Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 03.10.1992 Odluka o uvjetima i načinu carinjenja robe za koju nije podnijeta potpuna dokumentacija i u slučajevima kada se ne podnosi carinska deklaracija
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 233. stavak 6 i 61/92 i članka 235. stavak 2. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o uvjetima i načinu carinjenja robe za koju nije podnijeta potpuna dokumentacija i u slučajevima kada se ne podnosi carinska deklaracija

I.

Roba koja je uvezena može se izdati bez propisanih isprava i to: 1. televizijski filmovi čiji se početak emitiranja veže za programsku shemu na rok koji je kraći od dva mjeseca, 2. dijelovi za hitni popravak osnovnih sredstava 3. aparati, uređaji i instrumenti koji služe hitnim medicinskim intervencijama 4. lijekovi, cjepivo, radioaktivni izotopi koji se čuvaju pod posebnim uvjetima ili se odmah upotrebljavaju, te opasne tvari koje zahtijevaju posebne uvjete čuvanja, 5. knjige, časopisi i novine, 6. magnetske i druge trake za elektronske računare kao nositelji razmjene informacija. 7. roba koja se uvozi uz oslobođenje od plaćanja carine na temelju članka 26 i 28. stavak 1. točka 1) i 2) Carinskog zakona, 8. reprodukcijski materijal uključujući sirovine, dijelove za tekuće održavanje, dijelove za ugradnju prilikom izrade novih proizvoda i potrošne materijale neophodne za proces proizvodnje, osim reprodukcijskog materijala koji se uvozi na temelju kontingenta i dozvole.

Ako je popravak prijevoznih sredstava obavljen shodno članku 294. stavak I. Carinskog zakona vlasnik ili korisnik vozila može bez kompletnih priloga prijaviti za carinjenje vrijednost izvršenog popravka.

II.

Robu koja se podiže bez potpune dokumentacije, carinarnica izdaje na temelju pisane izjave carinskog obveznika, poslije uplate privremeno obračunatog iznosa carine i drugih uvoznih opterećenja. U izjavu se unose podaci o vrsti, količini, kakvoći, vrijednosti robe i tarifnim oznakama, svrsi uvoza te razlozi zbog kojih se roba uvozi bez potpune dokumentacije.

III.

Uvozna carinska deklaracija s potpunom dokumentacijom za robu iz točke I. ove odluke podnosi se u roku 30 dana od dana podizanja robe ispod carinskog nadzora.

IV.

Carina i druga uvozna opterećenja naplaćena po privremenom obračunu knjiže se kao redovan prihod.

V.

Nakon završenog obračuna po uvoznoj carinskoj deklaraciji, carinarnica po službenoj dužnosti vraća iznos naplaćenih uvoznih opterećenja ako je iznos po konačnom obračunu manji, odnosno naplaćuje razliku ako je iznos po konačnom obračunu veći.

VI.

Iznimno od odredbi točke II. i IV. ove odluke ako se uvozi roba za koju se po važećim propisima ne plaćaju uvozna opterećenja i ako se u momentu uvoza ne može utvrditi vrijednost te robe, a carinski obveznik kod preuzimanja robe nije u mogućnosti podnijeti carinarnici odgovarajuće dokaze, carinski obveznik daje carinarnici garanciju. Kao garancija u smislu prethodnog stavka može se dati garancija banke, ček, mjenica ili koja druga isprava koja bi mogla poslužiti kao osiguranje za naplatu uvoznih opterećenja. Nakon završenog postupka carinjenja garancija se vraća.

VII.

Ukoliko carinski obveznik ne podnese uvoznu carinsku deklaraciju u propisanom roku, carinarnica će po službenoj dužnosti pokrenuti i provesti postupak za naplatu uvoznih opterećenja.

VIII.

Carinska deklaracija se ne podnosi: 1. za lijekove za osobnu uporabu koje sobom donese ili prime iz inozemstva, 2. za predmete što ih primaju hrvatski državljani i strani državljani iz inozemstva u pošiljkama do vrijednosti koju propiše Vlada Republike Hrvatske temeljem ovlaštenja iz članka 27. točka 5. Carinskog zakona, 3. za lijekove, sitne medicinske instrumente, ortopedska pomagala, hranu, sanitetski materijal i bezalkoholna pića, tekstilne proizvode (odjeću, posteljinu, deke i sl.) obuću, dječje igračke koje Hrvatski crveni križ, Caritas i druge registrirane humanitarne organizacije besplatno prime iz inozemstva u humanitarne svrhe, 4. za povratnu drvenu, staklenu i plastičnu ambalažu u HRD pojedinačne protuvrijednosti do 50 US dolara.

IX.

Ako se privremeno uvoze strani brodovi radi popravka u domaćem brodogradilištu, nadležna carinarnica može bez potpune dokumentacije odobriti da brod uplovi u brodogradilište kao i da radovi na popravku počnu odnosno da se odobri da brod isplovi poslije izvršenog popravka. Carinski obveznik u slučaju iz stavka 1. ove točke carinarnici podnosi pisani podnesak s podacima o brodu, razlogu privremenog uvoza broda, a nakon završenog popravka specifikciju radova koji su izvršeni. Uvoznu odnosno izvoznu carinsku deklaraciju uvoznik odnosno izvoznik podnosi u roku 30 dana od dana početka radova koji su izvršeni. Na način iz stavka 1. postupit će se i kod privremenog uvoza zrakoplova radi popravka.

X.

Nakon prelaska broda preko carinske crte izvoznik u roku od 30 dana mora nadležnoj carinarnici podnijeti izvoznu carinsku deklaraciju za preostalo gorivo poslije probne vožnje.

XI.

Odredbe točke I. II. i III. ove odluke odgovarajuće se primjenjuju i kod izvoza robe.

XII.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o načinu carinjenja robe za koju nije podnešena dokumentacija i o slučajevima u kojima se ne podnosi carinska deklaracija ("Službeni list" br. 35/76, 41/79, 18/81, 65/85, 87/89 i "Narodne novine" br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92).

XIII.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-04/92-01/14

Urbroj : 5030116-92-1

Zagreb, 2. listopada 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r