka 27. stavak 1. točka 4. Carinskog zakona, vrijeme provedeno na godišnjem odmoru. kao i vrijeme provedeno u Republici Hrvatskoj zbog posla, posjete obitelji i slično.

Članak 8.

Povlastica iz članka 27. stavak 1. točka 5. Carinskog zakona ostvaruje se na temelju rješenja o oslobađanju od plaćanja carine koje carinarnica donosi u obliku bilješke na prijavi za uvoz i provoz robe.

Članak 9.

Radi korištenja povlastice iz članha 27. stavak 1. točka 6. Carinskog zakona, korisnik povlastice podnosi carinarnici odgovarajući liječnički recept ili njegovu ovjerenu fotokopiju.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine carinarnica donosi u obliku bilješke na prijavi za uvoz i provoz robe.

Članak 10.

Korisnik povlastice iz članka 27. stavak 1. točka 7. Carinskog zakona, uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine prilaže akt ovlaštenog hrvatskog odnosno inozemnog pravosudnog ili drugog tijela o naslijeđivanju predmeta koje unosi.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, za korištenje povlastice na naslijedene rabljene predmete osobne garderobe ili drugih predmeta što ih je ostavitelj osobno rabio, kao dokaz može se podnijeti i izvod iz matične knjige umrlih.

Povlastica iz članka 27. stavak 1. točka 7. Carinskog zakona ne odnosi se na predmete kupljene naslijeđenim novcem. kao ni na predmete kupljene novcem dobijenim prodajom naslijeđenih predmeta.

Na temelju podnesenog zahtjeva iz stavka 1. ovog članka carinarnica donosi rješenje.

Članak 11.

Radi korištenja povlastice iz članka 27. stavak 1. točka 8. Carinskog zakona, korisnik povlastice podnosi carinarnici ispravu koju je izdalo ovlašteno hrvatsko ili inozemno tijelo ili organizacija, da je odlikovanje, medalju, spomenicu, športski i drugi trofej odnosno predmet dobio u inozemstvu na natjecanju, izložbi ili priredbi međunarodnog značenja.

Sličnim se predmetima prema stavku 1. ovog članka, ne smatraju predmeti dobiveni kao nagrade koji nisu izgradeni specijalno za dodjelu na dotičnom natjecanju, izložbi ili priredbi.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine carinarnica donosi u obliku bilješke na uvoznoj carinskoj deklaraciji.

Članak 12.

Radi korištenja povlastice iz članka 27. stavak 1. točka 9. Carinskog zakona, korisnik povlastice podnosi carinarnici pisanu izjavu da su predmeti koje unosi njegova vlastita autorska djela. U izjavi se ti predmeti moraju opisati na način koji omogućava njihovu nesumnjivu autorsku identifikaciju.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine carinarnica donosi u obliku bilješke na izjavi iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 13.

Povlastica iz članka 27. stavak 1. točka 10. Carinskog zakona koristi se u skladu s odredbama odgovarajućih međudržavnih ugovora o pograničnom i dvovlasničkom prometu.

Članak 14.

Spremnicima što su tvornički ugrađeni u motorna vozila prema članku 27. stavak 1. točka 11. Carinskog zakona, smatraju se spremnici koji po konstrukciji odgovaraju vrsti i tipu određenog motornog vozila.

Članak 15.

Radi korištenja povlastice iz članka 27. točka 12. Carinskog zakona, korisnik povlastice, uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine carinarnici podnosi nalaz i mišljenje liječnika odgovarajuće specijalnosti da mu je ortopedsko ili drugo pomagalo neophodno kao zamjena za nedostajući odnosno oštećeni tjelesni organ, odnosno odgovarajući dokaz da su rezervni dijelovi ili potrošni materijal neophodni za uporabu tih pomagala.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine prema stavku 1. ovoga članka carinarnica donosi u obliku bilješke na uvoznoj carinskoj deklaraciji.

Članak 16.

