Zakoni i propisi - Pravni savjeti 58 25.09.1992 Naredba o visini naknade za upotrebu uređaja i usluga kontrole letenja na području Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Temeljem članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prometa i veza koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni i članka 264. Zakona o zračnoj plovidbi ("Narodne novine", br. 53/91), ministar prometa i veza donosi

NAREDBU

o visini naknade za upotrebu uređaja i usluga kontrole letenja na području Republike Hrvatske

1. Za upotrebu uređaja i usluga kontrole letenja avionski prijevoznik plaća naknadu Hrvatskoj upravi kontrole letenja ovisno o maksimalnoj registriranoj težini aviona prilikom uzlijetanja (MTOW) i dužini prijeđenog zračnog puta. Visina naknade iz stavka 1. ove točke obračunava se domaćim i stranim avionskim prijevoznicima u međunarodnom i domaćem zračnom prometu u US dolarima prema donjoj formuli

C = (D/100)*drugi korijen(MTOW/5) * F

C - visina naknade izražena: za strane i domaće prijevoznike u USD D - prijeđeni zračni put u kilometrima F - jedinica mjere = 41.43 MTOW - najveća dozvoljena težina zrakoplova u polijetanju izražena u tonama modela, odnosno serije odredenog tipa zrakoplova. Ako se u momentu fakturiranja ne raspolaže podacima o modelu odnosno seriji tipa zrakoplova, kao osnovica za obračunavanje naknade uzeti će se najveća dozvoljena težina svih modela tog tipa zrakoplova u prosjeku. Ta osnovica preračunava se najmanje jedanput godišnje. Ako operator obavijesti HUKL o posjedovanju više modela aviona istoga tipa, onda se kao uzorak za fakturiranje uzima prosjećna težina svih modela toga tipa.

1.2. Za potrebe zračnog prometa unutar teritorija Republike Hrvtske domaći prijevoznik plača naknadu u HRD po važećem srednjem tečaju USD Narodne banke Hrvatske na dan uplate. Prijeđeni put jednak je stvarno prijeđenom putu između dva hrvatska aerodroma.

1.3. Naknada za strane prijevoznike iskazuje se u USA dolarima.

1.4. Od naplate oslobođene su sljedeće kategorije letova: a) letovi pod vizuelnim uvjetima u sloju slobodnog letenja, b) letovi koji počinju i završavaju na istom aerodromu bez međutoćke slijetanja, c) letovi zrakoplova čija maksimalna težina je manja od 2 tone, d) letovi drevnim i vojnim zrakoplovima, ako svrha leta nije komercijalna, e) tražilaćki, spasilački i vatrogasni letovi, f) letovi u svrhu kalibraže uređaja kontrole letenja, dobivanja ili obnavljanja plovidbenosti zrakoplova.

1.5. Domaći korisnici dužni su uplatiti naknadu za obavljeni let u roku 15 dana po primitku fakture, a u istom roku primaju se i eventualni prigovori. Inozemni korisnici dužni su uplatiti naknadu za obavljeni let u roku 30 dana po primitku fakture, a u roku od t 5 dana primaju se i eventualni prigovori. U slučaju neplaćanja u roku, naplaćuju se propisane kamate.

1.6. Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" s pravovaljanošću do 31. prosinca 1992. godine.

Klasa: 011-01 /92-02/39

Urbroj: 535 01-92-1

Zagreb, 28. rujna 1992.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.