Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 07.10.1992 Pravilnik o opskrbi prijevoznih sredstava u međunarodnom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 303. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92), ministar financija propisuje

PRAVILNIK

o opskrbi prijevoznih sredstava u međunarodnom prometu

Opskrba brodova

Članak 1.

Inozemni brodovi, inozemne jahte i čamci namijenjeni sportu ili rekreaciji koji imaju odobrenje za krstarenje i zadržavanje u obalnom moru, odnosno rijekama i jezerima, a nalaze se u domaćim lukama i pristaništima, inozemni plovni objekti na popravku u domaćim brodogradilištima, domaći brodovi koji prometuju na inozemnim relacijama i brodovi izgrađeni u domaćim brodogradilištlma za potrebe inozemnog naručioca i prilikom isplovljenja iz brodogradilišta, luke, pristaništa, odnosno carinskog područja Republike Hrvatske, mogu se pod carinskim nadzorom opskrbljivati živežnim namirnicama i drugim potrebnim proizvodima iz konsignacijskih skladišta, specijaliziranih skladišta i slobodnih zona.

Opskrba se može izvršiti u luci, odnosno pristaništu iz kojeg plovni objekt iz stavka 1. ovog članka napušta carinsko područje Republike Hrvatske. Opskrba se možeobaviti i u drugoj luci ili pristaništu pod uvjetom da se roba smjesti pod carinski nadzor u prostorije na plovnom objektu na koji ovlaštena carinarnica stavlja carinska obilježja koja se ne smiju povrijediti dok plovni objekt ne napusti carinsko područje Republike Hrvatske.

Ne smatra se opskrbom, u smislu odredaba stavka 1. ovog članka, upućivanje na brod, jahtu, jedrilicu ili drugi plovni objekt dijelova opreme, brodskog inventara, rezervnih dijelova i drugih proizvoda neophodnih za popravak ili redovito održavanje.

Roba za opskrbu brodova, stranih jahti i čamaca namijenjenih sportu ili rekreaciji može se iz konsignacijskog skladišta prethodno uputiti u specijalizirano skladište u luci, odnosno pristaništu otvorenom za međunarodni promet, ili u marini i nautičkom centru u kojima je organizirana carinska kontrola.

Pri upućivanju robe iz specijaliziranog skladišta na brod, stranu jahtu i čamac namijenjen sportu ili rekreaciji ovlaštena carinarnica vrši carinski nadzor na temelju izlaznog lista, s tim što ovjerava sve primjerke i dva primjerka zadržava, a jedan predaje posjedniku skladišta radi razduženja evidencije. Ostale primjerke koji prate robu do broda, strane jahte i čamce ovjerava carinarnica u luci, odnosno pristaništu otvorenom za međunarodni promet, ili u marini i nautičkom centru u kojima je organizirana carinska kontrola, s tim što jedan primjerak predaje zapovjedniku broda, strane jahte ili čamaca, odnosno ovlaštenom članu posade, dva primjerka poduzeću koje vrši opskrbu, a jedan primjerak vraća, kao potvrdu primitka robe, carinarnici koja je robu uputila.

Članak 2.

Roba za opskrbu brodova, stranih jahti i čamaca namijenjenih sportu ili rekreaciji upućuje se iz konsignacijskog skladišta ili slobodne zone na temelju izlaznog lista.

Carinarnica može poduzeti i druge mjere carinskog nadzora nad robom koja se upućuje radi opskrbe brodova, stranih jahti i čamaca namijenjenih sportu ili rekreaciji.

Članak 3.

Prodaja domaće robe radi opskrbe domaćih i stranih brodova koji saobraćaju na inozemnim relacijama, stranih jahti i čamaca nsmijenjenih sportu ili rekreaciji, vrši se u skladu sa propisima o izvozu robe.

Upućivanje domaće robe iz specijaliziranog skladišta radi opskrbe brodova, stranih jahti i čamaca namijenjenih sportu ili rekreaciji, vrši se na temelju računa, odnosno izdatnice koju je ovjerila carinarnica.

