Zakoni i propisi - Pravni savjeti 54 03.09.1992 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92). Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 3. rujna 1992. godine, donijela je

UREDBU

o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza

Članak 1.

U Zakonu o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza ("Narodne novine", broj 73/91,18/92 i 40/92) u članku 5. u stavku 1. riječi "po stopi od 10%" zamjenjuju se riječima "po stopi od 7%".

Stavak 2. mijenja se i glasi.

"Radnici zaposleni u poduzeću i kod drugih pravnih i fizičkih osoba na područjima nastradalim ratom ne plaćaju republički porez iz plaća".

Dosadašnji stavak 4. mijenja se i glasi:

"Jedinice lokalne samouprave dužne su preispitati, odnosno smanjiti visinu stope poreza iz plaća, radi stimuliranja zapošljavanja i stvaranja povoljnijih uvjeta za razvoj gospodarstva i o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe".

Članak 2.

U članku 5a. u stavku 1. riječi "pod uvjetima" zamjenjuju se riječima "pod uvjetom". a alineje 1. i 2. brišu se.

Članak 3.

Članak 14. mijenja se i glasi

"Iz neto plaće koje su u toku mjeseca primljene u iznosu većem od iznosa najniže osnovne plaće, plaća se porez iz neto plaće po stopi od 2%.

Porez iz stavka 1. ovog članka plaća se i iz mirovina, osim mirovina ostvarenih u inozemstvu, i drugih neto prihoda ostvarenih u zemlji i inozemstvu ako pojedinaćni prihodi ostvareni u toku mjeseca prelaze iznos najniže osnovne plaće".

Članak 4

Članak 15. briše se.

Članak 5

U Zakonu o financiranju obnove ("Narodne novine". broj 33/92) u članku 7. stavku 1. brišu se riječi "osim primalaca minimalne plaće i mirovine i korisnika socijalne pomoći".

Članak 6.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 431-02/92-01/02

Urbroj: 5030116-92-1

Zagreb, 3. rujna 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šartnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.