Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 03.10.1992 Odluka o posebnim mjerama carinskog nadzora u slobodnoj zoni
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 9. Carinskog zakona ("Narodne novine". br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine donijela je

ODLUKU

o posebnim mjerama carinskog nadzora u slobodnoj zoni

I.

Ovom se odlukom propisuju mjere carinskog nadzora i način vođenja evidencije o robi koja se uvozi u slobodnu zonu, o domaćoj robi koja se upućuje u slobodnu zonu, odnosno o robi koja se izvozi iz slobodne zone, o robi koja se iz slobodne zone privremeno upućuje radi ispitivanja, atestiranja, popravka, predstavljanja na tržištu ili oplemenjivanja, te o robi koja se iz slobodne zone stavlja u promet na domaćem tržištu.

II.

Carinski nadzor u slobodnoj zoni obavlja se na ulaznim i izlaznim mjestima slobodne zone odnosno dijela slobodne zone.

Mjere carinske kontrole kao i druge kontrole unutar slobodne zone obavljaju se samo iznimno, ako postoji opravdana sumnja u podnesene podatke.

Sva roba koja ulazi u slobodnu zonu ili izlazi iz slobodne zone mora se prijaviti nadležnoj carinarnici, u skladu s ovom odlukom.

Carinjenje robe u slobodnoj zoni obavlja se po hitnom postupku.

III.

Na osobe koje ulaze na područje slobodne zone i na osobe koje izlaze s područja slobodne zone primjenjuju se mjere carinskog nadzora predviđene za prelazak carinske crte, a po potrebi i druge mjere granične kontrole.

IV.

Ulaz i izlaz robe i osoba obavlja se u redovitom prometu u vremenu koje zajednički utvrđuju poduzeće slobodna zona i nadležna carinarnica.

V.

Uvoz u slobodnu zonu i domaća roba koja se upućuje u slobodnu zonu prijavljuje se nadležnoj carinarnici prijavom za uvoz i provoz robe za slobodnu zonu, ili izjavom o teretu, uz koju se prilažu isprave po kojima je roba dopremljena u slobodnu zonu.

Izvozno ocarinjena roba koja se upućuje u slobodnu zonu prijavljuje se carinarnici po izvoznoj carinskoj deklaraciji.

Domaća roba koja se upućuje u slobodnu zonu, može se prijaviti carinarnici i nalogom, popisom roba, računom za robu ili drugim odgovarajućim dokumentom koji sadrži podatke o količini, vrsti i vrijednosti robe.

VI.

Izvoz robe iz slobodne zone prijavljuje se carinarnici podnošenjem izvozne carinske deklaracije.

Stavljanje robe u promet izvan slobodne zone na domaće tržište prijavljuje se carinarnici podnošenjem uvozne carinske deklaracije.

Obveza plaćanja carine i drugih uvoznih pristojbi nastaje za robu koja se iz slobodne zone stavlja u promet na tržište Republike Hrvatske danom izlaska robe iz slobodne zone.

Visina carine i drugih uvoznih pristojbi utvrđuje se prema propisima koji vrijede na dan kad se podnese carinska deklaracija.

VII.

Roba privremeno upućena iz slobodne zone radi ispitivanja, atestiranja ili predstavljanja na tržištu prijavljuje se carinarnici podnošenjem izlaznog lista za privremeno iznošenje robe iz slobodne zone uz navođenje roka vraćanja te robe u slobodnu zonu.

Roba privremeno upućena iz slobodne zone radi popravka ili oplemenjivanja, prijavljuje se carinarnici izvoznom carinskom deklaracijom za privremeni izvoz robe, odnosno uvoznom carinskom deklaracijom za privremeni uvoz robe.

VIII.

Ako je carinarnici kao prijava za domaću robu koja se upućuje u slobodnu zonu podnesen nalog, popis robe, račun ili drugi odgovarajući dokument za robu u skladu sa točkom V. stavak 3. ove odluke, carinarnica na podnesenom nalogu, popisu robe, računu odnosno drugom odgovarajućem dokumentu potvrđuje da je obavljen pregled i ustanovljeno ispravno odnosno neispravno stanje.

IX.

Korisnik slobodne zone razdužuje se količinski robom, povezujući isprave, u evidenciji, o ulasku robe s ispravama o izlasku robe iz slobodne zone.

Nastale razlike u količini robe koja je ušla u slobodnu zonu i robe koja je izašla iz slobodne zone korisnik slobodne zone pravda normativom utroška sirovina, reprodukcijskih i potrošnih materijala, pogonskog goriva i drugog u obavljanju gospodarskih djelatnosti u slobodnoj zoni, poslovima prodaje na veliko i prodaje na malo u okviru obavljanja gospodarskih djelatnosti u slobodnoj zoni. zapisnikom o uništenju robe i drugim razlozima nastalih razlika.

X.

Promjena vlasnika robe u prometu na veliko u okviru slobodne zone prijavljuje se carinarnici temeljem ugovora.

Carinarnica u carinskoj prijavi evidentira promjenu vlasnika.

XI.

Ulaz robe u slobodnu zonu i izlaz robe iz slobodne zone iz točke V, VI. i VII., kao i razduživanje razlika u količini robe iz točke IX, te promjena vlasnika iz točke X, unosi se u kontrolnik ulaza i izlaza robe slobodne zone.

U isprave iz stavka 1. ove točke upisuje se broj kontrolnika.

XII.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u " Narodnim novinama".

Klasa: 413-04/92-01/12

Urbroj : 5030116-92- 1

Zagreb, 2. listopada 1982.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r