Prilikom prodaje domaće robe radi opskrbe brodova, stranih jahti i čamaca namijenjenih sportu ili rekreaciji postupa se kao i prilikom izvoza robe, ako poduzeće registrirano za opskrbu prijevoznih sredstava u međunarodnom prometu podnese izvoznu carinsku deklaraciju.

Izvozna carinska deklaracija se podnosi najkasnije do 15. u mjesecu za robu prodanu u prethodnom mjesecu, ili u drugom roku koji odredi carinarnica. Uz deklaraciju se podnosi odgovarajući broj primjeraka ovjerenih računa, odnosno izdatnica.

Članak 4.

Domaći i strani brodovi koji prometuju na inozemnim relacijama, mogu se opskrbljivati živežnim namirnicama, cigaretama, pićem, tehničkom robom i drugim proizvodima namijenjenim brodu, posadi i putnicima u količinama potrebnim za popunjavanje brodskih zaliha.

Do sastavljanja manifesta, roba iz stavka 1. ovog članka stavlja se pod carinski nadzor u smislu članka 122. stavak 4. Carinskog zakona.

Utovar robe u brod radi prijevoza u međunarodnom prometu ne smatra se opskrbom u smislu članka 1. ovog pravilnika. Podaci o cigaretama, žestokim alkoholnim pićima i drugim proizvodima koji se smatraju monopolskim a prevoze se brodom. moraju se, u smislu članka 278. Carinskog zakona, upisati u manifest.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, domaći brodovi koji prometuju na redovitim linijama u međunarodnom prometu na Jadranskom moru mogu se opskrbiti cigaretama ili drugim duhanskim prerađevinama i žestokim alkoholnim pićima samo u količinama koje su neophodne s obzirom na broj članova posade, odnosno dužine putovanja.

Brod iz stavka 4. ovog članka može se opskrbiti cigaretama najviše do 200 komada ili drugim duhanskim prerađevinama u odgovarajućoj kolićini i žestokim alkoholnim pićem do jedne litre, po članu posade.

Ako se brod iz stavka 4. ovog članka zadržava izvan carinskog područja Republike Hrvatske duže od 24 sata, pored količine iz stavka 5. ovog članka brod se može snabdjeti još i cigaretama do 40 komada ili drugim duhanskim prerađevinama u odgovarajućoj količini i žestokim alkoholnim pićem do pola litre po članu posade - za svaki dan zadržavanja izvan carinskog područja Republike Hrvatske.

Brodovi iz stavka 1. ovog članka mogu se opskrbiti inozemnom i domaćom robom radi prodaje putnicima izvan carinskog područja Republike Hrvatske, s tim što poduzeće registrirano za opskrbu brodova inozemnu robu upućuje na brod na temelju izlaznog lista i domaću robu na temelju računa, odnosno izdatnice. Po završetku plovidbe na međunarodnoj liniji zapovjednik broda ili ovlašteni član posade zaključuje izlazni list i račun, odnosno izdatnicu za prodanu robu, s tim što se neprodata roba na temelju brodske izdatnice vraća u konsignacijsko skladište, odnosno specijalizirano skladište iz kojeg je upućena na brod.

Carinarnica može poduzeti i druge mjere carinskog nadzora nad robom koja se upućuje radi opskrbe brodova koji prometuju na inozemnim relacijama.

Članak 5.

Strane jahte i čamci namijenjeni sportu ili rekreaciji iz članka 1. ovog pravilnika, koji uplovljavaju u obalno more Hrvatske i rijeke otvorene za međunarodni promet, mogu se jedanput opskrbiti cigaretama do 200 komada ili drugim duhanskim prerađevinama u odgovarajućoj količini i žestokim alkoholnim pićem do pola litre. po članu posade i ukrcanom putniku, te za svaki dan zadržavanja u carinskom području Republike Hrvatske - još i cigaretama do 40 komada ili drugim duhanskim prerađevinama u odgovarajućoj količini i do pola litre žestokog alkoholnog pića, po članu posade i ukrcanom putniku. Dnevna opskrba cigaretama ili drugim duhanskim prerađevinama i žestokim alkoholnim pićem može se vršiti i unaprijed. ali najviše za 21 dan.

