Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 07.10.1992 Uputa o načinu vođenja evidencije o carinskoj robi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 9. stavak 2. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53/A/91, 33/92, 40/82 i 61/92), direktor Carinske uprave Republike Hrvatske donosi

UPUTU

o načinu vođenja evidencije o carinskoj robi

I. OPĆE ODREDBE

1. Ovom uputom propisuje se način vođenja evidencije o carinskoj robi i obrasci za vođenje te evidencije, koji su otisnuti uz ovu uputu i čine njen sastavni dio.

II. EVIDENCIJA O ROBI KOJA SE UVOZI

1. Popisna knjiga prijevoznih sredstava

2. Ako pogranični kolodvor ne raspolaže stranom popisnom listom o brojnom stanju kola u sastavu teretnog vlaka (članak 71. stavak 2. Carinskog zakona) pogranična carinarnica prispjela kola upisuje u popisnu knjigu na obrascu I - Popisna knjiga prijevoznih sredstava.

3. Popisna knjiga prijevoznih sredstava vodi se na slijedeći naćin:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim se prijevozno sredstvo u sastavu jednog vlaka upisuje u tu knjigu;

2) u rubriku 2 (Vrijeme) upisuje se sat i minuta prispijeća prijevoznih sredstava u pogranični kolodvor;

3) u rubriku 3 (Dan) upisuje se datum prispijeća prijevoznog sredstva u pogranični kolodvor;

4) u rubriku 4 (Broj vlaka) upisuje se broj vlaka u čijem sastavu su prijevozna sredstva prispjela u pogranični kolodvor. Ta rubrika popunjava se samo za prvo prijevozno sredstvo u sastavu jednog vlaka;

5) u rubriku 5 (Znak i broj vagona) upisuje se oznaka vagona i njegov broj;

6) u rubriku 6 (Utovaren - prazan vagon) upisuje se izraz: "utovaren", odnosno "prazan", ovisno o tome da li se u vagonu nalazi roba ili ne;

7) u rubriku 7 (Stanje stranih plombi) upisuje se: "lspravno" - ako su strane plombe neoštećene, odnosno "Neispravno" - ako su strane plombe oštećene ili skinute. Ako je vagon prazan i na njemu nije bila stavljena plomba, u tu rubriku se upisuje: ".Nema";

8) u rubriku 8 (Potpis carinskog djelatnika) upisuje se ime i prezime carinskog djelatnika koji je pregledao vlak. Potpis carinskog djelatnika stavlja se u rubriku koja odgovara rednom broju pod kojim je evidentiran posljednji vagon u sastavu jednog vlaka;

9) u rubriku 9 (Napomena) upisuju se napomene koje se odnose na stanje vlaka, vagona i plombi i druge potrebne napomene.

2. Kontrolnik prijava za uvoz i provoz robe

4. Prijava za uvoz i provoz robe upisuje se u kontrolnik prijava za uvoz i provoz robe na obrascu II - Kontrolnik prijava za uvoz i provoz robe.

5. Kontrolnik prijava za uvoz i provoz robe vodi se na slijedeći način:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim se prijava za uvoz i provoz robe zavodi u kontrolnik;

2) u rubriku 2 (Datum) upisuje se dan. mjesec i godina kad se prijava za uvoz i provoz zavodi u kontrolnik;

3) u rubriku 3 (Ukupno po prijavi-koleta) upisuje se ukupna količina koleta koja su prijavljena odnosnom prijavom za uvoz i provoz robe;

4) u rubriku 4 (Ukupno po prijavi - težina) upisuje se ukupna bruto-težina u kilogramima koja je prijavljena odnosnom prijavom za uvoz i provoz robe;

5) u rubriku 5 (Vozar robe) upisuje se naziv vozara koji je prevezao robu koja se prijavljuje odnosnom prijavom za uvoz i provoz robe;

6) u rubriku 6 (Uvozna ili provozna roba) upisuje se odgovarajuća namjena robe. Ako se prijavom za uvoz i provoz robe prijavljuje roba koja je namijenjena za uvoz u carinsko područje Hrvatske, u tu rubriku upisuje se: "Uvoz", a ako se prijavljuje roba koja se provozi preko carinskog područja Hrvatske u tu rubriku se upisuje: "Provoz".

7) u rubriku 7 (Broj skladišne knjige) upisuje se broj pod kojim je roba po odnosnoj prijavi za uvoz i provoz robe zavedena u skladišnu knjigu. Ako je roba ocarinjena u prijevoznom sredstvu, ta rubrika se ne popunjava:

8) u rubriku 8 (Upućeno carinarnici) upisuje se naziv carinarnice kojoj je upućena roba prijavljena po odnosnoj prijavi za uvoz i provoz robe. Ako je roba ocarinjena kod carinarnice kojoj je prijavljena. ta rubrika se ne popunjava;

9) u rubriku 9 (Vrsta i broj prijevoznog sredstva) upisuje se vrsta i registarski broj prijevoznog sredstva kojim je roba upućena drugoj carinarnici. Ako je roba ocarinjena kod carinarnice kojoj je roba prijavljena ta rubrika se ne popunjava;

10) u rubriku 10 (Broj potvrde o prijamu) upisuje se broj pod kojim je prijamna carinarnica potvrdila prijam robe koja joj je bila upućena pod carinskim nadzorom. Ako je roba ocarinjena kod carinarnice kojoj je roba prijavljena, ta rubrika se ne popunjava;

11) u rubriku 11 (Napomena) upisuju se napomene koje se odnose na robu i prijavu za uvoz i provoz robe.

3. Kontrolnik karneta TIR

6. Podaci o prijevoznim sredstvima i robi koja se uvozi u Hrvatsku ili provozi preko carinskog područja Hrvatske na osnovi karneta TIR (Carinska konvencija o međunarodnom prijevozu robe na osnovi karneta TIR), upisuju se u kontrolnik ulaznih karneta TIR na obrascu III - Kontrolnik karneta TIR.

7. Kontrolnik ulaznih karneta TIR vodi se na slijedeći način :

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se odgovarajući redni broj pod kojim se odnosni karnet TIR zavodi u kontrolnik;

2) u rubriku 2 (Datum) upisuje se dan, mjesec i godina kad se karnet TIR zavodi u kontrolnik;

3) u rubriku 3 (Ulaz - izlaz) upisuje se dan, mjesec i godina ulaska prijevoznog sredstva odnosno robe na osnovi karneta TIR u Hrvatsku;

4) u rubriku 4 (Broj karneta) upisuje se broj karneta TIR;

5) u rubriku 5 (Vrsta i broj prijevoznog sredstva) upisuje se vrsta i registarski broj prijevoznog sredstva kojim se prevozi roba na koju glasi karnet TIR;

6) u rubriku 6 (Upućeno carinarnici) upisuje se naziv prijamne, odnosno izlazne carinarnice kojoj se roba upućuje;

7) u rubriku 7 (Rok predaje robe) upisuje se dan. mjesec i godina do kada robu treba predati prijamnoj, odnosno izlaznoj carinarnici;

8) u rubriku 8 (Broj i datum potvrde prijama robe) upisuje se broj i datum pod kojim je prijamna. odnosno izlazna carinarnica potvrdila prijam robe;

9) u rubriku 9 (Napomena) upisuju se napomene u vezi s robom i prijevoznim sredstvima (npr. o datumu i mjestu eventualnog pretovara robe: o novom prijevoznom sredstvu: o službenim nalazima i sl.).

4. Kontrolnik izjava o teretu

8. Izjava o teretu upisuje se u kontrolnik izjave o teretu na obrascu IV - Kontrolnik izjava o teretu.

9. Kontrolnik izjava o teretu vodi se u carinarnicama koje sprovode mjere carinskog nadzora u međunarodnom pomorskom prometu.

