Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 07.10.1992 Pravilnik o carinskom nadzoru i postupku u međunarodnom zračnom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 167. stavak 3. i članka 188. stavak 6. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/82, 40/92, i 61/92) i Članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 41/90, 47/90 i 53A/91), direktor Carinske uprave Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

o carinskom nadzoru i postupku u međunarodnom zračnom prometu

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se posebne mjere carinskog nadzora nad zračnim lukama određenim za međunarodni zračni promet nad zrakoplovima, robom, prtljagom putnika i članovima posade koji se nalaze na dijelu određenom za međunarodni zračni promet, te mjere carinskog nadzora i način prijavljivanja dijelova za zamjenu i rezervnih dijelova zrakoplova koji prometuju s inozemstvom.

I. POSEBNE MJERE CARINSKOG NADZORA U ZRAČNOJ LUCI ZA MEĐUNARODNI ZRAČNI PROMET

Članak 2.

Dio zračne luke određen za međunarodni zračni promet sastoji se od carinske platforme, čekaonice namijenjene putnicima u međunarodnom zračnom prometu i prostora za pregled putnika i njihove prtljage.

Članak 3.

Carinska platforma je dio zrakoplovne platforme na kojoj se nalazi zrakoplov koji prometuje s inozemstvom.

Poduzeće ovlašteno za pružnje usluga u zračnoj luci pravodobno izvješćuje carinarnicu na kojem će se dijelu zrakoplovne platforme postaviti zrakoplov koji prometuje s inozemstvom da bi se mogao osigurati neposredan carinski nadzor.

Mjere neposrednog carinskog nadzora obavljaju se nad zrakoplovima koji dolaze iz inozemstva - neposredno po slijetanju, a nad zrakoplovima koji odlaze u inozemstvo

-30 minuta prije polijetanja

Za vrijeme carinskog pregleda nije dopušten pristup zrakoplovu drugim osobama bez odobrenja ovlaštenog carinskog djelatnika.

Članak 4.

Čekaonica namijenjena putnicima u međunarodnom zračnom prometu (u daljnjem tekstu: tranzitni prostor) mora biti osigurana tako da se isključi ulaz i izlaz osoba te unos i iznos robe bez carinskog nadzora.

Pored putnika i članova posade zrakoplova koji putuju u inozemstvo ili koji su u provozu preko carinskog područja Hrvatske u tranzitni prostor smiju ulaziti samo osobe koje u tranzitnom prostoru obavljaju službenu dužnost (osoblje zračne luke, zrakoplovnih kompanija carinski djelatnici i djelatnici policije), koje su dužne nositi na vidljivom mjestu službene oznake za dozvolu kretanja.

Ako se u zračnoj luci dočekuju odnosno ispraćaju hrvatski ili inozemni državnici, članovi delegacija i druge osobe u zvaničnom posjetu inozemstvu, odnosno Hrvatskoj, u tranzitnu prostoriju mogu ulaziti u skladu s protokolom i druge osobe (pratnje osiguranje, snimatelji. foto-reporteri, prevoditelji).

Članak 5.

Na dijelu zračne luke određenom za međunarodni zračni promet dozvoljen je, pristup samo putnicima koji odlaze u inozemstvo ili dolaze iz inozemstva i osobama koje imaju odobrenje ovlaštena tijela Ministarstva unutarnjih poslova.

Sve osobe koje dolaze i odlaze s dijela zračne luke određenog za međunarodni zračni promet podliježu mjerama carinskog nadzora kao osobe koje prelaze carinsku crtu.

Članak 6.

Iskrcaj robe iz zrakoplova obavlja se u prisustvu vozara poduzeća koje vozar ovlasti za preuzimanje i prijevoz robe nakon iskrcaja do mjesta koje odredi carinarnica za smještaj robe i carinskog djelatnika koji provjerava stanje pakiranja koleta, te sravnjuje podatke o broju i oznakama koleta iz manifesta s podacima na koletu. Navedene radnje carinski djelatnik može obavljati neposredno prije smještaja robe na mjesto određeno od strane carinarnice ako se roba doprema na paletama i kontejnerima ili ako je iskrcan veliki broj paleta.

