Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 03.10.1992 Odluka o naknadi štete koju carinarnica nanese u carinskom postupku
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 263. stavak 5. i članka 331. stavak 3. Carinskog zakona ("Narodne novine", broj 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o naknadi štete koju carinarnica nanese u carinskom postupku

I.

Ovom odlukom propisuje se postupak za naknadu štete koju carinarnica nanese pregledom robe (članak 231. stavak 4. i članak 263. stavak 3. Carinskog zakona) i štete koju nanese pregledom stvari ili osobnim pregledom (članak 331. stavak 1. Carinskog zakona), ako se oštećena osoba za naknadu štete obrati neposredno carinarnici.

II.

Zahtjev za naknadu štete, u smislu točke I. ove odluke, podnosi osoba kojoj je nanijeta šteta. Zahtjev se podnosi carinarnici koja je nanijela štetu.

III.

Zahtjev za naknadu štete treba sadrižavati podatke o vremenu, mjestu, vrsti i načinu nanijete štete, kao i odgovarajuće dokaze o visini i pravu na naknadu štete.

IV.

Carinarnica kojoj je podnijet zahtjev za naknedu štete utvrđuje štetu (mjesto, vrijeme, uzrok, vrstu i način nanijete štete) i predmet sa svojim mišljenjem dostavlja Carinskoj upravi Republike Hrvatske.

V.

Po zahtjevu za naknadu štete odluku donosi Carinska uprava Republike Hrvatske.

VI.

Postupak za naknadu štete je hitan i odluka se mora donijeti u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. VII. Naknada štete se isplaćuje na teret državnog proračuna Republike Hrvatske.

VIII.

Ako oštećena osoba u toku postupka, koji se vodi po odredbama ove odluke, pokrene postupak za naknadu štete kod suda dužna je o tome izvijestiti carinarnicu kojoj je podnijela zahtjev i ista postupak obustavlja.

IX.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o postupku za naknadu štete koju carinarnica nanese u carinskom postupku ("Službeni list", broj 35/76 i "Narodne novine", broj 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92).

X.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-04/92-01/15

Urbroj : 5030116-92-1

Zagreb, 2. listopada 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.