Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 07.10.1992 Uputa o carinskom postupku s poštanskim pošiljkama u međunarodnom poštanskom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 233. stavak 5. i članka 324. Carinskog zahona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92 40/92, i 61/92) po prethodno pribavljenom mišljenju "HPT-Hrvatska pošta i telekomunikacije", direktor Carinske uprave Republike Hrvatske donosi

UPUTU

o carinskom postupku s poštanskim pošiljkama u međunarodnom poštanskom prometu

I. OPĆE ODREDBE

1. Ovom se uputom propisuje carinski postupak s poštanskim pošiljkama koje sadrže robu koja podliježe carinskom nadzoru, a koja se izvozi iz carinskog područja Republike Hrvatske, uvozi u to područje ili prevozi preko tog područja, kao i sadržaj i oblik, način popunjavanja i način podnošenja carinske deklaracije za poštanske pošiljke i obrazac isprave kojom se poštanske pošiljke otpremaju drugoj carinarnici.

2. Poštanskim pošiljkama u smislu točke 1. ove upute, smatraju se :

1) pismovne pošiljke koje se izvoze, uvoze ili prevoze u zatvorenim pismovnim vrećama i omotima;

2) paketi koji se izvoze, uvoze ili prevoze kao pojedinačne pošiljke ili više paketa u zatvorenim vrećama, odnosno posudama ili zapakirani na neki drugi način;

3) pisma s označenom vrijednosti, koja se izvoze, uvoze ili prevoze u vrećama ili posudama.

3. Poštanske pošiljke koje se izvoze, uvoze ili prevoze a sadrže efektivni novac, vrijednosne papire i zlato u prerađenom ili kovanom obliku, podliježu deviznoj kontroli prema posebnim propisima.

II. CARINSKI POSTUPAK S POŠTANSKIM POŠILJKAMA KOJEE SE IZVOZE U INOZEMSTVO

4. Poštanske pošiljke koje se šalju u inozemstvo a sadrže carinsku robu, mogu se predati svakoj pošti. Pošiljke koje nisu predane u pošti carinjenja, prijemna pošta otprema ovlaštenoj pošti carinjenja.

5. Za poštanske pošiljke koje u inozemstvo šalju fizičke osobe, s pošiljkom predaju carinarnici jedan primjerak carinske deklaracije C2/CP3 za potrebe carinskog postupka.

Za poštanske pošiljke koje u inozemstvo šalju državna tijela, poduzeća, zajednice ili druge organizacije, predaje se popunjena izvozna carinska dekIaracija sukladno propisima o podnošenju isprava u carinskom postupku.

Iznimno od odredbe stavka 2. ove točke, državna tijela, poduzeća, zajednice i druge osobe ne podnose izvoznu carinsku deklaraciju za poštanske pošiljke koje sadrže tiskani reklamni materijal i uzorke u HRD protuvrijednosti do 100 US dolara, televizijske, filmske i na drugi način snimljene vrpce ili slike te programske priloge za izravnu emisiju preko sredstava javnog priopćavanja, tiskani i snimani materijal iz područja kulture, prosvjete i znanosti kao i pošiljke s dokumentacijom na osnovi međunarodnih i medudržavnih sporazuma (čl. 235. st. 1. toč. 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 Carinskog zakona).

Pošiljke iz stavka 3. ove točke predaju se pošti uz izjavu pošiljatelja, da pošiljka sadrži robu za koju se ne podnosi deklaracija.

Ako se pošiljke iz st. 1. i 2. ove točke privremeno izvoze carinski se postupak provodi po odredbama članaka 284. do 299. Carinskog zahona na obrascu C2/CP3.

6. Na omot poštanske pošiljke koja podliježe carinskom pregledu, prijemna pošta stavlja naljepnicu "Podliježe carinskom pregledu" (obrazac br.1) i otprema ih nadležnoj pošti carinjenja.

7. Prispjele poštanske pošiljke na carinski pregled podnosi pošta carinjenja.

8. Carinskom pregledu, suglasno članku 4. stavak 3. točke 1, 2, 3 i 4 i članku 18. točke 5, 6 i 7 i članku 313. Carinskog zakona, ne podliježu slijedeće poštanske pošiljke koje se izvoze:

1) za koje se prema težini ili dimenzijama pretpostavlja da ne sadrže carinsku robu;

2) koje sadrže javne isprave;

3) koje sadrže trgovačku korespondenciju, poslovne knjige ili robnu, pravnu i financijsku dokumentaciju;

4) koje sadrže knjige, novine i časopise;

5) koje sadrže čekove, mjenice i akcije,

6) koje sadrže tiskani i snimljeni materijal iz područja kulture, prosvjete i znanosti ili dokumentaciju koju državna tijela, poduzeća ili druge organizacije šalju na temelju međunarodnih licitacija ili natječaja;

7) koje sadrže dokumentaciju koja se šalje u svezi s međunarodnim licitacijama i natječajima;

8) koje sadrže televizijske, filmske ili na drugi način snimljene vijesti ili slike i programske priloge za izravnu emisiju preko sredstava javnog priopćavanja;

9) koje sadrže filmove koji se šalju u inozemstvo radi razvijanja;

10) koje su prema međunarodnim ugovorima i posebnim propisima oslobođene od carinskog pregleda.

