Zakoni i propisi - Pravni savjeti 54 03.09.1992 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 3. rujna 1992. godine, donijela je

UREDBU

o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama

Članak 1

U Uredbi o plaćama ("Narodne novine". broj 40/92). u članku 1. riječi "Lipanj - kolovoz" zamjenjuju se riječima "Lipanj - srpanj".

Članak 2.

U članku 3. riječi "i kolovoz" brišu se.

Članak 3.

U članku 4. riječi "i kolovoz" brišu se.

Članak 4.

Članak 7. briše se.

Članak 5.

Odredba članka 9. Uredbe o plaćama ("Narodne novine", broj 40/92) primjenjuje se i na isplate za kolovoz 1992. godine. ako tom odredbom uređena pitanja nisu drugačije određena Općim kolektivnim ugovorom a gospodarstvo zaključenim 27. srpnja 1992. godine odnosno Općim kolektivnim ugovorom za javne djelatnosti i javna poduzeća zakljućenim 31. kolovoza 1992. godine.

Članak 6.

U točki II. Odluke o utvrđivanju kalkulativnih prosjeka osobnih dohodaka radnika zaposlenih u organima kojima se sredstva za rad osiguravaju u Budžetu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 42/90 i 6/91) briše se rećenica "Ovako utvrđeni koeficijenti sadrže i sredstva za vrednovanje radnog iskustva i to za 0,5% za svaku godinu radnog staža, ali najviše do 20%".

Dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Iznos osobnog dohotka utvrđen u skladu sa stavom 1. ove točke. povećava se za 0,5% za svaku godinu rada, a najviše do 20%".

Članak 7

U točki II. Odluke o utvrđivanju kalkulativnih elemenata za obračun plaća djelatnika u organima i organizacijama prosvjete, kulture. tehničke kulture i športa u kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 9/91) briše se rečenica "Ovako utvrđeni koeficijenti sadrže i sredstva za vrednovanje radnog iskustva i to 0.5% za svaku godinu radnog staža, ali najviše do 20%".

Dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Iznos osobnog dohotka utvrden u skladu sa stavom 1. ove točke. povećava se za 0,5% za svaku godinu rada, a najviše do 20%".

Članak 8.

U članku 39. stavku 3. Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu ("Narodne novine", broj 18/92) umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: "time da se osigurava da najniža osnovna plaća ne može iznositi manje od 19.000 hrvatskih dinara".

Članak 9.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 120-02/92-01/16

Urbroj: 5030116-92-1

Zagreb, 3. rujna 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.