Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 02.10.1992 Uredba o Uređu za odnose s javnošću
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 25. stavak 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), a u svezi sa člankom 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 55/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine, donijela je

UREDBU

o Uređu za odnose s javnošću

Članak 1.

Ovom uredbom uređuju se djelokrug i način rada, te druga pitanja od značaja za rad Ureda za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured).

Članak 2.

Ured priopćava javnosti informacije o radu Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada). neposredno ili posredstvom tiska i drugih sredstava javnog informiranja, vodi dokumentaciju o radu Vlade kojoj se odnosi na informiranje javnosti, te obavlja druge poslove koje mu u okviru njegovog djelokruga povjeri Vlada.

Članak 3.

Poslovi Ureda utvrđuju se pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda donosi predstojnik uz suglasnost Vlade.

Članak 4.

Radom Ureda rukovodi predstojnik, kojeg imenuje i razrješava od dužnosti Vlada. Predstojnik je za rad odgovoran Vladi. Predstojnik ima prava i dužnosti dužnosnika organa državne uprave u odnosu na Ured.

Članak 5.

Predstojnik Ureda donijet će pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 6.

Djelatnici Ministarstva informiranja zatečeni u radnom odnosu na dan stupanja na snagu ove uredbe na poslovima iz članka 2. ove uredbe nastavljaju s radom u Uredu. Na djelatnike iz stavka 1. ovog članka koji ne budu raspoređeni na poslove i zadatke utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda primijenit će se odredbe članka 381. do 364. Zakona o upravi.

Članak 7.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnin novinama".

Klasa: 008-02/92-01/05

Urbroj: 5030115-92-2

Zagreb, 2. listopada 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.