10. Kontrolnik izjava o teretu vodi se na slijedeći način:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim se evidentira izjava o teretu;

2) u rubriku 2 (Datum primanja) upisuje se dan, mjesec i godina prijama izjave o teretu od strane carinarnice;

3) u rubriku 3 (Ime broda) upisuje se ime pod kojim je brod upisan u registar brodova;

4) u rubriku 4 (Država pripadnosti) upisuje se naziv zemlje kojoj brod pripada. odnosno čiju zastavu nosi;

5) u rubriku 5 (Teret rasuti - generalni) upisuje se izraz: "rasuti" ili "generalni" ovisno o tome je li u pitanju roba u rasutom stanju ili ne;

6) u rubriku 6 (Ukupna težina robe u kg) upisuje se bruto-težina u kilogramima koja je označena u izjavi o teretu;

7) u rubriku 7 (Napomena) upisuju se napomene koje se odnose na brod i robu, unesene u izjavu o teretu.

11. Kontrolnik izjava o teretu ne razdužuje se nego se carinski nadzor nad brodovima i robom obavlja na osnovi evidencije luke, odnosno osnivača slobodne zone i odgovarajućih carinskih isprava.

Ako je to za provedbu mjera carinskog nadzora nužno. razduživanje se obavlja na izjavi o teretu, odnosno na priloženim manifestima ili teretnicama.

5. Kontrolnik poštansko-carinskih isprava

12. Poštansko-carinska prijava upisuje se u kontrolnik poštansko-carinskih prijava na obrascu V - Kontrolnik poštansko-carinskih prijava.

13. Kontrolnik poštansko-carinskih prijava vodi se na slijedeći način:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim se poštansko-carinska prijava zavodi u kontrolnik;

2) u rubriku 2 (Datum) upisuje se dan mjesec i godina kad se poštansko-carinska prijava zavodi u kontrolnik;

3) u rubriku 3 (Ukupno po prijavi - koleta) upisuje se ukupna količina koleta koja su prijavljena odnosnom poštansko-carinskom prijavom;

4) u rubriku 4 (Ukupno po prijavi - težina u kg) upisuje se ukupna bruto-težina robe u kilogramima koja je prijavljena poštansko-carinskom prijavom;

5) u rubriku 5 (Vrsta pošiljke) upisuje se odgovarajuća vrsta (oblik) poštanske pošiljke (npr.: paket);

6) u rubriku 6 (Broj pošiljaka) upisuje se broj pošiljaka koje se prijavljuju jednom poštansko-carinskom prijavom;

7) u rubriku 7 (Napomena) upisuju se napomene koje se odnose na postupak po poštansko-carinskoj prijavi.

6. Kontrolnik uvoznih carinskih deklaracija

14. Uvozna carinska deklaracija (članak 2. Pravilnika o načinu popunjavanja i podnošenja isprava u carinskom postupku) zavodi se u kontrolnik uvoznih carinskih deklaracija na obrascu VI - Kontrolnik uvoznih carinskih deklaracija.

15. Kontrolnik uvoznih carinskih deklaracija vodi se na slijedeći način:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se broj pod kojim se u kontrolniku evidentira odnosna uvozna deklaracija;

2) u rubriku 2 (Datum) upisuje se dan. mjesec i godina kad se uvozna carinska deklaracija evidentira u kontrolniku;

3) u rubriku 3 (Uvoznik) upisuje se naziv i sjedište carinskog obveznika;

4) u rubriku 4 (Broj prijave za uvoz i provoz robe) upisuje se broj prijave za uvoz i provoz robe kojom je odnosna roba prijavljena carinarnici;

5) u rubriku 5 (Vrsta robe) upisuje se trgovački uobičajeni naziv robe koja je prijavljena za carinjenje po uvoznoj carinskoj deklaraciji;

6) u rubriku B (Težina u kg) upisuje se bruto-težina robe u kilogramima koja je označena u uvoznoj carinskoj deklaraciji;

7) u rubriku 7 (Broj računa) upisuje se broj računa iz popisa deklaracija obrađenih u elektronskom centru za obradu podataka ili broj prihodne knjige pod kojom je carinarnica evidentirala uplatu;

8) u rubriku 8 (Podnositelj deklaracije) upisuje se naziv i pozicija podnositelja deklaracije - otpremnika;

9) u rubriku 9 (Napomena) upisuju se napomene koje se odnose na postupak po uvoznoj carinskoj deklaraciji.

7. Kontrolnik uvoznih carinskih deklaracija za fizičke osobe

16. Uvozna carinska deklaracija koju podnose fizičke osobe za carinjenje robe u redovitom postupku upisuje se u kontrolnik uvoznih carinskih deklaracija na obrascu VI

- Kontrolnik uvoznih carinskih deklaracija, s tim što se na koricama kontrolnika stavlja oznaka: "za fizičke osobe".

17. Kontrolnik uvoznih carinskih deklaracija za fizičke osobe vodi se na slijedeći način

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se broj pod kojim se u kontrolniku evidentira odnosna uvozna carinska deklaracija:

2) u rubriku 2 (Datum) upisuje se dan, mjesec i godina kada se uvozna carinska deklaracija evidentira u kontrolniku;

3) u rubriku 3 (Uvoznik) upisuje se ime, prezime i prebivalište fizičke osobe koja je u uvoznoj carinskoj deklaraciji označena kao carinski obveznik;

4) u rubriku 4 (Broj prijave za uvoz i provoz robe) upisuje se broj prijave za uvoz i provoz robe kojom je odnosna roba prijavljena carinarnici;

5) u rubriku 5 (Vrsta robe) upisuje se trgovački uobičajeni naziv robe koja je prijavljena za carinjenje po odnosnoj carinskoj deklaraciji;

6) u rubriku 6 (Težina u kg) upisuje se bruto težina robe u kilogramima koja je označena u uvoznoj carinskoj deklaraciji·

7) u rubriku 7 (Broj računa) upisuje se broj računa iz popisa deklaracija obrađenih u elektronskom centru za obradu podataka ili broj prihodne knjige pod kojom je carinarnica evidentirala uplatu;

8) u rubriku 8 (Podnositelj deklaracije) upisuje se naziv i pozicija podnositelja deklaracije - otpremnika;

9) u rubriku 9 (Napomena) upisuju se napomene koje se odnose na postupak po uvoznoj carinskoj deklaraciji.

8. Kontrolnik uzetih uzoraka

18. Podaci o uzetim uzorcima robe upisuju se u kontrolnik uzetih uzoraka na obrascu VII - Kontrolnik uzetih uzoraka.

19. Kontrolnik uzetih uzoraka vodi se na slijedeći način:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim se evidentira uzeti uzorak;

2) u rubriku 2 (Broj i datum deklaracije) upisuje se broj, dan, mjesec i godina pod kojim je registrirana uvozna, odnosno izvozna carinska deklaracija u kontrolniku carinskih deklaracija a po kojoj je roba prijavljena za carinjenje od koje se uzima uzorak;

3) u rubriku 3 (Vrsta robe - trgovački uobičajeni naziv) upisuje se trgovački naziv robe koji je označen u uvoznoj odnosno izvoznoj carinskoj deklaraciji;

4) u rubriku 4 (Tar. broj) upisuje se tarifni broj iz Carinske tarife koji je označen u uvoznoj, odnosno izvoznoj carinskoj deklaraciji;

5) u rubriku 5 (Broj i datum dostave uzorka laboratorija) upisuje se broj akta. dan, mjesec i godina kad je carinarnica dostavila carinskom laboratoriju uzorak radi kemijsko-tehnološkog ispitivanja;

6) u rubriku 6 (Datum prijama nalaza laboratorija) upisuje se dan, mjesec i godina kad je u carinarnici primljen nalaz carinskog laboratorija;

7) u rubriku 7 (Vrsta robe) upisuje se vrsta robe prema nalazu carinskog laboratorija:

8) u rubriku 8 (Tar. broj) upisuje se tarifni broj iz Carinske tarife koji je označen u nalazu carinskog laboratorija;

9) u rubriku 9 (Napomena) upisuju se napomene u vezi s uzetim i ispitivanim uzorkom.

