Zakoni i propisi - Pravni savjeti 57 22.09.1992 Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku s međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

UPRAVNI ODBOR REPUBLIKE HRVATSKE

Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na temelju odredbe članka 51. Pravilnika o rješavanju sporova s međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine", br. 25/92) na 5. sjednici 15. rujna 1992. godine donio je

ODLUKU

o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku s međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Članak 1.

Predsjednik, članovi predsjedništva i tajnik Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (u daljnjem tekstu: Izbrano sudište) imaju pravo na naknadu troškovs u vezi s obavljanjem poslova Izbranog sudišta izvan pojedinih arbitražnih postupaka. Naknadu troškova iz stavka 1. ovoga članka određuje predsjednik Izbranog sudišta prema kriterijima koji vrijede za naknadu troškova arbitrima i drugim sudionicima u postupku pred Izbranim sudištem.

Članak 2.

Na ime nagrade za obavljanje redovnih poslova Izbranog sudišta predsjedniku odnosno nadležnom potpredsjedniku i tajniku Izbranog sudišta pripada po 20 posto svote uplaćene na ime administrativnih troškova u svakom pojedinom postupku koji se vodi pred Izbranim sudištem. Nagrade predsjedniku i tajniku Izbranog sudišta isplaćuju se istovremeno s isplatom predujms na ime nagrade arbitrima.

Članak 3.

Članovima predsjedništva pripada nagrada za sudjelovanje na sjednicama predsjedništva koju određuje predsjednik Izbranog Sudišta na temelju općeg akta predsjedništva Izbranog sudišta.

Članak 4.

Arbitrima, posrednicima, savjetodavcu i zapisničaru u postupku pred Izbranim sudištem pripada naknada troškova i nagrada za rad.

Članak 5.

Naknada troškova arbitrima, posrednicima, savjetodavcima i zapisničaru obuhvaća naknadu putnih troškova, naknadu za hranu i prenoćište (dnevnicu) i ostale stvarne izdatke. Tu naknadu određuje predsjednik Izbranog sudišta na temelju općeg akta o naknadama kojeg donosi predsjedništvo Izbranog sudišta.

Članak 6.

Nakon okončanja arbitražnog postupka, konačnu odluku o iznosu nagrade arbitrima i posrednicima donosi u skladu s tarifom koja je sastavni dio Odluke o troškovima u postupku s međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori predsjednik Izbranog sudišta. Arbitru pojedincu pripada iznos određen na osnovu tarife iz stavka 1. ovoga članka. Ako se članovi arbitražnog vijeća nisu drugačije dogovorili, predsjedniku arbitražnog vijeća pripada 40 posto, a ostalim članovima arbitražikog vijeća 30 posto nagrade iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 7.

Na osnovi odluke tajnika Sudišta arbitrima se na ime predujma može isplatiti do 70 posto svote predujmljene za njihovu nagradu i materijalne izdatke na osnovi članka 5. Odluke o troškovima u postupku s međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Članak 8.

Visinu nagrade zapisničaru za sudjelovanje i rad na raspravnim ročištima i ročištima mirenja te za prepisivanje odluka Izbranog sudišta utvrđuje predsjednik Izbranog sudišta vodeći računa o prilikama konkretnog slućaja i o uobičajenim nagradama za takav rad.

Članak 9.

Visinu nagrade prevodiocima, savjetnicima i drugim osobama u arbitražnom postupku utvrđuje predsjednik Izbranog sudišta vodeći računa o prilikama konkretnog slučaja i o uobićajenim nagradama za takav rad.

Članak 10.

Radi zadovoljavanja administrativnih potreba Izbranog sudišta (npr. nabavka uredskog i tehničkog pribora, tiskanje materijala i slićno), tajnik Izbranog sudišta može koristiti do 50 posto sredstava uplaćenih na ime administrativnih troškova. Tajnik Izbranog sudišta dužan je o korištenju i namjeni sredstava iz članka 1. ovoga stavka redovito izvješćivati predsjednika i predsjedništvo Izbranog sudišta.

Članak 11.

Naloge za isplatu naknada i nagrada utvrđenih u smislu prethodnih odredaba ove odluke izdaje tajnik Izbranog sudišta, a za isplatu i nagrada tajniku, predsjednik Izbranog sudišta.

Članak 12.

Ova odluka stupa na snagu danom objave.

Broj : I-55/314/ 10-92

Zagreb, 15. rujna 1992.

Predsjednik

Ivica Gaži, dipl. inž., v. r