Strane jahte i čamci namijenjeni sportu ili rekreaciji mogu se u luci iz koje napuštaju Hrvatsku jedanput opskrbiti cigaretama do 400 komada ili drugim duhanskim prerađevinama u odgovarajućoj količini i žestokim alkoholnim pićem do jedne litre - po članu posade i ukrcanom putniku.

Ovisno o karakteristikama strane jahte i drugim okolnostima, carinarnica može dopustiti opskrbu i većim količinama od propisanih u stavku 2. ovog članka, te o tome staviti zabilješku u odobrenje za krstarenje i zadržavanje.

Opskrba živežnim namirnicama i ostalim proizvodima nije ograničena.

Članak 6.

Domaći i strani brodovi koji saobraćaju u međunarodnom riječnom prometu mogu se opskrbiti živežnim namirnicama, Cigaretama, pićem, tehničkom robom i drugim proizvodima namijenjenim brodu, posadi i putnicima u količinama koje su potrebne za popunjavanje brodskih zaliha.

Podaci o cigaretama, drugim duhanskim prerađevinama i žestokom alkoholnom piću kojima je brod opskrbljen upisuju se u knjigu provijanta.

Domaći i strani putnički brodovi koji su u malograničnom prometu, koji se u inozemstvu ne zadržvaju duže od 24 sata, ne mogu se opskrbiti cigaretama i žestokim alkoholnim pićem.

Zalihe robe koje prelaze potrebe potrošnje na brodu do slijedećeg pristaništa u koje brod pristaje, odnosno do izlaska broda iz carinskpg područja Republike Hrvatske, moraju se smjestiti u prostorije ili prostore na brodu na koje carinarnica stavlja carinska obilježja.

Carinska obilježja se mogu skinuti samo u nazočnosti carinskog djelatnika, odnosno po izlasku broda iz carinskog područja Republike Hrvatske.

Opskrbom domaćeg putničkog broda smatra se kupovina i smještaj robe iz stavka 1. ovog članka na brodu radi prodaje putnicima i članovima posade za vrijeme plovidbe broda izvan carinskog područja Republike Hrvatske.

Članak 7.

Domaći i strani teretni brodovi koji su u međunarodnom riječnom prometu mogu se opskrbiti živežnim namirnicama i drugim proizvodima namijenjenim brodu i posadi u količinama koje su potrebne za popunjavanje brodskih zaliha.

Brodovi iz stavka 1. ovog članka mogu se opskrbiti cigaretama i drugim duhanskim prerađevinama i žestokim alkoholnim pićem samo u količinama koje su neophodne i ovise o broju članova posade i duljine putovanja. Brod se može opskrbiti cigaretama do 200 komada ili drugim duhanskim prerađevinama u odgovarajućoj količini i žestokim alkoholnim pićem do pola litre, po članu posade - za svaki dan zadržavanja u carinskom području Republike Hrvatske.

Iz pristaništa iz koga napuštaju Republiku Hrvatsku, brodovi se mogu opskrbiti cigaretama ili drugim duhanskim prerađevinama i žestokim alkoholnim pićem u količinama koje su potrebne za popunjavanje brodskih zaliha.

Podaci o cigaretama ili drugim duhanskim prerađevinama i žestokom alkoholnom piću kojima je brod opskrbljen, upisuju se u knjigu provijanta.

Zalihe robe koje prelaze potrebe potrošnje na brodu do slijedećeg pristaništa u kome brod pristaje, odnosno do izlaska broda iz carinskog područja Republike Hrvatske, moraju se smjestiti u prostorije na brodu na koje carinarnica stavlja carinska obilježja.

Članak 8.

Za vrijeme zadržavanja u pristaništu radi utovara, odnosno istovara robe ili u brodogradilištu radi remonta broda i dr., carinarnica može odobriti da se od cigareta ili drugih duhanskih prerađevina i žestokih alkoholnih pića iz članka 6. stavka 4. i članka 7. stavka 5. ovog pravilnika izuzme od carinskog nadzora količina koja je potrebna članovima posade najviše za pet dana.

Članak 9.

Strane jahte i čamci namijenjeni sportu ili rekreaciji iz članka 1. ovog pravilnika mogu se u pristaništu iz kog napušta Republiku Hrvatsku jedanput opskrbiti cigaretama do 400 komada ili drugim duhanskim prerađevinama u odgovarajućoj količini ili žestokim pićem do jedne litre po članu posade i ukrcanom putniku.