Iznimno, pri uvozu osobnog automobila kao ortopedskog ili drugog pomagala korisnik povlastice iz članka 27. stavak 1, točka 12. Carinskog zakona, uz pisani zahtjev za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja carine podnosi:

1) rješenje o tjelesnom oštećenju izdano prema propisima o invalidskom osiguranju;

2) pisani nalaz i mišljenje ovlaštene invalidske komisije Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske prema prebivalištu invalidne osobe,

3) važeću vozačku dozvolu, a ako je korisniku povlastice priznato pravo na njegu i pomoć druge osobe, podnosi se i rješenje o priznavanju toga prava i vozačka dozvola osobe koja pruža njegu i pomoć invalidnoj osobi.

Na temelju pisanog zahtjeva invalidne osobe i priloženih isprava carinarnica donosi rješenje o oslobađanju od plaćanja carine.

Članak 17.

Radi korištenja povlastice iz članka 27. stavak 1. točka 12a. Carinskog zakona korisnik povlastice uz zahtjev za ostvarivanje oslobađanja od plaćanja carine podnosi:

1) dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti proizvodnje ortopedskih i drugih pomagala, odnosno za obavljanje humanitarne ili druge neprofitabilne djelatnosti,

2) specifikaciju materijala koji se uvozi za proizvodnju ortopedskih i drugih pomagala sastavljenu prema Carinskoj tarifi. s naznakom količine i vrijednosti materijala koji se uvozi u stranoj valuti,

3) pisanu izjavu da će materijal koji se uvozi uz oslobađanje od plaćanja carine biti korišten isključivo za proizvodnju ortopedskih ili drugih pomagala, te

4) potvrdu Hrvatske gospodarske komore da se materijal koji se uvozi uz oslobađanje od plaćanja carine ne proizvodi u Hrvatskoj.

Na temelju zahtjeva iz stavka 1. ovog članka i priloženih isprava carinarnica donosi rješenje o oslobađanju od plaćanja carine.

U roku 15 dana po predaji polugodišnjeg obračuna odnosno zaključnog računa za odgovarajuće obračunsko razdoblje, korisnik povlastice iz stavka 1. ovog članka podnosi Ministarstvu financija pisano izvješće o ostvarenom opsegu i strukturi carinskih oslobađanja prema stavku 1. ovoga članka, korištenju uvezenog materijala pri proizvodnji ortopedskih i drugih pomagala, s naznakom vrste i količine pomagala koji su primjenom tog materijala proizvedeni. te spisak invalidnih osoba za čije potrebe je ortopedsko ili drugo pomagalo rađeno, odnosno kome su pomagala isporučena.

Članak 18.

Radi korištenja povlastice iz članka 27. stavak 1. točka 13. Carinskog zakona korisnik povlastice, uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine carinarnici podnosi potvrdu ovlaštene liječničke komisije o završenoj rehabilitaciji i osposobljavanju za vršenje određene djelatnosti.

Na osnovi zahtjeva i priložene isprave iz stavka 1. ovoga članka carinarnica donosi rješenje o oslobađanju od plaćanja carine.

Članak 19.

Radi korištenja povlastice iz članka 27. stavak 1. točka 14. Carinskog zakona korisnik povlastice, uz carinsku deklaraciju. podnosi carinarnici:

1) pisanu izjavu odgovarajuće humanitarne organizacije ili udruženja da se specifična oprema, uređaji i instrumenti te rezervni dijelovi i potrošni materijal za korištenje te opreme uvoze za potrebe slijepih osoba, gluhih odnosno nagluhih osoba, ili osoba oboljelih od mišićnih ili neuromišičnih bolesti;

2) potvrdu Hrvatske gospodarske komore da se roba koja se uvozi za potrebe osoba iz točke 1. ovog stavka ne proizvodi u Hrvatskoj.

Carinarnica donosi rješenje o oslobađanju plaćanja carine u obliku bilješke na uvoznoj carinskoj deklaraciji.

Članak 20.

Radi korištenja povlastice iz članka 27. stavak 1. točka 15. Carinskog zakona, korisnik povlastice uz pisani zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine carinarnici podnosi:

1) odgovarajuću ispravu ovlaštenog liječnika kojom dokazuje da specifičnu opremu, uređaje i instrumente, te rezervne dijelove i potrošni materijal za korištenje te opreme uvozi za osobnu uporabu u zdravstvene svrhe;

2) potvrdu Hrvatske gospodarske komore da se roba koja se uvozi za potrebe iz točke 1. ovog stavka ne proizvodi u Hrvatskoj.

