Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 03.10.1992 Pravilnik o radu liječničkih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 56. stavka 1. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 33/92) ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

o radu liječničkih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje način rada liječničkih komisija koje u postupku za rješavanje o pravima po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (u daljnjem tekstu: Zakon) daju nalaz i mišljenje o postotku oštećenja organizma za utvrđivanje invaliditeta, stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe i stupnju ortopedskog dodatka, te o nesposobnosti za privređivanje i o potrebi za dodatkom za pripomoć u kući.

Članak 2.

Nalaz i mišljenje na temelju kojih nadležni organ utvrđuje invaliditet, rješava o pravu na dodatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski dodatak i o pravu na dodatak za pripomoć u kući, te utvrđuje nesposobnost za privređivanje kao uvjet za ostvarivanje drugih prava po Zakonu daju:

1) liječnička komisija iz članka 77. stavka 1. Zakona (u daljnjem tekstu: Prvostepena liječnička komisija) nadležnom organu koji rješava o pravima po Zakonu u prvom stepenu;

2) liječnička komisija iz članka 77. stavka 2. Zakona (u daljnjem tekstu: Drugostepena liječnička komisija) nadležnom organu koji rješava o pravima po Zakonu u drugom stepenu.

Članak 3.

Liječničke komisije daju nalaz i mišljenje o postotku oštećenja organizma za ukvrđivanje vojnog i civilnog invaliditeta na temelju Pravilnika za utvrđivanje postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 62/92) i prema načelima medicinske znanosti.

Članak 4.

Liječničke komislje daju nalaz i mišljenje o potrebi za njegom i pomoći druge osobe i stupnju te potrebe na temelju Pravilnika o medicinskim indikacijama za razvrstavanje vojnih i civilnih invalida rata od I. do IV. grupe prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe ("Narodne novine", broj 62/92).

Članak 5.

Liječničke komisije daju nalaz i mišljenje o oštećenju organizma koje povlači pravo na ortopedski dodatak i stupnju toga dodatka na temelju Pravilnika o oštećenjima organizma na osnovi kojih vojni i civilni invalidi rata imaju pravo na ortopedski dodatak i o razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve ("Narodne novine", broj 62/92).

Članak 6.

Liječničke komisije daju nalaz i mišljenje o sposobnosti za privređivanje uz primjenu odgovarajućih propisa o invalidskom osiguranju radnika i prema utvrđenim kriterijima medicinske znanosti.

Članak 7.

Liječničke komisije daju nalaz i mišljenje o potrebi za dodatkom na pripomoć u kući prema težini trajnih promjena u zdravstvenom stanju korisnika opskrbnine.

Članak 8.

Liječničke komisije mogu dati nalaz i mišljenje samo kada rade u punom sastavu.

Nalaz i mišljenje liječničke komisije daju većinom glasova svojih članova.

Član liječničke komisije koji se ne slaže s mišljenjem većine može priložiti svoje posebno mišljenje s obrazloženjem.

Članak 9.

Liječničke komisije daju nalaz i mišljenje na odgovarajućim obrascima što su tiskani uz ovaj pravilnik i njegovim su sastavnim dijelom.

Nalaz i mišljenje liječničke komisije trebaju biti potpuni, jasni i dovoljno obrazloženi, te sadržavati sve činjenice koje su s medicinskoga stajališta važne za donošenje pravilnoga rješenja.

Obrazloženje nalaza i mišljenja o postotku oštećenja organizma za utvrđivanje invaliditeta smatrat će se potpunim ako je u njemu spomenuto da se radi o lakšem, srednjem, težem ili najtežem obliku oštećenja organizma. Komisija mora posebno obrazložiti mišljenje o postotku oštećenja organizma kada je za pojedino oštećenje u Listi postotaka oštećenja organizma postotak predviđen u rasponu.

Članak 10.

Prvostepena liječnička komislja daje nalaz i mišljenje , na pismeni zahtjev nadležnoga organa koji rješava o pravima po Zakonu u prvom stepenu a Drugostepena liječnička komisija na pismeni zahtjev nadležnoga organa koji rješava o pravima po Zakonu u drugom stepenu.

U nalazu i mišljenju, u svezi sa zahtjevom iz stavka 1. ovoga članka, liječnička komisija dužna je izjasniti se o svim činjenicama i okolnostima spomenutim u tom zahtjevu, uzimejući u obzir i svu dokumentaciju priloženu uz zahtjev.

Članak 11.