Činjenice iz stavka 1. ove točke o kojima ovisi da li poštanska pošiljka podliježe carinskom pregledu, utvrđuju se dok se pošiljka nalazi pod carinskim nadzorom.

9. Poštansku pošiljku koja podliježe carinskom pregledu pošta stavlja na uvid carinarnici koja obavlja carinski pregled.

10. Ako carinarnica utvrdi da podaci iz carinske deklaracije C2/CP3 odgovaraju stanju robe koju pošiljatelj šalje u inozemstvo, uvodi deklaraciju u kontrolnik izvoznih deklaracija za fizičke osobe, upisuje na deklaraciju broj iz kontrolnika i zadržava primjerak deklaracije.

Po izvršenom carinskom pregledu djelatnik pošte je dužan zatvoriti pošiljku, skinuti s omota naljepnicu "Podliježe carinskom pregledu" i umjesto skinute naljepnice staviti na omot pošiljke naljepnicu "Ocarinjeno" (obrazac br. 2).

Carinski djelatnik, koji je obavio carinski pregled paketa. stavlja svoj potpis na sprovodnicu, a ako je obavio carinski pregled pismovne pošiljke, stavlja svoj potpis na pošiljku i to potvrđuje službenim carinskim pečatom.

11. Ako se na carinski pregled podnose poštanske pošiljke koje u inozemstvo šalju državna tijela, poduzeća, zajednice ili druge organizacije, carinski djelatnik je dužan obaviti prijam izvozne carinske deklaracije, u smislu čIanka 236. Carinskog zakona.

Prije pregleda pošiljke izvozna carinska deklaracija se upisuje u kontrolnik izvoznih carinskih deklaracija, a na deklaraciju se upisuje broj kontrolnika.

Nakon obavljenog carinskog pregleda s poštanskim pošiljkama, postupa se prema točki 10, stavak 2. i 3. ove upute.

12. Ako se prilikom carinskog pregleda utvrdi da poštanska pošiljka sadrži robu čiji je izvoz zabranjen, pošta carinjenja, po nalogu carinarnice vraća pošiljku prijamnoj pošti radi uručenja pošiljatelju ili pošiljku predaje ovlaštenom tijelu ako je to posebnim propisima određeno.

13. Po obavljenom carinskom pregledu pošta carinjenja otprema poštanske pošiljke koje se šalju u inozemstvo, nadležnoj izmjeničnoj pošti.

Za zaključke s poštanskim paketima pošta carinjenja popunjava poštansko-carinsku popratnicu (obrazac br. 6) u četiri primjerka. Carinarnica potvrđuje popunjene primjerke poštansko-carinske popratnice i prvi primjerak zadržava, a tri primjerka vraća pošti carinjenja. Dva primjerka poštansko-carinske popratnice pošta carinjenja prilaže uz zaključak i otprema nadležnoj izmjeničnoj pošti.

Nakon prispijeća zaključka s poštanskim paketima u izmjeničnu poštu, carinarnica potvrđuje poštansko-carinske popratnice i jedan primjerak vraća izmjeničnoj pošti a drugi šalje otpremnoj carinarnici kao potvrdu prispijeća zahljučka s poštanshim paketima.

14. Izmjenična pošta otprema poštanske pošiljke inozemnim poštama u propisanim zaključcima.

Za svaki paketski zaključak koji otprema u inozemstvo, izmjenična pošta popunjava poštansko-carinsku popratnicu u četiri primjerka. Carinarnica potvrđuje popunjene primjerke poštansko-carinske popratnice i prvi primjerak zadržava, a preostala tri vraća izmjeničnoj pošti. Izmjenična pošta zadržava jedan primjerak poštansko-carinske popratnice, a preostala dva primjerka otprema uz zaključak.

Izlazna carinarnica potvrđuje prispjele primjerke poštansko-carinske popratnice, jedan primjerak zadržava, drugi predaje pošti koja zaključke predaje inozemnoj pošti.

15. Ako se paketski zaključci za inozemstvo otpremaju pomoću službe prijevoznika u zračnom i pomorskom prometu, sastavljene poštansko-carinske popratnice, koje je carinarnica kod izmjenične pošte potvrdila, izmjenična pošta predaje službi prijevoznika. Dva primjerka poštansko-carinske popratnice služba prijevoznika predaje carinarnici u zračnoj, odnosno pomorskoj luci koja ih potvrđuje i jedan primjerak zadržva, a drugi vraća otpremnoj carinarnici.