Ako utvrdi da stanje robe odgovara podacima iz manifesta carinski djelatnik to potvrđuje na dva primjerha manifesta odnosno izvoda iz manifesta od kojih jedan primjerak ostaje kapetanu zrahoplova odnosno osobi koju on ovlasti, a drugi primjerak se prilaže uz prijavu za uvoz i provoz robe.

Ako se prilikom iskrcaja robe i zrakoplova utvrdi nesuglasnost izmedu podataka iz manifesta sa stanjem robe glede količine i oznake u koletima oštećenje koleta ili da se iz koleta roba na bilo koji način rasipa carinski djelatnik o tome sastavlja službenu zabilješku na manifestu, a poduzeće koje je vozar ovlastio za preuzimanje i prijevoz robe nakon iskrcaja iz zrakoplova do mjesta koje je odredila carinarnica za smještaj robe, sastavlja zapisnik koji potpisuju vozar i carinski djelatnik.

Članak 7.

Iskrcana roba se smješta u carinsko skladište u zračnim lukama na temelju manifesta, odnosno izvoda iz manifesta.

Ako vozar robu preda carinarnici, podnosi prijavu za uvoz i provoz robe, a ako vozar ovlasti drugo poduzeće predaju robe carinarnici, prijavu za uvoz i provoz robe podnosi to poduzeće.

Prijava za uvoz i provoz robe mora se podnijeti carinarnici najkasnije u roku 5 sati od iskrcaja robe iz zrakoplova a u zračnoj luci u kojoj nije organizirana stalna služba prijava se podnosi najkasnije do 12 sati slijedećeg dana od dana iskrcaja robe iz zrakoplova.

Članak 8.

Ako se iz zrakoplova iskrcava roba u provozu kroz Hrvatsku koja se ukrcava u drugi zrakoplov radi daljnjeg prijevoza, vozar odnosno poduzeće koje je preuzelo robu od vozara nije dužno podnijeti prijavu za uvoz i provoz robe pod uvjetom da se prekrcaj obavi u roku 12 sati o čemu se stavlja bilješka na odlazećem i dolazećem manifestu.

Za robu iz stavha 1. ovog članka za koju nije podnesena prijava za uvoz i provoz robe odgovara vozar odnosno poduzeće koje je preuzelo robu od vozara.

Članak 9.

Ako se roba u provozu preko carinskog područja Republike Hrvatske upućuje u drugu zračnu luku u Hrvatskoj radi daljnje otpreme u inozemstvo, carinski nadzor nad robom provodi se na temelju posebnog robnog manifesta za carinsku robu na kojem je vidljivo naznačeno da se radi o robi u provozu.

U zračnoj luci iz stavka 1. ovog članka ne podnosi se prijava za uvoz i provoz robe, već se podaci o robi iz posebnog robnog manifesta za carinsku robu evidentiraju u upisnik izvozne i provozne robe, koji se razdužuje odlazećim manifestom kojim se roba u provozu upućuje u inozemstvo.

Članak 10.

Ako se roba upućuje zrakoplovom drugoj carinarnici radi carinjenja vozar podnosi carinarnici poseban robni manifest za carinsku robu u osam primjeraka, te sve primjerke carinarnica ovjerava i jedan primjerak zadržava, a preostalih sedam primjeraka predaje vozaru.

Vozar zadržava dva primjerka manifesta, a jedan primjerak predaje posjedniku skladišta.

Manifest iz stavka 1. ovog članka carinarnica zavodi u upisnik posebnog robnog manifesta i odreduje rok predaje robe.

Vozar predaje prijamnoj Carinarnici robu i četiri primjerka manifesta iz stavka 1. ovog članka koje prijamna carinarnica ovjerava i dva primjerka vraća vozaru, a jedan hitno dostavlja otpremnoj carinarnici kao potvrdu prijema robe.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka posebni robni manifest za carinsku robu podnosi se u deset primjeraka, ako vozar ovlasti drugu osobu za prijam i otpremu robe. U tom slučaju vozar i ovlaštena osoba po prijamu i otpremi robe, potvrđuje na manifestu potpisom odgovornog djelatnika da su robu preuzeli.

Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi se i nad konsignacijskom robom koju prati Izlazni list konsignacijske robe.

Članak 11.