Prvostepena liječnička komisija daje nalaz i mišljenje na osnovi pregleda osobe za koju se nalaz i mišljenje traži i medicinske i druge dokumentacije koja je uz taj zahtjev priložena.

Članak 12.

Drugostepena liječnička komisija daje nalaz i mišljenje, u pravilu, na osnovi pregleda osobe za koju se nalaz i mišljenje traži i medicinske i druge dokumentscije pribavljene u prvostepenom postupku. Ta komisija može nalaz i mišljenje dati i bez pregleda osobe, ako utvrdi da pregled nije potreban.

Ako Drugostepena liječnička komisija utvrdi da priložena medicinska dokumentacija nije potpuna zatražit će dopunu potrebne dokumentacije.

Članak 13.

Za osobu koja je na liječenju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, liječničke komisije mogu dati mišljenje na osnovi nalaza i izvješća (dijagnoze, povijesti bolesti i sl.) te ustanove i bez pregleda, ako smatraju da pregled nije potreban.

Članak 14.

Osobu koja zbog zdravstvenog stanja duže vrijeme nije sposobna putovati može se, na prijedlog ordinirajućeg liječnika i zahtjeva organa uprave koja vodi postupak, pregledati u njenom stanu. Takav pregled obavlja član liječničke komisije i na osnovi njegova nalaza i izvješća liječnička komisija daje nalaz i mišljenje.

Članak 15.

Za osobu koja ima prebivalište u inozemstvu liječnička komisija može dati nalaz i mišljenje i na osnovi dijagnoze i izvješća odgovornoga liječnika iz inozemstva ako smatra da nije potreban pregled.

Članak 16.

Ako liječnička komisija utvrdi da je za davanje nalaza i mišljenja osobu, za koju se traži nalaz i mišljenje, potrebno pregledati u specijalističkoj zdravstvenoj ustanovi, uputit će ju u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu.

Članak 17.

Medicinske izraze u nalazu i mišljenju liječnička komisija upisuje u načelu hrvatskim jezikom i naznačuje odgovarajuće odredbe Pravilnika odnosno Liste postotaka oštećenja organizma.

Postotak oštećenja organizma upisuje se brojkom i slovima, s tim što se u slućaju oštećenja organizma 100% obavezno naznačuje i grupa invaliditeta. Uz postotak oštećenja organizma obavezno se naznačuje da je utvrđen za stalno ili privremeno.

Kada se utvrdi da oštećenje organizma iznosi manje od 20% u mišljenju se naznačuje da oštećenje organizma iznosi manje od 20%.

Kod utvrđivanja dodatka za njegu i pomoć druge osobe, odnosno ortopedskoga dodatka u mišljenju se naznačuje stupanj dodatka.

Članak 18.

Jedan primjerak nalaza i mišljenja dostavlja se stranci uz rješenje koje je donijeto na temelju toga nalaza i mišljenja.

Članak 19.

Liječničke komisije vode evidenciju nalaza i mišljenja na odgovarajućem obrascu što je tiskan uz ovaj pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom, te vode zapisnik o svom radu.

Članak 20.

Liječničke komisije, u pravilu, rade u mjestu svoga sjedišta, a po potrebi mogu raditi i izvan sjedišta rada.

Članovima liječničkih komisija pripada naknada za rad u visini što ju određuje ministar rada i socijalne skrbi.

Članak 21.

Za korisnike osobne invalidnine, u povodu zahtjeva podnijetih na temelju članka 106. stavka 1. Zakona, liječničke komisije mogu dati nalaz i mišljenje i bez pregleda invalida.

Članak 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011 -02/92-01 / 10

Urbroj : 524-05/ 1-92-3

Zagreb, 1. listopada 1992.

Ministar rada i socijalne skrbi

mr. Josip Juras, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


__________________________________________________________________________________
PRVOSTEPENA LIJEČNIČKA KOMISIJA ZA PREGLED           Obrazac br. 1.
OSOBA OBUHVAĆENIH ZAKONOM O ZAŠTITI VOJNIH
I CIVILNIH INVALIDA RATA


Broj : ________________                 Broj predmeta:
Dana ________________ 199 _______            Klasa:___________________
U_______________________________            Urbroj : __________________

Prvostepena liječnička komisija za pregled osoba obuhvaćenih Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata pregledala je dana__________________________________________________________
199________
__________________________________(__________________)____________________________
                    prezime (očevo ime) ime,
_____iz____________________________________ općina)_______________________
rođenog-e______________________, osobna karta broj ________________________izdana u ___________
te na temelju čl. 3., 4. i 5. Pravilnika o radu liječničkih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata daje

