Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 03.10.1992 Odluka o načinu prodaje carinske robe i rasporedu sredstava dobivenih prodajom te robe
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 367. stavak 5. Carinskog zakona ("Narodne novine", broj 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine. donijela je

ODLUKU

o načinu prodaje carinske robe i rasporedu sredstava dobivenih prodajom te robe

I.

Ovom odlukom propisan je postupak prodaje carinske robe i raspoređivanje sredstava dobivenih prodajom te robe i to:

1. robe koju je željeznički kolodvor predao carinarnici kao višak (članak 88. stavak 3. Carinskog zakona),

2. robe oduzete ili predane carinarnici (članak 204. Carinskog zakona),

3. robe čiji su rokovi ležanja istekli (članak 227. Carinskog zakona),

4. robe predane carinarnici na slobodno raspolaganje (članak 259. stavak 2. Carinskog zakona),

5. privremeno uvezene oštećene robe (članak 299. stavak 3. Carinskog zakona),

6. poštanske pošiljke koje pošiljatelj ne želi preuzeti (članak 319. stavak 2. Carinskog zakona),

7. robe oduzete u carinskom prekršajnom postupku.

II.

Na temelju evidencije koja se vodi kod carinarnice (članak 205. Carinskog zakona), carinarnica sastavlja popis robe (i to po vrsti, količini i trgovačkom nazivu) za koju su nastupili uvjeti da se izloži prodaji, i odmah sastavlja izvješće za izlaganje robe javnoj prodaji.

Roba se prodaje odvojeno po osnovama po kojima je predana, oduzeta odnosno na drugi način preuzeta od strane carinarnice.

III.

Carinarnica osniva komisiju od tri člana za pregled, mjerenje i procjenu vrijednosti robe po popisima iz točke II. ove odluke.

Komisija zapisnički konstatira da li roba navedena u popisima odgovara podacima iz isprava po kojima je carinarnica robu primila, oduzela, odnosno na drugi način preuzela. Ukoliko komisija utvrdi da se stanje robe u pogledu kakvoće, količine ili vrijednosti ne slaže s podacima iz navedenih isprava, komisija tu činjenicu zapisnički utvrđuje.

Zapisnikom se utvrđuje da postoje uvjeti predviđeni zakonom da se roba izloži prodaji, odnosno da se ista uništi.

Nakon izvršenog pregleda, mjerenja i procjene vrijednosti robe komisija upisuje u odgovarajuće rubrike popisa iz točke II. ove odluke utvrđenu vrijednost robe.

Kod utvrđivanja vrijednosti robe komisija uzima u obzir cijene iste ili slične robe na domaćem tržištu, nakon odbitka uobičajenih troškova poslovanja u trgovini.

Kad u radu komisije sudjeluje vještak, troškovi vještačenja podmiruju se iz sredstava dobivenih prodajom robe.

IV.

Do početka javne prodaje robe carinarnica može odobriti vlasniku robe ili osobi na koju glasi prevozna isprava da robu podigne radi carinjenja ili vraćanja u inozemstvo, izuzev robe oduzete u prekršajnom postupku.

Ukoliko se roba ne proda na prvoj javnoj prodaji carinarnica može dozvoliti podizanje robe u smislu stavka 1. ove točke do početka druge javne prodaje.

Osobe koje podižu robu u smislu stavka 1. i 2. ove točke dužne su platiti sve troškove koje je carinarnica imala zbog držanja, čuvanja, prijevoza, procjene robe, objavljivanja javne prodaje, kao i druge troškove u vezi s prodajom robe.

V.

Robu navedenu u točki I. ove odluke prodaju carinarnice koje ovlasti direktor Carinske uprave putem javne prodaje izuzev lako pokvarljive robe i otpadaka koji se javljaju poslije procesa oplemenjivanja privremeno uvezene robe koja se može prodavati prikupljanjem ponuda ili neposrednom pogodbom.

Roba koja ima komercijalnu vrijednost samo kao sirovina ili otpadak, može se prodavati prikupljanjem ponuda.

Sve vrste kave prodaju se robnim rezervama Republike Hrvatske izravnom pogodbom.