9. Kontrolnik robe ocarinjene na osnovi privremenih podataka

20. Podaci o robi koja je izdana bez potpune dokumentacije, u smislu Odluke o uvjetima i načinu carinjenja robe za koju nije podnijeta potpuna dokumentacija i u slučajevima kad se ne podnosi carinska deklaracija, kao i o robi koja je ocarinjena u smislu članka 245. Carinskog zakona, upisuju se na obrascu VIII - Kontrolnik robe ocarinjene na osnovi privremenih podataka.

21. Kontrolnik robe ocarinjene na osnovi privremenih podataka vodi se na slijedeći način:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim se zavodi pismena izjava, odnosno carinska deklaracija:

2) u rubriku 2 (Uvoznik) upisuje se naziv i sjedište carinskog obveznika koji su označeni u pismenoj izjavi, odnosno u carinskoj deklaraciji;

3) u rubriku 3 (Carinjenje robe po izjavi - broj i datum izjave) upisuje se: broj, dan, mjesec i godina pod kojim je i kad u carinarnici zavedena izjava podnesena u smislu Odluke o uvjetima i načinu carinjenja robe za koju nije podnijeta potpuna dokumentacija i u slučajevima u kojima se ne podnosi carinska deklaracija;

4) u rubriku 4 (Carinjenje robe po izjavi - rok za podnošenje UCD) upisuje se: dan, mjesec i godina kad je uvoznik dužan da, suglasno Odluci iz odredbe 3. ove točke, podnese uvoznu carinsku deklaraciju za robu koja je izdana na osnovi izjave;

5) u rubriku 5 (Carinjenje robe po izjavi - broj i datum UCD) upisuje se: broj. dan. mjesec i godina pod kojim je i kad uvozna carinska deklaracija registrirana u kontrolniku uvoznih carinskih deklaracija za robu ocarinjenu po izjavi;

6) u rubriku 6 (Carinjenje robe po članku 245. Carinskog zakona - broj i datum UCD/ICD) upisuje se: broj, dan, mjesec i godina pod kojim je i kad uvozna. odnosno izvozna carinska deklaracija, s privremenim podacima u smislu članka 245. Carinskog zakona, registrirana u kontrolniku carinske deklaracije;

7) u rubriku 7 (Carinjenje robe po članku 245. Carinskog zakona - broj i datum rješenja) upisuje se: broj, dan, mjesec i godina pod kojima je i kad doneseno rješenje o konačnom utvrđivanju podataka o robi u smislu članka 245. Carinskog zakona;

8) u rubriku 8 (Napomena) upisuju se napomene koje se odnose na robu i postupak po izjavi, odnosno carinskoj deklaraciji.

10. Kontrolnik robe ocarinjene po članku 4. Zakona o carinskoj tarifi

22. Podaci o dijelovima proizvoda iz odjeljaka XVI, XVII. i XVIII. Carinske tarife za koje je, na temelju članka 4. Zakona o carinskoj tarifi, odobreno svrstavanje u isti tarifni stav u koji se svrstava i proizvod za koji se ti dijelovi uvoze, upisuju se u kontrolnik robe na obrascu IX - Kontrolnik robe ocarinjene po članku 4. Zakona o carinskoj tarifi.

23. Kontrolnik robe ocarinjene po članku 4. Zakona o carinskoj tarifi vodi se na slijedeći način:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim se u kontrolnik zavodi uvozna carinska deklaracija po kojoj se vrši carinjenje po članku 4. Zakona o carinskoj tarifi;

2) u rubriku 2 (Broj i datum UCD) upisuje se: broj. dan, mjesec i godina pod kojim je i kad uvozna carinska deklaracija registrirana u kontrolniku uvoznih carinskih deklaracija:

3) u rubriku 3 (Vrijednost robe) upisuje se vrijednost robe u dinarima koja predstavlja carinsku osnovicu;

4) u rubriku 4 (Osnova uvoza) upisuje se osnova po kojoj se carini, prema članku 4. Zakona o carinskoj tarifi (npr. članak 4 stavak 2);

5) u rubriku 5 (Napomena) upisuju se napomene koje se odnose na robu koja se carini po odnosnoj deklaraciji.

III. EVIDENCIJA O ROBI KOJA SE IZVOZI

1. Kontrolnik izvozne i provozne robe

24. Prijava za izvoz i provoz robe i podaci o robi koja se izvozi, uključujući i robu koja se smješta u sabirne centre (članak 284. Carinskog zakona), upisuje se u kontrolnik izvozne i provozne robe na obrascu X - Kontrolnik izvozne i provozne robe.

25, Kontrolnik izvozne i provozne robe vodi se na slijedeći način :

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim se podaci iz prijave za izvoz i provoz robe. odnosno druge carinske isprave po kojoj se roba prijavljuje za izvoz ili provoz, upisuju u kontrolnik izvozne i provozne robe;

2) u rubriku 2 (Broj i datum carinske prijave) upisuje se: broj, dan. mjesec i godina prijave za izvoz i provoz robe. odnosno druge carinske isprave po kojoj se roba prijavljuje za izvoz ili provoz;

3) u rubriku 3 (Izvoz-provoz) upisuje se odgovarajuća namjena robe (npr. "izvoz", "provoz");

4) u rubriku 4 (Registarski broj prijevoznog sredstva) upisuje se registarska oznaka ili druga oznaka prijevoznog sredstva kojom se roba prevozi;

5) u rubriku 5 (Količina - koleta) upisuje se broj koleta. Ako se izvozi, odnosno provozi roba u rasutom stanju, ta rubrika se ne popunjava;

6) u rubriku 6 (Kolićina - težina robe) upisuje se bruto-težina robe u kilogramima;

7) u rubriku 7 (Vrsta robe) upisuje se trgovački uobičajeni naziv robe:

8) u rubriku 8 (Broj i datum potvrde o istupu robe) upisuje se: broj, dan, mjesec i godina pod kojim je odnosno kad je izlazna carinarnica potvrdila da je roba prešla carinsku crtu;

9) u rubriku 9 (Napomena) upisuju se napomene koje se odnose na izvoznu, odnosno provoznu robu koja je evidentirana u kontrolniku izvozne i provozne robe.

2. Kontrolnik odlaznih manifesta

26. Manifest koji je sastavljen nakon okončanog izvoznog carinjenja robe i podnesen carinarnici (članak 271. Carinskog zakona) upisuje se u kontrolnik manifesta na obrascu XI - Kontrolnik odlaznih manifesta.

27. Kontrolnik odlaznih manifesta vodi se na slijedeći način:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim se odlazni manifest zavodi u kontrolnik;

2) u rubriku 2 (Datum) upisuje se dan, mjesec i godina kad se odlazni manifest zavodi u kontrolnik;

3) u rubriku 3 (Ime broda) upisuje se ime pod kojim je brod registriran;

4) u rubriku 4 (Državna pripadnost) upisuje se naziv zemlje kojoj brod pripada;

5) u rubriku 5 (Količina robe - broj koleta) upisuje se broj koleta. Ako je u manifestu prijavljena roba u rasutom stanju, ta rubrika se ne popunjava;

6) u rubriku 6 (Količina robe - težina) upisuje se ukupna bruto-težina robe u kilogramima koja je prijavljena odlaznim manifestom;

7) u rubriku 7 (Napomena) upisuju se napomene koje se odnose na robu i odlazni manifest.

3. Kontrolnik izvoznih carinskih deklaracija

28. Izvozna carinska deklaracija upisuje se u kontrolnik izvoznih carinških deklaracija na obrascu XII - Kontrolnik izvoznih carinskih deklaracija.