Ukrcaj izvozno ocarinjene robe u zrakoplovu obavlja se u nazočnosti carinskog djelatnika koji stanje robe sravnjuje s podacima iz manifesta i isprava na temelju kojih je obavljeno izvozno carinjenje, a po potrebi i pregledom robe u koletima.

Ako utvrdi da stanje robe odgovara podacima iz manifesta i isprava na temelju kojih je obavljeno izvozno carinjenje, carinski djelatnik to potvrđuje na primjerku manifesta.

Ako utvrdi da stanje robe ne odgovara podacima iz manifesta i ispravama na temelju kojih je obavljeno izvozno carinjenje, carinski djelatnik će postupiti u skladu sa člankom 266. Carinskog zakona. Osim sastavljanja zapisnika o utvrđenoj neispravnosti robe, carinski djelatnik stavlja i bilješke na manifest i izvozne carinske isprave.

Ako su podaci iz manifesta i izvoznih carinskih isprava u suglasnosti sa stanjem robe. ali se cjelokupna količina robe ne može ukrcati u zrakoplov, carinski djelatnik o tome sastavlja bilješku na manifestu i izvoznim carinskim ispravama. Poduzeće koje je preuzelo robu evidentira podatke o neukrcanoj robi u posebni upisnik. koji se razdužuje brojem i datumom isprave na temelju koje je roba naknadno ukrcana u zrakoplov.

Carinarnica potvrđuje primjerak izvozne carinske deklaracije kada se sva količina robe ukrca u zrakoplov i otpremi u inozemstvo.

Članak 12.

Carinski pregled zrakoplova i posade, putnika i njihove prtljage, koji dolaze iz inozemstva na "čistim" i "kombiniranim" linijama obavlja carinarnica u skladu sa člankom 180. stavak 2. Carinskog zakona:

Putnici koji nastavljaju let na drugim linijama imaju prednost pri obavljanju carinskog pregleda pred ostalim putnicima.

"Čistom" linijom se prema ovom pravilniku, smatra i let zrakoplova u međunarodnom prometu kad se prevoze putnici, prtljaga i roba s više "čistih" linija.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ako zrakoplov koji dolazi iz inozemstva leti na međunarodnoj liniji samo do prve sletne zračne luke, a dalje nastavlja let na domaćoj liniji, carinski pregled zrakoplova i posade, putnika i njihove prtljage obavlja se prema članku 180: stavak 1. Carinskog zakona, neovisno o tome da li zrakoplov prima putnike u domaćem prometu ili ne.

Ako iz opravdanih razloga carinarnica ne obavi pregled zrakoplova i posade, putnika i njihove prtljage, obavijestit će o tome carinarnicu u prvoj zračnoj luci na koju zrakoplov slijeće.

Članak 13.

Carinski pregled posade, putnika i njihove prtljage koji se prevoze zrakoplovima na tranzitnim linijama, u pravilu se ne obavlja ako putnici i posada ne napuštaju zrakoplov ili ako se zadržvaju samo u tranzitnom prostoru.

"Tranzitnom" linijom u smislu ovog pravilnika smatra se let zrakoplova u međunarodnom prometu preko carinskog područja Hrvatske, kad zrakoplov po utvrđenom redu letenja slijeće u zračnu luku u Hrvatskoj, te kad slijeće radi kvara uzimanja goriva meteoroloških razloga i slično.

Članak 14.

Carinski pregled zrakoplova, posade, putnika i njihove prtljage koji dolaze iz inozemstva na "mješovitim" linijama, obavlja se prema članku 180. stavak 3. Carinskog zakona.

"Mješovitom" linijom prema ovom pravilniku smatra se let zrakoplova u međunarodnom prometu kad zrakoplov slijeće u više zračnih luka u Hrvatskoj i prima putnike u domaćem prometu.

Carinarnica koja je obavila carinski pregled prema članku 180. stavak 3. Carinskog zakona obavijestit će o tome carinarnicu u slijedećoj zračnoj luci na koju zrakoplov slijeće.

Putnici u domaćem prometu iz članka 180. stavak 3. Carinskog zakona i putnici u međunarodnom prometu koji nisu predali prtljagu na prijevoz odvajaju se u zračnoj luci od ostalih putnika u međunarodnom prometu odmah po izlasku iz zrakoplova.

