Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 07.10.1992 Uputa o korištenju garancije kao jamstva za namirenje dospjelih carinskih obveza
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju točke VII. Odluke o uvjetima za podizanje robe koja je pod carinskim nadzorom prije obračuna i naplate carine i drugih opterećenja pri uvozu roba ("Narodne novine", br. 62/92), ministar financija na prijedlog direktora Carinske uprave Republihe Hrvatske donosi

UPUTU

o korištenju garancije kao jamstva za namirenje dospjelih carinskih obveza

1. Ovom uputom uređuje se postupak i način izdavanja, te sadržaj i naćin korištenja garancije koju izdaje banka za namirenje dospjele carine i drugih uvoznih opterećenja (carinskih obveza), za robu podignutu prije namirenja carinskih obveza (točka I. Odluke o uvjetima za podizanje robe pod carinskim nadzorom prije obračuna i naplate carine i drugih opterećenja pri uvozu robe, "Narodne novine", br. 61/92).

2. Carinski obveznik izravno ili otpremnik koji ga zastupa u postupku carinjenja robe koju podiže ispod carinskog nadzora prije namirenja carinskih obveza, garanciju banke za namirenje tih obveza podnosi u dva primjerka na ovjeru organizacijskoj jedinici Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske kod koje se vodi žiro-račun banke.

Carinski obveznik, ili njegov ovlašteni otpremnik, iz stavka 1. ove točke jedan ovjereni primjerak garancije podnosi Carinskoj upravi Republike Hrvatske.

Potpisom klauzule u garanciji Carinska uprava Republike Hrvatske rješava o prihvaćanju garancije kao jamstva za pravodobno i cjelovito izvršenje carinskih obveza.

Ne prihvati li garanciju kao jamstvo za pravodobno i cjelovito izvršenje carinskih obveza Carinska uprava Republike Hrvatske će o tome donijeti obrazloženo rješenje.

3. Garancija banke podnosi se na obrascu "Garancija" koji je otisnut uz ovu uputu i njenim je sastavnim dijelom.

4. U garanciju upisuje se:

- broj garancije i razdoblje njenog važenja,

- podaci o izdavatelju garancije, uključujući matični broj i tvrtku izdavatelja, njegovo sjedište i adresu, broj žiroračuna izdavatelja garancije, te naziv i sjedište organizacijske jedinice Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske pri kojoj se vodi žiro-račun izdavatelja,

- podaci o carinskom obvezniku ili ovlaštenom otpremniku uključujući njihov matični broj, tvrtku ili naziv, te sjedište i adresu,

- mjesto i datum izdavanja garancije.

Na garanciju se stavlja pečat banke - izdavatelja garancije i potpis osobe ovlaštene za njeno zastupanje.

5. Evidencije o primjeni garancija vodi Carinska uprava Republike Hrvatske.

Carinska uprava Republike Hrvatske izvješćuje carinarnice o podnesenim garancijama i podacima iz tih garancija koji su im potrebni za vođenje postupaka carinjenja robe.

6. Danom stupanja na snagu ove upute prestaje važiti Uputstvo za primjenu Odluke o uvjetima za podizanje robe koja je pod carinskim nadzorom prije uplate carine i drugih uvoznih pristojbi ("Službeni list" br. 5/82 i "Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92)

7. Ova uputa stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/92-01/69

Urbroj: 513-01/92-1

Zagreb, 5. listopada 1992.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v.r.

________________________________________________________________________________
Obrazac garancije
Sukladno točki I. Odluke o uvjetima za podizanje robe koja je pod carinskim nadzorom prije obračuna i naplate carine i drugih opterećenja pri uvozu robe ("Narodne novine", br. 62/92),
________________________________________________________________izdaje slijedeću
            (tvrtka i sjedište banke - garanta)GARANCIJU br.__________
za osiguranje namirenja dospjelih svota carine
i drugih opterećenja pri uvozu robeOva garancija važi od:_______ do:___________

Podaci o izdavatelju garancije:     Matični broj:_____________________________
Tvrtka banke garanta:________________________________________

Adresa:_________________________________________________________

Žiro račun:_____________________________________________________

Podaci o carinskom obvezniku:      Matični broj:_____________________________
Tvrtka ili naziv:_____________________________________________

Adresa:_________________________________________________________

Žiro račun:_____________________________________________________

Potpisana banka kao izdavatelj garancije obvezuje se da će na prvi poziv Carinske uprave Republike Hrvatske platiti dospjele svote carine i drugih opterećenja pri uvozu robe, te pripadajućih im kamata na robu koja je podignuta ispod carinskog nadzora prij

Izdavatelj garancije ovlašćuje Službu društvenog knjigovodstva Hrvatske da na prvi zahtjev Carinske uprave Republike Hrvatske može iz novčanih sredstava banke izdavatelja ove garancije koja se nalazi na računima otvorenim kod njene odgovarajuće organizaci

Ova garancija izdana je u_________istovjetnih primjeraka.

__________________                       _______________________
(mjesto i datum)                M. P.          (potpis ovlašene osobe)

________________________________________________________________________________

Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske, organizacijska jedinica____________________ ovjerava i evidentira predmetnu garanciju,
te se obvezuje da će na prvi poziv Carinske uprave Republike Hrvatske postupiti po odredbama ove garancije.

__________________                       _______________________
(mjesto i datum)                M. P.          (potpis ovlašene osobe)

________________________________________________________________________________

Carinska uprava Republike Hrvatske prihvaća predmetnu garanciju carinskog obveznika
_____________________________________________

kao jamstvo za pravodobno i cjelovito namirenje carinskih obveza za robu podignutu ispod carinskog nadzora poslije obavljenog carinskog pregleda, a prije namirenja carinskih obveza.

__________________                       _______________________
(mjesto i datum)                M. P.          (potpis ovlašene osobe)

________________________________________________________________________________