29. Kontrolnik izvoznih carinskih deklaracija vodi se na slijedeći način:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se broj pod kojim se u kontrolniku evidentira odnosna izvozna carinska deklaracija:

2) u rubriku 2 (Datum) upisuje se dan, mjesec i godina kad se izvozna carinska deklaracija evidentira u kontrolnihu;

3) u rubriku 3 (Izvoznik) upisuje se naziv i sjedište izvoznika robe ;

4) u rubriku 4 (Vrsta robe) upisuje se trgovački uobičajeni naziv robe koja je prijavljena za carinjenje po odnosnoj izvoznoj carinskoj deklaraciji;

5) u rubriku 5 (Težina u kg) upisuje se bruto-težina robe u kilogramima koja je označena u izvoznoj carinskoj deklaraciji;

6) u rubriku 6 (Vrsta i broj prijevoznog sredstva) upisuje se vrsta i registarska ili druga oznaka prijevoznog sredstva kojim se izvozno ocarinjena roba prevozi;

7) u rubriku 7 (Carinarnica kojoj se roba upućuje) upisuje se naziv carinarnice kojoj se izvozno ocarinjena roba upućuje;

8) u rubriku 8 (Broj i datum potvrde prijema robe) upisuje se: broj, dan, mjesec i godina pod kojim je i kad izlazna, odnosno prijamna carinarnica potvrdila da je primila izlazno ocarinjenu robu;

9) u rubriku 9 (Broj prihodne knjige) upisuje se redni broj pod kojim je odnosna izvozna carinska deklaracija evidentirana u prihodnoj knjizi:

10) u rubriku 10 (Napomena) upisuju se napomene u vezi s izvoznom carinskom deklaracijom koja je registrirana u kontrolniku izvoznih carinskih deklaracija.

4. Kontrolnik izvoznih carinskih deklaracija za fizičke osobe

30. Izvozna carinska deklaracija upisuje se u kontrolnik izvoznih carinskih deklaracija na obrascu XII- Kontrolnik izvoznih carinskih deklaracija, s tim što se na korice kontrolnika stavlja oznaka: "za fizičke osobe".

31. Kontrolnik izvoznih carinskih deklaracija za fizičke osobe vodi se na slijedeći način:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se broj pod kojim se u kontrolniku evidentira odnosna izvozna carinska deklaracija;

2) u rubriku 2 (Datum) upisuje se dan, mjesec i godina kad se izvozna carinska deklaracija evidentira u kontrolniku;

3) u rubriku 3 (Izvoznik) upisuje se ime, prezime i prebivalište fizičke osobe koja izravno izvozi ili šalje robu u inozemstvo;

4) u rubriku 4 (Vrsta robe) upisuje se trgovački uobičajeni naziv robe koja je prijavljena za carinjenje po odnosnoj izvoznoj carinskoj deklaraciji:

5) u rubriku 5 (Težina u kg) upisuje se bruto-težina robe u kilogramima. koja je označena u izvoznoj carinskoj deklaraciji;

6) u rubriku 6 (Vrsta i broj prijevoznog sredstva) upisuje se vrsta i registarska ili druga oznaka prijevoznog sredstva kojim se izvozno ocarinjena roba prevozi;

7) u rubriku 7 (Carinarnica kojoj se roba upućuje) upisuje se naziv carinarnice kojoj se izvozno ocarinjena roba upućuje;

8) u rubriku 8 (Broj i datum potvrde prijema robe) upisuje se: broj, dan, mjesec i godina pod kojim je i kad izlazna odnosno prijamna carinarnica potvrdila da je primila izvozno ocarinjenu robu;

9) u rubriku 9 (Broj prihodne knjige) upisuje se redni broj pod kojim je odnosna izvozna carinska deklaracija evidentirana u prihodnoj knjizi;

10) u rubriku 10 (Napomena) upisuju se napomene u vezi s izvoznom carinskom deklaracijom koja je registrirana u kontrolniku izvoznih carinskih deklaracija.

5. Kontrolnik izvozne robe koja se zadržava

32. Podaci o izvozno ocarinjenoj robi koja je zadržana u carinarnici (članak 279. stavak 3. Carinskog zakona) upisuje se u kontrolnik robe na obrascu XIII - Kontrolnik izvozne robe koja se zadržava.

33. Kontrolnik izvozne robe koja se zadržava vodi izlazna carinarnica na slijedeći način:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim se u kontrolniku evidentiraju podaci o izvozno ocarinjenoj robi koja se zadržava;

2) u rubriku 2 (Broj i datum ICD) upisuje se broj, dan, mjesec i godina koji su označeni na izvoznoj carinskoj deklaraciji na osnovi koje je ocarinjena roba koja se zadržava;

3) u rubriku 3 (Carinarnica kod koje je izvršeno izvozno carinjenje) upisuje se naziv carinarnice koja je izvršila izvozno carinjenje robe koja se zadržava;

4) u rubriku 4 (Vrsta robe) upisuje se trgovački uobičajeni naziv robe koja je prijavljena po odnosnoj izvoznoj carinskoj deklaraciji;

5) u rubriku 5 (Količina - broj koleta) upisuje se broj koleta. Ako je u pitanju roba u rasutom stanju. . se rubrika ne popunjava;

6) u rubriku 6 (Kolićina - težina u kg) upisuje se brutotežina robe u kilogramima;

7) u rubriku 7 (Razlozi zadržavanja robe) upisuje se napomena o razlozima zbog kojih je izlazna carinarnica zadržala robu (npr. "druga vrsta robe", "manjak robe");

8) u rubriku 8 (Gdje je roba smještena) upisuje se naziv prostorije ili prostora, odnosno prijevoznog ili prijenosnog sredstva gdje je roba smještena pod carinski nadzor do okončanja postupka;

9) u rubriku 9 (Napomena) upisuju se napomene u vezi sa zadržanom robom.

6. Kontrolnik izlaznih karneta TIR

34. Podaci o prijevoznim sredstvima i robi koja se izvozi iz Hrvatske ili provozi preko carinskog područja Hrvatske na osnovi karneta TIR (Carinska konvencija o međunarodnom prijevozu robe na osnovi karneta TIR), upisuju se u kontrolnik izlaznih karneta TIR na obrascu III - Kontrolnik Karneta TIR

35. Kontrolnik izlaznih karneta TIR vodi se na slijedeći način:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se odgovarajući redni broj pod kojim se odnosni karnet zavodi u kontrolnik;

2) u rubriku 2 (Datum) upisuje se dan, mjesec i godina kad se karnet TIR zavodi u kontrolnik;

3) u rubriku 3 (Ulaz - izlaz) upisuje se dan, mjesec i godina izlaska prijevoznog sredstva odnosno robe na osnovi karneta TIR iz Hrvatske:

4) u rubriku 4 (Broj karneta) upisuje se broj karneta TIR;

5) u rubriku 5 (Vrsta i broj prijevoznog sredstva) upisuje se vrsta i registarski broj prijevoznog sredstva kojim se prevozi roba na koju glasi karnet TIR;

6) u rubriku 6 (Upućeno carinarnici) upisuje se naziv prijamne odnosno izlazne carinarnice kojoj se roba upućuje

7) u rubriku 7 (Razlozi zadržavanja robe) upisuje se kratka napomena o razlozima zbog kojih je izlazna carinarnica zadržala robu (npr. "druga vrsta robe". "manjak robe");

8) u rubriku 8 (Gdje je roba smještena) upisuje se naziv prostorije ili prostora, odnosno prijevoznog ili prijenosnog sredstva gdje je roba smještena pod carinski nadzor do okončanja postupka;

9) u rubriku 9 (Napomena) upisuju se napomene u vezi sa zadržanom robom.

IV. EVIDENCIJA O ROBI KOJA SE PROVOZI

38. Evidencija o robi koja se provozi preko carinskog područja Hrvatske (članak 275. do 281. Carinskog zakona) vodi se, i to:

1) pri ulasku robe u carinsko područje Hrvatske - sukladno odredbama ove upute o evidenciji robe koja se uvozi;.

