Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 03.10.1992 Odluka o uvjetitma za podizanje robe koja je pod carinskim nadzorom prije obračuna i naplate carine i drugih opterećenja pri uvozu robe
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 247. Carinskog zakona ("Narodne novine", broj 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o uvjetitma za podizanje robe koja je pod carinskim nadzorom prije obračuna i naplate carine i drugih opterećenja pri uvozu robe

I.

Robu koja je pod carinskim nadzorom carinski obveznik može podići poslije obavljenog carinskog pregleda, a prije izvršenog obračuna i namirenja carine i drugih uvoznih opterećenja (carinske obveze), ako Carinskoj upravi Republike Hrvatske na ime osiguranja za pravodobno i cjelovito namirenje tih obveza podnese pisanu garanciju banke (carinska garancija). Carinska garancija podnosi se i za robu pod carinskim nadzorom smještenu u konsignacijskom skladištu. Carinsku garanciju može podnijeti i poduzeće kojemu je carinski obveznik povjerio obavljanje otpremničkih poslova u svezi sa carinjenjem robe na koju se garancija podnosi. Iznimno, u razdoblju od 1. do 15. siječnja tekuće godine, kao instrument za osiguranje namirenja carinskih obveza u svezi s podizanjem ispod carinskog nadzora živih životinja, lako kvarljive robe, rezervnih dijelova za tekuće održavanje i reprodukcijskog materijala za kontinuirano održavanje procesa proizvodnje, može se nadležnoj carinarnici podnijeti i barirani ček.

II.

Carinska garancija i barirani ček se mogu koristiti kao instrumenti za osiguranje namirenja carinskih obveza za robu koja je pod carinskim nadzorom, samo ako je podnositelj garancije odnosno bariranog čeka namirio svoje prethodno dospjele carinske obveze osigurane putem podnošenja te garancije odnosno bariranog čeka, o čemu uz garanciju odnosno barirari ček podnosi i pisani dokaz o namirenju tih obveza. Odredba stavka 1. ove točke ne primjenjuje se pri podizanju ispod carinskog nadzora živih životinja, lako kvarljive robe i rezervnih dijelova za tekuće održavanje.

III.

Carinskom garancijom, izdanom za namirenje carinskih obveza za robu koja se poslije obavljenog carinskog pregleda podiže ispod carinskog nadzora, banka jamči Republici Hrvatskoj pravodobno i cjelovito namirenje carinskih obveza u svezi s tom robom, ako ih u propisanom odnosno rješenjem carinarnice utvrđenom roku ne namiri, podnositelj garancije. Carinska se garancija iz točke I. ove odluke ne može povući dok se ne namire carinske obveze za robu ocarinjenu u razdoblju važenja garancije.

IV.

Nakon obavljenog obračuna propisanih carinskih obveza nadležna carinarnica popunjava virmanski nalog, (opći nalog za prijenos) i dostavlja ga s obračunom carinskih obveza carinskom obvezniku odnosno po njemu ovlaštenom otpremniku, radi njegovog namirenja u roku osam dana od dana primitka. obračuna carinskih obveza. Danom primitka obračuna carinskih obveza prema stavku 1. ove točke smatra se datum primitka označen u dostavnici. Danom namirenja carinskih obveza prema stavku 1. ove točke, smatra se dan kada je izvršena uplata na ime namirenja dospjelih carinskih obveza na račun koji označi carinarnica, sukladno propisima o uplati prihoda proračuna Republike Hrvatske.

V.

Carinska uprava Republike Hrvatske, na osnovi evidencije koju vodi, najmanje jedanput mjesečno sastavlja listu carinskih obveznika koji nisu namirili carinske obveze po osnovi podizanja robe ispod carinskog nadzora u propisanom roku, te o tome pismeno izvješćuje carinarnice.

VI.

Ako carinski obveznik odnosno podnositelj carinske garancije iz točke I. ove odluke ne namiri obračunate carinske obveze u propisanom odnosno rješenjem carinarnice utvrđenom roku. Carinska uprava Republike Hrvatske dostavlja nalog za naplatu dospjelih a nenamirenih carinskih obveza nadležnoj organizacijskoj jedinici Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske, radi njihovog namirenja na teret sredstava banke - izdavatelja carinske garancije. Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske izvršava nalog Carinske uprave Republike Hrvatske za namirenje carinskih obveza iz stavka 1. ove točke na teret sredstava banke - izdavatelja carinske garancije do konačnog namirenja tih obveza, osim sredstava koja po zakonu ne mogu biti predmet izvršenja. Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske neće izvršiti zahtjev za naplatu dospjelih carinskih obveza na teret banke - izdavatelja carinske garancije, samo ako je pokrenut stečajni postupak protiv te banke. U tom slučaju Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske, bez odgode, izvješćuje Carinsku upravu Republike Hrvatski radi provedbe postupka prisilne naplate.

VII.

Ovlašćuje se ministar financija da na prijedlog direktora Carinske uprave Republike Hrvatske donese propise za izvršavanje ove odluke.

VIII.

Prema carinskim garancijama koje su do dana stupanja na snagu ove odluke podnijete Carinskoj upravi Republike Hrvatske, odnosno carinarnicama u njenom sklopu, može se podizati roba koja je pod carinskim nadzorom u roku 30 dana od stupanja ove odluke na snagu.

IX.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima za podizanje robe koja je pod carinskim nadzorom prije uplate carine i drugih uvoznih pristojbi ("Sluibeni list" br. 2/82, 9/91, 40/91 i "Narodne novine" br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92).

X.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u " Narodnim novinama".

Klasa: 413-04/92-01/13

Urbroj : 5030116-92-1

Zagreb, 2. listopada 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r