Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 07.10.1992 Pravilnik o carinskom postupku u putničkom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 103. i 333. Carinskog zakona ("Narodne novine"; br. 53A/91, 33/92, 40/2 i 61/92) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/18, 29/85, 41/90, 47/90 i 53A/91), direktor Carinske uprave Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

o carinskom postupku u putničkom prometu

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način prijavljivanja i poseban carinski postupak s robom koju domaći i strani putnici sobom nose i carinski nadzor nad cestovnim motornim vozilima sa stranom registracijom, stranim plovnim objektima za sport i razonodu koji se dopremaju kopnenim putem na carinsko područje Republike Hrvatske.

Članak 2.

Kao domaći putnik u smislu ovog pravilnika smatra se hrvatski državljanin kao i stranac s boravkom po osnovi odobrenog trajnog nastanjenja u Republicl Hrvatskoj, ako putuje na temelju redovne putne isprave kao i član posade i voznog osoblja hrvatskog prijevoznog sredstva koje prometuje s inozemstvom.

Članak 3.

Kao strani putnik u smislu ovog pravilnika smatra se stranac s prebivalištem u inozemstvu, ako dolazi na privremeni boravak, produženi boravak ili boravak s poslovnom vizom u Republiku Hrvatsku, na temelju redovne putne isprave radi turizma, odmora, sporta, zdravstvenih i obiteljskih razloga, studija ili drugih poslova, stranac koji prolazi preko carinskog područja Republike Hrvatske, kao i član posade i voznog osoblja inozemnog prijevoznog sredstva, koje prometuje s inozemstvom.

Članak 4.

Domaći i strani putnik koji dolazi iz inozemstva ili odlazi u inozemstvo dužan je, suglasno članku 325. Carinskog zakona, pri prelasku carinske crte carinskom djelatniku usmeno prijaviti, a na njegov zahtijev i pokazati osobnu prtljagu i sve predmete koje sa sobom nosi.

Iznimno od odredbe stavha 1. ovog članka na zahtjev carinskog djelatnika putnik će predmete koje sobom nosi, osim osobne prtljage, upisati u obrazac - Prijava robe koju putnik sobom nosi - (obrazac 4).

Ako se roba koju je putnik upisao u Prijavu za robu koju putnih sobom nosi carini. prijava se prilaže uz Carinsku ispravu na temelju koje se vrši carinjenje. Ako putnik nije prijavio sve stvari koje sa sobom nosi, prijava se prilaže uz zapisnik o carinskom prekršaju.

Članak 5.

Ako domaći putnik pri odlasku u inozemstvo iznosi i stvari koje će mu služiti za vrijeme putovanja, a ne prijavljuju se kao osobna prtljaga dužan je te stvari upisati u obrazac Popis stvari koje putnih privremeno iznosi (obrazae 1) koji ovjerava carinarnica.

Članak 6.

U Popis stvari koje putnih privremeno iznosi upisuju se prezime i ime putnika, broj putne isprave i podaci o robi na temelju kojih se može identificirati roba pri povratku putnika (trgovački naziv robe, marka, tip, tvornički broj i sl.)

Članak 7.

Carinjenje robe koju putnik unosi iz inozemstvo obavlja ulazna carinarnica po skraćenom ili redovitu carinskom postupku.

Članak 8.

Po skraćenom postupku carini se roba koju putnik unosi iz inotemstva, a namijenjena je za korištenje u vlastitom domaćinstvu, čija ukupna vrijednost ne prelazi vrijednost robe propisanu temeljem članka 53. stavak 5. Carinskog zakona. ne uzimajući u obzir robu na koju se primjenjuju carinske povlastice iz članka 27. i 28. carinskog zakona i robu za koju je u Carinskoj tarifi predviđena stopa carine "slobodno".

Ako se roba carini po skraćenom postupku carinski djelatnik popunjava Obračun uvoznih pristojbi za robu koju putnik sobom nosi (u daljem tekstu Obračun) koji je otisnut u prilogu ovog pravilnika (Obrazac 2).