2) pri izlasku iz carinskog područja Hrvatske - sukladno odredbama ove upute o evidenciji robe koja se izvozi

V. EVIDENCIJA O ROBI KOJA SE PRIVREMENO UVOZI, ODNOSNO IZVOZI

1. Kontrolnik karneta ATA

37. Podaci o robi koja se privremeno uvozi na osnovi karneta ATA (Carinska konvencija o karnetu ATA za privremeni uvoz robe) upisuju se u kontrolnik karneta ATA na obrascu XIV - Kontrolnih ulaznih karneta ATA.

38. Podaci o robi koja se privremeno izvozi na osnovi karneta ATA upisuju se u kontrolnik karneta ATA na obrascu XIV - Kontrolnik izlaznih karneta ATA.

39. Kontrolnik ulaznih karneta ATA i kontrolnik izlaznih karneta ATA vode se na slijedeći način:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim se karnet ATA evidentira u kontrolnik;

2) u rubriku 2 (Broj karneta) upisuje se broj i oznaka karneta ATA ;

3) u rubriku 3 (Datum ulaza-izlaza) upisuje se dan, mjesec i godina kad je roba po karnetu ATA ušla u carinsko područje Hrvatske, odnosno kad je izašla iz carinskog područja Hrvatske;

4) u rubriku 4 (Rok važenja karneta) upisuje se dan, mjesec i godina važenja označeni na karnetu ATA;

5) u rubriku 5 (Rok vraćanja robe) upisuje se dan, mjesec i godina do kada je carinarnica odobrila privremeni uvoz odnosno izvoz po karnetu ATA;

6) u rubriku 6 (Datum kad je roba vraćena) upisuje se dan, mjesec i godina vraćanja privremeno izvezene robe u inozemstvo, konačnog carinjenja ili. predaje robe carinarnici. odnosno dan, mjesec i godina kad je privremeno izvezena roba vračena iz inozemstva ili konačno izvozno ocarinjena;

7) u rubriku 7 (Izlazna - ulazna carinarnica) upisuje se naziv carinarnice preko koje je roba privremeno uvezena u inozemstvo, konačno ocarinjena ili izvezena roba vraćena iz inozemstva ili konačno izvozno ocarinjena;

8) u rubriku 8 (Napomena) upisuju se napomene koje se odnose na robu i karnet ATA.:

2. Kontrolnik deklaracija za sajamsku robu

40. Deklaracija za sajamsku robu upisuje se u kontrolnik deklaracija za sajamsku robu na obrascu XV - Kontrolnik deklaracija za sajamsku robu.

41. Kontrolnik deklaracija za sajamsku robu vodi se na slijadeći način:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim se u kontrolniku evidentira deklaracija za sajamsku · robu; .

2) u rubriku 2 (Datum) upisuje se dan, mjesec i godina kad je deklaracija za sajamsku robu evidentirana u kontrolniku;

3) u rubriku 3 (Podnositelj deklaracije) upisuje se naziv i sjedište pravne osobe koja se, sukladno Uredbi o uvjetima za privremeni uvoz robe, pojavljuje kao podnositelj deklaracije za sajamsku robu;

4) u rubriku 4 (Isprava na osnovi koje je roba upućena sa sajma) upisuje se naziv i broj carinske isprave na osnovi koje se osigurava carinski nadzor nad privremeno uvezenom robom od sajma do izlazne odnosno prijamne carinarnice ;

5) u rubriku 5 (Napomena) upisuju se napomene u vezi s privremeno uvezenom robom.

3. Kontrolnik uvoznih carinskih deklaracija za privremeni uvoz robe

42. Uvozna carinska deklaracija za privremeni uvoz robe upisuje se u kontrolnik uvoznih carinskih deklaracija na obrascu XVI - Kontrolnik uvoznih carinskih deklaracija za privremeni uvoz robe.

43. Kontrolnik uvoznih carinskih deklaracija za privremeni uvoz robe vodi se na slijedeći način:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim se u kontrolniku evidentira odnosna uvozna carinska deklaracija za privremeni uvoz robe;

2) u rubriku 2 (Datum) upisuje se dan, mjesec i godina kad je uvozna carinska deklaracija za privremeni uvoz evidentirana u kontrolniku;

3) u rubriku 3 (Uvoznik) upisuje se naziv i sjedište carinskog obveznika;

4) u rubriku 4 (Broj prijave za uvoz i provoz robe) upisuje se broj prijave za uvoz i provoz robe kojom.je odnosna roba prijavljena carinarnici;

5) u rubriku 5 (Vrsta robe) upisuje se trgovački uobičajeni naziv robe koja se privremeno uvozi po odnosnoj uvoznoj carinskoj deklaraciji za privremeni uvoz;

6) u rubriku 6 (Vrsta privremenog uvoza) upisuje se odgovarajuća vrsta privremenog uvoza (npr. "oplemenjivanje", "ambalaža"):

7) u rubriku 7 (Broj prihodne knjige) upisuje se broj prihodne knjige pod kojim je carinarnica evidentirala uplatu;

8) u rubriku 8 (Napomena) upisuju se napomene koje se odnose na postupak po deklaraciji za privremeni uvoz robe.

4. Kontrolnik izvoznih carinskih deklaracija za privremeni izvoz robe

44. Izvozna carinska deklaracija za privremeni izvoz robe upisuje se u kontrolnik izvoznih carinskih deklaracija na obrascu XVII - Kontrolnik izvoznih carinskih deklaracija za privremeni izvoz robe.

45. Kontrolnik izvoznih carinskih deklaracija zaprivremeni izvoz robe vodi se na slijedeći način:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim se odnosna izvozna carinska deklaracija za privremeni izvoz robe evidentira u kontrolnik;

2) u rubriku 2 (Datum) upisuje se dan, mjesec i godina kad je izvozna carinska deklaracija za privremeni izvoz robe evidentirana u kontrolniku;

3) u rubriku 3 (Izvoznik) upisuje se naziv i sjedište carinskog obveznika;

4) u rubriku 4 (Vrsta robe) upisuje se trgovački uobičajeni naziv robe koja se privremeno izvozi po odnosnoj izvoznoj carinskoj deklaraciji za privremeni izvoz robe;

5) u rubriku 5 (Vrsta privremenog izvoza) upisuje se odgovarajuća vrsta privremenog izvoza;

6) u rubriku 6 (Broj prihodne knjige) upisuje se broj prihodne knjige pod kojim je carinarnica evidentirala odnosnu deklaraciju:

7) u rubriku 7 (Napomena) upisuju se napomene koje se odnose na postupak po deklaraciji za privremeni izvoz robe.

5. Kontrolnik izvoznih cartnskih deklaracija za izvoz robe s oplemenjivanja i popravka

46. Izvozna carinska deklaracija za izvoz robe s oplemenjivanja i popravka upisuje se u kontrolnik izvoznih carinskih deklaracija na obrascu XVIII - Kontrolnik izvoznih carinskih deklaracija za izvoz robe s oplemenjivanja i popravka

47. Kontrolnik izvoznlh carinskih deklaracija za izvoz robe s oplemenjivanja i popravka vodi se na slijedeći način:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim se u kontrolniku evidentira izvozna carinska deklaracija za izvoz robe s oplemenjivanja i popravka;

2) u rubriku 2 (Datum) upisuje se dan, mjesec i godina kad je izvozna carinska deklaracija za izvoz robe s oplemenjivanja i popravka evidentirana u kontrolniku;

3) u rubriku 3 (Izvoznik) upisuje se naziv i sjedište carinskog obveznika;

4) u rubriku 4 (Težina u kg) upisuje se ukupna bruto-težina robe u kilogramima. koja je označena u izvoznoj carinskoj deklaraciji za izvoz robe s oplemenjivanja i popravka;

5) u rubriku 5 (Vrsta robe) upisuje se trgovački uobičajeni naziv robe koja se izvozi s oplemenjivanja odnosno popravka;

6) u rubriku 6 (Vrsta i broj prijevoznog sredstva) upisuje se vrsta i registarska ili druga oznaka prijevoznog sredstva kojom se roba prevozi;

7) u rubriku 7 (Naziv carinarnice kojoj se roba upućuje) upisuje se naziv i sjedište izlazne, odnosno prijamne carinarnice kojoj se upućuje roba ocarinjena po izvoznoj carinskoj deklaraciji za izvoz robe s oplemenjivanja, odnosno popravka;

8) u rubriku 8 (Broj i datum potvrde o prijamu robe) upisuje se broj, dan, mjesec i godina pod kojim je i kad izlazna odnosno prijamna carinarnica potvrdila prijam robe;

9) u rubriku 9 (Broj prihodne knjige) upisuje se broj pod kojim je carinarnica evidentirala odnosnu izlaznu carinsku deklaraciju za izvoz robe s oplemenjivanja i popravka u prihodnu knjigu;

10) u rubriku 10 (Napomena) upisuju se napomene koje se odnose na postupak po izvoznoj carinskoj deklaraciji za izvoz robe s oplemenjivanja i popravka.

