Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 07.10.1992 Preavilnik o postupku izdavanja i uporabe uvjerenja i mišljenja o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 261. stavak 3. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92), direktor Carinske uprave Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

o postupku izdavanja i uporabe uvjerenja i mišljenja o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi

Članak 1.

Uvjerenje o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi izdaje Carinska uprava Republike Hrvatske, a mišljenje o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi ovlaštena carinarnica. na pisani zahtjev zainteresiranog korisnika.

Članak 2.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti tri istovjetna uzorka robe za koju se traži uvjerenje ili mišljenje.

Ako je u pitanju roba za koju se ne mogu uzeti uzorci (oprema i dr.). uz zahtjev se prilažu prospekti, a ako prospekata nema - slike, skice i sl. u tri primjerka, s opisom materijala i drugim podacima neophodnim za svrstavanje robe.

Zahtjev treba sadržavati podatke uz koje se može nesumnjivo utvrditi koja je roba u pitanju, a posebno:

1) uobičajeni trgovački naziv robe na hrvatskom jeziku i jeziku zemlje proizvodaća;

2) tip, model i zaštitni znak;

3) kakvoča, namjena i način uporabe robe;

4) zemlja podrijetla i naziv proizvođača robe, te zemlja iz koje se roba uvozi;

5) da li je roba do sada uvožena i u koji je tarifni broj svrstana

Jednim se zahtjevom može tražiti izdavanje uvjerenja ili mišljenja za jednu vrstu robe.

Članak 3.

Uvjerenje ili mišljenje o svrstavanju robe treba sadržavati:

1) uobičajeni trgovački naziv robe;

2) tarifnu oznaku;

3) imenovanje robe po Carinskoj tarifi;

4) carinsku stopu po Carinskoj tarifi;

5) podatke o dva uzorka robe, prospekta, slike, skice i sl i čime su obilježeni, zapečaćeni ili ovjereni.

Članak 4.

Carinska uprava Republike Hrvatske izdaje podnositelju zahtjeva uvjerenje s dva uzorka, zapečaćena s utisnutim carinskim pečatom ili stavljenom carinskom plombom. odnosno s dva prospekta, crteža, slike ili skice ovjerenim pečatom Carinske uprave.

Jedan uzorak, prospekt, sliku ili skicu zadržava Carinska uprava.

Članak 5.

U postupku carinjenja robe podnositelj deklaracije prilaže uz carinsku deklaraciju original uvjerenja, s uzorkom, odnosno prospektom, slikom ili skicom, kao i jednu kopiju uvjerenja.

Po završenom postupku carinjenja robe, carinarnica vrača podnositelju deklaracije original uvjerenja, a kopiju uvjerenja zadržava uz carinsku deklaraciju.

Članak 6.

Uvjerenje važi šest mjeseci od dana njegova izdavanja. osim za carinsku stopu koja se utvrđuje na temelju članka 22. Carinskog zakona Uvjerenje se neće primijeniti, ako u vrijeme njegovog važenja bude izmijenjena carinska tarifa za robu na koju se uvjerenje odnosi.

Članak 7.

Ako za utvrđivanje svojstava robe treba kemijsko-tehnološko ispitivanje uzorka, Carinska uprava naplatit će troškove ispitivanja od podnositelja zahtjeva, uz naplatu propisane carinske administrativne takse za izdavanje uvjerenja.

Pod istim uvjetima troškove će naplatiti i ovlaštena carinarnica koja izdaje pisano mišljenje o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi temeljem članka 261. stavak 2. Carinskog zakona.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Odluka o postupku izdavanja i upotrebe uvjerenja o svrstavanju robe prema Carinskoj tarifi i o naknadama za izdavanje tih uvjerenja ("Službeni list". br. 35/76. 17/83, 23/87. 18/90 i 26/91 i "Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92).

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/92-01/442

Urbroj: 513-02-92-1

Zagreb, 5. listopada 1992.

V. d. direktora

Branko Skok, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.