U Obračun se upisuje: ime i prezime putnika, vrijednost robe, ukupan iznos carine i drugih pristojbi, mjesto i datum izdavanja Obračuna, a ako je vrijednost tehničke robe veća od HRD protuvrijednosti 300 US dolara, upisuje se i uobičjeni naziv robe.

Na zahtjev putnika ili ako je posebnim propisima predviđeno da se određeni predmeti prijavljuju drugim upravnim tijelima (oružje, radio-stanice i sl.). za takve predmete se u Obračun unose i podaci za identifikaciju tih predmeta.

Po redovnom postupku carini se roba koja podlijže vještačenju ili za koju se u skraćenom postupku ne može utvrditi količina, vrsta, kakvoća i vrijednost, kao i roba čija ukupna vrijednost prelazi vrijednost propisanu temeljem članka 53. stavak 5. Carinskog zakona, ne računajući vrijednost robe na koju se primjenjuju carinske povlastice iz članka 27. i 28. Carinskog zakona i robe za koju je u Carinskoj tarifi predviđena stopa carine "slobodno".

Članak 9.

Obrazac Obračuna tiska se u blokovima od 150 primjeraka s tim što su u svakom bloku tri uzastopna primjerka označena istim rednim brojem.

Prvi primjerak otisnut je zelenom bojom i ostaje u bloku. Drugi primjerak otisnut je crvenom bojom i predaje se računovodstvu carinarnice. Treći primjerak otisnut je crnom bojom i pradaje se putniku. Prvi i drugi primjerak su na poleđini karbonizirani, a drugi i treći primjerak su pri vrhu perforirani.

Članak 10.

Putnik će se izjasniti da li se slaže s nalazom carinskog djelanika u pogledu količine. vrste i kakvoće robe i carinske osnovice, kao i u pogledu ukupnog iznosa carine i drugih uvoznih pristojbi, ako je roba carinjena po skraćenom postupku.

Ako se putnik složi s nalazom carinskog djelatnika platit će obračunati iznos carine i ostalih uvoznih pristojbi prema Obračunu.

Po izvršenom plaćanju carinski djelatnik predaje putniku primjerak Obračuna i daje mu robu na raspolaganje.

Članak 11.

Ako se putnik ne složi s nalazom carinskog djelatnika ili ne plati obračunati iznos carine i drugih uvoznih pristojbi, dužan je carinarnici prijaviti robu za redovno carinjenje prijavom za uvoz i provoz robe (članak 228. do 234. Carinskog zakona).

Članak 12.

Domaća i strana fizička osoba koja dolazi na privremeni boravak u Republiku Hrvatsku može, pored predmeta osobne prtljage, privremeno unijeti iz inozemstva i slijedeće predmete koji su joj potrebni za vrijeme privremenog baravka i to: osobni nakit. predmete od finog krzna, jednu kino-kameru (16 mm) ili video-kameru, jedan dalekozor, dva fotografska aparata, jedan nosivi muzički instrument, jedan nosivi radio-prijemnik s kazetofonom ili bez kazetofona, jedan kazetofon, jednu nosivu pisaću mašinu, jedan nosivi kompjutor (LAPTOP), jedno džepno računalo, opremu za kampiranje (šator i drugo), jedan bicikl s motorom ili bez motora, sportsku opremu, opremu za sportski ribolov, ronilački aparat s priborom, jedno lovačko oružje s odgovarajućom količinom municije, putničko motorno vozilo s prikolicom ili bez nje, motocikl s prikolicom ili bez nje, cestovno motorno teretno motorno vozilo strane registracije, samohodnu kamp kućicu, kamp prikolicu, jahtu, jedrilicu i drugi plovni objekt.

Domaća fizička osoba pismeno prijavljuje carinarnici predmete iz stavka 1. ovog članka prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku.

Pored predmeta iz stavha 1. ovog članka domaća i strana fizička osoba može privremeno unijeti i druge predmete namijenjene osobnim potrebama dok je na putovanju, koje pismeno prijavljuje carinarnici.

Iznimno od obveze vraćanja privremeno uvezene robe u inozemstvo, kamp-prikolice, jahte i drugi plovni objekti mogu ostati u Republici Hrvatskoj pod carinskim nadzorom kod ovlaštenih osoba za njihovo čuvanje.

Članak 13.