VI. EVIDENCIJA O KONSIGNACIJSKOJ ROBI

l. Kontrolnik uvoznih carinskih deklaracija za smještaj robe na konsignaciju

48. Uvozna carinska deklaracija za smještaj robe na konsignaciju upisuje se u kontrolnik uvoznih carinskih deklaracija na obrascu XIX - Kontrolnik uvoznih carinskih deklaracija za smještaj robe na konsignaciju.

49. Kontrolnik uvoznih carinskih deklaracija za smještaj robe na konsignaciju vodi se na slijedeći način:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je u kontrolniku evidentirana uvozna carinska deklaracija za smještaj robe na konsignaciju;

2) u rubriku 2 (Datum) upisuje se dan. mjesec i godina kad je uvozna carinska deklaracija za smještaj robe na konsignaciju evidentirana u konrolniku,

3) u rubriku 3 (Držatelj konsignacijskog skladišta) upisuje se naziv i sjedište zastupnika inozemne firme koja drži konsignacijsko skladište;

4) u rubriku 4 (Šifra konsignacijskog skladišta) upisuje se šifra konsignacijskog skladišta odnosno strane tvrtke koja je označena u rješenju o otvaranju konsignacijskog skladišta;

5) u rubriku 5 (Broj prijave za uvoz i provoz) upisuje se broj prijave za uvoz i provoz robe na osnovi koje je roba koja se carini po uvoznoj carinskoj deklaraciji za smještaj robe na konsignaciju, prijavljena carinarnici;

6) u rubriku 6 (Vrsta robe) upisuje se trgovački uobičajeni naziv robe koja se carini po uvoznoj carinskoj deklaraciji za smještaj robe na konsignaciji;

7) u rubriku 7 (Težina u kg) upisuje se ukupna bruto-težina robe u kilogramima koja je označena u uvoznoj carinskoj deklaraciji za smještaj robe na konsignaciji;

8) u rubriku 8 (Napomena) upisuju se napomene koje se odnose na postupak po uvoznoj carinskoj deklaraciji za smještaj robe na konsignaciju.

2. Kontrolnik uvoznih carinskih deklaracija za konačno carinjenje konsignacijske robe

50. Uvozna carinska deklaracija za konačno carinjenje konsignacijske robe (članak 12. Pravilnika o načinu popunjavanja i podnošenja isprava u carinskom postupku) zavodi se u kontrolnik uvoznih carinskih deklaracija na obrascu XX - Kontrolnik uvoznih carinskih deklaracija za konaćno carinjenje konsignacijske robe.

51. Kontrolnik uvoznih carinskih deklaracija za konačno carinjenje konsignacijske robe vodi se na slijedeći način:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je uvozna carinska deklaracija za konačno carinjenje konsignacijske robe evidentirana u kontrolniku;

2) u rubriku 2 (Datum) upisuje se dan, mjesec i godina kad je uvozna carinska deklaracija za konačno carinjenje konsignacijske robe evidentirana u kontrolniku:

3) u rubriku 3 (Držatelj konsignacijskog skladišta) upisuje se naziv i sjedište zastupnika inozemne tvrtke koja drži konsignacijsko skladište s koga je prodana roba koja se konačno carini;

4) u rubriku 4 (Šifra konsignacijskog skladišta) upisuje se šifra konsignacijskog skladišta odnosno strane tvrtke koja je označena u rješenju o otvaranju konsignacijskog skladišta;

5) u rubriku 5 (Vrsta robe) upisuje se trgovački uobičajeni naziv robe koja se konačnoj carini;

6) u rubriku 6 (Težina u kg) upisuje se bruto-težina robe u kilogramima koja je označena u uvoznoj carinskoj deklaraciji za konačno carinjenje konsignacijske robe;

7) u rubriku 7 (Broj računa) upisuje se broj računa iz popisa deklaracija obrađenih u elektronskom centru za obradu podataka ili broj prihodne knjige pod kojim je carinarnica evidentirala uplatu;

8) u rubriku 8 (Napomena) upisuju se napomene koje se odnose na postupak po uvoznoj carinskoj deklaraciji za konačno carinjenje konsignacijske robe.

3. Kontrolnik izlaznih listova konsignacijske robe

52. Izlazni se list konsignacijske robe upisuje u kontrolnik izlaznih listova na obrascu XXI - Kontrolnik izlaznih listova konsignacijske robe.

Obrazac kontrolnika izlaznih listova konsignacijske robe koristi se i za evidentiranje izlaznih listova konsignacijske robe za privremeno iznošenje robe iz konsignacijskog skladišta, s tim što se na koricama kontrolnika stavlja oznaka "za privremeno iznošenje robe iz konsignacije".

53. Kontrolnik izlaznih listova konsignacijske robe vodi se na slijedeći način:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je izlazni list konsignacijske robe evidentiran u kontrolniku;

2) u rubriku 2 (Datum) upisuje se dan, mjesec i godina kad je izlazni list konsignacijske robe evidentiran u kontrolniku;

3) u rubriku 3 (Držatelj konsignacijskog skladišta) upisuje se naziv i sjedište zastupnika inozemne tvrtke koji drži konsignacijsko skladište iz kojeg se roba upućuje pod carinskim nadzorom;

4) u rubriku 4 (Šifra konsignacijskog skladišta) upisuje se šifra konsignacijskog skladišta odnosno strane tvrtke koja je označena u rješenju o otvaranju konsignacijskog skladišta;

5) u rubriku 5 (Vrsta robe) upisuje se uobičajeni trgovački naziv robe koja se iz konsignacijskog skladišta upućuje pod carinskim nadzorom;

6) u rubriku 6 (Težine u kg) upisuje se ukupna bruto-težina robe u kilogramima;

7) u rubriku 7 (Prijamna carinarnica) upisuje se naziv i sjedište carinarnice kojoj se upućuje roba iz konsignacijskog skladišta. Ako se roba upućuje drugoj organizacijskoj jedinici iste carinarnice, u tu se rubriku upisuje naziv i sjedište te organizacijske jedinice;

8) u rubriku 8 (Rok predaje) upisuje se dan, mjesec i godina do kada se roba koja je upućena iz konsignacijskog skladišta mora predati prijamnoj carinarnici;

9) u rubriku 9 (Broj i datum potvrde prijama) upisuje se: broj. datum. mjesec i goclina pod kojim je i kad prijamna carinarnica potvrdila da je primila robu upućenu iz konsignacijskog skladišta;

10) u rubriku 10 (Napomena) upisuju se napomene koje se odnose na postupak po izlaznom listu konsignacijske robe.

