Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 25.08.1992 Naredba o puštanju u tečaj administrativnih biljega i mjeničnih blanketa Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članha 91. Zakona o upravi ("Narodne novine" br. 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53A/91) radi izvršenja Zakona o mjenici ("Služberu list FNRJ"; br: 104/46, "Službeni list SFRJ", br.12/85, 50/71 i 52/73 i "Narodne novine", br. 53/91) i članka 20. i 22. Uredbe o administrativnim taksama ("Narodne novine", br. 40/92), ministar financija donosi

NAREDBU

o puštanju u tečaj administrativnih biljega i mjeničnih blanketa Republike Hrvatske

Članak 1.

Administrativni biljezi i mjenični blanketi u izdanju Narodne banke Jugoslavije povlače se iz opticaja i prestaju koristlti na teritoriju Republike Hrvatske sa danom 7. rujna 1992. godlne i s tim se danom puštaju u tečaj adminintrativni biljezi i mjenični blanketi Republike Hrvatske.

Članak 2.

Cijena jednog mjeničnog blanketa iznosi 100 HRD (slovima: stotinu hrvatskih dinara).

Članak 3.

Prihodi od prodaje mjeničnih blanketa prihodi su Proračuna Republike Hrvatske.

Distributerima i prodavateljima na malo za poslove distribucije i prodaje na malo pripada provizija i to:

1% od maloprodajne cijene Narodnoj banci Hrvatske,

1% od maloprodajne cijene Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske,

8% od maloprodajne cijene prodavateljima na malo.

Članak 4.

Prihodi od prodaje administrativih biljega pripadaju općini na području koje je izvršena maloprodaja administrstivnih biljega i Republici Hrvatshoj i to po

50% nakon odbitka provizije distributerima i prodavateljima na malo.

Distributerima i prodavateljima na malo za poslove distribucije i prodaje na malo administrativnih biljega pripada provizija i to:

1% od maloprodajne cijene Narodnoj banci Hrvatske,

1% od maloprodajne cijene Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske,

8% od maloprodajne cijene prodavateljima na malo.

Članak 5.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-02/92-01/58

Urbroj : 513-07/92-1

Zagreb. 20. kolovoza 1992.

Ministar financija

prof. dr. Zoran Jašić. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.