Ako hrvatski državljanin na radu u inozemstvu i hrvatski državljanin koji boravi u inozemstvu radi školovanja, specijalizacije i slično prilikom privremenog dolaska u Republiku Hrvatsku radi korištenja godišnjeg odmora, posjete obitelji i dr. privremeno unosi predmete prema članku 12. ovog pravilnika carinarnica na temelju bilješke u putnoj ispravi ili na temelju prijave boravka u inozemstvu odnosno ugovora o radu i sl. utvrđuje da se ta osoba nalazi na privremenom radu, odnosno školovanju, specijalizaciji i sl. u inozemstvu.

Članak 14.

Predmete iz članka 13. ovog pravilnika putnik je dužan upisati u obrazac - Popis stvari koje putnik privremeno unosi (Obrazac 3).

U obrazac Popis stvari koje putnik privremeno unosi (u daljem tekstu: Popis) upisuje se: ime i prezime putnika, broj putne isprave i od koga je izdana, prebivalište i podaci o predmetima hoje putnik privremeno unosi.

Putnik popunjava Popis u dva primjerka od kojih je prvi na poleđini karboniziran. Putnik će upisati sve predmete u Popis pojedinačno po vrsti i količini, uz naznačenje svih karakterističnih oznaka na temelju kojih se može utvrditi njihov identitet prilikom vraćanja u inozemstvo (marka, tip; tvornički broj i dr.).

Carinski djelatnik sravnjuje podatke iz Popisa sa stanjem robe i pravilno popunjeni Popis ovjerava službenim pečatom carinarnice i svojim potpisom. Prvi primjerak Popisa zadržava za carinarnicu, a drugi primjerak predaje putniku.

U putnoj ispravi putnika na stranici bilješke carinski djelatnik stavlja bilješku "Privremeno unio robu" (skraćeno PUR), upisuje datum uvoza i to ovjerava svojim potpisom.

Primjerci popisa koji ostaju carinarnici odlažu se po datumima i čuvaju dvije godine.

Članak 15.

Putnik iz članka 13. ovog pravilnika dužan je privremeno unijete predmete vratiti u inozemstvo ili prijaviti za konačno carinjenje, ako posebnim propisima nije drukčije određeno.

Ako putnik odlazi iz Republike Hrvatske i iznosi predmete koje je privremeno unio po Popis dužan je Popis predati izlaznoj carinarnici.

Pošto identificira robu, carinarski djelatnik poništava bilješku "PUR" u putnoj ispravi i to ovjerava službenim carinshim pečatom i svojim potpisom.

Ako hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji se nalazi na radu u inozemstvu, ispunjava uvjete za unošenje predmeta u Republiku Hrvatsku po posebnim propisima, a želi ocariniti robu unesenu po putnoj ispravi putnika na način predviđen u stavku 2. ovog članka i zadržani Popis prilaže prijavi za uvoz i provoz robe.

Ako putnik iz stavka 3. ovog članka prijavi za carinjenje samo jedan dio robe privremeno unesene po Popisu carinarnica koja je izvršila carinjenje stavlja na Popis bilješku o broju i datumu deklaracije, a Popis vraća putniku s tim što u putnoj ispravi ne poništava bilješku "PUR".

Članak 16.

Ako strani putnik koji dolazi na privremeni boravak u Republiku Hrvatsku, privremeno unosi u Republiku Hrvatsku predmete koji ne predstavljaju osobnu prtljagu u smislu članka 12. ovog pravilnika, a namijenjeni su njegovim osobnim potrebama dok je na putovanju, pismeno ih prijavljuje upisivanjem u spisak stvari koje putnik privremeno unosi (Obrazac 3).

Ako su predmeti iz stavka 1. ovog članka namijenjeni da budu zadržani u Republici Hrvatskoj kao poklon ili za druge potrebe, osim prodaje, carinarnica će izvršiti carinjenje takve robe i naplatiti carinu obračunatu po stopama iz Carinske tarife i druge uvozne pristojbe shodno odredbama članaka 7. do 11. ovog pravilnika ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

Ako strani putnik koji prolazi kroz Republiku Hrvatsku nosi sobom predmete svog domaćinstva s tim predmetima postupa se shodno članku 14. i 15. ovog pravilnika.