4. Kontrolnik specifikacija o povišenju - sniženju vrijednosti konsignacijske robe

54. Specifikacija o povišenju - sniženju vrijednosti konsignacijske robe upisuje se u kontrolnik specifikacija o povišenju - sniženju vrijednosti konsignacijske robe na obrascu XXII - Kontrolnik specifikacija o povišenju-sniženju vrijednosti konsignacijske robe.

55. Kontrolnik specifikacija o povišenju-sniženju vrijednosti konsignacijske robe vodi se na slijedeći način:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim se specifikacija o povišenju - sniženju vrijednosti konsignacijske robe evidentira u kontrolniku;

2) u rubriku 2 (Datum) upisuje se dan, mjesec i godina kad je specifikacija o povišenju - sniženju vrijednosti konsignacijske robe evidentirana u kontrolniku;

3) u rubriku 3 (Držatelj konsignacijskog skladišta) upisuje se naziv i sjedište zastupnika inozemne firme, koja drži konsignacijsko skladište;

4) u rubriku 4 (Šifra konsignacijskog skladišta) upisuje se šifra konsignacijskog skladišta odnosno strane tvrtke koja je označena u rješenju po otvaranju konsignacijskog skladišta;

5) u rubriku 5 (Povišenje - sniženje) upisuje se: "povišenje" odnosno "sniženje", ovisno o tome da li je držatelj konsignacijskog skladišta podnio zahtjev za povišenje ili sniženje vrijednosti robe smještene u konsignacijskom skladištu,

6) u rubriku 6 (Napomena) upisuju se napomene koje se odnose na specifikaciju o povišenju - sniženju vrijednosti konsignacijske robe.

VII. DRUGE EVIDENCIJE O CARINSKOJ ROBI

1. Skladišna knjiga

56. Za robu koja se smješta u željezničko-carinsko skladište, carinsko skladište, carinsko smjestište i druge prostorije i prostore (članak 205. do 209. Carinskog zakona) vodi se skladišna knjiga na obrascu XXIII - Skladišna knjige

Za robu iz stavka 1. ove točke evidencija se može voditi i putem kartoteke s podacima iz skladišne knjige.

57. Carinarnica evidentira podatke o vrijednosti robe u skladišnoj knjizi na temelju podataka koje joj daje podnositelj zahtjeva za smještaj robe u druge prostorije i prostore.

Ako podaci o vrijednosti robe iz opravdanih razloga nisu navedeni u zahtjevu ili u posebnoj izjavi ni u naknadno određenom roku utvrđeni u rješenju o odobrenju smještaja, odnosno u prijavi za uvoz i provoz robe, carinarnica utvrduje vrijednost robe na osnovi raspoloživih podataka.

58. Skladišna knjiga, odnosno kartoteka, vodi se na slijedeći način:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim se roba koja se smješta pod carinski nazdor evidentira u skladišnoj knjizi odnosno kartoteci;

2) u rubriku 2 (Datum) upisuje se dan, mjesec i godina kad je izvršeno evidentiranje u skladišnoj knjizi odnosno kartoteci;

3) u rubriku 3 (Broj prijave za uvoz i provoz) upisuje se broj prijave za uvoz i provoz robe po kojoj je carinarnici prijavljena roba koja se smješta pod carinski nazdor:

4) u rubriku 4 (Broj prijevozne isprave) upisuje se broj tovarnog lista, ekspresnog lista. manifesta, odnosno druge odgovarajuće prijevozne isprave na osnovi koje je roba dopremljena;

5) u rubriku 5 (Vlasnik robe) upisuje se naziv i sjedište odnosno ime, prezime i adresa osobe na koju glasi prijevozna isprava;

6) u rubriku 6 (Osoba na koju je prenijeto pravo iz prijevozne isprave) upisuje se naziv i sjedište odnosno ime, prezime i adresa osobe na koju je prenijeto pravo iz prijevozne isprave. Ako carinarnici nije podnesena prijenosna isprava. ta rubrika se ne popunjava;

7) u rubriku 7 (Vrsta robe) upisuje se trgovački uobičajeni naziv robe koja se smješta pod carinski nadzor;

8) u rubriku 8 (Vrijednost robe) upisuje se vrijednost robe u dinarima za robu koja se smješta u druge prostorije i prostore. Ako carinarnica raspolaže podacima o vrijednosti robe u valuti, preračunavanje u dinare obavlja se po tečaju koji je na snazi na dan prelaska robe preko carinske crte ;

9) u rubriku 9 (Broj koleta) upisuje se ukupan broj koleta u kojima se nalazi roba koja se smješta pod carinski nadzor. Ako se pod carinski nadzor smješta roba u rasutom stanju. ta rubrika se ne popunjava;

10) u rubriku 10 (Težina u kg) upisuje se ukupna bruto-težina robe u kilogramima, koja je označena u prijavi za uvoz i provoz robe;

11) u rubriku 11 (Gdje roba leži) upisuje se naziv prostora odnosno bliža oznaka mjesta gdje je roba smještena pod carinski nadzor (npr. "skladište II - polje A - 12");

12) u rubriku 12 (Broj i datum rješenja) upisuje se: broj, dan, mjesec i godina pod kojim je i kad odobren smještaj robe pod carinski nadzor;

13) u rubriku 13 (Vrsta i broj isprave po kojoj se roba izdaje) upisuje se vrsta i broj carinske isprave na osnovi koje se roba podiže ispod carinskog nadzora odnosno upućuje pod carinskim nazdorom drugoj carinarnici;

14) u rubriku 14 (Datum izdavanja robe) upisuje se dan, mjesec i godina kad je roba podignuta ispod carinskog nadzora odnosno upućena pod carinskim nadzorom drugoj carinarnici;

15) u rubriku 15 (Potpis primatelja) upisuje se svojeručni potpis osobe koja je preuzela robu. Ako je robu preuzeo opunomoćeni predstavnik špeditera - posrednika. pored potpisa stavlja se i otisak pečata te tvrtke. Ako robu preuzima fizička osoba (vlasnik ili opunomoćeni predstavnik), pored potpiss upisuje se i broj osobne iskaznice i od koga je izdana;

16) u rubriku 16 (Napomena) upisuju se napomene koje se odnose na robu koja je evidentirana u skladišnoj knjizi odnosno kartoteci.

2. Kontrolnik robe zadržane u putničkom prometu

59. Podaci o robi koja je zadržana u putničkom prometu s inozemstvom (članak 330. stavak 2. Carinskog zakona) upisuju se kontrolnik robe na obrascu XXIV - Kontrolnik robe zadržane u putničkom prometu.

60. Kontrolnik robe zadržane u putničkom prometu vodi se na slijedeći način:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojime se roba, zadržana u putničkom prometu, zavodi u kontrolnik;

2) u rubriku 2 (Datum) upisuje se dan, mjesec i godina kad se roba evidentira u kontrolniku;

3) u rubriku 3 (Prezime i ime putnika) upisuje se ime i prezime putnika čija je roba zadržana;

4) u rubriku 4 (Količina - broj koleta) upisuje se ukupan broj koleta koji je zadržan od odnosnog putnika;

5) u rubriku 5 (Količina - težina u kg) upisuje se ukupna bruto - težina u kilogramima;

6) u rubriku 6 (Vrsta robe) upisuje se trgovački uobičajeni naziv zadržane robe. Ako u putničkoj prtljazi ima više vrsta robe koja se ne može upisati u rubriku 6, u tu se rubriku upisuje: "razna roba", a u rubriku 8 (Napomena) upisuje se broj potvrde koja je izdana putniku o zadžanoj robi;

7) u rubriku 7 (Ispostava po kojoj je roba razdužena) upisuje se broj i datum carinske isprave po kojoj je zadržana roba razdužena;

8) u rubriku 8 (Napomena) upisuju se napomene koje se odnose na postupak sa zadržanom robom.

3. Kontrolnik posebnih robnih manifesfa za carinsku robu

61. Poseban robni manifest za carinsku robu upisuje se u kontrolnik manifesta na obrascu XXV - Kontrolnik posebnih robnih manifesta za carinsku robu.

