Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 02.10.1992 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih kovina, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. listopada 1892. godine, donijela je

UREDBU

o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih kovina, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon

Članak 1.

U Zakonu o preuzimanju Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih kovina koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon, ("Narodne novine" br. 53/91) u članku 1. u zagradi iza brojke "20/89" dodaje se i brojka "9/9" i dodaju se novi članci:

Članak 3a.

U Zakonu o kontroli predmeta od dragocjenih kovina ("Službeni list SFRJ" br. 59/81, 59/88, 20/89 i 9/90) iza članka 21. dodaje se novi članak 21a. koji glasi:

"Članak 21a.

Predmeti od zlata, srebra i platine, te od njihovih slitina s drugim kovinama, koji su propisno žigosani dosadašnjim žigovima stupnjeva finoće, smiju se otuđivati u svrhu prodaje ili kupnje, ako se prethodno žigošu dodatnim žigom Republike Hrvatske.

Dok se ne odrede novi žigovi stupnjeva finoće Republike Hrvatske novoizrađeni predmeti od zlata, srebra i platine, te od njihovih slitina s drugim kovinama kod ispitivanja stupnjeva finoće uz dosadašnje žigove stupnjeva finoće moraju se žigosati i dodatnim žigom Republike Hrvatske iz stavka 1. ovog članka.

Oblik dodatnog žiga Republike Hrvatske iz stavka 1. ovog članka, te postupak i rok dodatnog žigosanja, propisuje direktor Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

Naknadu za žigosanje dodatnim žigom Republike Hrvatske iz stavka 1. ovog članka odredit će Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo."

Članak 3b.

Članak 25. mijenja se i glasi:

"Poduzeća i druge pravne osobe koje proizvode ili stavljaju u promet predmete od plemenitih kovina, a i osobe koje obavljaju privrednu djelatnost osobnim radom, koje se bave proizvodnjom, popravkom ili preinakom takvih predmeta, moraju na vidljivom mjestu držati sliku znaka proizvodača. slike žigova za označavanja stupnja finoće predmeta od plemenitih kovina, te leće i druga sredstva za kontrolu pomoću kojih se oznake propisane ovim Zakonom mogu jasno vidjeti i razlikovati.

Poduzeća i druge pravne osobe koje proizvode ili stavljaju u promet predmete od plemenitih kovina, a i osobe koje obavljaju privrednu djelatnost osobnim radom, moraju staviti na raspolaganje sredstva za kontrolu zainteresiranim osobama pri kupnji, popravku ili preinaci predmeta od plemenitih kovina."

Članak 3c.

U članku 27. stavku 1. riječi "i narediti da se predmet podnese na žigosanje" zamjenjuje se riječima "do pravomoćnosti odluke nadležnog suda odnosno nadležnog prekršajnog organa".

Clanak 3d.

U članku 31. stavku 1. točka 2) mijenja se i glasi:

"2) ako ne drži na vidljivom mjestu slike žigova za označavanje stupnja finoće predmeta od plemenitih kovina odnosno sliku znaka proizvođača ili ne stavi na raspolaganje sredstava za kontrolu žigova (članak 25)."

Članak 3e.

U cijelom tekstu Zakona riječi "Savezno izvršno vijeće", zamjenjuju se riječima "Vlada Republike Hrvatske", riječi "funkcionar koji rukovodi saveznom organizacijom nadležnom za mjere i dragocjene kovine" riječima "Direktor Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo", rijeđi "Savezna organizacija nadležna za mjere i dragocjene kovine" riječima "Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo", riječi "organ kontrole" riječima "kontrola mjera i plemenitih kovina", riječi "organizacija udruženog rada, odnosno poduzeće" rijećima "poduzeća i druge pravne osobe", riječi "službena legitimacija" riječima "službena iskaznica", riječ "dinar" riječima "Hrvatski dinar", sve u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-07/82-01/01

Ur.broj: 5030104-82-1

Zagreb, 2. listopada 1882.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.