Ako je na zahtjev vozara uz suglasnost ovlaštene carinarnice i organa unutarnjih poslova, "ćista" linija izmijenjena u "mješovitu" liniju, ovlaštena će carinarnica o tome obavijestiti carinarnicu u zračnoj luci na koju zrakoplov šlijeće.

Članak 15.

Carinski pregled zrakoplova posade, putnika i njihove prtljage koji dolaze iz inozemstva na čarter linijama obavIja se prema odredbama članaka 13. i 14. ovog pravilnika ako zrakoplov ne prima putnike u domaćem prometu.

Ako zrakoplov koji dolazi iz inozemstva čarter linijom slijeće u drugu zračnu luku u Hrvatskoj i prima putnike u domaćem prometu, carinski pregled zrakoplova, posade, putnika i njihove prtljage obavlja se prema članku 180. stavak 3. Carinskog zakona, nakon čega zrakoplov nastavlja let kao zrakoplov na domaćoj liniji.

Članak 16.

Carinski pregled zrakoplova, posade, putnika injihove prtljage koji odlaze u inozemstvo na "ćistim", "kombiniranim" i "tranzitnim" linijama obavlja se prema članku 183. stavak 2. Carinskog zakona.

Članak 17.

Carinski pregled zrakoplova, posade, putnika i njihove prtljage koji odlaze u inozemstvo na mješovitim linijama obavlja se prema članku 183. stavak 4. Carinskog zakona.

Putnici u domaćem prometu iz članka 183. stavak 4. Carinskog zakona odvajaju se u zračnoj luci od putnika u međunarodnom prometu odmah nakon izlaska iz zrakoplova

Članak 18.

Carinski pregled zrakoplova, posade, putnika i njihove prtljage koji odlaze u inozemstvo na čarter linijama obavlja se prema članku 17. ovog pravilnika.

Članak 19.

Ako putnik pri dolasku iz inozemstva do mjesta odredišta putuje zrakoplovom koji leti na međunarodnoj i domaćoj liniji, a posjeduje međunarodnu putničku kartu s potvrđenom rezervacijom za let do mjesta odredišta (tranzitni putnik), carinski pregled prtljage obavlja se u zračnoj luci u kojoj tranzitni putnik završava putovanje.

Pregled tranzitnog putnika i njegove osobne prtljage obavlja carinarnica u prvoj zračnoj luci u koju je zrakoplov sletio iz inozemstva (tranzitna zračna luka).

Članak 20:

Osim ručne prtljage, prtljaga tranzitnog putnika u dolasku iz inozemstva mora biti označena međunarodnim, međulinijskim, prtljažnim privjeskom ("interline" privjesak) s oznakom mjesta krajnjeg odredišta prema putničkoj karti i naljepnicom ili privjeskom s imenom i prezimenom putnika.

Članak 21.

Poduzeće ovlašteno za obavljanje usluga u zračnoj luci u kojoj putnik završava let dužno je prtljagu tranzitnog putnika obilježenu "interline" privjeskom, dostaviti putniku u dijelu predviđenom za međunarodne dolaske radi carinske kontrole.

Članak 22.

Razdvajanje "interline" prtljage od prtljage. domaćih putnika u tranzitnoj zračnoj luci obavlja poduzeće ovlaštena za pružanje usluga u zračnoj luci i doprema je u međunarodnu sortirnicu u kojoj se obavlja rendgenska kontrola te prtljage.

Ako se pri rendgenskoj kontroli ocijeni da je potrebno obaviti poseban pregled, isti se obavlja u nazočnosti putnika, ovlaštenih djelatnika tijela unutarnjih poslova i carinskog djelatnika.

Članak 23.

Tranzitni putnici imaju prednost pri carinskom pregledu, ako tehničke mogućnosti dopuštaju i na posebnom carinskom prostoru.

Članak 24.

Posada zrakoplova koji prometuje s inozemstvom ima prednost pri carinskom pregledu.

Ako u zračnoj luci postoje tehničke i druge mogućnosti, carinarnica može odrediti da se carinski pregled posade obavlja na posebnom mijestu.

Članak 25.

Carinski pregled zrakoplova koji odlaze u inozemstvo obavlja se nakon kontrole koju obavljaju ovlašteni djelatnici službe unutarnjih poslova i drugih službi.