16. Ako se poštanske pošiljke otpremaju u inozemstvo u zatvorenom poštanskom vagonu, carinarnica potvrđuje poštansko-carinsku popratnicu, koju izmjenična pošta sačinjava u četiri primjerka. Jedan primjerak zadržava carinarnica. tri vraća izmjeničnoj pošti. a na zatvoreni poštanski vagon stavlja carinsku plombu. Dva primjerka poštansko-carinske popratnice izmjenična pošta otprema u zatvoreni poštanski vagon koje izlazna carinarnica potvrđuje i jedan primjerak vraća izmjeničnoj pošti, a drugi otpremnoj carinarnici kao potvrdu o prispijeću zatvorenog poštanskog vagona.

17. Ako izmjeničnoj pošti prispije poštanska pošiljka koja podliježe carinskom pregledu, a na njoj nema oznake da je izvršen carinski pregled, izmjenična pošta stavlja na pošiljku naljepnicu "Podliježe carinskom pregledu" i pošiljku vraća nadležnoj pošti carinjenja.

18. Poštansku pošiljku koja je izvezena iz Republike Hrvatske a koja se vrati iz inozemstva, pošta carinjenja podnosi carinarnici na ponovni carinski pregled zajedno s pratećom dokumentacijom.

Ako carinarnica utvrdi da je sadržaj pošiljke iz stavka 1. ove točke nepromijenjen, prestaje carinski nadzor nad robom i obveza plaćanja carine.

Poštanska pošiljka za koju nema odgovarajućih dokaza da je bila izvezena iz Republike Hrvatske, a za koju ni pošiljatelj ne podnese dokaze o tom u roku 30 dana od dana prijema izvješća o prispjeću pošiljke, mora se ocariniti ili predati carinarnici na slobodno raspolaganje.

III. CARINSKI POSTUPAK S POŠTANSKIM POŠILJKAMA KOJE SE UVOZE IZ INOZEMSTVA

19. Poštanski paketi koji su preuzeti od inozemne pošte prijavljuju se graničnoj carinarnici na temelju kopije ili prijepisa Popisa razmjene inozemne pošte, a vreće s pismovnim pošiljkama prijavljuju se graničnoj carinarnici usmeno.

Iznimno od odredbe stavka 1. ove točke, poštanske pošiljke koje se prevoze iz inozemstva u zatvorenim poštanshim vagonima ne prijavljuju se graničnoj carinarnici nego se kopija ili prijepis Popisa razmjene inozemne pošte podnosi carinarnici ovlaštenoj prema sjedištu izmjenične pošte kojoj su pošiljke upućene.

Carinarnica uspoređuje broj poštanskih paketa, odnosno vreća s poštanskim paketima, s podacima iz kopije ili prijepisa Popisa razmjene inozemne pošte, potvrđuje otiskom službenog carinskog pečata i jedan primjerak kopije odnosno prijepisa Popisa razmjene zadržava.

Pošta koja je preuzela poštanske zaključke od inozemne pošte otprema zaključke nadležnoj izmjeničnoj pošti. Za paketske zaključke preuzete od inozemne pošte, pošta koja je preuzela zaključke popunjava poštansko-carinsku popratnicu u četiri primjerka. Granična carinarnica potvrđuje popunjene poštansko-carinske popratnice, prvi primjerak zadržava, a ostale predaje pošti koja ih je popunila.

Pošta koja je preuzela paketske zaključke od inozemne pošte, jedan primjerak poštansko-carinske popratnice zadržava, a dva primjerka otprema izmjeničnoj pošti na koju zaključak glasi.

Nakon prispijeća paketskih zaključaka u izmjeničnu poštu, carinarnica, ovlaštena prema sjedištu izmjenične pošte kojoj su upućeni paketski zaključci, potvrđuje oba prilnjerka poštansko-carinske popratnice. Jedan primjerak otprema graničnoj carinarnici, a drugi vraća izmjeničnoj pošti.

20. Izmjenična pošta odvaja, pod carinskim nadzorom, pismovne pošiljke koje sadrže ili za koje se pretpostavlja da sadrže carinsku robu od pismovnih pošiljaka koje ne sadrže carinsku robu.

21. Ako se pri otvaranju pismovnih zaključaka utvrdi da je pošiljka koja sadrži carinsku robu vidno oštećena, izmjenična pošta će pošiljhu bez otvaranja zapakirati u novi omot i sastaviti zapisnik na obrascu P-63 za obične i preporučene pošiljke, odnosno na obrascu VD-4 za pisma s označenom vrijednosti. Zapisnik potpisuju djelatnici pošte carinjenja i carine. Jedan primjerak zapisnika carinarnica zadržava.

