Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 07.10.1992 Pravilnik o slobodnim carinskim prodavaonicama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 223. stavak 1. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92), ministar financija propisuje

PRAVILNIK

o slobodnim carinskim prodavaonicama

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se postupak za otvaranje slobodnih carinskih prodavaonica (u daljem tekstu: prodavaonica) i carinski nadzor nad robom koja se prodaje u tim prodavaonicama.

Članak 2.

Prodavaonice koje se otvaraju sukladno članku 222. stavak 1. Carinskog zakona moraju biti smještene, i to:

1) u zrakoplovnim lukama otvorenim za međunarodni promet - u čekaonicama i drugim prostorijama namijenjenim putnicima u međunarodnom prometu,

2) u lukama i pristaništima otvorenim za međunarodni promet - u postojećim prostorijama ili u posebno izgrađenom objektu na prostoru između carinskog gata ili dijela obale određene za pristajanje brodova koji prometuju na inozemnim relacijama i granične rampe,

3) na graničnim cestovnim prijelazima - u postojećim prostorijama ili u posebnom objektu, koji je postavljen na graničnom cestovnom prijelazu, na dijelu izmedu graničnog branika (brklje) i granične crte, pod uvjetom da je pored prodavaonice osiguran prostor za parkiranje vozila,

4) u mariname i nautičkim centrima u kojima je organizirana carinska kontrola i nadzor.

Prostorija prodavaonice mora biti osigurana tako da bez carinskog nadzora nije moguće unošenje i iznošenje robe.

Na zahtjev posjednika prodavaonice carinarnica može odrediti posebne mjere carinskog nadzora.

Prodavaonica u zrakoplovnoj luci otvorenoj za međunarodni promet može se sastojati od prodajnog mjesta, priručnog skladišta pored prodajnog mjesta, i posebnog skladišnog prostora. Prodavaonice u lukama i pristaništima otvorenim za međunarodni promet, na cestovnim graničnim prijelazima i u marinama i nautičkim centrima u kojima je organizirana carinska kontrola, mogu se sastojati od prostorija u kojima se prodaje roba i drugih prostorija za smještaj te robe.

Članak 3.

Prodavaonicu mogu otvarati poduzeća upisana u sudski registar za obavljanje poslova prodaje robe s konsignacijskih skladišta i slobodnih carinskih prodavaonica.

Zahtjev za otvaranje prodavaonice podnosi se carinarnici ovlaštenoj prema mjestu u kome se otvara prodavaonica.

Uz zahtjev za otvaranje prodavaonice podnosi se izvod iz registra ovlaštenog suda, akt ovlaštenog upravnog tijela za uporabu prostorije i/ili prostora za prodavaonicu, ugovor o korištenju prostorije i/ili prostora za prodavaonicu, skica i tehnički opis i specifikacija inozemne i domaće robe koja će se prodavati.

Članak 4.

Po prijemu zahtjeva za otvaranje prodavaonice ovlaštena carinarnica određuje komisiju od tri člana, koja utvrđuje da li su prostorije ili objekt prikladni za smještaj carinske robe i da li su osigurani uvjeti za provođenje mjera carinskog nadzora.

Komisija obavlja pregled prostorije i/ili prostora i o nalazu sastavlja zapisnik u tri primjerka. Jedan primjerak zapisnika ovlaštena carinarnica predaje podnositelju zahtjeva za otvaranje prodavaonice, a dva primjerka zadržava.

Članak 5.

Na temelju podnijetog zahtjeva, priloženih isprava i nalaza komisije, ovlaštena carinarnica donosi rješenje uz predhodnu suglasnost ministarstva financija.

U rješenju carinarnica utvrđuje, pored ostalih podataka i uvjete pod kojima se odobrava otvaranje prodavaonice (suključarstvo ili druga mjera carinskog nadzora), radno vrijeme i druge bitne uvjete i podatke.

Članak 6.

Privremeno uvezena roba radi komisione prodaje iz centralnog skladišta, inozemna roba iz konsignacijskog skladišta ili specijaliziranog skladišta inozemne robe i roba domaće proizvodnje upućuje se u prodavaonicu uz dostavnicu posjednika skladišta. Dostavnica se popunjava u četiri primjerka, od kojih jedan zadržava posjednik skladišta, a tri prate robu. Posjednik prodavaonice ovjerava dostavnice, dva primjerka vraća posjedniku skladišta, a jedan zadržava za svoje potrebe.

Dostavnica iz stavka 1. ovog članka sadrži: naziv skladišta, naziv zastupničke tvrtke, naziv posjednika prodavaonice u koju se roba upućuje, broj i datum dostavnice, tarifnu oznaku iz Carinske tarife, naziv robe, jedinicu mjere i količinu, nabavnu cijenu robe po kojoj se smješta na skladište i cijenu po kojoj se roba upućuje u prodavaonicu.

Posjednik skladišta dužan je da do 10. u mjesecu podnese izlazni list konsignacijske robe utvrđen propisom o carinskim ispravama za robu upućenu iz skladišta u prodavaonicu u prethodnom mjesecu. Uz izlazni list konsignacijske robe prilaže se dostavnica ovjerena od strane prodavaonice kojoj je roba bila upućena.

Domaća roba smješta se u prodavaonicu na temelju specifikacije ili računa kojeg ovjerava ovlaštena carinarnica.

Posjednik prodavaonice dužan je robu smještenu u prodavaonici evidentirati u listovima kartoteke, odvojeno za domaću a odvojeno za inozemnu robu. Listovi za domaću robu su bijele boje, a za inozemnu robu zelene boje.