Uvjeti pod kojima strani putnici mogu unositi i vraćati u inozemstvo radio-stanice uređuju se posebnim propisima.

Članak 17.

Strani putnik koji dolazi u Republiku Hrvatsku, odnosno prolazi preko carinskog područja Republike Hrvatske, i koji unosi robu čiji je uvoz po važećim propisima zabranjen, dužan je suglasno članku 203. Carinskog zakona, takvu robu vratiti u inozemstvo.

Ako strani putnik ne odstupi po odredbi stavka 1. ovog članka carinarnica će robu zadržati i s njom postupiti prema članku 203. Carinskog zakona.

Članak 18.

Strani putnici (znanstvenici, liječnici, inženjeri, snimatelji monteri, muzičari i drugi stručnjaci i umjetnici) koji iz inozemstva sa sobom unose sprave, instrumente, alat i slične predmete koji će im za vrijeme privremenog boravka u Republici Hrvatskoj služiti za vršenje poslova određenih u ugovorima zaključenim s državnim organom, poduzećem ili drugom organizacijom, ili poslova koje će izvršiti po pozivu državnog tijela, poduzeća ili druge organizacije dužni su, ako ne posjeduju karnet ATA (Admission temporaire), za takve predmete podnijeti Popis predmeta u dva primjerka. Popis predmeta mora sadržavati slijedeće podatke ime i prezime stranog putnika, njegovo prebivalište, broj putne isprave i vrstu, količinu i vrijednost predmeta koju unosi. Kad utvrdi da su u Popis unijeti svi predmeti koje putnik unosi, carinarnica ovjerava oba primjerka Popisa, stavlja odgovarajuću bilješku u putnu ispravu stranog putnika i uručuje mu jedan primjerak spiska, a drugi primjerak zadržava i čuva najmanje godinu dana.

Po odlasku stranog putnika iz Republike Hrvatske carinarnica provjerava da li putnik iznosi predmete upisane u Popis.

Na način iz stavka 1. i 2 ovog članka carinarnica će postupiti ako strani putnik unosi u Republiku Hrvatsku trgovačke uzorke za koje ne posjeduje karnet ATA.

Članak 19.

Stranom putniku koji dolazi u Republiku Hrvatsku, odnosno prolazi preko carinskog područja Republike Hrvatske, carinarnica će dozvoliti unošenje oružja i municije samo ako raspolaže odobrenjem izdanim od diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske ili odobrenja koje mu je pri prelasku državne granice izdalo ovlašteno tijelo unutarnjih poslova.

Članak 20.

Predmete koje je kupio u Republici Hrvatskoj, a čije iznošenje po važećim propisima nije zabranjeno, strani putnik može iznijeti bez podnošenja deklaracije.

Ako je iznošenje pojedinih predmeta uređeno posebnim propisima iznošenje takvih predmeta može se dopustiti samo pod uvjetima propisanim tim propisima

Članak 21.

Kada hrvatski državljani i stranci s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji privremeno borave u inozemstvu (rad, školovanje, specijalizacija i sl.), privremeno dolaze u Republiku Hrvatsku osobnim automobilom, odnosno motociklom s ili bez priholice (u daljnjem tekstu putničko motorno vozilo), s redovnom stranom registracijom dužni su, suglasno članku 325. Carinskog zakona ulaznoj carinarnici usmeno prijaviti putničko motorno vozilo. Ovaj ulazak carinarnica ne evidentira.

Kad osobe iz stavka 1. ovog članka privremeno dolaze u Republiku Hrvatsku cestovnim teretnim vozilom s redovnom stranom registracijom carinski djelatnikstavlja bilješku u putnoj ispravi putnika "Privremeno uvezao robu -motorno vozilo" (skraćeno PUR-M), upisuje datum prelaska vozila i to ovjerava- službenim carinskim pečatom.

Članak 22.