22. Pismovne pošiljke koje ne sadrže carinsku robu izmjenična pošta otprema odredišnim poštanskim centrima radi uručenja primateljima.

23. Pismovne pošiljke koje sadrže ili za koje se pretpostavlja da sadrže carinsku robu, izmjenična pošta otprema nadležnim poštama carinjenja.

24. Pakete prispjele iz inozemstva izmjenična pošta otprema nadležnim poštama carinjenja.

Za svaki paketski zaključak izmjenična pošta sastavlja poštansko-carinsku popratnicu u četiri primjerka koje carinarnica potvrđuje, prvi primjerak zadržava, a preostale vraća izmjeničnoj pošti. Izmjenična pošta otprema dva primjerka uz zaključak. Na isti se način postupa i u slučaju kad izmjenična pošta otprema paketski zaključak drugoj izmjeničnoj pošti u zemlji.

25. Ako se u centru, u kojem se obavlja pregled pošiljaka radi sigurnosti i zaštite (centar za zaštitu), utvrdi da poštansha pošiljka sadrži opasan predmet, pošiljka se isključuje iz daljnjeg prijenosa u nazočnosti djelatnika pošte, carinarnice i Ministarstva unutarnjih poslova.

O isključenju poštanske pošiljke iz daljnjeg prijenosa i njenoj predaji Ministarstvu unutarnjih poslova radi uništenja, djelatnik pošte sačinjava zapisnik, u tri primjerka, koji potpisuju djelatnici carinarnice i Ministarstva unutarnjih poslova. Po jedan primjerak zapisnika zadržava pošta, carinarnica i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Na poštansko-carinsku popratnicu kojom se pošiljka upućuje pošti carinjenja, carinski djelatnik stavlja bilješku: "Prilog: Zapisnik o isključenju pošiljke iz daljnjeg prijenosa" i to potvrđuje svojim potpisom i pečatom.

26. Ako izmjeničnoj pošti prispije vidno oštećen paket, izmjenična pošta sastavlja zapisnik na obrascu CP-14 koji potpisuju djelatnici pošte i carinarnice. Jedan primjerak zapisnika zadržava carinarnica.

27. Preuzimanje poštanskih zaključaka obavlja se pod carinskim nadzorom, a ako to pismeno odobri carinarnica, preuzimanje i otvaranje paketskih zaključaka može obavljati komisija sastavljena od dva djelatnika pošte.

28. Za prispjele paketske zaključke carinarnica potvrđuje poštansko-carinsku popratnicu i otprema je Carinarnici prema sjedištu izmjenične pošte koja je zaključak sastavila, kao potvrdu prispijeća zaključka. Ako je zaključak prispio bez poštansko-carinske popratnice, pošta carinjenja popunjava nalaznu poštansko-carinsku popratnicu u četiri primjerka. Carinarnica potvrđuje sva četiri primjerka poštansko-carinske popratnice, prvi zadržava, a preostale predaje pošti carinjenja koja dva primjerka otprema izmjeničnoj pošti od koje je zaključak prispio.

29. Ako se prilikom preuzimanja paketskih zaključaka u pošti carinjenja utvrdi da se podaci iz poštansko-carinske popratnice ne slažu sa stvarnim stanjem, pošta carinjenja sastavlja zapisnik u četiri primjerka koji potpisuju djelatnici pošte i carinarnice. Jedan primjerak zapisnika otprema se carinarnici ovlaštenoj prema sjedištu izmjenične pošte od koje zaključak potječe, drugi primjerak se predaje pošti carinjenja, treći primjerak se otprema izmjeničnoj pošti od koje zaključak potječe, a četvrti zadržava carinarnica.

30. Carinshi djelatnik odvaja pismovne pošiljke koje podliježu carinskom pregledu od pošiljaka koje tom pregledu ne podliježu a koje nisu odvojene u izmjeničnoj pošti, odmah po prispjeću u poštu carinjenja. Na pošiljke koje ne podliježu carinskom pregledu pošta carinjenja stavlja naljepnicu "Ne podliježe carinskom pregledu" (obrazac br. 3) i otprema ih odredišnim poštanskim centrima radi uručenja.

