Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 02.10.1992 Izmjene Općih uvjeta isporuke električne energije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. Zakona o elektroprivredi ("Narodne novine", broj 31/90 i 47/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine, donijela je

IZMJENE

Općih uvjeta isporuke električne energije

Članak 1.

U Općim uvjetima isporuke električne energije ("Narodne novine", broj 8/91) Članak 82. mijenja se i glasi: "Zbog neplaćanja računa za utrošenu električnu energiju ne može se obustaviti isporuka električne energije:

1. domovima zdravlja, bolnicama, medicinskim centrima, zavodima za zaštitu zdravlja, zavodima za socijalnozdravstvenu zaštitu, zavodima za transfuziju krvi, zavodima za ispitivanje i kontrolu lijekova i stanicama za hitnu medicinsku pomoć,

2. objektima ustanova socijalne zaštite za smještaj invalidnih i drugih osoba ometenih u psihičkom ili fizičkom razvoju;

3. uređajima za crpljenje i za proćišćavanje otpadnih voda, te uređajima i postrojenjima za odvodnju;

4. objektima, uređajima i postrojenjima za opskrbu pitkom vodom;

5. objektima, uređajima i postrojenjima državnih organa."

"Na zahtjev izvršnog vijeća skupštine grada ili općina mogu se utvrditi i drugi objekti od vitalnog značaja za gospodarski život i život građana."

Članak 2.

Članak 83. mijenja se i glasi: "Ukoliko potrošači električne energije iz članka 82. stavak 1. ne podmire svoje novčane obveze za potrošenu električnu energiju u roku od 30 dana od dana nastanka obveze plaćanja, ta obveza se podmiruje isporučitelju za potrošaće iz točke 1. iz fonda iz kojeg se financiraju te djelatnosti, za potrošače iz točaka 2, 3., i 4. iz proračuna općina na čijem je području sjedište objekata, a za potrošaće iz točke 5. iz državnog proračuna. Ukoliko potrošači električne energije iz stavka 2. ovog članka ne podmire svoje novčane obveze za potrošenu električnu energijm u roku 30 dana od dana nastanka obveze plaćanja ta obveza se podmiruje isporučitelju na teret proračuna podnosioca zahtjeva"

Članak 3.

Članak 104. mijenja se i glasi: "Isporučitelj je obvezan račun, odnosno obračun za električnu energiju dostaviti potrošaču u roku od 5 dana, a potrošač svoju obvezu plaćanja izvršiti u roku od 8 dana od dana utvrđivanja obračunskih veličina ili u tom roku dostaviti isporučitelju jedan od instrumenata plaćanja."

Članak 4.

Ove izmjene Općih uvjeta isporuke električne energije stupaju na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-02/92-01/11

Urbroj: 5030112-92-9

Zagreb, 2. listopada 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.