Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 25.08.1992 Naredba o izmjenama Naredbe o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. srpnja 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA, SOCIJALNE SKRBI I OBITELJI

Na temelju članka 55. stavka 1. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 33/92), ministar rada, socijalne skrbi i obitelji, donosi

NAREDBU

o izmjenama Naredbe o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. srpnja 1992.

1) U Naredbi o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prilgoda od 1. srpnja 1992. ("Narodne novine", broj 46/92) točka 1. mijenja se i glasi:

1. Mjesečne svote osobne invalidnine, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog dodatka, obiteljske invalidnine, uvećane obiteljske invalidnine, dodatka za pripomoć u kući i svota osnovice za određivanje opskrbnine utvrđuju se od 1. srpnja 1992. prema prosječnoj mjesečnoj plaći svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj iz prethodnog polugodišta.

U podtočki 1. brojka "12.872" zamjenjuje se brojkom "27.031".

U podtočki 2. alineji 1. brojka "12.872" zamjenjuje se brojkom "27.031 ",

U alineji 2. brojka "8.496" zamjenjuje se brojkom "17.840".

U podtočki 3. alineji 1. brojka "3.733" zamjenjuje se brojkom "7,839";

U alineji 2. brojka "2.832" zamjenjuje se brojkom "5.947" ;

U alineji 3. brojka "1.802" zamjenjuje se brojkom "3.784" ;

U alineji 4. brojka "901" zamjenjuje se brojkom "1.892". U podtočki 4. alineji 1. brojka "1.931" zamjenjuje se brojkom "4.055" ;

U alineji 2. brojka "5.149" zamjenjuje se brojkom "10.812".

U podtočki 5. brojka "4.441" zamjenjuje se brojkom "9.326".

U podtočki 6. brojka "4.425" zamjenjuje se brojkom "9.292".

U podtočki 7. brojka "3.620" zamjenjuje se brojkom "7.620".

2) Korisnicima novčanih primanja iz točke 1. ove naredbe kojima je izvršena isplata ovih primanja prema Naredbi o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine i drugih mješečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. srpnja 1992. ("Narodne novine", broj 46/92) nadležni općinski organ uprave po službenoj dužnosti isplatit će razliku novčanih primanja prema ovoj naredbi.

3) Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/92-01/08

Urbroj : 524-05/2-92-2

Zagreb 7. kolovoza 1992.

Ministar rada, socijalne skrbi i obitelji

mr. Josip Juras, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.