31. Carinskom pregledu, sukladno članku 4. stavak 3. članku 18. točke 5. do 8. i članku 313. Carinskog zakona, ne podliježu slijedeće pismovne pošiljke koje se uvoze:

1) za koje se prema težini, i dimenzijama može pretpostaviti da ne sadrže carinsku robu;

2) koje sadrže knjige, novine i časopise;

3) koje sadrže dokumentaciju u svezi s međunarodnim licitacijama i natječajima;

4) koje sadrže sve vrste tiskanog i snimljenog materijala iz područja kulture, prosvjete i znanosti te dokumentacija koju državna tijela, poduzeća i druge organizacije primaju na temelju međunarodnih ugovora ili međudržavnih sporazuma;

5) koje sadžte televizijske, filmske ili na drugi način snimljene vijesti ili slike i programske priloge za izravnu emisiju preko sredstava javnog priopćavanja;

6) koje sadrže čekove, mjenice i akcije;

7) koje sadrže javne isprave i razvijene filmove;

8) koje sadrže trgovačku korespondenciju, poslovne hnjige ili robnu, pravnu i financijsku dokumentaciju.

32. Poštanske pošiljke koje podliježu carinskom pregledu, pošta carinjenja prijavljuje carinarnici na poštansko-carinskoj prijavi (obrazac br. 4) vodeći računa o redoslijedu prvenstva iz članka 315. Carinskog zakona.

U poštansko-carinsku prijau se ne upisuju pismovne pošiljke koje ne podliježu carinskom pregledu, kao ni podaci o pošiljkama koje je, prema teritorijalnoj nadležnosti, trebalo otpremiti drugoj pošti carinjenja. Pošiljke koje prema teritorijalnoj nadležnosti pripadaju nekoj drugoj pošti carinjenja vraćaju se u zaključku izmjeničnoj pošti od koje su prispjele.

Podaci o poštanskim pošiljkama upisuju se u poštansko-carinsku prijavu po redoslijedu prispijeća u poštu carinjenja.

Podaci o težini poštanske pošiljke upisuju se u Poštansko-carinsku prijau na temelju vaganja u pošti carinjenja.

Poštansko-carinske prijave se, po pravilu, popunjavaju posebno za pismovne pošiljke a posebno za pakete. Ako se na jednoj poštansko-carinskoj prijavi upisuju podaci za obje vrste pošiljaka, u zaglavlje prijave mora se upisati napomena "Paketi i pismovne pošiljke".

Poštansko-carinska prijava za hitne i avionske pošiljke može se voditi posebno, uz suglasnost carine.

Ako se u poštansko-carinsku prijavu upišu pošiljke koje teritorijalno spadaju u djelokrug druge pošte carinjenja, takva se pošiljka otprema toj pošti carinjenja preko izmjenične pošte od koje je prispjela, uz carinsku popratnicu koju sastavlja carinarnica. Poštansko-carinska prijava se razdužuje brojem carinske popratnice.

Uz poštansko-carinsku prijau prilažu se isprave koje prate poštansku pošiljku.

33. Za poštanske pošiljke koje primaju građani, pošta carinjenja podnosi uvoznu poštansko-carinsku prijavu, a carinarnica po službenoj dužnosti obavlja carinjenje na obrascu br. 7.

Za poštanske pošiljke u kojima građani primaju selidbene predmete, opremu za obavljanje dozvoljene djelatnosti, dijelove za zamjenu ili reprodukcijski materijal kao i za robu na koju se ne može primijeniti jedinstvena carinska stopa (čl. 53. Carinskog zakona), pošta carinjenja podnosi uvoznu carinsku deklaraciju, s potrebnim prilozima, na obrascu II (članak 5. Pravilnika o podnošenju isprava u carinskom postupku). Dehlaracija se podnosi u dva primjerka, a ako je za obavljanje carinskog postupka neophodno, carinarnica može zahtijevati da se deklaracija podnese i u većem broju primjeraka

Uvoznu carinsku deklaraciju na obrascu II može podnijeti i osoba ovlaštena za podnošenje deklaracije.

Uvoznu carinsku deklaraciju na obrascu I (članak 2. Pravilnika o podnošenju isprava u carinskom postupku) za poštanske pošiljke koje primaju državna tijela poduzeća, zajednice ili druge organizacije podnosi carinski obveznik ili osoba ovlaštena za podnošenje deklaracije (čl. 232. Carinskog zakona).

Podnositelj deklaracije, odnosno primatelj pošiljke ima pravo na prethodni pregled pošiljke (članak 237. Carinskog zakona).

34. Djelatnik pošte carinjenja otvara poštansku pošiljku u nazočnosti carinskog djelatnika koji obavlja pregled pošiljke.

Ako carinski djelatnik zahtijeva, poštanska se pošiljka prije otvaranja mora ponovno vagnuti i utvrđenu masu usporediti s podacima iz poštansko-carinske prijave.

35. Ako se za utvrđivanje vrste ili kakvoće robe treba obaviti kemijsko-tehnološko ili drugo ispitivanje, carinarnica će uzeti uzorke i postupiti u smislu članka 250. Carinskog zakona i odredaba Pravilnika o uzimanju uzoraka i carinskim obilježjima.

Za izuzetu robu ili dio robe carinarnica predaje pošti carinjenja primjerak zapisnika o uzimanju uzorka.

