Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 07.10.1992 Pravilnik o postupku carinjenja robe na temelju članka 4. Zakona o carinskoj tarifi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o carinskoj tarifi ("Narodne novine", br. 53B/91), direktor Carinske uprave Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

o postupku carinjenja robe na temelju članka 4. Zakona o carinskoj tarifi

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se posebnosti u postupku uvoznog carinjenja roba. kad se na zahtjev carinskog obveznika određeni proizvodi, nesastavljeni ili rastavljeni proizvodi ili dijelovi proizvoda svrstavaju u isti tarifni stav kao finalni proizvod, i to:

1. nesastavljeni proizvodi ili proizvodi u rastavljenom stanju čiji se dijelovi uvoze sukcesivno,

2. dijelovi instrumenata, aparata. uređaja, strojeva, vozila i drugih proizvoda iz odjeljka XVI, XVII. i XVIII. Carinske tarife, koji se uvoze radi ugradnje u finalni proizvod, te

3. proizvodi koji se privremeno uvoze radi ugradnje, oplemenjivanja ili dorade.

Prema stavku 1. točke 2. ovog članka mogu se cariniti dijelovi proizvoda koji su:

- pripremljeni da se bez dorade ili obrade mogu ugraditi u finalni proizvod,

- razvrstani najmanje u tri različita stava Carinske tarife.

Članak 2.

Carinjenje proizvoda po odredbama ovog pravilnika pokreće se i vodi na pisani zahtjev carinskog obveznika, koji sadrži:

1. tvrtku ili druge odgovarajuće identifikacijske podatke carinskog obveznika,

2. tvrtku ili druge identifikacijske podatke krajnjeg korisnika,

3. identifikacijske podatke o ugovoru sa stranim partnerom temeljem kojega se dijelovi ili proizvodi uvoze,

4. carinarnicu ili organizacijsku jedinicu u njenom sklopu kod koje će se uvozno carinjenje obavljati,

5. naznaku carinskih i tehnološko-komercijalnih identifikacijskih podataka o dijelovima odnosno proizvodima koji se uvoze i o finalnom proizvodu.

6. rok odnosno razdoblje u kojem će se carinjenje u skladu s ođredbamaovog pravilnika obavljati.

Članak 3.

Uz pisani zahtjev za provedbu postupka carinjenja sukladno odredbama ovog pravilnika carinski obveznik prilaže:

1. specifikaciju sastavnih dijelova finalnog proizvoda, s podacima o tome koji se dijelovi, nesastavljeni ili rastavljeni ili drugi proizvodi uvoze, s opisom dijelova koji se uvoze, iskazan na način koji omogućuje njihovu tehnološko-komercijalnu identifikaciju te njihovo svrstavanje po Carinskoj tarifi, te podacima o količini i vrijednosti,

2. detaljnu tehnološko-komercijalnu dokumentaciju s podacima koji omogućuju svrstavanje finalnog proizvoda po Carinskoj tarifi (skice, crteži, prospekti, fotografije, fakture i drugo).

Članak 4.

Pisani zahtjev iz članka 2. ovog pravilnika podnosi se carinarnici preko koje će se uvoziti dijelovi odnosno proizvodi koji će se ugrađivati u finalni proizvod, a ako se uvoze preko više carinarnica odnosno njihovih organizacijskih jedinica, tada carinarnici preko koje se uvozi pretežni dio dijelova odnosno proizvoda.

Uz zahtjev priložena specifikacija finalnog proizvoda, te dijelova odnosno proizvoda koji se u njega ugrađuju odnosno proizvoda koji se ugrađuju, dorađuju ili oplemenjuju, podnosi se u tri primjerka; carine li se dijelovi odnosno proizvodi u više carinarnica odnosno njihovih organizacijskih jedinica, za svaku daljnju carinarnicu odnosno organizacijsku jedinicu podnosi se dodatni primjerak specifikacije.

Članak 5.

