Zakoni i propisi - Pravni savjeti 57 22.09.1992 Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku bez međunarodnog elementa pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na temelju odredbe članka 84. Pravilnika o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori *"Narodne novine", br.19/85, 1/89, 15/90, 89/91 i 25/92) na 5. sjednici održanoj 15. rujna 1992. godine donio je

ODLUKU

o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku bez međunarodnog elementa pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Članak 1.

Predsjednik, članovi predsjedništva i tajnik Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (u daljnjem tekstu: Izbrano sudište) imaju pravo na naknadu troškova u vezi s obavljanjem poslova Izbranog sudišta izvan pojedinih arbitražnih postupaka. Naknadu troškova iz stavka 1. ovog članka određuje predsjednik Izbranog sudišta prema kriterijima koji vrijede za naknadu troškova arbitrima i drugim sudionicima u postupku pred Izbranim sudištem.

Članak 2.

Predsjedniku i tajniku Izbranog sudišta pripada pravo na nagradu za obavljanje poslova sudišta izvan pojedinih arbitražnih postupaka. Nagradu predsjedniku i tajniku Izbranog sudišta iz stavka 1. ovog članka utvrđuje predsjedništvo Izbranog sudišta na temelju izvještaja o radu predsjednika i tajnika Izbranog sudišta koji može biti podnesen tromjesečno, polugodišnje i godišnje.

Članak 3.

Arbitrima, posrednicima, savjetodavcu i zapisničaru u postupku pred Izbranim sudištem pripada naknada troškova i nagrada za rad.

Članak 4.

Naknada troškova arbitrima, posrednicima, savjetodavcima i zapisničaru obuhvaća naknadu putnih troškova, naknadu za hranu i prenoćište (dnevnicu) i naknadu za izgubljeni osobni dohodak. Naknada troškova iz stavka 1. ovog članka pripada onim osobama koje imaju prebivalište izvan sjedišta Izbranag sudišta. Naknada troškova iz stavka 1. ovog članka pripada arbitrima, posrednicima, savjetodavcu, zapisničaru i tajniku Izbranog sudišta kad se raspravno ročište ili neka druga procesna radnja održava izvan sjedišta Izbranog sudišta. Naknada troškova iz stavka 1. ovog članka određuje se za arbitre, posrednika, savjetodavce i tajnika Izbranog sudišta uz odgovarajuću primjenu odredaba o naknadi putnih troškova za službena putovanja članova organa Hrvatske gospodarske komore, a zapisničaru uz odgovarajuću primjenu odredaba o tim troškovima za ostale radnike Hrvatske gospodarske komore.

Članak 5.

Naknada za izgubljeni osobni dohodak određuje se uz odgovarajuću primjenu općih propisa o naknadi osobnih dohodaka radnicima koji su odsustvovali s rada zbog vršenja javnih funkcija.

Članak 6.

Arbitru pojedincu odnosno arbitražnom vijeću pripada nagrada u iznosu do 70 posto svote uplaćene prema odredbama članka 2. stavka 2. i članka 7. Odluke o troškovima u postupku bez međunarodnog elementa pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Ako se članovi arbitražnog vijeća nisu drugačije dogovorili, predsjedniku arbitražnog vijeća pripada 50 posto, a ostalim članovima arbitražnog vijeća po 25 posto nagrade iz stavka 1. ovoga članka. Visinu nagrade u granicama utvrđenim u stavku 1. i 2. ovog članka određuje, na prijedlog tajnika, predsjednik Izbranog sudišta vodeći računa o složenosti stvari i utrošku vremena.

Članak 7.

Visinu nagrade zapisničaru za sudjelovanje i rad na raspravnim ročištima i ročištima mirenja te za prepisivanje odluka Izbranog sudišta utvrđuje tajnik Izbranog sudišta, vodeći računa o prilikama konkretnog slučaja i o uobičajenim nagradama za takav rad.

Članak 8.

Naloge za isplatu naknada i nagrada utvrđenih u smislu prethodnih odredaba ove odluke izdaje tajnik Izbranog sudišta a za isplatu naknada i nagrada tajniku, predsjednik Izbranog sudišta.

Članak 9.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine", br. 10/92).

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : I-55-314/12-92

Zagreb, 15. rujna 1992.

Predsjednik

Ivica Gaži, dipl. inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.