Po obavljenom ispitivanju carinarnica uzete uzorke robe, ako nisu oštećeni ili uništeni. vraća pošti carinjenja. Pošta carinjenja pismeno potvrđuje prijem vraćenog uzorka. Ako se kod pregleda utvrdi da je sadržaj pošiljke oštećen, pokvaren, uništen ili na drugi način postao neupotrebljiv, sastavlja se zapisnik koji potpisuju djelatnici pošte i carinarnice.

Zapisnih iz stavka 1. ove točke sastavlja se u tri primjerka i to: za pismovne pošiljke na obrascu P-63. za pisma s označenom vrijednosti na obrascu VD-4 a za pakete na obrascu CP-14. Jedan primjerak zapisnika carinarnica zadržava i odlaže uz odnosnu poštansko-carinsku prijavu na koju se unosi odgovarajuća napomena o utvrđenom stanju sadržaja pošiljke.

37. Ako se prilikom carinskih pregleda utvrdi da poštanska pošiljka sadrži predmete za čiji su uvoz propisani posebni uvjeti (obavezno žigosanje, fito-sanitarna kontrola, kontrola kvalitete i dr.) ili ako se prilikom carinskog pregleda utvrdi da poštanska pošiljka sadrži predmete čiji je uvoz reguliran posebnim propisima (oblik uvoza), carinarnica će obaviti carinjenje pošiljke samo ako su ispunjeni uvjeti propisani posebnim propisima.

38. Ako je poštanska pošiljka zadržana u pošti carinjenje iz razloga navedenih u odredbama točaka 34 35. i 36. ove upute, pošta carinjenja stavlja na omot pošiljke napomenu o razlozima zadržavanja.

39. Ako carinarnica prilikom carinskog pregleda utvrdi da pošiljka sadrži robu čiji je uvoz zabranjen, postupit će po članku 203. Carinskog zakona tako što će pošti carinjenja rješenjem naložiti da pošiljku vrati u inozemstvo u roku koji ne može biti duži od osam dana, uz upozorenje da će roba biti oduzeta ako ne bude vraćena u inozemstvo. Pošiljke iz stavka 1. ove točke, osim pošiljaka koje sa drže drogu, promiđbeni materijal i sl.. pošta carinjenja vraća preko izmjenične pošte u inozemstvo. Po vraćanju pošiljke u inozemstvo, carinarnica razdužuje poštansko-carinsku prijavu brojem carinske popratnice.

40. Ako je u Carinskoj deklaraciji C2/CP3 naznačeno da je u pošiljci osobna prtljaga. selidbeni predmeti, reprodukcijski materijal, osnovno sredstvo za obavljanje dozvoljene djelatnosti osobnim radom ili roba koja je oslobođena od plaćanja carine, odnosno ako se pregledom pošiljke zaključi da bi primatelj pošiljke dokazao da ispunjava uvjete za uvoz odnosne robe, carinarnica pismeno poziva primatelja pošiljke da u roku osam dana od dana prijema poziva podnese dokaze da ispunjava uvjete za uvoz robe prispjele u pošiljci. U pozivu se naznačava da će pošiljka biti vračena u inozemstvo ako se primatelj u određenom roku ne odazove poziu ili ne izvijesti da je spriječen doći. Carinarnica predaje poziv pošti carinjenja da ga otpremi primateIju, a na poštansko-carinsku prijavu stavlja napomenu "Primatelj pozvan da priloži dokaze o pravu na uvoz".

Pošiljke iz stavha 1. ove točke pošta carinjenja dužna je čuvati do uručenja primatelju. odnosno do donošenja rješenja o vraćnju pošiljke u inozemstvo (članak 203. Carinskog zakona), ali ne dulje od 60 dana.

Ako primatelj pošiljke dokaže da ispunjava uvjete za uvoz robe, carinarnica postupa u skladu s ovom uputom.

Ako primatelj pošiljke ne podnese potrebne dokaze u određenom roku ili ako carinarnica u postupku utvrdi da primatelj ne ispunjava uvjete za uvoz robe iz odnosne pošiljke, carinarnica donosi rješenje kojim pošti carinjenja nalaže da pošiljku vrati u inozemstvo. U obrazloženju rješenja navodi se da je primatelj sudjelovao u postupku u svojstvu stranke. Rješenje o vraćanju pošiljke u inozemstvo dostavlja se pošti carinjenja i primatelju.

U slučaju iz stavka 4. ove točke carinarnica, po proteku roka za žalbu, izvješćuje poštu carinjenja da li je izjavljena žalba na rješenje o vraćanju pošiljke u inozemstvo, odnosno kad pošiljku može vratiti u inozemstvo.