Po isteku roka privremenog uvoza osobe iz članka 21. ovog pravilnika mogu motorno vozilo ostaviti u Republici Hrvatskoj pod carinskim nadzorom. zbog popravka motornog vozila, teže bolesti tih osoba, povrataka drugim prijevoznim sredstvom i iz drugih opravdanih razloga samo na temelju prethodnog odobrenja carinarnice,

Zahtjev za ostavljanje motornog vozila pod carinskim nadzorom podnosi se carinarnici na čijem području se vozilo nalazi.

Na temelju podnesenog zahtjeva carinarnica donosi rješenje po hitnom postupku, koje služi kao dokaz da je motorno vozilo ostalo u Republici Hrvatskoj pod carinskim nadzorom.

Postije prestanka razloga zbog kojih je odobreno ostavljanje motornog vozila pod carinskim nadzorom carinarnica skida carinska obilježja i donosi rješenje kojim utvrđuje vrijeme zadržavanja motornog vozila u Republici Hrvatskoj pod carinskim nadzorom i određuje novi rok privremenog uvoza.

Po isteku roka određenog prema stavku 4. ovog članka s motornim vozilom se postupa kao s robom čiji je rok privremenog uvoza istekao.

Članak 23.

Hrvatski državljanin i stranac s prebivalištem u inozemstvu koji dolaze na privremeni boravak u Republiku Hrvatsku motornim vozilom iznajmljenim u inozemstvu po sistemu "rent-a-car" suglasno članku 325. Carinskog zakona dužni su usmeno prijaviti ulazak.

Ovaj ulazak carinarnica ne evidentira.

Članak 24.

Ako hrvatski državljanin i stranac s prebivalištem u inozemstvu dođe u Republiku Hrvatsku motornim vozilom iznajmljenim u inozemstvu po sistemu "rent-a-car" i vozilo preda poduzeću - rental agentu, to poduzeće dužno je preuzeto vozilo prijaviti nadležnoj carinarnici.

Članak 25.

Putničko motorno vozilo s privremenom registracijom (na primjer: ZOOI.," IT" itd.) kojim domaći putnik ulazi u Republiku Hrvatsku. ne smatra se putničkim motornim vozilom sa stranom registracijom u smislu odredaba ovog pravilnika. S takvim vozilom postupa se po propisima o redovitom uvozu.

Članak 26.

Hrvatski državljani i stranci koji privremeno unose rezervne dijelove za putnička motorna vozila za koje nemaju triptik za rezervne dijelove - radi popravka privremeno uvezenog motornog vozila sa stranom registracijom ispunit će popis na Obrascu 3 i dokazati svrhu uvoza.

Privremeno unošenje dijelova i opreme radi zamjene, ugradnje ili opremanja plovnog objekta za sport i razonodu evidentira se na popisu inventara plovnog objekta ovjerenom od carinarnice, na potvrdi o čuvanju plovnog objekta ovjerenoj od carinarnice, na odobrenju za krstarenje i ostavljanje ovjerenoj od carinarnice ili putem Obrasca 3.

Osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka prijavit će zamijenjene dijelove carinarnici koja odlučuje kako će postupiti sa zamijenjenim dijelovima (vratiti u inozemstvo. predati carinarnici, uništiti pod carinskim nadzorom i dr.).

Članak 27.

Ako osoba iz članka 26. ovog pravilnika zamijenjene dijelove iznosi u inozemstvo postupa se prema odredbama članka 18. ovog pravilnika

Članak 28.

S putničkim motornim vozilom i stranim plovnim objektom za sport i razonodu koje je dano na prijevoz posebnim željezničkim vagonom (praćeni automobil) prijamna odnosno otpremna carinarnica postupa po odredbama Carinskog zakona i ovog pravilnika kao ulazna odnosno izlazna (granična) carinarnica.

Članak 29.

Obrasci 1, 2, 3 i 4 otisnuti su uz ovaj pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti pravilnik o carinskom postupku u putničkom prometu ("Službeni list", br. 41/79, 29/83. 66/84, 40/86. 13/87, 86/87, 76/88, 45/89, 5/90 i "Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92).

Članak 31.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/92-01/438

Urbroj : 513-02-92-1

Zagreb, 5. listopada 1992.