Nakon carinskog pregleda do polijetanja zrakoplovu se može pristupiti samo po odobrenju carinarnice.

Članak 26.

Odredbe ovog pravilnika o mjerama carinskog nadzora nad putnicima, njihovom prtljagom i robom odgovarajuće se primjenjuju na domaće i inozemne vojne zrakoplove ako prevoze robu i putnike prema članku 7. stavak 3. Carinskog zakona i ako polijeću odnosno slijeću u zračne luke koje nisu otvorene za međunarodnl promet.

II. CARINSKI POSTUPAK S PRTLJAGOM KOJA, NIJE STIGLA S PUTNICIMA

Članak 27.

Prtljagu koja u međunarodnom zračnom prometu nije stigla s putnicima (izgubljena prtljaga i sl.) vozar je dužan prijaviti carinarnici odmah nakon slijetanja zrakoplova kojim je prtljaga stigla.

Prtljaga iz stavka 1. ovog članka nalazi se pod carinskim nadzorom do uručenja putniku, vračanja u inozemstvo odnosno do provedbe propisanog carinskog postupka

S ručnom prtljagom nađenom u zrakoplovu postupa se kad s prtljagom koja nije stigla s putnicima.

Članak 28.

Prtljaga koja nije stigla s putnicima smješta se u posebnu prostoriju službe traganja (područne i centralne).

Posebne prostorije iz stavka 1. ovog članka otvaraju se prema propisima o otvaranju carinskog smjestišta.

Članak 29.

Prtljaga koja nije stigla s putnicima može ležati u prostorijama iz članka 28. ovog Pravilnika najdulje 3 mjeseca u područnim prostorijama odnosno 8 mjeseci u centralnoj prostoriji službe traganja

Nakon proteka roka iz stavka I. ovog članka, prtljaga se vraća u inozemstvo ili ustupa carinarnici na slobodno raspolaganje.

Članak 30.

Podaci o prtljazi koja nije stigla s putnicima upisuju se u kontrolnik putničke prtljage koja je stigla odvojeno od vlasnika

Članak 31.

Ako pri smještaju prtljage u posebne prostorije ili za vrijeme letenja u tim prostorijama treba pregledati prtljagu koja nije stigla s putnicima, pregled obavlja komisija od tri člana od kojih je jedan član predstavnik carinarnice, a dva predstavnici vozara.

Komisija iz stavka 1. ovog članka upisuje svoj nalaz u upisnik koji sastavlja u četiri primjerka od kojih jedan primjerak zadržava carinarnica, a ostale primjerke predaje vozaru.

Članak 32.

Šalje li se prtljaga drugoj carinarnici radi carinjenja i uručenja vlasniku, vozar podnosi carinaraici Poseban manifest putničke prtljage koja je stigle odvojeno od vlasnika, u šest primjeraka

Nakon ovjere svih primjeraka manifesta carinarnica jedan primjerak zadržava, a ostale primjerke predaje vozaru, od kojih vozar zadržava jedan primjerak. Ako u otpremi prtljage sudjeluje i drugo poduzeće, ono potvrđuje na manifestu da je prtljagu s minifestom primilo od vozara radi daljnje otpreme i jedan primjerak tog manifesta zadržava.

Prtljagu i preostale primjerke manifesta vozar predaje prijamnoj carinarnici koja ovjerava sve primjerke, te jedan primjerak zadržava, jedan primjerak hitno dostavlja otpremnoj carinarnici kao potvrdu o primitku prtljage, a ostale primjerke vraća vozaru.

Članak 33.

Šalje li se prtljaga drugoj carinarnici radi carinjenja i uručenja vlasniku, vozar podnosi carinarnici Poseban manifest putničke prtljage koja je stigla odvojeno od vlasnika, u šest primjeraka.

Nakon povjere svih primjeraka manifesta carinarnica jedan primjerak zadržava, a ostale primjerke predaje vozaru, od kojih vozar zadržava jedan primjerak. Ako u otpremi prtljage sudjeluje i drugo poduzeće, ono potvrđuje na manifestu da je prtljagu s manifestom primilo od vozara radi daljnje otpreme i jedan primjerak tog manifesta zadržava

Prtljagu i preostale primjerke manifesta vozar predaje prijamnoj carinarnici koja ovjerava sve primjerke, te jedan primjerak zadržava, jedan primjerak hitno dostavlja otpremnoj carinarnici kao potvrdu o primitku prtljage. a ostale primjerke vraća vozaru.