41. Ako se prilikom carinskog pregleda utvrdi da poštanska pošiljka sadrži skrivenu robu, odnosno da je roba zapakirana tako da je očigledna namjera pošiljatelja da izbjegne plaćanje carine i drugih uvoznih pristojbi, carinarnica sastavlja zapisnik u dva primjerka koji potpisuju djelatnici pošte i carinarnice.

Skrivenu robu i jedan primjerak zapisnika carinarnica zadržava, a drugi primjerak predaje pošti carinjenja.

S preostalim dijelom poštanske pošiljke postupa se po odredbama ove upute.

42. Za poštanske pošiljke koje građani primaju iz inozemstva, pošta carinjenja popunjava zaglavlje deklaracije, a po dogovoru s carinarnicom unosi i bruto masu pošiljke. Carinarnica upisuje podatke o količini i vrijednosti robe, imenovanju robe i ukupnom iznosu obračunate carine i drugih uvoznih pristojbi koje terete pošiljku.

43. Uvozna poštansko-carinska deklaracija za građane popunjava se na slijedeći način:

1) u šifarsko polje rubrike "Poštansko-carinska prijavabroj" upisuje se broj poštansko-carinske prijave kojom je pošiljka prijavljena carinarnici;

2) u šifarsko polje rubrike "Datum" upisuje se dan, mjesec i godina kad je poštansko-carinska prijava podnešena;

3) u šifarsko polje rubrike "Datum carinjenja" upisuje se dan, mjesec i godina carinjenja. Ovu rubriku popunjava carinski djelatnik;

4) u rubriku "Broj pošiljke" upisuje se odgovarajući broj poštanske pošiljke koja se carini;

5) u rubriku "Adresa primatelja" upisuje se ime, prezime i točna adresa primatelja pošiljke;

6) u rubriku "Žig pošte" stavlja se otisak žiga mjesta i dana pošte carinjenja;

7) u rubriku 1 .Bruto masa" upisuje se brutto masa pošiljke;

8) u rubriku 2 "Neto masa" upisuje se netto masa pošiljke, odnosno pojedinačna netto masa robe koja se carini;

9) u rubriku 3 "Carinska osnovica" upisuje se vrijednost robe koja predstavlja carinsku osnovicu;

10) u rubriku 4 "Naziv robe" upisuju se uobičajeni nazivi robe;

11) u rubriku 5 "Iznos carine i drugih uvoznih pristojbi" upisuju se obračunati iznosi carine i drugih uvoznih pristojbi;

12) u šifarsko polje rubrike "Neto masa" upisuje se ukupna neto masa robe izražena u kilogramima;

13) u šifarsko polje "Carinska osnovica" upisuje se ukupna carinska osnovica koja predstavlja zbroj pojedinačnih carinskih osnovica iz rubrike 3;

14) u rubriku "Obrasci" upisuje vrijednost obrasca uvozne poštansko-carinske deklaracije za građane i opće uplatnice;

15) u rubriku "Ukupna pristojba" upisuje se ukupan iznos carine i drugih uvoznih pristojbi.

44. Carinjenje poštanskih pošiljaka koje iz inozemstva primaju državna tijela, poduzeća zajednice ili druge organizacije, kao i poštanskih pošiljaka u kojima građani primaju selidbene predmete, opremu za obavljanje dopuštene djelatnosti, dijelove za zamjenu ili reprodukcijski materijal za obavljanje dopuštene djelatnosti, kao i roba za koje se ne može primjeniti jedinstvena stopa (članak 53. Carinskog zakona) vrši se po odredbama članaka 228. 232. i 233. Carinskog zakona.

45. Uvozna poštansko-carinska deklaracija za građane se popunjava u tri primjerka od kojih original i prva kopija ostaju u bloku za potrebe carinarnice, a treći primjerak. s popunjenom uplatnicom, predaje se pošti carinjenja i pripaja pošiljci radi uručenja primaocu.

46. Ako se pošiljka carini po uvoznoj carinskoj deklaraciji (obrazac I i obrazac II) carinarnica predaje pošti carinjenja primjerak uvozne carinske deklaracije sa popunjenom uputnicom, radi uručenja pošiljke primatelju.

Djelatnik pošte carinjenja potpisom na odgovarajućoj poštansko-carinskoj prijavi potvrđuje prijem deklaracije i uplatnice.

47. Po izvršenom carinskom pregledu djelatnik pošte carinjenja zatvara pošiljku i na omot stavlja naljepnicu "Ocarinjeno". odnosno naljepnicu "Oslobođeno od plaćanja carine" (obrazac br. 5).

Poslije carinskog pregleda i zatvaranja, poštanska pošiljka se ponovno važe i utvrđena masa označava na omotnici pošiljke.