V. d. direktora

Branko Skok, v. r

________________________________________________________________________________
CARINSKA UPRAVA                         Obrazac 1
REPUBLIKE HRVATSKE
Carinarnica______________                            SERIJA
                                        No_____


POPIS STVARI KOJE PUTNIK PRIVREMENO IZNOSI


Prezime i ime__________________________________________
Prebivalište__________________________________________
Broj putne isprave i tko ju je izdao__________________________________________

PODACI O STVARIMA KOJE PUTNIK PRIVREMENO IZNOSI

1) ______________
2) ______________
3) ______________
4) ______________
5) ______________
6) ______________
7) ______________
8) ______________
9) ______________
10) ______________


                            Potpis putnika
                            ______________

Stvari navedene u popisu zaključno s rednim brojem ____ putnik je prijavio prigodom izlaska iz Hrvatske.


Mjesto______________                  Ovjerava carinski djelatnik
Datum______________                   ______________


                    (M.P)

__________________________________________________________________________________
Napomena: Obrazac se tiska u formatu A-5__________________________________________________________________________________
CARINSKA UPRAVA                         Obrazac 2
REPUBLIKE HRVATSKE
Carinarnica                                   SERIJA
                                        No. _____


OBRAČUN UVOZNIH PRISTOJBI ZA ROBU KOJU PUTNIK SOBOM NOSI


Prezime i ime________________________________
Prebivalište________________________________
Broj putne isprave i tko ju je izdao________________________________


ROBA KOJA SE CARINI                           Carinska osnovica

1) ________________________________
2) ________________________________
3) ________________________________
4) ________________________________
5) ________________________________
6) ________________________________
7) ________________________________

Ukupna vrijednost                    _________________ HRD
Carina i druge uvozne pristojbe         _________________ HRD
Porez na promet                 _________________ HRD
Taksa                          _________________ HRD
_________________                    _________________ HRD
Tiskanica                        _________________ HRD
Ukupno carina i druge obveze              _________________ HRD
Slovima

Mjesto_________________                 Carinski djelatnik
Datum_________________                 _________________


Suglasan s nalazom carinarnice i obračunom pristojbi.

                                Carinski obveznik
                                _________________

_________________________________________________________________________________
Napomena: Obrazac se tiska u formatu A-5________________________________________________________________________________
CARINSKA UPRAVA                         Obrazac 3
REPUBLIKE HRVATSKE
Carinarnica______________                            SERIJA
                                        No_____


SPISAK STVARI KOJE PUTNIK PRIVREMENO UNOSI


Prezime i ime__________________________________________
Prebivalište__________________________________________
Broj putne isprave i tko ju je izdao__________________________________________

PODACI O STVARIMA KOJE PUTNIK PRIVREMENO IZNOSI

1) ______________
2) ______________
3) ______________
4) ______________
5) ______________
6) ______________
7) ______________
8) ______________
9) ______________
10) ______________

Obavezujem se da ću stvari navedene u popisu, zaključno s rednim brojem ____, vratiti u inozemstvo u roku od ____ dana ili ih u tom roku prijaviti carinarnici za carinjenje.

                            Potpis putnika
                            ______________Mjesto______________                  Ovjerava carinski djelatnik
Datum______________                   ______________


                    (M.P)

__________________________________________________________________________________
Napomena: Obrazac se tiska u formatu A-5


________________________________________________________________________________
CARINSKA UPRAVA                         Obrazac 4
REPUBLIKE HRVATSKE
Carinarnica______________                            SERIJA
                                        No_____


PRIJAVA ROBE KOJE PUTNIK PRIVREMENO NOSI


Prezime i ime__________________________________________
Prebivalište__________________________________________
Broj putne isprave i tko ju je izdao__________________________________________

Izjavljujem da osim osobne prtljage sobom nosim slijedeće predmete:

1) ______________
2) ______________
3) ______________
4) ______________
5) ______________
6) ______________
7) ______________
8) ______________
9) ______________
10) ______________

Stvari navedene u prijavi zaključnos rednim brojem ____ putnik je prijavio prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku.

                            Potpis putnika
                            ______________Mjesto______________                  Ovjerava carinski djelatnik
Datum______________                   ______________


                    (M.P)

__________________________________________________________________________________
Napomena: Obrazac se tiska u formatu A-5