Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 07.10.1992 Naredba o tarifi troškova uredovanja carinskog djelatnika izvan uredovnog prostora
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 205. stavak 5. i članka 230 stavak 2. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92) direktor Carinske uprave Republike Hrvatske u suglasnosti s ministrom financija donosi

NAREDBU

o tarifi troškova uredovanja carinskog djelatnika izvan uredovnog prostora

I.

Ako je temeljem članka 205. Carinskog zakona odobren smještaj robe pod carinski nadzor u carinsko smjestište, konsignacijsko skladište i druge prostorije i prostore izvan mjesta u kojem je sjedište carinarnice ili njene organizacijske jedinice, podnositelj zahtjeva za smještaj robe dužan je na ime troškova uredovanja carinskog djelatnika radi smještaja robe pod carinski nadzor platiti iznos propisan ovom naredbom. Isti iznos plaća se ako je temeljem propisa članka 230. stavak 1. Carinskog zakona odobreno da se carinjenje robe koja se uvozi odnosno izvozi izvrši izvan mjesta carinjenja, odnosno u prostorijama ili prostorima u kojima carinarnica redovno carini robu.

II.

Troškove iz točke I. ove naredbe plaća podnositelj zahtjeva za izlazak carinskog djelatnika, odnosno carinjenje robe izvan redovnog uredovnog vremena carinarnice. Troškovi iz stavka I. ove točke iznose u HRD protuvrijednosti 10 USD za svaki započeti sat carinskog djelatnika izvan radnog vremena.

III.

Podnositelj zahtjeva snosi i troškove prijevoza carinskog djelatnika prema propisima o naknadama za putne i druge troškove koji se republičkim upravnim tijelima priznaju u materijalne troškove.

IV.

Akontaclju iz točke II. i III. ove naredbe podnositelj zahtjeva plaća na depozitni račun carinarnice dok se konačan iznos troškova obračunava i uplaćuje na evidentni račun carinarnice.

V.

Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o tarifi troškova izlaska carinskog radnika radi smještaja robe pod carinski nadzor i carinjenje robe van mjesta, odnosno prostorija ili prostora u kojima carinarnica redovito vrši carinski nadzor i carinjenje robe ("Službeni list", br. 37/76,10/83,17/87,13/88, 84/89 i "Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92),

VI.

Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/92-01/440

Urbroj : 513-02-92-1

Zagreb, 5. listopada 1992.

V. d. direktora

Branko Skok v. r