Carinarnica donosi rješenje o oslobađanju od plaćanja carine u obliku bilješke na uvoznoj carinskoj deklaraciji.

Članak 21.

Radi korištenja povlastice iz članka 28. stavak 1. točka 1. Carinskog zakona, korisnik povlastice carinarnici podnosi:

1) potvrdu ovlaštenog upravnog tijela o tome kakvu je materijalnu štetu pretrpio i uslijed koje elementarne nepogode;

2) fakturu ili drugu odgovarajuću pisanu ispravu inozemnog pošiljatelja kojom dokazuje da su predmeti poslati besplatno, odnosno potvrdu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se predmeti nabavljaju iz sredstava dobivenih iz inozemstva kao novčana pomoć radi otklanjanja posljedica elementarne nepogode.

Na temelju podnesenog zahtjeva i priloženih isprava iz stavka 1. ovog članka, carinarnica donosi rješenje o oslobađanju od plaćanja carine.

Članak 22.

Radi korištenja povlastice iz članka 28. stavak 1. točka 2. Carinskog zakona, osim na temelju ratnih razaranja, korisnik povlastice uz pisani zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine carinarnici podnosi:

1) potvrdu nadležnog ministarstva o opsegu nastale štete, vrsti zamjenske opreme koju treba uvesti specificiranu prema carinskoj tarifi te ocjenu da se nastala šteta može sanirati dopuštenjem uvoza uz oslobađanje od plaćanja carine;

2) potvrdu Hrvatske gospodarske komore da se oprema koja se uvozi ne proizvodi u Hrvatskoj;

3) pisanu izjavu da se oprema uvozi radi zamjene opreme uništene u požaru, eksploziji i elementarnoj nepogodi.

Na temelju podnesenog zahtjeva i priloženih isprava iz stavka 1. ovog članka, carinarnica donosi rješenje o oslobađanju od plaćanja carine.

Postupak i način korištenja povlastice iz članka 28. stavak 1. točka 2. Carinskog zakona u dijelu koji se odnosi na uvoz opreme i dijelova te gradevnog i investicijskog materijala na temelju ratnih razaranja. ureduje se posebnim propisom.

Članak 23.

Radi korištenja povlastice iz članka 28. stavak 1. točka 3. Carinskog zakona. uvoznik odnosno korisnik povlastice uz pisani zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine carinarnici podnosi:

1) potvrdu ovlaštenog upravnog tijela ili izvodod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra o djelatnosti korisnika carinske povlastice;

2) potvrdu Hrvatske gospodarske komore da se roba koja se uvozi ne proizvodi u Hrvatskoj;

3) izjavu korisnika povlastice da će robu koristiti izravno za obavljanje djelatnosti temeljem koje ostvaruje povlasticu i za koju je registriran.

Na temelju podnesenog zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, carinarnica donosi rješenje o oslobađanju od plaćanja carine.

Članak 24.

Radi korištenja povlastice iz članka 28. stavak 1. točka 4. Carinskog zakona korisnik povlastice uz carinsku deklaraciju carinarnici podnosi:

1) potvrdu Ministarstva zdravstva kojom dokazuje da je uvoz specifične opreme, uređaja i instrumenata za zdravstvo, te rezervnih dijelova i potrošnog materijala za korištenje te opreme, u skladu s potrebama razvoja zdravstva u Republici Hrvatskoj;

2) potvrdu Hrvatske gospodarske komore da se odgovarajuća roba iz točke 1. ovoga stavka ne proizvodi u Hrvatskoj.

Carinarnica donosi rješenje o oslobađanju od plaćanja carine u obliku bilješke na uvoznoj carinskoj deklaraciji.

Članak 25.

Radi korištenja povlastice iz članka 28. stavak 1. točka 5. Carinskog zakona korisnik povlastice uz carinsku deklaraciju carinarnici podnosi:

1) potvrdu Ministarstva rada i socijalne skrbi kojom dokazuje da se specifična oprema uvozi za korištenje u zaštitnim radionicama za rehabilitaciju, zapošljavanje i prekvalifikaciju invalida;

2) potvrdu Hrvatske gospodarske komore da se odgovarajuća roba iz točke 1. ovoga stavka ne proizvodi u Hrvatskoj.