Opskrba živežnim namirnicama i ostalim proizvodima nije ograničena.

Opskrba vagon-restorana, spavaćuih, kušet i službenih kola u međunarodnom željezničkom prometu

Članak 10.

Zalihe živežnih namirnica, pića i drugih proizvoda koji služe za potrebe putnika koje se prilikom prelaske carinske crte zateknu u vagon-restoranima, spavaćim, kušet i službenim kolima međunarodnih vlakova (članak 302. Carinskog zakona), pratilac željezničkih kola dužan je upisati u popis samo ako je njihovo pakiranje standardno za prodaju takve vrste robe na malo, ili ako količine te robe prelaze normalne potrebe potrošnje u vlaku.

Popis se sastavlja u tri primjerka koje ovjerava ulazna carinarnica, od kojih jedan zadržava, a ostala dva predaje pratiocu odnosnih kola, s tim da on jedan primjerak predaje izlaznoj carinarnici.

Na robu upisanu u popis iz stavka 1. ovog članka, odnosno na prostore u kojima je roba smještena, ulazna carinarnica stavlja carinska obilježja.

Carinska obilježja se mogu skinuti tek po izlasku vlaka iz carinskog područja Republike Hrvatske.

Članak 11.

Opskrbu željezničkih kola, iz članka 10. ovog pravilnika živežnim namirnicama, osvježavajućim pićima, desertima, cigaretama i drugim proizvodima na usputnim kolodvorima u Republici Hrvatskoj mogu vršiti samo poduzeća registrirana za takvo vanjskotrgovinsko poslovanje.

Količine robe za željeznička prijevozna sredstva iz stavka 1. ovog članka, ne mogu zajedno s količinama robe iz članka 302. Carinskog zakona, prijeći potrebe redovite potrošnje u vlaku za vrijeme odlaska i povratka.

Za robu iz stavka 2. ovog članka pratilac vlaka nije dužan sastavljati poseban popis, nego kupnju robe dokazuje računom ili specifikacijom koju ovjerava prodavalac.

Opskrba zrakoplova

Članak 12.

Radi opskrbe zrakoplova koji su u međunarodnom prometu, roba se iz konsignacijskog skladišta može uputiti na zrakoplov neposredno ili preko specijaliziranog skladišta u zrakoplovnoj luci. Domaća roba koja je namijenjena opskrbi zrakoplova koji su u međunarodnom prometu, upućuje se na zrakoplov na temelju obračunskog lista. Obračunski list popunjava se na Tiskanici br. 1. koja je sastavni dio ovog pravilnika i koji ovjerava carinarnica u zrakoplovnoj luci.

Robom iz specijaliziranog skladišta u jednoj zrakoplovnoj luci mogu se opskrbljivati zrakoplovi u drugim zrakoplovnim lukama. U tom slučaju obračunski list mora biti osiguran klauzulom:

"Roba se upućuje Carinarnici_______"

Članak 13.

Ako se roba iz konsignacijskog skladišta upućuje na zrakoplov neposredno, posjednik konsignacijskog skladišta dužan je carinarnici ovlaštenoj prema sjedištu konsignacijskog skladišta podnijeti izlazni list konsignacijske robe.

Carinarnica ovlaštena prema sjedištu konsignacijskog skladišta ovjerava sve primjerke izlaznog lista i dva primjerka zadržava, a jedan predaje posjedniku konsignacijskog skladišta radi razduženja evidencije. Ostale primjerke koji prate robu do zrakoplova ovjerava carinarnica u zrakoplovnoj luci, od kojih jedan primjerak predaju zapovjedniku zrakoplova, odnosno ovlaštenom članu posade, dva primjerka poduzeću koje vrši opskrbu zrakoplova, a jedan primjerak vraća, kao potvrdu primitka robe, carinarnici koja je robu uputila na zrakoplov.

Članak 14.

Podaci o primljenoj robi prenose se s izlaznog lista na obračunski list iz članka 12. ovog pravilnika.

Obračunski list popunjava se u najmanje tri primjerka, koji moraju biti numerirani istim rednim brojem.