Članak 34.

Ako se pri slanju prtljage drugoj carinarnici Poseban manifest putničke prtljage koja je stigla odvojeno od vlasnika izgubi na putu do prijemne carinarnice, vozar predaje prijamnoj carinarnici prtljagu s posebnom prtljažnom naljepnicom (Obrazac br.1). Nakon usporedbe podataka s te naljepnice i pregleda prtljage, carinarnica ovjerava nove primjerke Posebnog manifesta putničke prtljage koja je stigla odvojeno od vlasnika, kojeg sastavlja vozar na temelju podataka s naljepnice i uvida u prtljagu.

S novim primjercima Posebnog manifesta putničke prtljage koja je stigla odvojeno od vlasnika postupa se na način iz članka 32. stavak 3. ovog pravilnika

Članak 35.

Ako se prtljaga na putu do otpremne carinarnice do prijemne carinarnice potpuno uništi radi djelovanja više sile, vozar sastavlja zapisnik o očevidu u dva primjerka, od kojih jedan primjerak dostavlja otpremnoj carinarnici, a drugi uputnoj carinarnici.

Otpremna carinarnica, nakon primitka zapisnika razdužuje evidenciju o poslanoj pošiljci.

Ako putnik nije nazočan pregledu i carinjenju prtljage, vozar podnosi carinarnici pismenu izjavu putniha (izv)eštaj o neredovitostima s osobnom prtljagom - PIR).

Članak 37.

Ako vozar zahtijeva da se prtljaga vrati u inozemstvo, carinarnica provodi mjere carinskog nadzora kao pri redovitoj otpremi prtljage putnika koji odlazi u inozemstvo.

Članak 38.

Ako se prtljaga koja nije stigla s putnicima carini, carinarnica postupa prema propisima o postupku s robom što je putnici sobom nose.

Članak 39.

Carinski postupak s prtljagom koja nije stigla s putnicima hitan je.

III. CARINSKI NADZOR NAD DIJELOVIMA ZRAKOPLOVA

Članak 40.

U domaćim zračnim lukama mogu se u odgovarajućim prostorijama smještati pod carinski nazdor inozemni dijelovi za popravak i održavanje zrakoplova (u nastavku teksta "STOCK").

Na zahtjev poduzeća koje drži "STOCK", carinarnica rješenjem utvrđuje da prostorije namljenjene za "STOCK" udovoljavaju uvjetima za provedbu mjera carinskog nadzora.

Evidenciju o dijelovima zrakoplova koji se nalaze u "STOCKU" u domaćoj zračnoj luci vodi poduzeće koje obavlja javni prijevoz u zračnom prometu.

Evidencija iz stavka 3. ovog članka mora se voditi točno i ažurno, te sadržava osobito podatke o vrsti i količini dijelova zrakoplova, datumu smještanja i izdavanja dijelova zrakoplova

Članak 41.

Dijelovi zrakoplova koji su smješteni u "STOCK" mogu se upotrebljavati za popravak domaćlh i inozemnih zrakoplova u domaćim zračnim lukama ("pool posudbe") te za slanje u inozemstvo radi popravka domaćih i inozemnih zrakoplova u inozemnoj zračnoj luci.

Kapetan domaćeg zrakoplova može u inozemnoj zračnoj luci uzeti na poslugu dio za zamjenu ili rezervni dio za zamjenu ili rezervni dio zrakoplova. Uz iste uvjete, kapetan inozemnog zrakoplova može u domaćoj zračnoj luci uzeti na poslugu dio za zamjenu ili rezervni dio zrakoplova.

Domaće poduzeće koje obavlja javni prijevoz u zračnom prometu može u domaćoj zračnoj luci, od strane zrakoplovne tvrthe primati na poslugu dio za zamjenu ili rezervni dio zrakoplova.

Članak 42.

Ako se dijelovi zrakoplova posuđuju prema članku 40. ovog pravilnika, kapetan zrakoplova ili ovlaštena osoba podnosi carinarnici izvješče na obrascu broj 2 - Izvješće o uzimanju dijelova na posudbu između kompanija.