NALAZ I MIŠLJENJE

Liječnička komisija utvrdila:
1 ) da postoje RANE, POVREDE, OZLJEDE koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje invaliditeta
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2) da postoje bolesti koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje invaliditeta, ______________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3) da postoje RANE, POVREDE, OZLJEDE, BOLESTI koje se NE UZIMAJU u obzir za priznavanje invaliditeta
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4) da invaliditet iznosi ___________________% i slovima __________________________________

STALNO - PRIVREMENO DO ____________________________________________________

5) da je imenovanome-oj potrebna njega i pomoć druge osobe stupnja u skladu s odredbama Pravilnika o medicinskim indikacijama za razvrstavanje vojnih i civilnih invalida rata od I. do IV. grupe prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe.
6) da se spomenuto oštečenje organizma može razvrstati u ________________ stupanj oštećenja prema članku 1. točki ____________ Pravilnika o oštećenjima organizma po osnovi kojih vojni i civilni invalidi rata imaju pravo na ortopedski doplatak i o razvrsta

Obrazloženje

Članovi komisije:                            Predsjednik komisije
1. _______________                           __________________
2. _______________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ________________________199_________

_______________________
(potpis pregledane osobe)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DRUGOSTEPENA LIJEČNIČKA KOMISIJA ZA PREGLED           Obrazac br. 2.
OSOBA OBUHVAĆENIH ZAKONOM O ZAŠTITI VOJNIH
I CIVILNIH INVALIDA RATA


Broj : ________________                 Broj predmeta:
Dana ________________ 199 _______            Klasa:___________________
U_______________________________            Urbroj : __________________

Drugostepena liječnička komisija za pregled osoba obuhvaćenih Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata pregledala je dana_________________________________________ 199________
__________________________________(__________________)____________________________
                    prezime (očevo ime) ime,
_____iz____________________________________ općina)_______________________
rođenog-e______________________, osobna karta broj ________________________izdana u ___________
te na temelju čl. 3., 4. i 5. Pravilnika o radu liječničkih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata daje

NALAZ I MIŠLJENJE

Liječnička komisija utvrdila:
1 ) da postoje RANE, POVREDE, OZLJEDE koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje invaliditeta
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2) da postoje bolesti koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje invaliditeta, ______________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3) da postoje RANE, POVREDE, OZLJEDE, BOLESTI koje se NE UZIMAJU u obzir za priznavanje invaliditeta
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4) da invaliditet iznosi ___________________% i slovima __________________________________

STALNO - PRIVREMENO DO ____________________________________________________

5) da je imenovanome-oj potrebna njega i pomoć druge osobe stupnja u skladu s odredbama Pravilnika o medicinskim indikacijama za razvrstavanje vojnih i civilnih invalida rata od I. do IV. grupe prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe.
6) da se spomenuto oštečenje organizma može razvrstati u ________________ stupanj oštećenja prema članku 1. točki ____________ Pravilnika o oštećenjima organizma po osnovi kojih vojni i civilni invalidi rata imaju pravo na ortopedski doplatak i o razvrsta

Obrazloženje

Članovi komisije:                            Predsjednik komisije
1. _______________                           __________________
2. _______________
3. _______________
4. _______________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ________________________199___

_______________________
(potpis pregledane osobe)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRVOSTEPENA LIJEČNIČKA KOMISIJA ZA PREGLED       Obrazac br. 3.
OSOBA OBUHVAĆENIH ZAKONOM O ZAŠTITI VOJNIH
I CIVILNIH INVALIDA RATA

Broj : ________________                     Broj predmeta:
Dana ________________ 199 _______                Klasa:___________________
U_______________________________                Urbroj : __________________

Prvostepena liječnička komisija za pregled osoba obuhvaćenih Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata pregledala je dana__________________________________________________ 199________
___________________________________(__________________)___________________________
                        prezime (očevo ime) ime,
______iz____________________________________ općina) _______________________
rođenog-e______________________, osobna karta broj ________________________izdana u ___________
te na temelju čl. 6. Pravilnika o radu liječničkih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:MIŠLJENJE:Prema članku 36. Zakona pregledana osoba nije sposobna, - sposobna je za prlvredivanje. Nesposobnost je trajna - privremena do _____________a potječe od dana_______________

Obrazloženje

Članovi komisije:                        Predsjednik komisije
1._______________                        __________________
2._______________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana __________________199__