Carinarnica donosi rješenje o oslobađanju plaćanja carine u obliku bilješke na uvoznoj carinskoj deklaraciji.

Članak 26.

Radi korištenja povlastice iz članka 28. stavak 1. točka 6. Carinskog zakona korisnik povlastice, uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine, carinarnici podnosi:

1) potvrdu Ministarstva unutarnjih poslova kojom se dokazuje da se specifična oprema i dijelovi te opreme uvoze za potrebe vatrogasnih organizacija i društava,

2) potvrdu Hrvatske gospodarske komore da se odgovarajuća oprema iz točke 1. ovoga stavka ne proizvodi u Republici Hratskoj.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine carinarnica donosi u obliku bilješke na uvoznoj carinskoj deklaraciji.

Članak 27.

Korištenje povlasticom iz članka 28. stavak 1. točka 7. Carinskog zakona ostvaruje se sukladno propisima o slobodnoj zoni.

Članak 28.

Radi korištenja povlastice iz članka 28. stavak 1. točka 8. Carinskog zakona korisnik povlastice, uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine, podnosi carinarnici:

1) mišljenje ovlaštenog ministarstva da oprema koja se uvozi služi neposredno za zaštitu na radu, zaštitu od požara ili zaštitu okoliša,

2) potvrdu Hrvatske gospodarske komore da se odgovarajuća oprema ne proizvodi u Hrvatskoj.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine carinarnica donosi u obliku bilješke na uvoznoj carinskoj deklaraciji.

Članak 29.

Radi korištenja povlastice iz članka 28. stavak 1. točka 9. Carinskog zakona korisnik povlastice, uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine, carinarnici podnosi:

1) pisanu izjavu o organiziranju međunarodnog natjecanja u Hrvatskoj, na kojemu se dodjeljuju medalje, plakete i drugi predmeti koji se uvoze;

2) izjavu ili fakturu inozemnog pošiljatelja da medalje, plakete i druge predmete koji se dodjeljuju na natjecanju iz točke 1. ovoga stavka šalje besplatno.

Na temelju podnesenog zahtjeva, carinarnica donosi rješenje o oslobađanju od plaćanja carine.

Članak 30.

Radi korištenja povlastice iz članka 28. stavka 1. točka 10. Carinskog zakona korisnik povlastice, uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine, podnosi carinarnici potvrdu Ministarstva kulture i prosvjete, da su umjetnički predmeti i zbirke i predmeti za zbirke koji se uvoze namijenjeni određenom muzeju ili umjetničkoj galeriji. odnosno da je reproducirani arhivski materijal namijenjen arhivu.

Na temelju podnesenog zahtjeva carinarnica donosi rješenje u obliku bilješke na potvrdi upravnog tijela iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 31.

Radi korištenja povlastice iz članka 28. stavak 1. točka 11. Carinskog zakona, korisnik povlastice uz pisani zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine podnosi carinarnici:

1) pismo ili fakturu inozemnog pošiljatelja iz koje se vidi da se roba šalje besplatno;

2) pisanu izjavu korisnika povlastice da se roba uvozi u znanstvene, prosvjetne, kulturne, športske, humanitarne, vjerske, zdravstvene ili socijalne svrhe, te za zaštitu na radu, zaštitu od požara ili za zaštitu čovjekove okoline;

3) akt nadležnog upravnog tijela da roba koja se uvozi služi za namjene iz točke 2. ovoga stavka.

Na temelju podnesenog zahtjeva za oslobađanje od plaćanja carine i dokaza iz stavka 1. ovog članka, carinarnica donosi rješenje o oslobađanju od plaćanja carine.

Iznimno, uvoze li se na temelju humanitarne pomoći lijekovi, hrana. odjeća i obuća. čiji je carinski pregled moguć na graničnom prijelazu, rješenje o oslobađanju od plaćanja carine carinarnica donosi u obliku bilješke na carinskoj prijavi o uvozu i provozu robe.

Članak 32.