Javna prodaja objavljuje se u dnevnom tisku, najkasnije 10 dana prije javne prodaje.

Oglas o javnoj prodaji sadrži: uvjete javne prodaje, podatke o vrsti i stanju robe, početnu cijenu, dan, sat i mjesto održavanja javne prodaje, visinu i način uplate kaucije za sudjelovanje u javnoj prodaji kao i dan, sat i mjesto gdje se može pregledati roba koja se izlaže javnoj prodaji.

Na javnoj prodaji mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe pod uvjetom da uplate predviđenu kauciju.

Kod propisivanja uvjeta prodaje robe, carinarnica može odrediti da na javnoj prodaji ne mogu sudjelovati fizičke osobe.

VI.

Sudionici u javnoj prodaji dužni su, prije javne prodaje položiti na blagajni carinarnice kauciju od 20% od početne cijene robe, s tim što taj iznos ne može biti manji od 1000 HRD.

VII.

Prva javna prodaja može se odreti samo ako u njoj sudjeluju najmanje tri ponuđača.

Ukoliko se na prvoj javnoj raspravi roba ne proda organizira se druga javna prodaja, koja se može održati ako u istoj sudjeluju najmanje dva ponuđača. Postupak objave druge javne prodaje isti je kao i kod prve s tim da se u oglasu naznačuje da je to druga javna prodaja.

Ukoliko se ni poslije trećeg poziva ne ponudi veća cijena od početne cijene smatra se da javna prodaja iz stavka 1. i 2. ove točke nije uspjela.

Ako se roba ne proda ni na drugoj javnoj prodaji, roba se može prodati putem prikupljanja pismenih ponuda, odnosno izravnom nagodbom.

Prodaja robe iz stavka 4. ove točke može se izvršiti ukoliko bude ponuđena viša cijena od utvrđene.

VIII.

Komisija koja vodi javnu prodaju sastavlja zapisnik o istoj. Zapisnik sadrži podatke o robi, početnoj cijeni robe, sudionicima nadmetanja u javnoj prodaji, podnijetim ponudama, cijeni postignutoj u javnoj prodaji i kupcu.

Zapisnik iz stavka 1. ove točke potpisuju članovi komisije i kupac, kao i drugi sudionici nadmetanja.

Zapisnik iz stavka 2. ove točke stavlja se na oglasnu ploču carinarnice u roku dva dana od završene javne prodaje i mora visiti na oglasnoj ploči tri dana od dana isticanja na oglasnoj ploči.

Sudionici javne prodaje mogu uložiti prigovor na rad i postupak komisije u roku tri dana od dana kada je zapisnik izvješen na oglasnu ploču.

Carinarnica je dužna donijeti rješenje po prigovoru u roku tri dana od podnošenja prigovora.

IX.

Kupac robe dužan je postignutu cijenu uplatiti i kupljenu robu preuzeti u roku 5 dana od dana izvršenja prodaje robe, odnosno od dana kada je rješenje po podnijetom prigovoru postalo konačno.

Ukoliko kupac robe ne uplati kupoprodajnu cijenu u tom roku, nema pravo na povrat uplaćene kaucije, a roba se izlaže javnoj prodaji.

X.

Raspored sredstava ostvarenih prodajom robe iz točke I. ove odluke vrši se shodno članku 388. Carinskog zakona

Troškove prodaje, koji se u smislu članka 368. stavak 2. Carinskog zakona podmiruju na teret sredstava dobivenih prodajom robe, čine troškovi koji su nastali u svezi s prodajom robe (troškovi objavljivanja oglasa, troškovi rada komisije u svezi s prodajom robe, zakupnine poslovnih prostorija u kojima se roba prodaje kao i drugi troškovi, s tim da troškovi ležarine ne mogu prijeći 50% od svote postignute prodajom te robe.

XI.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o načinu prodaje carinske robe i rasporedu sredstava dobivenih tom prodajom ("Službeni list" br. 49/89, 9/90 i "Narodne novine", broj 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92).

XII.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u " Narodnim novinama".

Klasa: 413-04/92-01/17

Urbroj : 5030116-92-1

Zagreb, 2. listopada 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r