Izvješće iz stavka 1. ovog članka podnosi se u najmanje tri primjerka koje carinarnica ovjerava, te jedan primjerak zadržava, a ostale vraća podnosiocu.

Carinarnica odlaže kopije izvješća iz stavka 1. ovog članka kronološkim redom i na temelju tih izvješća i evidencije koju vodi poduzeće za javni prijevoz u zračnom prometu, provodi mjere carinskog nadzora i kontrolira stanje dijelova za popravak i održavanje zrakoplova u "STOCKU", te posudbe i vraćanje dijelova zrakoplova.

Članak 43.

Iznimno od odredaba članka 41. ovog pravilnika, za posudbe dijelova zrakoplova širokog trupa koristi se poseban obrazac izvješća u skladu s obvezama zemalja članica "KSSU".

Pošiljke posudenih dijelova zrakoplova širokog trupa preuzimaju se od vozara u nazočnosti carinskog djelatnika i predstavnika domaćeg poduzeća koje obavlja javni prijevoz u zračnom prometu, u pravilu, kod zrakoplova. Pošiljke se preuzimaju na temelju primjerka telefaksa koji je sa stavnim dijelom izvješća iz stavka 1. ovog članka. Nakon usporedbe stanja dijelova s podacima u izvješću i telefaksu. carinski djelatnik na manifestu ovjerava preuzimanje dijelova i zadržava jedan primjerak telefaksa, a druga dva primjerka predaje predstavniku domaćeg poduzeća koje obavlja javni prijevoz u zračnom prometu. Poduzeće na temelju podataka iz telefaksa, vodi evidenciju o dijelovima odnosno slanju dijelova koji se posuđuju, a podaci o dijelovima iz primjerka telefaksa koji prate dijelove upisuju se u manifest.

Ako se domaći zrahoplov upućuje u inozemstvo redi redovitog pregleda i kontrole te se privremeno izvoze dijelovi zrakoplova za zamjenu u inozemstvu, provodi se carinski postupak propisan za privremeni izvoz robe.

IV. CARINSKI POSTUPAK SA ZRAKOPLOVNIM KURIRSKIM POŠILlKAMA

Članak 45.

Zrakoplovne kurirske pošiljke jesu pismonosne i paketske pošiljke koje se prevoze u zračnom prometu u organizaciji tzv. svjetskih kurirskih službi koje preuzimaju, otpremaju i isporučuju pošiljke od pošiljatelja do preuzimatelja u roku od 48 sati ("desh to desh").

Za pošiljke iz stavha 1. ovog članka vođa zrahoplova odnosno osoba za to ovlaštena, podnosi carinarnici manifest odnosno izvod iz manifesta prema članku 189. Carlnskog zakona

Članak 46.

Pregled, sortiranje i preuzimanje pošiljaka obavlja se u posebno u prostoriji koju sporazumno određuje zračni prijevoznik, carinarnica i poduzeće koje preuzima pošiljke.

Članak 47.

Pismonosne pošiljke. te pošiljke koje sadrže javne isprave, trgovačku prijepisku, robno - novčanu, pravnu, financijsku i drugu poslovnu dokumentaciju, čekove, mjenice i slično, carinarnica pušta ispod carinskog nadzora uz stavljanje zabilješke "Primjena članka 4. stavak 3. Carinskog zakona" na manifestu odnosno izvodu iz manifesta.

članak 48.

Za pošlljke koje sadrže uzorke ili drugu carinsku robu vozar odnosno druga ovlaštena osoba podnosi carinarnici prijavu za uvoz i provoz robe. te se provodi propisani carinski postupak za takvu vrstu robe.

Carinski postupak nad robom iz stavka 1. ovog članka provodi se hitno, a najkasnije u roku 2 sata od trenutka podnošenja urednih isprava za carinjenje.

Članak 49.

Obrasci 1 (Članak 34) i 2 (članah 42) otisnuti su u prilogu ovoga pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 50.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o carinskom nadzoru i postupku u međunarodnom zračnom saobraćaju ("Službeni list", br. 13/83, 40/88 34/89 i "Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 81/92).

Članak 51.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/92-01/439

Urbroj : 513-02-92-1

Zagreb, 5. listopada 1992. ,

V. d. direktora

Branko Skok, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.