Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 02.10.1992 Odluka o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1992. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 1. stavak 2. Uredbe o posebnoj taksi na uvezenu robu ("Narodne novine", broj 40/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 2. listopada 1992., donijela je

ODLUKU

o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1992. godini

I.

Na robu koja se uvozi, unosi ili prima (u daljnjem tekstu: uvozi) u carinsko područje Hrvatske plača se posebna taksa na uvezenu robu u visini 15% od carinske osnovice.

Iznimno, na uvoz reprodukcifskog materijala, opreme i djelova za opremu, kao i na uvoz osobnih automobila, osim ako ovom odlukom nije drugačije utvrđeno, posebna taksa na uvezenu robu plaća se u visini 7,5% od carinske osnovice.

II.

Na uvoz robe koja je oslobođena od plačanja carine po odredbama članka 24. do 29. Carinskog zakona ("Narodne novine". broj 53A/91, 33/92 i 40/92), na uvoz robe prema članku 54. Carinskog zakona, te na uvoz sirovina, reprodukcijskog i drugog materijala koji su sastavni dio izvoznog proizvoda (članka 56. Carinskog zakona) ne naplaćuje se posebna taksa na uvezenu robu.

III.

Iznimno, posebna taksa na uvezenu robu ne plaća se:

1. na uvoz robe na koju se po međunarodnim ugovorima ne plaća carina;
2. na uvoz sirovina koje se uvoze u svezi s izvršenjem energetske bilance Republike Hrvatske u 1992. godini - na osnovi potvrde Ministarstva financija, izdane po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva industrije, brodogradnje i energetike;
3. na uvoz sirovina i reprodukcijskog materifala koji se ne proizvode u zemlji, a služe za proizvodnju dijalizatora;
4. na uvoz živih životinja za priplod iz tarifnog broja 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 i 01.06, koje se uvoze na temelju potvrde Ministarstva financija, izdane po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva poljoprivrede i šumarstva;
5. na uvoz robe koja se po osnovi humanitarne pomoći prima besplatno;
6. za uvoz i zakup brodova za prijevoz robe, brodova za prijevoz putnika i robe i tankera svih vrsta iz tar. broj 89.01 Carinske tarife;
7. na uvoz i zakup zrakoplova za putnički promet iz tar. broj 88.02 i tar. oznake 8802.301 i 8802.401 Carinske tarife;
04.01  0401.20 - Mlijeko s udjelom masti više od 1% do 6% po masi
    0401.309    - - - ostalo, s udjelom masti više od 6% po masi
04.02  0402.91 - - - bez dodatnog šečera ili drugih tvari za zaslađivanje (uguščeno mlijeko)
48.05  4805.22 - Višeslojni papir i karton, samo s jednim bijeljenim vanjskim slojem
    4805.70 - ostali papir i karton mase veće od 150 g/m2 a manje od 225 g/m2 .
48.10  4810.291    - - - papir i karton za tetrapak i tetrabrik
48.19  4819.50 - stali kontejneri za pakiranje (pure pak)
48.23  4823.19 - - - ostali

9. na uvoz soje u zrnu iz tarifnog broja 12.01 i tarifne oznake 1201.00 uključujući i lomljenu ili drobljenu, sirovog ulja od soje iz tar. br. 15.07 i tarifne oznake 1507.10, sirovog ulja od suncokreta iz tarifnog broja 15.12 i tarifne oznake 1512.11 i si

IV.
Iznimno, posebna taksa na uvezenu robu plaća se po stopi 4% na uvoz roba iz sljedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:
12.06  1206.00 - Suncokret u zrnu, uključujući i lomljeno ili drobljeno
23.01          Brašno, prah i pelete od mesa ili mesnih otpadaka, od ribe ili od ljuskara,
            mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka neprikladnih za ljudsku hranu;
    2301.20 - Brašno, prah i pelete od ribe ili ljuskara, mekušaca ili vodenih beskralješnjaka;
23.04          Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji ulja od soje, nemljeveni,
            mljeveni, ili peletizirani:
    2304.001    - - - sojini;
87.04          Motorna vozila za prijevoz robe;
    8704.10 - Samoistovarna (damperi), konstruirana za rad izvan putne mreže;
    8704.101    - - - preko 70 t nosivosti.V.

Carinska uprava Republike Hrvatske vodi evidenciju o robi koja se na temelju ove odluke uvozi uz plaćanje posebne takse na uvezenu robu, ostvarenim svotama naplačene posebne takse i o svotama koje bi se platile da nisu korištene povlastice utvrđene ovom odlukom.

Na osnovi podataka iz evidencije iz stavka 1. ove točke Carinska uprava Republike Hrvatske sastavlja i Ministarstvu financija dostavlja tromjesečni svodni izvještaj s podacima o naplaćenoj posebnoj taksi za uvezenu robu, te opsegu i strukturi ostvarenih povlastica na plaćanje posebne takse na uvezenu robu.

VI.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o plačanju posebne takse na uvezenu robu u 1992. godini ("Narodne novine", broj 41/92 i 44/92).

VII.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-01/92-01/04

Urbroj: 5030116-92-3

Zagreb, 2. listopada 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.