U provedbi postupka carinjenja robe sukladno odredbama ovog pravilnika, ovlaštena carinarnica na prijedlog stručne komisije koju imenuje upravitelj carinarnice, donosi posebno rješenje.

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- tarifni stav finalnog proizvoda prema kojem će se cariniti uvezeni dijelovi. nesastavljeni i rastavljeni proizvodi te drugi proizvodi,

- carinarnica ili carinarnice i organizacijske jedinice u njihovu sklopu kod kojih će se roba cariniti,

- carinarnica odnosno njena organizacijska jedinica pri kojoj će se voditi evidencija o uvezenoj robi,

- rok odnosno razdoblje tokom kojega će se poseban postupak carinjenja prema odredbama ovog pravilnika provoditi.

Uz rješenje iz stavka 1. ovog članka prilaže se i ovjereni primjerak specifikacije iz članka 3. ovog pravilnika s potpisom članova stručne komisije koji su izvršili njegovu verifikaciju.

Rješenje iz stavka 1, ovog članka dostavlja se carinskom obvezniku, te svakoj carinarnici ili organizacijskoj jedinici u njenom sklopu putem koje će se carinski postupak po odredbama ovog pravilnika provoditi,

Članak 6.

Uz svaku uvoznu carinsku deklaraciju robe koja se carini prema odredbama ovog pravilnika podnosi se u tri primjerka i fotokopija odgovarajućeg dijela specifikacije iz članka 2. ovog pravilnika, koji sadrži podatke o dijelu robe koja se tom carinskom deklaracijom carini.

Na izvodu iz specifikacije iz stavka 1. ovog članka ovlašteni carinski djelatnik obilježava podatke i utvrđuje dijelove odnosno proizvode koji se predmetnom carinskom deklaracijom carine, uz naznaku podataka o toj deklaraciji na izvodu iz specifikacije.

Po ovlaštenom carinskom djelatniku ovjereni primjerak izvoda iz specifikacije s podacima (oznakama) o ocarinjenoj robi prilaže se uz carinsku deklaraciju, drugi primjerak dostavlja se carinarnici odnosno njenoj organizacijskoj jedinici određenoj za vođenje evidencije o uvezenoj robi, a treći neposredno uručuje carinskom obvezniku.

Carinarnica odnosno njena organizacijska jedinica rješenjem određena za vođenje evidencije o ostvarenom uvozu. na temelju izvoda iz specifikacija dostavljenih prema stavku 3. ovog članka, otpisuje određene pozicije robe koja je ocarinjena na svom primjerku specifikacije.

Članak 7

Postupak carinjenja po odredbama ovog pravilnika okončava se posljednjom isporukom robe, odnosno protekom roka koji je utvrđen u rješenju Carinarnice.

Ako po isteku razdoblja iz stavka 1. ovog članka carinarnica utvrdi da specifikacija nije u cijelosti razdužena, zatražit će o tome dodatne podatke od carinskog obveznika, te na temelju utvrđenog stanja bilješkom na specifikaciji zaključiti određeni postupak carinjenja prema odredbama ovog pravilnika.

Članak 8.

Prema ovlaštenju iz članka 254. Carinskog zakona, carinarnica može u svako doba provedbe postupka carinjenja robe prema odredbama ovog pravilnika, pregledati svu uvezenu robu ili njene pojedine dijelove i prateću carinsku odnosno poslovnu dokumentaciju carinskog obveznika.

Članak 9.

Postupak carinjenja robe, prema odredbama ovog pravilnika. hitan je.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku carinjenja nesastavljenih proizvoda ili proizvoda u rastavljenom stanju čiji se dijelovi uvoze sukcesivno ("Službeni list", br.13/84 i "Narodne novine" br. 53B/91).

Članak 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/92-01/436

Urbroj : 513-02-92-I

Zagreb, 5. listopada 1992.

v. d. direktora

Branko Skok, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.