Ako opskrbljeni zrakoplov koji prije napuštanja carinskog područja Republike Hrvatske, pristaje u jednoj ili više zrakoplovnih luka Republike Hrvatske, carinska obilježja s robe, odnosno s prostora gdje je smještena roba mogu se skinuti tek poslije polijetanja zrakoplova iz zrakoplovne luke s koje polijeće u inozemstvo.

Članak 15.

Po završenom letu u međunarodnom prometu zapovjednik zrakoplova, odnosno ovlašteni član posade dužan je zaključiti obračunski list.

Carinarnica u zrakoplovnoj luci ovjerava zaključene obračunske listove i jedan primjerak zadržava, a jedan dostavlja posjedniku konsignacijskog skladišta koji je robu uputio na zrakoplov.

Poduzeće koje opskrbljuje zrakoplov dužno je podnijeti carinarnici u zrakoplovnoj luci mjesečnu rekapitulaciju (popisni list) ovjerenih obračunskih listova.

Članak 16.

Roba koja nije prodana za vrijeme leta u međunarodnom prometu može se vratiti u konsignacijsko skladište, odnosno specijalizirano skladište ili zadržati u zrakoplovu ako je zrakoplov pod neposrednim carinskim nadzorom ili ako nastavlja let u međunarodnom prometu.

Za robu koja po završetku leta zrakoplova u međunarodnom prometu ostaje u zrakoplovu, odnosno u određenim prostorima zrakoplova, carinarnica u zrakoplovnoj luci u kojoj se završava međunarodni let sravnjuje podatke iz zaključenog obračunskog lista sa stvarnim stanjem robe i stavlja carinsko obilježje na prostorije u zrakoplovu gdje je roba smještena, s tim što se carinsko obilježje ne smije povrijediti prije polijetanja zrakoplova u inozemstvo. Podatak o stavljenom carinskom obilježju carinarnica upisuje u obračunski list.

Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovog članka, u slučajevima kružnih letova i letova kraćih od jednog sata, kad članovi posade ne napuštaju zrakoplov, obračunski listovi se mogu zaključiti i po završenom krugu (lancu).

Domaća roba koja nije prodana za vrijeme leta u međunarodnom prometu vraća se dostavnicom.

Članak 17.

Roba namijenjena za opskrbu zrakoplova u međunarodnom prometu može se iz konsignacijskog skladišta prethodno uputiti u specijalizirano skladište u zrakoplovnoj luci.

Poduzeće registrirano za opskrbu zrakoplova u međunarodnom prometu, može tražiti otvaranje specijaliziranog skladišta u zrakoplovnoj luci otvorenoj za međunarodni promet.

Članak 18.

Upućivanje robe iz specijaliziranog skladišta na zrakoplov vrši se na temelju obračunskoga lista.

Carinarnica u zrakoplovnoj luci ovjerava sve primjerke obračunskog lista, od kojih jedan ostaje u specijaliziranom skladištu, jedan carinarnici, a ostali prate robu i predaju se zapovjedniku zrakoplova, odnosno ovlaštenom članu posade.

Članak 19.

S robom primljenom u zrakoplov postupa se prema odredbama članka 14. do 18. ovog pravilnika.

Članak 20.

Postupak s domaćom robom prodanom u zrakoplovu provodi se u skladu s odredbama članka 3. ovog pravilnika.

Članak 21.

Neprodana roba može se iz zrakoplova, odnosno specijaliziranog skladišta vratiti u konsignacijsko skladište iz koga je upućena.

Vraćanje robe u konsignacijsko skladište vrši se na temelju povratnog lista.

Članak 22.

Zrakoplovi u međunarodnom prometu opskrbljuju se gorivom i mazivom, samo pod carinskim nadzorom.

Poduzeća registrirana za opskrbu zrakoplova u međunarodnom prometu dužna su voditi evidenciju o smještenom i prodanom gorivu odnosno mazivu.

Postupak carinjenja goriva i maziva kojim je opskrbljen zrakoplov provodi se po odredbi članka 3. ovog pravilnika.

Članak 23.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/92-01/68

Urbroj: 513-01/92-1

Zagreb, 5. listopada 1992.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v.r.