62. Kontrolnik posebnih robnih manifesta za carinsku robu vodi se na slijedeći način:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim se posebni robni manifest zavodi u kontrolnik;

2) u rubriku 2 (Datum) upisuje se dan, mjesec i godina kad se posebni robni manifest evidentira u kontrolniku;

3) u rubriku 3 (Broj tovarnog lista) upisuje se broj i oznaka zrakoplovnog tovarnog lista na osnovi kojeg se prevozi odnosna roba;

4) u rubriku 4 (Uvoznik) upisuje se naziv i sjedište odnosno ime i prezime osobe na koju glasi zrakoplovni tovarni list (carinski obveznik);

5) u rubriku 5 (Vrsta robe) upisuje se trgovački uobićajeni naziv robe koja se upućuje drugoj carinarnici na osnovi posebnog robnog manifesta;

6) u rubriku 6 (Težina u kg) upisuje se ukupna težina robe u kilogramima;

7) u rubriku 7 (Broj koleta) upisuje se ukupan broj koleta koji je označen u posebnom robnom manifestu;

8) u rubriku 8 (Broj skladišne knjige) upisuje se broj iz skladišne knjige po kojoj je odnosna roba evidentirana;

9) u rubriku 9 (Broj i datum prijave za uvoz i provoz) upisuje se broj, dan. mjesec i godina označeni u prijavi za uvoz i provoz robe;

10) u rubriku 10 (Napomena) upisuju se napomene koje se odnose na postupak s robom i posebnim robnim manifestom.

4. Kontrolnik posebnih manifesta putničke prtljage pristigle odvojeno od vlasnika

63. Posebni manifest putničke prtljage pristigle odvojeno od vlasnika upisuje se u kontrolnik manifesta na obrascu XXVI - Kontrolnik posebnih manifesta putničke prtljage pristigle odvojeno od vlasnika.

64. Kontrolnik posebnih manifesta putničke prtljage pristigle odvojeno od vlasnika vodi se na slijedeći način:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim se posebni robni manifest putničke prtljage pristigle odvojeno od vlasnika zavodi u kontrolnik;

2) u rubriku 2 (Datum) upisuje se dan, mjesec i godina kad se posebni manifest putnićke prtljage prispjele odvojeno od vlasnika zavodi u kontrolnik;

3) u rubriku 3 (Broj privjeska) upisuje se broj privjeska prtljage pristigle odvojeno od vlasnika;

4) u rubriku 4 (Broj koleta) upisuje se ukupan broj koleta prtljage jednog putnika, koji je stigao odvojeno od vlasnika;

5) u rubriku 5 (Vrsta robe) upisuje se trgovački uobičajeni naziv robe koji se nalazi u prtljazi stigloj odvojeno od putnika. Ta rubrika se popunjava nakon okončanog pregleda prtljage i utvrđivanja njezinog sadržaja:

6) u rubriku 6 (Težina u kg) upisuje se ukupna brutotežina prtljage u kilogramima;

7) u rubriku 7 (Broj skladišne knjige prijevoznika) upisuje se broj iz evidencije zrakoplovne luke gdje je prtljaga smještena;

8) u rubriku 8 (Napomena) upisuju se napomene koje se odnose na pošiljku pristiglu odvojeno od vlasnika

5. Kontrolnik ulaza i izlaza robe slobodne zone

65. Ulaz robe u slobodnu zonu i izlaz robe iz slobodne zone upisuje se u kontrolnik ulaza i izlaza robe slobodne zone na obrascu XXVII. Kontrolnik ulaza i izlaza robe slobodne zone (članak 12. Pravilnika o posebnim mjerama carinskog nadzora i vođenju evidencije o slobodnoj zoni).

66. Ulaz robe u slobodnu zonu upisuje se u kontrolnik na temelju slijedećih isprava:

a) za stranu robu:

- prijava za uvoz i provoz robe za slobodnu zonu,

- izjave o teretu,

b) za domaću robu:

- prijave za uvoz i provoz robe za slobodnu zonu.

- izvozne carinske deklaracije,,

- naloga, popisa robe, računa za robu ili drugog odgovarajućeg dokumenta koji sadrži podatke o količini, vrsti i vrijednosti robe.

67. Izlaz robe iz slobodne zone upisuje se na temelju:

- izvozne carinske deklaracije,

- uvozne carinske deklaracije ako se roba stavlja u promet na domaćem tržištu,

- izlaznog lista za privremeno iznošenje robe iz slobodne zone, kada se roba upućuje iz slobodne zone radi ispitivanja, atestiranja ili predstavljanja na tržištu,

- deklaracije za privremeni izvoz robe ako se roba privremeno izvozi radi popravka ili oplemenjivanja u inozemstvo,

- deklaraciju za privremeni uvoz robe ako se roba privremeno upučuje radi popravka ili oplemenjivanja u zemlju

68. Razlike u količini robe koja je ušla u slobodnu zonu i robe koja je izašla iz slobodne zone pravdaju se:

- ugovorom o prodaji na veliko,

- evidencijom prodane robe na malo,

- zapisnikom o uništenju robe.

69. Kontrolnih ulaza i izlaza robe slobodne zone vodi se na slijedeći način:

1) u rubriku 1 (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim se roba i odgovarajuća isprava upisuje u kontrolnik;

2) u rubriku 2 (Datum) upisuje se dan, mjesec i godlna kad se roba evidentira u kontrolniku;

3) u rubriku 3 (Ulaz/izlaz robe) upisuje se da li roba "ulazi" u slobodnu zonu ili "izlazi" iz slobodne zone;

4) u rubriku 4 (Isprava, broj i datum) upisuje se naziv isprave koja prati robu a to je pri ulazu robe u slobodnu zonu odgovarajuća isprava iz točke 68. ove upute, odnosno pri izlazu odgovarajuća isprava iz točhe 69. ove upute, ili kod pravdanja razliha odgovarajuča isprava iz točke 70. ove upute, i broj isprave te njezin datum;

5) u rubriku 5 (Korisnik slobodne zone) upisuje se naziv korisnika slobodne zone koji prima robu u slobodnoj zoni odnosno koji upućuje robu iz slobodne zone;

6) u rubriku 6 (Vrsta robe) upisuje se trgovački naziv robe;

7) u rubriku 7 (Jedinica mjere i holičina) upisuje se uobičajena jedinica mjere za robu i količina robe;

8) u rubriku 8 (Vrijednost) upisuje se vrijednost i oznaka valute;

9) u rubriku 9 (Napomena) upisuje se kod robe koja je ušla u slobodnu zonu broj kontrolrnika pod kojim je upisan izlaz te robe ili je u cijelosti ili djelomično sastavni dio robe koja izlazi iz slobodne zone.

Za robu koja je upućena u slobodnu zonu prijavom za uvoz i provoz robe za slobodnu zonu, izvoznom carinskom deklaracijom ili drugom carinskom ispravom, upisuje se naziv carinarnice koja je robu uputila.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

70. Evidenciju o carinskoj robi vodi carinarnica suglasno odredbama Carinskog zakona, ako propisima donesenim na osnovi tog zakona nije drukčije određeno.

71. Kontrolnici, odnosno kartoteka, čiji su obresci propisani ovom uputom vode se, po pravilu, za kalendarsku godinu. Na kraju kalendarske godine evidencija se zaključuje i ovjerava-potpisom ovlaštene osobe i pečatom carinarnice.

72. Danom stupanja na snagu ove upute prestaje važiti Uputstvo o načinu vođenja evidencije o carinskoj robi ("Službeni list", br. 71/80, 35/86 i 48/91 i "Narodne novine". br. 53/A/91, 33/92, 40/92 i 61/92).

73. Ova uputa stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/92-01/437

Urbroj : 513-02-92-1

Zagreb, 5. listopada 1992.

V. d. direktora

Branko Skok, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.