48. Poštansko-carinsku prijavu carinarnica razdužuje brojevima odnosnih uvoznih carinskih deklaracija, a ako za pošiljku nije propisano podnošenje deklaracije, poštansko-carinska prijava se razdružuje napomenom "Oslobođeno od plaćanja carine", uz oznaku odgovarajuće zakonske odredbe na temelju koje je pošiljka oslobođena od plaćanja carine.

49. Ako je primatelj, kao zainteresirana stranka. podnio prigovor (članak 318. stavak 3. Carinskog zakona). "vraćenu pošiljku pošta carinjenja ne upisuje u poštansko-carinsku prijavu nego pošiljku podnosi na ponovni carinski pregled zajedno s prigovorom. uvoznom carinskom deklaracijom i drugim ispravama

Carinarnica provodi postupak po prigovoru po odredbama članka 243. Carinskog zakona.

50. Ako se poštanska pošiljka ne može uručiti primatelju. odredišna pošta pošiljku vraća nadležnoj pošti carinjenja koja pošiIjku podnosi carinarnici na ponovni carinski pregled.

Ako carinarnica utvrdi da je sadržaj pošiljke nepromijenjen odmah ili najkasnije u roku od 48 sati popunjava poštansko-carinsku popratnicu, radi vraćanja pošiljke u inozemstvo preko izmjenične pošte.

Primjerak uvozne carinske deklaracije s priloženim ispravama carinarnica zadržava. a na odnosnoj poštansko-carinskoj prijavi potvrđuje prijem deklaracije i unosi odgovarajuću napomenu.

51. Neuručene poštanske pošiljke za koje se ne može utvrditi zemlja porijekla, kao i pošiljke kojih se pošiljatelj odrekao, pošta carinjenja predaje carinarnici radi izlaganja prodaji.

Uz pošiljku, pošta carinjenja predaje i pisanu izjavu o razlozima za predaju pošiljaka

52. Ako carinarnica u roku 45 dana od dana izvršenog carinjenja ne primi izvješće o uplati carine i drugih uvoznih pristojbi, a poštanska pošiljka nije vraćena u inozemstvo, odnosno predana carinarnici, carinarnica podnosi zahtjev pošti carinjenja kojim potražuje carinu i druge uvozne pristojbe. U zahtjevu carinarnica navodi posebice slijedeće podatke: broj pošiljke, broj poštansko-carinske prijave. naziv prijamne pošte, ime i prezime primatelja, naziv odredišne pošte i iznos carine i drugih uvoznih pristojbi.

Ako u roku iz stavka 1. ove točke pošta ne uplati carinu i druge uvozne pristojbe. carinarnica će najkasnije u roku od 15 dana, donijeti rješenje kojim će HPT obvezati da plati obraćunati iznos carine i drugih uvoznih pristojbi.

53. Ako državna tijela (unutarnjih poslova i dr.) podnesu zahtjev za predaju neocarinjene poštanske pošiljke radi provođenja odgovarajućeg postupka, pošta carinjenja sastavlja zapisnik o predaji pošiljke koji potpisuju djelatnici carinarnice, pošte carinjenja i odnosnog državnog tijela.

Zapisnik se sastavlja u tri primjerka. Jedan primjerak carinarnica zadržava, drugi predaje pošti carinjenja. a treći ovlaštenom državnom tijelu zajedno s pošiljkom.

Primjerak zapisnika se odlaže uz odnosnu carinsko-poštansku prijavu, a na poštansko-carinsku prijavu carinski djelatnik stavlja napomenu: "Prilog: zapisnik o predaji pošiljke, točka 53. Upute" i to potvrđuje svojim potpisom i pečatom.

IV. CARINSKI POSTUPAK S POŠTANSKIM POŠILJKAMA KOJE SE PROVOZE PREKO CARINSKOG PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE

54. Prilikom preuzimanja, od inozemne izmjenične pošte i otpreme izlaznoj izmjeničnoj pošti, poštanskih pošiljaka koje se provoze preko carinskog područja Republike Hrvatske, postupa se prema odredbama točke 19. ove upute.

Poštanske pošiljke koje se provoze preko carinskog područja Republike Hrvatske ne podliježu carinskom pregledu.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

54. Obrasci br.1, 2, 3, 4, 5, 6. i 7 otiskani su uz ovu uputu i njen su sastavni dio. Obrasci navedeni u točki 5. stavak I. i točki 10. stavak 1. i točkama 21. i 26. ove upute propisani su posebnim unutarnjim i međunarodnim poštanskim propisima.

55. Danom stupanja na snagu ove upute prestaje važiti Uputstvo o carinskom postupku s poštanskim pošiljkama u međunarodnom poštanskom prometu ("Službeni list". br. 37/84, 10/85 i "Narodne novine" br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61 /92).

56. Ova uputa stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/92-01/435

Urbroj : 513-02-92-1

Zagreb, 5. listopada 1992.

V. d. direktora

Branko Skok, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.