Radi korištenja povlastice iz članka 28. stavak 1. točka 12. Carinskog zakona korisnik povlastice, uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine carinarnici podnosi izjavu da mu se reklamni materijal šalje besplatno i da će taj materijal biti razdijeljen besplatno u reklamne svrhe, odnosno da mu se uzorci šalju besplatno i da će biti korišteni isključivo u svrhe za koje su uvezeni.

Za reklamni materijal i uzorke carinarnica donosi rješenje o oslobadanju od plaćanja carine u obliku bilješke na izjavi primatelja.

Uvezene uzorke carinarnica je dužna učiniti neupotrebljivim za trgovinske svrhe (stavljanjem žigova. bušenjem ili na drugi način), s tim da se pri tom ne uništi njihova osnovna funkcionalna vrijednost i uporabljivost za svrhe za koje su uvezeni.

Članak 33.

Povlastica iz članka 28. stavak 1. točka 13. alineja prva Carinskog zakona primjenjuje se na predmete koji se radi zamjene dotrajalog ili uništenog dijela ugraduju u putničko motorno vozilo dok se ono nalazi u inozemstvu, ako njihova ukupna vrijednost ne premašuje svotu propisanu za ostvarivanje ove carinske povlastice.

Povlastica iz članka 28. stavka 1. točka 13. alineja druga Carinskog zakona, primjenjuje se na predmete koji se radi zamjene dotrajalog ili uništenog dijela ugraduju u cestovno motorno vozilo u javnom saobraćaju dok se ono nalazi u inozemstvu, ako njihova ukupna vrijednost ne premašuje svotu propisanu za ostvarivanje ove carinske povlastice.

Zamjenu dotrajalog ili uništenog dijela prema stavku 1. i 2. ovog članka korisnik povlastice carinarnici prfjavljuje usmeno.

Članak 34.

Povlastica iz članka 28. stavak 1. točka 13. alineja treća Carinskog zakona odnosi se na brodove u javnom međunarodnom prometu i dok plove u unutarnjim vodama.

Radi korištenja povlasticom iz članka 28. stavak 1. točka 13. alineja treća, četvrta i peta Carinskog zakona, korisnik povlastice u roku 15 dana po isteku roka za predaju zaključnog računa podnosi carinarnici ovlaštenoj prema mjestu svojega sjedišta pisanu izjavu o količini i vrijednosti u inozemstvu kupljenog pogonskog i potrošnog materijala za rad i sigurnost plovidbe i dijelova brodova odnosno zrakoplova i njihovog inventara u prethodnoj godini, strukturno iskazanih prema tarifnom broju i tarifnoj oznaci iz Carinske tarife.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine carinarnica donosi u obliku bilješke na pisanoj izjavi korisnika povlastice iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 35.

Radi korištenja povlastice iz članka 28. stavak 1. točka 14. Carinskog zakona, izlagatelj podnosi carinarnici zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine u dva primjerka. U zahtjevu se naznačuje tvrtka izlagatelja, ime i prezime osoba na koje glasi izlagački karton, te vrsta, količina i vrijednost robe koja se uvozi odnosno prima iz inozemstva radi raspodjele i potrošnje na međunarodnom sajmu odnosno izložbi.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine carinarnica donosi u obliku bilješke na oba primjerka zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, od kojih jedan zadržava, a drugi vraća izlagaču.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka. ako se roba kupuje sa konsignacijskog skladišta, zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine podnosi se carinarnici u tri primjerka. Rješenje o oslobađanju od plaćanja carine, carinarnica donosi u obliku bilješke na sva tri primjerka zahtjeva, od kojih jedan zadržava, a ostala dva vraća izlagatelju, koji, na temelju njih, kupuje robu s konsignacijskog skladišta. Posjednik konsignacijskog skladišta zadržava jedan primjerak i prilaže ga uz deklaraciju za konačno carinjenje robe prodate s konsignacijskog skladišta.

Ako se roba upućuje na sajam izvan mjesta gdje se nalazi konsignacijsko skladište, rješenje o oslobađanju od plaćanja carine donosi carinarnica prema mjestu održavanja sajma.

Članak 36.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja carine ("Službenl list", br. 46/86, 31/87, 55/88, 73/89, 18/90 i "Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92).

Članak 37

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/92-01/64

Urbroj: 513-01/92-1

Zagreb, 5. listopada 1992.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić. v.r.