U listove kartoteke u koje se evidentira roba upisuju se podaci o ispravi po kojoj je roba upućena u prodavaonicu (dostavnica, specifikacija, račun i dr.), vrijednost po kojoj se roba upućuje, naziv robe, tarlfni broj i tarifnu oznaku iz Carinske tarife, količinu i prodajnu cijenu.

U listove kartoteke moraju se svakog dana unositi promjene o smještenoj i prodanoj robi, na temelju podataka o dnevnoj prodaji koja se vodi u knjizi paragon-blokova preko registar-kase, odnosno na temelju podataka o toj prodaji dobivenih elektroničkom obradom.

Na zahtjev posjednika prodavaonice, ovlaštena carinarnica ovjerava mjesečni izvještaj o prodanoj robi. koji služi za obračun s konsignacijskim skladištem, s tim što jedan primjerak izvještaja zadržava za svoje potrebe.

Posjednik prodavaonice dužan je do 5. u mjesecu za predhodni mjesec dostaviti carinarnici izvješće o prodanoj robi i stanju zaliha u prodavaonici po vrijednosti, vrsti i količini robe.

Carinarnica ovlaštena prema sjedištu konsignacijskog skladišta, na zahtjev posjednika konsignacijskog skladiša, ovjerava račun za prodanu robu, koji služi za obračun sa zastupanom tvrtkom, a na temelju izvještaja o prodanoj robi koji ovjerava ovlaštena carinarnica. Izvještaj o prodanoj robi treba sadržavati i podatke o nabavnoj cijeni inozemne robe.

Evidencija iz stavka 5. do 8. ovog članka može se prilagoditi i voditi sistemom elektroničke obrade podataka (magnetna kartica. disk, traka i sl.), na temelju prethodne obavijesti ovlaštenoj carinarnici.

Članak 7.

U prodavaonicama se roba može prodavati, i to:

1) u zrakoplovnom pristaništu - putnicima koji odlaze u inozemstvo, poslije obavljene carinske kontrole, a putnicima koji dolaze u Republiku Hrvatsku i putnicima u provozu preko carinskog područja Republike Hrvatske, prije obavljene carinske kontrole, i to najranije dva sata prije vremena predvidenog za polijetanje odnosno najkasnije dva sata po slijetanju zrakoplova,

2) u lukama i pristaništima - putnicima koji odlaze u inozemstvo, poslije obavljene carinske kontrole, a putnicima koji dolaze u Republiku Hrvatsku i putnicima u provozu preko carinskog područja Republike Hrvatske, prije obavljene carinske kontrole, i to najranije dva sata prije vremena predviđenog za isplovljavanje, odnosno dva sata, poslije uplovljavanja broda,

3) na graničnom cestovnom prijelazu - putnicima koji odlaze u inozemstvo, poslije obavljene carinske kontrole, a putnicima koji dolaze u Republiku Hrvatsku i putnicima u provozu preko carinskog područla Republike Hrvatske, prije obavljene carinske kontrole. Roba se u prodavaonici može prodavati neprekidno ili u vremenu koje odredi carinarnica.

4) u marinama i nautičkim centrima u kojima je organizirana carinska kontrola - inozemnim fizičkim osobama i domaćim fizičkim osobama na radu u inozemstvu.

U prodavaonici roba se može prodavati osobama iz stavka 1. točka 1. i 2. ovog članka na temelju "bording-karte" ili karte za putovanje, a osobama iz stavka 1. točka 4. ovog članka na temelju odobrenja za krstarenje i zadržavanje za stranu jahtu odnosno čamac, kako za inozemne, tako i domaće fizičke osobe na radu u inozemstvu.

U vrijeme kad se ne prodaje roba prodavaonca mora biti zatvorena.

Putnici koji dolaze iz inozemstva, a koji završavaju putovanje na drugoj zrakoplovnoj luci u Republici Hrvatskoj, smatraju se putnicima u provozu u smislu stavka 1. ovog članka, sve do slijetanja na odredišnoj zrakoplovnoj luci, ako na zrakoplovnoj luci na koje su sletjeli neposredno iz inozemstva nisu prošli carinsku kontrolu.

Članak 8.

Inozemna neprodana roba vraća se iz prodavaonice u konsignacijsko skladište ili specijalizirano skladište inozemne robe i robe domaće proizvodnje na temelju dostavnice posjednika prodavaonice. Dostavnica sadrži naziv prodavaonice, naziv skladišta u koje se roba upućuje, tarifnu oznaku Carinske tarife i naziv, količinu i vrijednost robe po jedinici proizvoda.

Posjednik konsignacijskog skladišta dužan je u roku od pet dana po prijemu robe podnijeti ovlaštenoj carinarnici carinsku deklaraciju za smještaj robe na konsignacijsko skladište.

Dostavnica iz stavka 1. ovog članka podnosi se u najmanje tri primjerka, od kojih jedan zadržva prodavaonica. a dva prate robu.

Neprodana inozemna roba privremeno uvezena radi komisione prodaje u prodavaonici, može se vratiti u inozemstvo ili konačno cariniti, suglasno članku 298. Carinskog zakona.

Domaća neprodana roba vraća se u unutarnji promet dostavnicom iz stavka 1. ovog članka.

Članak 9.

Za uvoz robe određen posebnim propisima (dozvola, posebni način uvoza i dr.) posjednik prodavaonice dužan je uz deklaraciju i drugu ispravu za smještaj robe podnjeti dokaz o ispunjenim posebnim uvjetima za uvoz.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o slobodnim carinskim prodavaonicama i o opskrbi prijevoznih sredstava u međunarodnom prometu ("Službeni list", br. 48/86, 74/89, 85/90, 55/91 i "Narodne novine" br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92).

Članak 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 413-01/92-01/65

Urbroj : 513-01/92-1

Zagreb, 5. listopada 1992.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v.r.