_____________________________
(Datum i potpis pregledane osobe)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DRUGOSTEPENA LIJEČNIČKA KOMISIJA ZA PREGLED       Obrazac br. 4.
OSOBA OBUHVAĆENIH ZAKONOM O ZAŠTITI VOJNIH
I CIVILNIH INVALIDA RATA

Broj : ________________                     Broj predmeta:
Dana ________________ 199 _______                Klasa:___________________
U_______________________________                Urbroj : __________________

Drugostepena liječnička komisija za pregled osoba obuhvaćenih Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata pregledala je dana__________________________________________________ 199________
___________________________________(__________________)___________________________
                        prezime (očevo ime) ime,
______iz____________________________________ općina) _______________________
rođenog-e______________________, osobna karta broj ________________________izdana u ___________
te na temelju čl. 6. Pravilnika o radu liječničkih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:MIŠLJENJE:Prema članku 36. Zakona pregledana osoba nije sposobna, - sposobna je za privredivanje. Nesposobnost je trajna - privremena do _____________a potječe od dana_______________

Obrazloženje

Članovi komisije:                        Predsjednik komisije
1._______________                        __________________
2._______________
3._______________
4._______________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana __________________199__

_____________________________
(Datum i potpis pregledane osobe)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRVOSTEPENA LlJEČNIČKA KOMISIJA ZA PREGLED       Obrazac br. 5.
OSOBA OBUHVAĆENIH ZAKONOM O ZAŠTITI VOJNIH
I CIVILNIH INVALIDA RATA

Broj : ________________                     Broj predmeta:
Dana ________________ 199 _______                Klasa:___________________
U_______________________________                Urbroj : __________________

Prvostepena liječnička komisija za pregled osoba obuhvaćenih Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata pregledala je dana__________________________________________________ 199________
___________________________________(__________________)_________________________
                        prezime (očevo ime) ime
_____iz____________________________________ općina)_______________________
rođenog-e______________________, osobna karta broj ________________________izdana u ___________
te na temelju čl. 7. Pravilnika o radu liječničkih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:MIŠLlENJE:Prema članku 47. Zakona pregledanoj osobi je - nije potreban dodatak za pripomoć u kući.

Obrazloženje
Članovi komisije:                    Predsjednik komisije
1._______________                    __________________
2._______________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana __________________199__

_____________________________
(Datum i potpis pregledane osobe)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DRUGOSTEPENA LIJEČNIČKA KOMISIJA ZA PREGLED       Obrazac br. 6.
OSOBA OBUHVAĆENIH ZAKONOM O ZAŠTITI VOJNIH
I CIVILNIH INVALIDA RATA

Broj : ________________                     Broj predmeta:
Dana ________________ 199 _______                Klasa:___________________
U_______________________________                Urbroj : __________________

Drugostepena liječnička komisija za pregled osoba obuhvaćenih Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata pregledala je dana_______________________________________________ 199____
___________________________________(__________________)_________________________
                        prezime (očevo ime) ime
_____iz____________________________________ općina)_______________________
rođenog-e______________________, osobna karta broj ________________________izdana u ___________
te na temelju čl. 7. Pravilnika o radu liječničkih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:MIŠLlENJE:Prema članku 47. Zakona pregledanoj osobi je - nije potreban dodatak za pripomoć u kući.

Obrazloženje
Članovi komisije:                    Predsjednik komisije
1._______________                    __________________
2._______________
3._______________
4._______________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana __________________199__

_____________________________
(Datum i potpis pregledane osobe)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Obrazac br. 7

KNJIGA NALAZA I MIŠLJENJA    PRVOSTEPENE   LIJEČNIČKE KOMISIJE
                    _______________
                    DRUGOSTEPENE
__________________________________________________________________________________
Redni  Klasa i     Naziv organa koji    Prezime,    Kakvo se    Pozivanje,druge
broj i Urbroj     traži mišljenje     (očevo ime),  mišljenje    radnje i datum
datum  predmeta i   i datum dostave ime adresa   traži      davanja mišljenja
    općine     predmeta komisiji

__________________________________________________________________________________
1    2            3        4        5            6
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________
Nalaz (sažeti          Mišljenje o           Napomena( prijašnja ocjena
opis)      postoptu        nesposovnosti za    Prvostepene liječničke komisije i dr.)
        invaliditeta,      privređivanje,
        stupnju dodatka dodatku za
        za njegu i       pripomoć u kući
        pomoć
        druge osobe,
        stupnju
        ortopedskoga
        dodatka
__________________________________________________________________________________
7            8            9                10
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________